Právne a daňové poradenstvo PwC

Prinášame vám aktuálny prehľad zákonov a opatrení prijatých v súvislosti s COVID-19

Právo a verejná podpora

 • Prehľad bezpečnostných opatrení a aktuálnych zmien v justícií
  - zatvorenie prevádzok, plynutie lehôt, obmedzenie súdnych pojednávaní
 • Nové práva a povinnosti zamestnávateľov počas mimoriadnej situácie
  - home office, dovolenka, nemocenské, OČR, odklad odvodov
 • Prijaté opatrenia štátnej pomoci na Slovensku a na európskej úrovni

Čítať viac

Dane a odvody

 • Posun zákonných lehôt na podania v oblasti dane z príjmov a účtovníctva v závislosti od skončenia obdobia pandémie
 • Predĺženie splatnosti poistného na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie vo vybraných prípadoch
 • Lehoty na podania v oblasti dane z pridanej hodnoty či iných nepriamych daní sa zatiaľ nemenia

Čítať viac

Ak potrebujete krátkodobú výpomoc počas absencie zamestnancov na vašom finančnom oddelení, obráťte sa na nás, radi vám pomôžeme.
 

Právo a verejná podpora

Právo

Aktualizácia k 20. októbru 2021

Kliknite na názov pre zobrazenie viac informácií.

Prechodné ustanovenia platné počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19:
A) Nariadenie práce z domu (tzv. home office)
Zamestnávateľ je oprávnený počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadiť zamestnancovi výkon práce svojej domácnosti (tzv. home office) a zamestnanec má právo na výkon práce zo svojej domácnosti, ak to povaha práce umožňuje a nebránia tomu vážne prevádzkové dôvody na strane zamestnávateľa.
B) Rozvrh pracovného času
Zamestnávateľ je oprávnený rozvrhnúť pracovný čas a oznámiť ho svojim zamestnancom 2 dni vopred, namiesto doterajšieho týždňa vopred. Pracovný čas sa rozvrhuje najmenej s platnosťou na 1 týždeň.
C) Čerpanie dovolenky
Zamestnávateľ je oprávnený oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky namiesto doterajších 14 dní v skrátenej lehote 7 dní vopred. Ak ide o čerpanie nevyčerpanej staršej dovolenky za predchádzajúci rok, stačí nariadenie dovolenky oznámiť 2 dni vopred.
D) Prekážka v práci na strane zamestnanca
Po novom sa karanténne opatrenie a izolácia považujú za dôležitú osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca. Uplatňuje sa pri nich obdobný režim ako pri dočasnej práceneschopnosti zamestnanca. Zákaz výpovede sa rozširuje a platí obdobne ako pri PN aj pri prekážkach v práci z dôvodu karanténneho opatrenia, izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny a osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu.
E) Zníženie náhrady mzdy
Zamestnávateľ, ktorý bol nútený zastaviť alebo obmedziť činnosť nemusí pri prestojoch hradiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 100 % ale iba v sume 80 % jeho priemerného zárobku (najmenej však v sume jeho minimálnej mzdy). Pozor, uvedené zníženie náhrady mzdy sa nevzťahuje na zamestnancov subjektov hospodárskej mobilizácie, v ktorých bola uložená pracovná povinnosť.

A) Ošetrovné na deti
S účinnosťou od 27. marca 2020 došlo k novelizácií zákona o sociálnom poistení, ktorý zaviedol zmenu v ošetrovnom na deti. Po novom má nárok na ošetrovné rodič dieťaťa, ktoré nedovŕšilo 11 rokov (resp. 18 rokov v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), a to v prípade, že dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo škola/škôlka bola rozhodnutím príslušného orgánu zatvorená. Ošetrovné na deti poskytuje rodičom automaticky Sociálna poisťovňa, a to počas celého obdobia karantény a izolácie, počas ktorého sú školy a škôlky zatvorené. Táto zmena má prechodnú platnosť počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
B) Nemocenské počas karantény
Novelou zákona o sociálnom poistení sa prechodne upravuje aj výška dávky nemocenského počas karantény. Doteraz platil prvých desať dní nemocenské zamestnávateľ, pričom prvé tri dni boli vo výške 25% a ďalšie dni 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca. Po novom bude tzv. karanténne nemocenské od prvého dňa nemocenského vo výške 55% z denného vymeriavacieho základu zamestnanca poskytované Sociálnou poisťovňou. Nárok na dávku nemocenského posudzuje lekár, ktorého bude stačiť kontaktovať telefonicky či e-mailom.
C) Odklad splatnosti odvodov
Ďalšou významnou zmenou s prechodnou platnosťou je aj odklad splatnosti odvodov s účinnosťou od 6. apríla 2020. Novela prináša pre zamestnávateľov odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré je tento zamestnávateľ povinný platiť za mesiac marec 2020 (pôvodne splatné v mesiaci apríl 2020), a to do 31. júla 2020. Predĺženie splatnosti bude mať iba prechodnú platnosť počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s COVID-19. Podmienkou na predĺženie splatnosti je, že zamestnávateľ (alebo povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba) vykázal za mesiac marec 2020 pokles čistého obratu (výnosov dosahovaných z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav) v dôsledku krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 najmenej o 40%. Spôsob určenia poklesu čistého obratu ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Poistné za zamestnancov je však zamestnávateľ povinný odviesť v pôvodnom termíne splatnosti.
D) Predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti
Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, sa predlžuje o 1 mesiac. Opatrenie sa týka poistencov, ktorým uplynie podporné obdobie v čase krízovej situácie od 4. apríla 2020, t.j. účinnosti novely Zákonníka práce. Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou novely zákona, začne opätovne plynúť dňom účinnosti novely zákona a uplynie o jeden mesiac odo dňa účinnosti tohto zákona.

A) Pozastavené alebo posunuté plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt
Dochádza k dočasnému zastaveniu plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt, a to až do 30. apríla 2020. Zároveň tie premlčacie a prekluzívne lehoty, ktoré uplynuli v čase od 12. marca 2020 do 27. marca 2020 sa navrátia a neskončia sa skôr ako 30 dní po nadobudnutí účinnosti lex korona, t.j. 27. apríla 2020. Toto opatrenie má prispieť k tomu, aby občania a podnikatelia nemuseli nevyhnutne vykonávať úkony potrebné pre uplatňovanie svojich práv v súkromnoprávnych vzťahoch v čase pandémie a nemuseli sa tak obávať o to, že by prišli o svoje práva v dôsledku premlčania alebo preklúzie.
B) Pozastavené procesné lehoty v civilných súdnych konaniach
Ďalším opatrením je pozastavenie plynutia procesných lehôt, ktoré vyplývajú z procesných právnych predpisov alebo z rozhodnutí súdov, a to až do 30. apríla 2020. Neplynú teda zákonné lehoty ani lehoty určené súdom, napr. lehota na podanie opravného prostriedku, lehota na doplnenie podania, či lehota na vyjadrenie sa k podaniu protistrany. V prípade, že vec neznesie odklad, súd bude ale naďalej oprávnený aplikovať pôvodnú procesnú lehotu alebo určiť novú lehotu. Očakáva sa, že týmto dôjde k zníženiu náporu, resp. tlaku na účastníkov konania, či strán v konaní.
C) Pozastavené lehoty na opravné prostriedky v trestných konaniach
V rámci trestného konania dôjde k pozastaveniu lehôt do 30. apríla 2020 na strane obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenej osoby. Na strane obžaloby je legitímne očakávať, že prokuratúra ako orgán verejnej moci budú riadne fungovať aj v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu.
D) Obmedzenie pojednávaní na súdoch a vylúčenie verejnosti
V čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu má dôjsť k zníženiu počtu súdnych pojednávaní na nevyhnutný rozsah. Medzi nevyhnutné minimum súdnych pojednávaní možno zaradiť najmä hlavné pojednávania vo väzobných veciach, pojednávania vo veciach starostlivosti o maloletých a v iných konaniach, bez ktorých uskutočnenia hrozí nenávratná škoda alebo iný vážny neodvratný následok. Zavádza sa aj nový dôvod pre vylúčenie verejnosti z pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia, ktorým je ochrana zdravia v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu. V prípade vylúčenia verejnosti z tohto dôvodu je súd povinný vyhotoviť zvukový záznam z pojednávania resp. zasadnutia a sprístupniť ho komukoľvek a bezodkladne po skončení pojednávania resp. zasadnutia.
E) Predĺženie lehoty na návrh dlžníka na vyhlásenie konkurzu
Dochádza k predĺženiu lehoty na podanie návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu zo súčasných 30 dní na 60 dní v prípade, ak predĺženie dlžníka nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020.
F) Rozhodnutia per rollam a zasadnutia orgánov spoločností prostredníctvom elektronických prostriedkov
V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu môžu kolektívne orgány právnických osôb (založených podľa občianskeho a obchodného práva) prijímať rozhodnutia formou per rollam, t.j. korešpondenčným hlasovaním, alebo umožniť účasť členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. V takom prípade sa primerane použijú ustanovenia § 190a až §190d Obchodného zákonníka, ktorá sa vzťahujú na verejné akciové spoločnosti. V praxi ide nielen o prijímanie rozhodnutí na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti ale aj na prijímanie rozhodnutí iných kolektívnych orgánov, napr. predstavenstva alebo dozornej rady. Uvedené zasadnutia bude možné organizovať korešpondenčne alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov.
G) Upustenie od výkonu záložného práva (dražby, ponukové procesy, predaje)
V čase do 30. apríla 2020 nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva. Úkony smerujúce k výkonu záložného práva v čase odo dňa účinnosti lex korona do 30. apríla 2020 sú neúčinné. Dochádza tiež k dočasnému zákazu dražby, poverovania predajom majetku, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu, ako aj exekúcie predajom nehnuteľnosti, pričom všetky tieto úkony v čase odo dňa účinnosti lex korona až do 30. apríla 2020 budú považované za neplatné.
H) Poskytovanie niektorých údajov chránených telekomunikačným tajomstvom
Lex korona zavádza osobitné spracúvanie údajov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva (lokalizačné údaje a osobné údaje komunikujúcich strán v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby). Podniky poskytujúce telekomunikačné služby budú, v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v zdravotníctve, spracúvať tieto údaje (i) v anonymizovanej podobe na štatistické účely s cieľom prevencie ohrozenia života a zdravia, (ii) na účel identifikácie užívateľov, ktorým je potrebné poslať správu záujme ochrany života a zdravia, a (iii) v rozsahu potrebnom na identifikáciu užívateľov v záujme ochrany života a zdravia, a poskytnú ich Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na jeho odôvodnenú žiadosť. Tieto údaje môže Úrad verejného zdravotníctva spracúvať a uchovávať počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu najdlhšie však do 31. decembra 2020.
I) Výnimky z povinnej registrácie v Registri partnerov verejného sektora vo verejnom obstarávaní
Ďalším dočasným opatrením prijatým v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu je obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv so subjektami nezapísanými v registri partnerov verejného sektora, a to v prípade ak sú splnené podmienky pre priame rokovacie konanie alebo ak ide o zákazku s nízkou hodnotou. Účelom tejto zmeny je uľahčiť situáciu pri obstarávaní tovarov a služieb, prípadne stavebných prác, počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu na účely ochrany života a zdravia.
J) Ďalšie opatrenia v justícii
Lex korona reaguje aj na aktuálne dianie v Súdnej rade Slovenskej republiky a na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Dochádza k rozšíreniu dôvodov pre odvolanie predsedu Súdnej rady SR: Súdna rada SR môže predsedu Súdnej rady SR odvolať aj vtedy ak by jeho zotrvanie vo funkcii vážne ohrozilo dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrú povesť súdnictva. Okrem toho bolo prijaté pravidlo podľa ktorého v prípade ak funkcia predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nie je obsadená, neodkladné úlohy predsedu najvyššieho súdu vykonáva vekom najstarší sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
K) Dočasná ochrana podnikateľov (tzv. moratórium)
O dočasnú ochranu sa môže uchádzať podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorý podnikal pred 12. marcom 2020 a nebol v tomto čase v úpadku. Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany sa podáva na príslušný okresný súd (elektronicky podľa miesta podnikania žiadateľa) prostredníctvom formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Podpis žiadateľa – právnickej osoby na žiadosti musí byť autorizovaný alebo úradne osvedčený. Ak žiadosť podáva zástupca žiadateľa, k žiadosti sa musí pripojiť splnomocnenie na podanie žiadosti. V takom prípade splnomocnenie musí byť autorizované žiadateľom alebo podpis žiadateľa na listinnom splnomocnení musí byť úradne osvedčený. Základnými podmienkami na poskytnutie dočasnej ochrany sú, že: (i) podnikateľ je oprávnený podať žiadosť a touto žiadosťou sleduje účel dočasnej ochrany, t. j. ak eviduje značné zvýšenie počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značný pokles tržieb, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku, (ii) podnikateľ nebol v úpadku pred 12. marcom 2020, (iii) nie sú dôvody na zrušenie podnikateľa podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka, (iv) podnikateľ nie je konkurze ani v reštrukturalizácii, (v) podnikateľ si nevyplatil, resp. nevyplatí zisk v roku 2020, (vi) podnikateľ neohrozí v roku 2020 svoju finančnú stabilitu a (vii) podnikateľ si riadne vedie účtovníctvo a plní povinnosť ukladať účtovné závierky podľa zákona. Po splnení týchto podmienok príslušný súd preskúma žiadosť z formálneho hľadiska a zároveň bezodkladne vykoná opatrenia na publikovanie informácie o poskytnutí dočasnej ochrany v Obchodnom vestníku. Tretie osoby sa tak dozvedia o poskytnutí dočasnej ochrany priamo z Obchodného vestníka. Medzi najvýznamnejšie účinky nariadenej dočasnej ochrany podnikateľa patrí: (i) ochrana pred veriteľskými návrhmi na konkurz, (ii) odklad povinnosti podať sám na seba návrh na konkurz, (iii) prerušenie exekučného konania voči podnikateľovi po 12. marci 2020 (ak ide o záväzky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti), (iv) nemožnosť začatia výkonu záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku, (v) zákaz započítania spriaznených pohľadávok, (vi) zákaz ukončenia kontraktov zmluvnými partnermi pre omeškanie, ktoré nastalo od 12. marca do 12. mája 2020, súvisiace s pandémiou či (vii) možnosť prednostne hradiť záväzky súvisiace s udržaním prevádzky podniku. Účinky dočasnej ochrany nastanú deň nasledujúci po dni zverejnenia informácie o poskytnutí dočasnej ochrany v Obchodnom vestníku. Súd, ktorý poskytol dočasnú ochranu, môže rozhodnúť o zrušení dočasnej ochrany, ak napr. podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany (t. j. počas jej trvania uprednostní vlastný záujem pred záujmom svojich veriteľov).
L) Možnosť odkladu exekúcie
Povinný, ktorým je fyzická osoba, môže požiadať súdneho exekútora o odklad exekúcie, ak sa exekučné konanie začalo po 12. marci 2020. Žiadosť o odklad exekúcie musí obsahovať vyhlásenie povinného, že v dôsledku situácie spôsobenej šírením pandemického ochorenia COVID-19 mu poklesli príjmy a neodkladná exekúcia by mala pre neho alebo jeho rodinných príslušníkov obzvlášť nepriaznivé účinky. V prípade oprávnenej žiadosti súdny exekútor bezodkladne upovedomí dotknuté osoby o odklade exekúcie (napr. účastníkov exekučného konania, platiteľa mzdy, banku atď.). Exekúcia môže byť v tomto prípade odložená až o šesť mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však do 1. decembra 2020.
M) Zvýšená ochrana nájomcov
Prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti (bytu alebo nebytového priestoru) z dôvodu omeškania nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento dôvod na vznik omeškania musí byť nájomcom dostatočne osvedčený. Iné dôvody na ukončenie nájmu tým nie sú dotknuté.

Zaujíma Vás aké opatrenia a obmedzenia boli prijaté príslušnými orgánmi za účelom prevencie pred šírením koronavírusu (ochorenia Covid-19)? Pozrite si nasledovný prehľad najdôležiteších bezpečnostných a prevenčných opatrení prijatých u nás:

5. jún 2020 - Vzhľadom na priaznivý epidemiologický stav v Maďarsku a Rakúsku Úrad verejného zdravotníctva SR pristúpil k otvoreniu našich hraníc aj s týmito krajinami. To znamená, že osoby, ktoré žijú v týchto krajinách alebo tam majú trvalý alebo prechodný pobyt, môžu vycestovať do druhej krajiny bez obmedzenia dĺžky pobytu. Viac podrobností nájdete v texte samotného opatrenia tu.

4. jún 2020 - Vzhľadom na priaznivý epidemiologický stav na území Slovenskej republiky a v Českej republike Úrad verejného zdravotníctva SR po dôkladnom zvážení pristúpil k dodatočnému uvoľneniu hraničného režimu medzi našimi krajinami. To znamená, že osoby, ktoré žijú v týchto krajinách alebo tam majú trvalý alebo prechodný pobyt, môžu vycestovať do druhej krajiny bez obmedzenia dĺžky pobytu. Viac podrobností nájdete v texte samotného opatrenia tu.

3. jún 2020 - S účinnosťou od 3. júna 2020 od 7.00 hod. došlo k ďalšiemu významnému uvoľňovaniu bezpečnostných opatrení a ekonomiky na základe opatrenia č. OLP/4592/2020 prijatého Úradom verejného zdravotníctva SR (úplné znenie nájdete tu).Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí:

 • Zmierňujú sa pravidlá nosiť rúško v exteriéri, a to zo vzdialenosti 5 metrov na 2 metre. Povinnosť nosiť rúška v interiéri ostáva nezmenená.
 • Zavádza sa tzv. šachovnicové sedenie účastníkov divadelných, filmových, hudobných a iných umeleckých podujatí, ktoré nahrádza dodržiavanie povinnej vzdialenosti 2 metre od seba.
 • Umožňuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.
 • Ruší sa vyhradený čas v obchodoch pre seniorov nad 65 rokov. Povinné sanitárne dni v nedeľu ostávajú pre maloobchodné prevádzky v platnosti tak ako doteraz.
 • Zvyšuje sa maximálny limit na počet zákazníkov v prevádzke na 1 osoba na 10 m2 predajnej plochy určenej pre zákazníkov (neplatí v prípade, ak prevádzkovateľ zabezpečí odstup medzi zákazníkmi min. 2 metre).
 • Ruší sa obmedzenie počtu ľudí sediacich pri jednom stole v zariadeniach verejného stravovania. Zároveň sa ruší obmedzenie otváracích hodín do 22.00 hod., pričom po novom je potrebné riadiť sa platným všeobecne záväzným nariadením obce.
 • Hotely už nebudú musieť dodržiavať 24-hodinový časový odstup medzi ubytovaním klientov do tej istej izby. Zároveň sa ruší podmienka pre izbu mať vlastné sociálne zariadenie.
 • Budú sa otvárať vnútorné športoviská pre verejnosť (napr. fitnescentrá), prírodné aj umelé kúpaliská, wellness centrá vrátane centier v hoteloch, vnútorné priestor zoo a botanických záhrad, prírodné liečebné kúpele pre všetkých, ako aj kasína.
 • V taxíkoch bude už môcť byť zapnutá klimatizácia aj pre zákazníka. Ruší sa aj povinná 15-minútová prestávka medzi jazdami. Naďalej sa bude vyžadovať dezinfekcia priestorov vozidla.
 • Otvárajú sa denné stacionáre pre osoby do 62 rokov. Postupne sa bude uvoľňovať aj prijímanie nových klientov do zariadení sociálnych služieb.

2. jún 2020 - Okrem toho s účinnosťou od 2. júna 2020 môžu cez územie Slovenskej republiky bez zastavenia prejsť aj občania štátov Európskej únie, ktorí sa vracajú do krajiny, v ktorej majú občianstvo. Po novom tieto osoby nemusia žiadať Ministerstvo vnútra SR o výnimku pre tranzit. Povinnosť žiadať o túto výnimku však ostáva v platnosti pre občanov krajín EÚ, ktorí cestujú do krajiny, kde nemajú občianstvo, ale len trvalý alebo prechodný pobyt. V oboch prípadoch môže tranzit cez územie Slovenskej republiky trvať maximálne 8 hodín a osoby sa môžu zastaviť len na nevyhnutné dočerpanie pohonných látok. Viac podrobností nájdete v texte samotného opatrenia tu. Pred cestou však odporúčame preveriť si možnosti a podmienky vstupu do jednotlivých krajín.

27. máj 2020 - Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku môžu vycestovať do Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Chorvátskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky alebo Švajčiarskej konfederácie, ale musia sa pri návrate domov preukázať na hraniciach potvrdením o takomto pobyte. V prípade, ak ide o krátkodobý pobyt nepresahujúci 48 hodín v zahraničí, nemusia sa tieto osoby preukázať na hraniciach negatívnym testom na COVID-19 ani ísť do karantény. Viac podrobností nájdete v texte samotného opatrenia tu.

Je potrebné ale upozorniť, že naďalej platia bezpečnostné a hygienické opatrenia a pokyny, ktoré musia prevádzkovatelia ako aj zákazníci dodržiavať. Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu až do 20.000 EUR.

20. mája 2020 Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu a boj s COVID-19 prijal Úrad verejného zdravotníctva SR viacero nových opatrení, ktorými upravil podrobnosti o uvoľňovaní činnosti prevádzok obchodov a služieb, organizovaní hromadných podujatí, ako aj o nosení rúšok v exteriéri či výnimkách z povinnej karantény pri návrate zo zahraničia. Medzi najvýznamnejšie opatrenia patrí:

 • akékoľvek osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, nemusia pri návrate z Maďarska, Poľska, Českej republiky, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka alebo Švajčiarska, ísť do povinnej štátnej alebo domácej karantény, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej republiky nepresiahol dobu 24 hodín, pričom obdobná výnimka platí aj pre viacero kategórií osôb presne uvedených v tomto opatrení (podrobnosti nájdete tu.)
 • osoby pohybujúce sa v exteriéri nebudú musieť nosiť rúška alebo iným spôsobom si prekrývať horné dýchacie cesty v prípade, ak dodržia vzdialenosť aspoň 5 m od ostatných, uvedená výnimka sa nedotýka povinnosti nosiť rúška v interiéri (podrobnosti nájdete tu.)
 • otvorené môžu byť takmer všetky maloobchodné prevádzky obchodov a služieb, a to vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v obchodných centrách, avšak s výnimkou vnútorných detských kútikov - v obchodoch je potrebné naďalej dodržiavať hygienické opatrenia, zvýšil sa ale počet nakupujúcich v jednom okamihu na 1 nakupujúci na 15 m2 predajnej plochy (podrobnosti nájdete tu.)
 • otvorené môžu byť aj vnútorné priestory reštaurácií, a to až do 22:00 hod., tiež je ale potrebné dodržiavať 2 m rozostupy medzi stolmi a prísne hygienické opatrenia,
 • všetkým osobám sa umožňuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte do 100 osôb.

22. apríl 2020 - Týmto opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3461/2020 sa s účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6.00 hod. až do odvolania povoľuje prevádzkovať aj nasledovné maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, napr.: maloobchodné prevádzky s predajnou plochou do 300 m2 (platí ale zákaz skúšania odevov), ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú služby dlhodobého ubytovania na min. 10 dní (bez možnosti stravovania), alebo vonkajšie trhoviská s jednosmerným obmedzeným pohybom zákazníkov. Ide tak o rozšírenie pôvodného zoznamu otvorených prevádzok z marca 2020.

Ak si chcete pozrieť, či sa na vás táto výnimka vzťahuje, tak úplný zoznam povolených prevádzok, ako aj ďalšie zákazy a výnimky z nich nájdete v texte samotného opatrenia.

6. apríla 2020 - V snahe zamedziť šírenie ochorenia COVID-19, vláda SR prijala dňa 6. apríla 2020 uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0:00 hod do 13. apríla 2020 23:59 hod. (t.j. počas veľkonočných sviatkov). Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti. Obmedzenie pohybu na verejnosti zohľadňuje niekoľko výnimiek:

 • cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 • cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
 • pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
 • cesty na pohreb blízkej osoby,
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

30. marca 2020 od 6.00 hod. - Vzhľadom na neutíchajúcu situáciu spojenú so šírením ochorenia Covid-19, ďalším opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa až do odvolania nariadilo zatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, okrem ustanovených výnimiek medzi ktoré patria najmä prevádzky predajní potravín, lekárne a predajne zdravotníckych pomôcok, prevádzky rýchleho občerstvenia a výdajných okienok bez vstupu prevádzky, drogérie, čerpacie stanice, pošta, banky, poisťovne, trafiky, e-shopy a donáškové služby, autoservisy, zberné dvory, záhradníctva a stavebniny s predajnou plochou do 2000 m2, ako aj prevádzky advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov či prekladateľov. Zároveň sa týmto opatrením až do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením (výnimku majú iba prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predajom jedla so sebou bez vstupu do prevádzky, tzv. take-away). Týmto opatrením sa takisto zaviedli povinné 2 metrové rozostupy v radách, či prednostné nakupovanie seniorom nad 65 rokov v prevádzkach predajní potravín a drogérií od pondelka do soboty v čase od 9:00 hod. do 12:00hod.

28. marca 2020 - Vláda SR rozšírila núdzový stav a uložila pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

25. marca 2020 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ďalším opatrením pozastavil až do odvolania poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb. Ide najmä o denné stacionáre, zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby, kluby dôchodcov či detské jasle.

25. marca 2020 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky svojim ďalším opatrením nariadil až do odvolania uzatvoriť nasledovné prevádzky každú nedeľu v mesiaci (tzv. sanitárny deň): prevádzky predajní potravín, lekárne a predajne zdravotníckych pomôcok, drogérie, predajne novín a tlačovín, ako aj predajne s krmivom pre zvieratá.

24. marca 2020 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadil až do odvolania zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Porušenie tohto zákazu je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 Zákona o ochrane verejného zdravia, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu až do výšky 1 659 EUR.

16. marca 2020 od 6.00 hod. - Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa na obdobie 14 kalendárnych dní uzatvorili všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, okrem ustanovených výnimiek medzi ktoré patria najmä prevádzky predajní potravín, lekárne a predajne zdravotníckych pomôcok, prevádzky rýchleho občerstvenia a výdajných okienok bez vstupu prevádzky, drogérie, čerpacie stanice, pošta, banky, poisťovne, trafiky, e-shopy a donáškové služby. Porušenie zákazu uzatvoriť prevádzku je pritom správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží podnikateľovi pokutu od 150 do 20 000 EUR.

15. marca 2020 - Vláda SR vyhlásila na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa núdzový stav týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako aj prijala dôležité opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia Covid-19. Nariadený núdzový stav s účinnosťou od 16. marca 2020 bol následne od 19. marca 2020 rozšírený pre celý sektor zdravotníctva.

12. marca 2020 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zakázal prevádzku týchto zariadení: prírodné a umelé kúpaliská, wellness, lyžiarske strediská a zábavné parky, telovýchovno-športové zariadenia, prevádzky verejného stravovania ako sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením.

12. marca 2020 - Vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu pre celé územie Slovenskej republiky.

10. marca 2020 - Ústredný krízový štáb zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy po dobu 14 kalendárnych dní.

Oddelenia cudzineckej polície - OBMEDZENÝ REŽIM

Vzhľadom na momentálnu situáciu na Ukrajine oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru obmedzujú vybavovanie cudzincov na stránkových pracoviskách až do odvolania.

Stránkové pracoviská vybavia len cudzincov, žiadateľov o dočasné útočisko, prichádzajúcich z Ukrajiny.

Všetky pracoviská cudzineckej polície fungujú nepretržite 24/7.

Všetky doterajšie rezervácie sú stornované.

Informácie o možnosti nanovo sa objednať budú zverejnené nastránke.

V prípade potreby zistenia informácií odporúčame využiť písomné, elektronické alebo telefonické kontakty príslušného oddelenia na stránke.

Verejná podpora

Aktualizácia k 20. aprílu 2020

Kliknite na názov pre viac informácií

Rámec štátnej pomoci v boji s COVID-19
V snahe o zníženie ekonomických dopadov súčasnej krízy spôsobenej šírením vírusu COVID-19 predstavila Európska komisia v Marci 2020 prvý súbor dočasných opatrení štátnej pomoci. Na jednotlivé opatrenia bolo pre členské štáty vyčlenených celkovo 37 miliárd EUR, pričom Slovenskej republike bolo z tohto balíka vyčlenených približne 526 miliónov EUR. Uvoľnené finančné prostriedky z európskych fondov môžu byť v priebehu tohto kalendárneho roka rozdistribuované prostredníctvom novo vytvorených rámcov štátnej pomoci.
V nadväznosti na rozhodnutie Európskej komisie môžu členské štáty poskytnúť pomoc pre jeden podnik maximálne vo výške 800 000 EUR. V prípade pomoci určenej na náhradu škody špecifickým podnikom / odvetviam bez limitu.

Formy pomoci:

 • Priame hotovostné granty,
 • Vratné preddavky,
 • Daňové a platobné výhody,
 • Pomoc de minimis,
 • Úverové záruky a dotované úrokové sadzby,
 • Exportné subvencie.

Pozmenený Rámec štátnej pomoci v boji s COVID-19 k 03.04.2020
Komisia vo svojom doplnenom rámci štátnej pomoci zaviedla nové formy pomoci:
 • Podpora R&D aktivít: formou priamych dotácií, vratných preddavkov alebo formou daňových výhod môžu byť podporené R&D aktivity zamerané na vývoj vakcín, protilátok či akéhokoľvek iného anti-virálneho charakteru
 • Podpora tvorby a infraštruktúry testovacích zariadení: formou priamych dotácií, vratných preddavkov, daňových úľav či štátnych záruk môžu byť podporené investície do testovacích zariadení prípadne skvalitnenie infraštruktúry potrebnej na vývoj a testovanie produktov určených na boj s vírusom COVID-19.
 • - Relevantná produkcia: medicínske produkty (vrátane vakcín) ako i prípravky, medicínske zariadenia a vybavenie (vrátane ventilátorov, ochranného oblečenia ako i diagnostických zariadení), dezinfekčné prostriedky, nástroje na zberanie a procesovanie dát.

  - V prípade medzištátnej kooperácie môže byť pomoc navýšená.

 • Podpora produkcie produktov, významných pre boj s vírusom COVID-19: formou priamych dotácií, vratných preddavkov, daňových úľav či štátnych záruk môžu byť podporené investície do rozšírenia výrobných kapacít a masovej produkcie výrobkov uvedených v bode vyššie. V prípade medzištátnej kooperácie môže byť pomoc navýšená.
 • Odklad daňových platieb a/alebo oslobodenia od odvádzania sociálneho a zdravotného poistenia: môže byť udelené na základe regionálneho či sektorového kľúča.
 • Mzdové dotácie: za účelom zníženia dopadu na zamestnancov môže štát preplatiť zamestnávateľom časť mzdových nákladov.
Pozmenený rámec taktiež priniesol navýšenie stropu pomoci pre podnik na 1 milión EUR.

Iniciatíva „SURE“
Európska komisia vyčlenila zo svojho rozpočtu celkovo 100 miliárd EUR na udržanie príjmov zamestnancov naprieč celou Úniou. Vďaka uvedenej iniciatíve SURE budú môcť zamestnávatelia ako i živnostníci skrátiť počet odpracovaných hodín v rámci pracovného týždňa, pričom štát môže uvedené zdroje využiť na doplatenie mzdy zamestnancom do jej plnej výšky a zamestnávateľ uhradí len skutočne odpracovaný čas. Ide o tzv. nemecký model „Kurzarbeit“ pričom však pravidlá skrátenia pracovného pomeru ako i následná účasť štátu sú ponechané na jednotlivé členské štáty. Tento finančný obnos bude smerovať z Fondu Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) všetkým členským štátom formou úveru.

Podpora udržania prevádzky v malých a stredných podnikoch (pomoc de minimis)

Ministerstvo financi Slovenskej republiky zverejnila v Marci 2020 ďalšie opatrenia pre minimalizovanie dopadov súčasnej krízy na podnikateľské prostredie. Tentokrát sa zameralo na úverové facility v kontexte rámca opatrení prijatého európskou komisiou ako i v kontexte pomoci de minimis.

Finančná pomoc je distribuovaná prostredníctvom Exportno-Importnej banky Slovenskej republiky a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a je poskytované dvoma spôsobmi:

A) úverovými zárukami

B) úrokovou bonifikáciou (úhradami úroku)

pravidiel o štátnej pomoci, ktoré nie sú tzv. agentúrami dočasného zamestnávania alebo sprostredkovatelia práce. Maximálna výška pomoci je EUR 200 000, počas troch po sebe nasledujúcich rokov (v súlade s pravidlami de minimis).
1.1 Úverové facility EXIM banky
EXIM banka spúšťa počnúc dňom 27.3.2020 v nadväznosti na prijatú schému pomoci de minimis nový bankový produkt, tzv. COVID úver na podporu udržania prevádzky. Celková výška úveru sa pohybuje od 100 000 do 500 000 EUR, pričom je limitovaná výškou 50% obratu prijímateľa za rok 2019. Oprávneným žiadateľom tejto pomoci sú akékoľvek malé a stredné podniky, s výnimkou tých, ktoré pôsobia v odvetví poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry, ktoré v rámci svojich podnikateľských aktivít vykonávajú aj exportné činnosti a majú ukončené minimálne 2 po sebe nasledujúce účtovné obdobia. Medzi oprávnené náklady patria operatívne náklady ako i investície do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a náklady spojené s vyrovnávaním záväzkov so sociálnou a zdravotnou poisťovňou (v rámci lehoty splatnosti do 180 dní). Úroková sadzba je stanovená fixne na úrovni 4% p.a s možnosťou plnej bonifikácie v prípade, ak príjemca nebude mať žiadne záväzky so sociálnou a zdravotnou poisťovňou po dobu dlhšiu než jeden mesiac a udrží úroveň priemerného stavu zamestnancov po dobu 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru. Samotnú bonifikáciu je však možné čerpať až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania prevádzkového úveru.

1.2 Úverové facility Slovenskej záručnej a rozvojovej banky – Prevádzkový úver Podnikateľ 2020

SZRB spúšťa dňom 20. 4. 2020 v nadväznosti na prijatú schému štátnej pomoci de minimis nový bankový produkt – Prevádzkový úver Podnikateľ 2020. O túto formu štátnej pomoci sa budú môcť uchádzať všetky malé a stredné podniky s výnimkou tých, ktoré pôsobia v odvetví poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry, vykonávajú exportné aktivity (a sú oprávnené pre nástroj COVID úver poskytovaný EXIM bankou), ako i spoločnosti čerpajúce pomoc podmienenú uprednostňovaním domácej produkcie pred dovozom.

Výška úveru je stanovená maximálne na sumu zodpovedajúcu 50 % celkového obratu spoločnosti za rok 2019, pričom môže byť poskytnutá v rozsahu 10 000 – 350 000 EUR. Uvedené finančné prostriedky môžu byť pritom čerpané jednorazovo alebo na kontinuálnej báze.

Úroková sadzba je stanovená fixne po celý čas splácania úveru na úroveň 4 % p. a. s možnosťou 4 % bonifikácie v prípade, ak spoločnosť dodrží podmienky poskytnutia štátnej pomoci pre tento nástroj.

K žiadosti o úver musí spoločnosť poskytnúť SZRB prehľad o prijímanej pomoci de minimis, o stave záväzkov voči Sociálnej poisťovni a všetkým zdravotným poisťovniam a informáciu o výsledku testu podniku v ťažkostiach.

1.3 SIH antikorona záruka

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyčlenilo celkovo 38 miliónov EUR pre portfóliové a úrokové dotácie na úvery poskytované zo strany tuzemských finančných inštitúcií. Z uvedených finančných prostriedkov je učených 30,4 milióna EUR na splatenie zlyhaných úverov a 7,6 milióna EUR na dotáciu úrokových sadzieb.

Maximálna intenzita pomoci zo strany SIH je stanovená na 80% krytia úveru, maximálne však do 50% portfólia finančnej inštitúcie. Pokiaľ ide o úrokovú dotáciu tak tá nesmie presiahnuť výšku 4%.
Podmienky úveru:

 • Maximálna výška: EUR 1 180 000
 • Maximálna splatnosť: 36 mesiacov vrátane odkladu splátok
 • Maximálna splatnosť: 48 mesiacov vrátane odkladu splátok
 • Odklad splátok istiny a úroku: 12 mesiacov od prvého čerpania úveru

Oprávnenými prijímateľmi sú malé a stredné podniky s výnimkou tých ktoré pôsobia v oblasti rybolovu, akvakultúry, prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov, v oblasti spracovania a marketingu poľnohospodárskych produktov (za určitých okolností), ako i tých, ktoré vykonávajú exportné aktivity v rámci, alebo mimo Európskej únie. O túto finančnú podporu sa môžu uchádzať oprávnení žiadatelia prostredníctvom komerčných bánk.

2. Zabezpečenie likvidity malých, stredných alebo veľkých podnikov

Novelou zákona o finančných opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 prinieslo Ministerstvo financií Slovenskej republiky rozšírenie palety nástrojov úverovej pomoci pre malé a stredné podniky, ako i ich aplikáciu pre veľké podniky. Základným účelom týchto opatrení je zabezpečenie likvidity pre všetky druhy podnikov a sú realizované prostredníctvom Exportno-importnej banky Slovenska a fondmi pod správou Slovak Investment Holding („SIH“). Obdobne ako pri SIH antikorona záruke pre malé a stredné podniky bude finančná pomoc zo strany SIH prúdiť prostredníctvom komerčných bánk v súlade so znením dočasného rámca opatrení predstavených Európskou komisiou.

Štátna pomoc v zmysle uvedených opatrení bude poskytovaná formou úverových záruk, ako i odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou. Z tejto pomoci sú vylúčené podniky, ktoré sú agentúrou dočasného zamestnávania, ako i osoba, ktorej bolo vydané oprávnenie na sprostredkovanie zamestnania. Oprávnený príjemca taktiež nemôže mať pohľadávky staršie ako 90 dní so sociálnou a zdravotnými poisťovňami a nebolo voči nemu začaté konkurzné ani reštrukturalizačné konanie.

1. Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom, a živnostníkom pri znižovaní dopadov COVID-19
Opatrenie 1:

Zamestnávateľ (vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom), ako oprávnený žiadateľ, môže požiadať o príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 eur, ktorému zamestnávateľ v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie (MS), nemohol prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (uzatvorenie prevádzky na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ).

 • Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1 100 eur.
 • Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce) vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880 eur.
 • Ak je náhrada mzdy (ktorú už zamestnávateľ vyplatil, resp. vyplatí vo výplatnom termíne do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predkladá žiadosť) nižšia ako 1 100 eur, príspevok je najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy.
Opatrenie 2:

V rámci opatrenia 2 môžu čerpať podporu samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, na základe opatrenia ÚVZ, uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alebo alternatívne s priemerom za rok 2019). Výška príspevku sa odvíja od poklesu tržieb nasledovne:

 Pokles tržieb  marec 2020  Pokles tržieb  Apríl 2020
 menej ako 10 %  0 EUR  menej ako 20 %   0 EUR
 10 % - 19,99 %  90 EUR  od 20,00 - 39,99 %  180 EUR
 20 % - 29,99 %  150 EUR  od 40,00 - 59,99 %  300 EUR
 30 % - 39,99 %  210 EUR  od 60,00 - 79,99 %  420 EUR 
 40 a viac %  270 EUR  od 80 % a viac  540 EUR
Opatrenie 3:

Zamestnávateľ (vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom), ako oprávnený žiadateľ, môže požiadať o príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ak v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti. Uvedené opatrenie prináša zamestnávateľovi možnosť voľby.

3A) “kurzarbeit” - príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 eur.

 • Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce) vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 eur.
 • Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 880,00 eur.
 • Ak je náhrada mzdy (ktorú už zamestnávateľ vyplatil (resp. vyplatí) vo výplatnom termíne do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predkladá žiadosť) nižšia ako 880,00 eur, príspevok je najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy.
 • 3B) paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb:

 Pokles tržieb  marec 2020  Pokles tržieb  Apríl 2020
 menej ako 10 %  0 EUR  menej ako 20 %   0 EUR
 10 % - 19,99 %  90 EUR  od 20,00 - 39,99 %  180 EUR
 20 % - 29,99 %  150 EUR  od 40,00 - 59,99 %  300 EUR
 30 % - 39,99 %  210 EUR  od 60,00 - 79,99 %  420 EUR 
 40 a viac %  270 EUR  od 80 % a viac  540 EUR
 • Za zamestnanca sa na účel 3B považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, a aj zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).
 • Podmienkou pre poskytnutie príspevku podľa 3B je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku.
Opatrenie 4:

Posledné z prijatých opatrení je zacielené na vybrané skupiny fyzických osôb, ktoré nemajú žiadny iný príjem, t. j. jednoosobové eseročky, SZČO, ktoré neplatili odvody do Sociálnej poisťovne, a tzv. dohodári. V uvedených prípadoch však pracovný vzťah nesmie byť ukončený. Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti bude môcť byť 105 eur za mesiac marec a vo výške 210 eur za mesiace apríl a máj tohto roka.

Dane a odvody

Daň z príjmov a účtovníctvo

Aktualizácia k 28. júlu 2020

Kliknite na názov pre zobrazenie viac informácií.

V súlade so zákonom o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 (tzv. „Lex korona“ balík opatrení) sa posúvajú sa lehoty, ktorých posledný deň na podanie uplynie počas pandémie, a to nasledovne:

Koniec 1. mesiaca po skočení pandémie

 • Daňové priznanie k dani z príjmov – fyzické aj právnické osoby
 • Ročné zúčtovanie dane zamestnancov
 • Priznanie k dani z motorových vozidiel daňovníkov, ktorým vznikla povinnosť podať priznanie za iné ako ročné zdaňovacie obdobie

Koniec 2. mesiaca po skočení pandémie

 • Hlásenie o vyúčtovaní dane (povinnosť zamestnávateľa)
 • Doručenie dokladu o ročnom zúčtovaní dane zamestnancovi (povinnosť zamestnávateľa)
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zamestnancom

Koniec 3. mesiaca po skočení pandémie alebo v lehote na podanie daňového priznania, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr

 • Podania v zmysle zákona o účtovníctve vrátane povinnosti uloženia účtovných dokumentov do registra účtovných závierok

Poznámka PwC: Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 18. marca 2020 o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii, ktoré umožnilo daňovníkom predĺženie lehoty na podanie daňových priznaní bez uplatnenia sankcií do 30. júna 2020, sa vzhľadom na prijaté znenie tohto zákona neuplatní, nakoľko zákon prináša iné lehoty podaní.

Bližšie informácie môžete nájsť tu.

 

Novelizáciami zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 a ďalšími legislatívnymi úpravami sa zaviedli nasledujúce opatrenia:/p>

Odpočet daňovej straty

Daňovníci, ktorých posledný deň lehoty na podanie priznania uplynie počas kalendárneho roku 2020, si môžu od základu dane za toto zdaňovacie obdobie jednorazovo odpočítať do výšky vykázaného základu dane doteraz neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018, a to v úhrnnej výške najviac 1 000 000 eur. Možnosť jednorazového odpočtu sa vzťahuje len na tie daňové straty, na ktorých odpočítanie daňovník ešte stále má nárok podľa ustanovení zákona o dani z príjmov. Nárok sa teda nevzťahuje na tzv. exspirované časti daňových strát, na ktorých odpočítanie daňovníkovi zanikol nárok z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky základu dane v príslušných predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Neuplatnené straty sa odpočítajú postupne, od najstaršej po najnovšie vykázanú stratu. Ak sa daňovník rozhodne odpočítať daňovú stratu podľa Lex Korona zákona, nevypĺňajú sa údaje v tabuľke D tlačiva daňového priznania. Odpočet tejto daňovej straty sa premietne v riadku 500 daňového priznania a v časti VII. – Miesto na osobitné záznamy daňovníka. Mimoriadny odpočet doteraz neuplatnených daňových strát, ktorý môže daňovník uplatniť v daňovom priznaní za rok 2020, je možné uplatniť iba v jednom zdaňovacom období, ak lehota na podanie daňového priznania uplynie v roku 2020 za viaceré zdaňovacie obdobia.

Preddavky na daň z príjmov

Daňovníci, ktorí už podali alebo podajú daňové priznanie za rok 2019 v rámci obdobia pandémie, platia preddavky počas obdobia pandémie:

 • na základe daňovej povinnosti roku 2018, ak daňovníkovi z podaného daňového priznania za rok 2019 vyšlo platenie preddavkov vo vyššej sume, ako platil na základe daňového priznania roka 2018,
 • na základe daňovej povinnosti roku 2019, ak ich daňová povinnosť za rok 2019 z podaného daňového priznania vyjde nižšia ako za rok 2018.

Daňovníci, ktorí daňové priznanie zatiaľ nepodali, platia preddavky na základe daňovej povinnosti za rok 2018. Daňovníci, ktorým poklesli tržby (výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav) najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím (mesiacom, štvrťrokom) predchádzajúceho kalendárneho roka, majú možnosť neplatenia preddavku na daň z príjmov splatných počas obdobia pandémie. Neplatenie preddavku daňovník uplatní za obdobie, ktoré nasleduje po období, v ktorom daňovník vykáže príslušné zníženie tržieb, a to predložením vyhlásenia správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím splatnosti preddavku. Daňovník skúma pokles tržieb a podáva vyhlásenie za každý relevantný mesiac samostatne.

Daňové preplatky

a) na dani z príjmov

Daňový preplatok, ktorý si daňovník uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom v období pandémie, správca dane vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník daňové priznanie podal (t. j. napr. v prípade daňového priznania podaného v priebehu mesiaca apríl 2020 sa preplatok vráti do 10. júna 2020). Daňovníkom, ktorí daňové priznanie za kalendárny rok 2019 už podali v termíne do 31. marca 2020, správca dane preplatok vráti najneskôr do 10. mája 2020. Daňovníkom, ktorí si daňový preplatok v daňovom priznaní uplatnia a ktorým sa tento vykázaný daňový preplatok následne zníži (po daňovej kontrole alebo podaním opravného či dodatočného daňového priznania), bude uložená pokuta vo výške 100 % z vykázaného rozdielu (zníženia). Zároveň daňovník bude mať povinnosť vrátiť vykázaný rozdiel. Pokuta sa neuloží, ak daňovník podá daňové priznanie, ktorým si preplatok zníži ešte pred lehotou na jeho vrátenie.

b) na zaplatených preddavkoch na daň

Daňovníkom, ktorí už podali alebo podajú daňové priznanie za rok 2019 v rámci obdobia pandémie a z takto podaného priznania im vychádza platiť preddavky na daň v nižšej výške, ako platili do lehoty na podanie priznania, správca dane vzniknutý preplatok na preddavkoch započíta na úhradu ďalších preddavkov alebo ho na základe žiadosti vráti, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami daňového poriadku, t. j. napr. do 30 dní od podania žiadosti.

Daňové nedoplatky na zaplatených preddavkoch

Daňovník nebude povinný zaplatiť rozdiel, ktorý vznikne na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby v prípade, že zaplatené preddavky splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia roku 2020 do konca lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 sú nižšie ako preddavky, ktoré vyplývajú z výpočtu podľa tohto podaného daňového priznania. Uvedené platí pre kalendárny rok, ktorý sa začal 1. januára 2020, ako aj pre hospodárske roky.

Odvody

Aktualizácia k 28. júlu 2020

V zmysle schválených noviel boli prijaté tieto opatrenia:

1. Predĺženie splatnosti preddavkov na zdravotné poistenie za mesiac marec 2020 do 31. júla 2020, ak zamestnávateľ vykázal za marec 2020 pokles čistého obratu (výnosov dosahovaných z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav) v dôsledku krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 najmenej 40 %.

2. Odpustenie povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie za mesiac apríl 2020 pre zamestnávateľov, ktorí v mesiaci apríl 2020 najmenej na 15 dní uzatvorili svoje prevádzky (napr. na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia).

3. Predĺženie splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac marec, máj, jún a júl 2020 do 31. decembra 2020, ak zamestnávateľ vykázal za tieto mesiace pokles čistého obratu (výnosov dosahovaných z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav) v dôsledku krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 najmenej 40 %.

Poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odviesť v pôvodných termínoch splatnosti. Zároveň sa novelizáciou umožňuje, aby vláda Slovenskej republiky mohla nariadením ustanoviť aj ďalšie obdobia, za ktoré zamestnávatelia nebudú povinní zaplatiť poistné resp. sa predĺži ich pôvodná splatnosť, ako aj podmienky, za ktorých táto povinnosť nevznikne resp. sa splatnosť predĺži.

V súvislosti s problematikou výplaty ošetrovného a nemocenského z titulu nariadenej karantény čítajte tu.

 

Cezhraničný výkon práce

Aktualizácia k 17. aprílu 2020

V súvislosti s aktuálnou korona pandémiou reagovala aj Sociálna poisťovňa na situáciu zamestnancov s bydliskom na Slovensku, ktorí pred pandémiou vykonávali zárobkovú činnosť výlučne v inom členskom štáte EÚ (napr. na základe pracovnej zmluvy so zahraničným zamestnávateľom a podliehali povinným odvodom na sociálne a zdravotné poistenie v zahraničí), alebo boli vyslaní svojím slovenským zamestnávateľom pracovať do iného členského štátu EÚ, alebo vykonávali prácu súčasne vo dvoch a viacerých členských štátoch EÚ.

Keďže títo zamestnanci často zostali v dôsledku opatrení na zabránenie šírenia pandémie vykonávať svoju prácu v mieste svojho zvyčajného bydliska v SR v rámci tzv. home office, ich príslušnosť k sociálnemu systému, v ktorom boli doteraz poistení, by sa zmenou miesta ich výkonu práce mohla/mala v princípe zmeniť. Ako však uisťuje Sociálna poisťovňa, pandémia je mimoriadnou udalosťou a výskyt takejto mimoriadnej situácie by nemal ovplyvniť ich príslušnosť k doteraz platnému systému sociálneho a zdravotného poistenia. Preto pre tieto kategórie zamestnancov vo všeobecnosti platí, že nemajú Sociálnej poisťovni oznamovať zmeny týkajúce sa (dočasne zmeneného) miesta výkonu ich práce počas pandémie.

Zmeny je potrebné Sociálnej poisťovni oznamovať iba v tom prípade, že:

 • zamestnanec prerušuje výkon práce v inom členskom štáte, ku ktorému sa už neplánuje vrátiť po ukončení mimoriadnych opatrení (t. j. končí sa jeho vyslanie), alebo
 • zamestnanec prerušuje výkon práce v inom členskom štáte, pričom plánuje vykonávať zárobkovú činnosť už iba na území Slovenska.

Vyššie uvedené situácie sa vzťahujú len na mimoriadnu situáciu počas korona pandémie a všetky ostatné zmeny výkonu práce v zahraničí, vyslania alebo výkonu činnosti vo dvoch alebo viacerých krajinách je potrebné nahlásiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, resp. postupovať v zmysle platnej európskej a slovenskej legislatívy v danej oblasti.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vydala Usmernenie k potenciálnym vplyvom Covid-19 na pravidlá medzinárodného zdaňovania v súvislosti s cezhraničnými situáciami ("Usmernenie"). Usmernenie sa zaoberá s možným vznikom stálej prevádzkarne, zmenou daňovej rezidencie právnických a fyzických osôb, ako aj problematikou zdaňovania cezhraničných pracovníkov, z titulu dočasnej zmeny miesta výkonu práce zamestnancov (napr. práca z domu alebo na diaľku), ako aj z titulu dočasne iného umiestnenia riadiacich alebo iných vedúcich pracovníkov podniku, z dôvodu krízy Covid-19.

Vo všeobecnosti by sa dočasná zmena pobytu dotknutých osôb z dôvodu Covid-19 mala považovať za mimoriadnu situáciu, a preto by nemala viesť k zmene postavenia daňovníkov. Každú situáciu je však potrebné posúdiť individuálne. Podľa publikovanej správy sa Ministerstvo financií SR s Usmernením stotožňuje. Zatiaľ v tejto súvislosti nebola Finančnou správou SR vydaná žiadna detailnejšia informácia.

 

DPH a spotrebné dane

Aktualizácia k 23. aprílu 2020

V súvislosti s balíkom opatrení Lex Korona 1 a 3 boli prijaté tieto ustanovenia:

 • Zaviedlo sa oslobodenie od dovozného cla a DPH pri dovoze tovaru (napr. zdravotníckeho materiálu) z tretích krajín, ak je určený na bezplatné pridelenie obetiam živelnej pohromy vrátane pandémie. Orgánom, ktorý bude schvaľovať organizácie oprávnené dovážať tovar s oslobodením od dovozného cla a DPH, bude Ministerstvo vnútra SR. Priznávanie oslobodenia bude zároveň podliehať rozhodnutiu Európskej komisie, pričom colný úrad až do oznámenia jej rozhodnutia a po splnení stanovených podmienok pozastaví platenie dovozného cla a DPH.
 • Ak platiteľ dane opakovane počas obdobia pandémie nepodá daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz a nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, správca dane ho nezverejní na webovej stránke FR SR z dôvodu potenciálneho zrušenia registrácie pre DPH, ak si platiteľ tieto povinnosti splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 • Colný nedoplatok a nedoplatok na povinných odvodoch poistného, ktorý platiteľovi dane vznikne počas obdobia pandémie, sa nebude brať do úvahy na účely skoršieho vrátenia nadmerného odpočtu, ak tento nedoplatok zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Zatiaľ neboli prijaté žiadne ďalšie opatrenia, ktoré by umožnili predĺženie lehôt na plnenie povinností v oblasti DPH a spotrebných daní.

 

Ostatné dane

Aktualizácia k 28. júlu 2020

V súvislosti s balíkom opatrení Lex Korona boli prijaté tieto ustanovenia:

 • Predĺžila sa lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel tým daňovníkom, ktorým vznikla povinnosť podať priznanie za iné ako ročné zdaňovacie obdobie (napr. pri zrušení daňovníka bez likvidácie alebo s likvidáciu), a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 • Počnúc mesiacom apríl 2020 daňovník nebude mať povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel, ktorých splatnosť nastane počas obdobia pandémie. Daň z motorových vozidiel daňový subjekt vyrovná v lehote na podanie daňového priznania.
 • Odpúšťa sa povinnosť úhrady splátok osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií, ktoré sú splatné za 3. a 4. štvrťrok roku 2020. Povinnosť uhradiť splátky odvodu za 1. a 2. štvrťrok 2020, vrátane prípadného príslušenstva, nie je týmto zákonom dotknutá. Zároveň je zámerom do budúcnosti zrušiť osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií s nahradením rôznymi inými povinnosťami pre bankový sektor. Konkrétne legislatívne zmeny zatiaľ v tomto smere ešte neboli prijaté.
 

Správa daní

Aktualizácia k 28. júlu 2020

V súvislosti s balíkom opatrení Lex Korona sa pre oblasť správy daní zavádzajúca napr. aj tieto opatrenia:

 • Prerušenie daňových kontrol a daňových konaní na žiadosť daňovníka. Ak daňový subjekt žiadosť o prerušenie nepodá, vo výkone kontroly alebo konania sa bude pokračovať.
 • Odloženie daňových exekúcií
 • Odpustenie zmeškania vybraných lehôt a ďalších úkonov v oblasti správy daní - neuplatní sa na podanie daňového priznania, súhrnného a kontrolného výkazu, platenie dane a preddavkov na daň.
 • Dlžná suma dane, ktorej splatnosť nastane počas obdobia pandémie, nebude považovaná za daňový nedoplatok, napr. na účely exekúcie, ak daňový subjekt uvedenú sumu zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Uvedené však neplatí z pohľadu možného posunu splatnosti dane. To znamená, že ak daňovník nezaplatí daň v termíne splatnosti, bude mu vyrubený úrok z omeškania.

Poznámka PwC: V odôvodnených prípadoch nepodania príslušných podaní a nezaplatenia dane je možné požiadať správcu dane o odpustenie zmeškanej lehoty v zmysle existujúcich ustanovení daňového poriadku. Každá žiadosť sa však bude posudzovať individuálne, keďže samotné vyhlásenie pandémie nie je automaticky dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty.

S ohľadom na aktuálnu situáciu spôsobenú COVID-19 sa upravuje odklad lehôt povinnej automatickej výmeny informácií v oblasti daní, a to v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu, tzv. DAC 6. Viac informácií sa dozviete tu.

 

Naši experti na dane a právo

Eva Fričová

Senior manažér, PwC Slovakia

+421 903 268 048

E-mail

Bartosz Jasiolek

Vedúci partner daňového a právneho oddelenia, PwC Slovakia

E-mail

Zuzana Maronová

Senior manažér, PwC Slovakia

+421 911 010 528

E-mail

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

+421 903 261 010

E-mail