Dodržiavanie regulačných predpisov

Vykazovanie informácií o udržateľnosti

Podniky sa či už zo strany investorov, regulačných orgánov, zákazníkov alebo iných zainteresovaných subjektov čoraz častejšie stretávajú s požiadavkami na širší záber a vyššiu transparentnosť zverejňovaných informácií. To pre ne predstavuje výzvu, aby držali krok s tým, čo sa od nich vo vykazovaní požaduje, a aby zabezpečili, že požadované údaje sú k dispozícii a na ich kvalitu sa dá spoľahnúť.

Taxonómia EÚ

Zavedením ambicióznej Európskej zelenej dohody, ktorej konečným cieľom je dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu (t. j. nulový celkový súčet kladných a záporných uhlíkových emisií), sa EÚ zaviazala transformovať európske hospodárstvo a podporovať udržateľné podnikateľské modely. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné jasne definovať, ktorá činnosť je udržateľná, a práve tu vstupuje do hry taxonómia EÚ.

Taxonómia EÚ je systém klasifikácie hospodárskych činností, ktorý ustanovuje zoznam tých, ktoré sú z pohľadu životného prostredia udržateľné. Podnikom, investorom a politikom poskytuje náležité definície toho, ktoré činnosti sa môžu považovať za environmentálne udržateľné. Týmto spôsobom by mala vytvárať pre investorov pocit bezpečia, ochraňovať súkromných investorov pred greenwashingom, pomáhať podnikom správať sa šetrnejšie k životnému prostrediu a ku klíme a usmerňovať toky investícií tam, kde ich najviac treba.

Nariadenie o taxonómii bolo vydané v júni 2020. Stanovuje východisko pre taxonómiu EÚ zadefinovaním 6 environmentálnych cieľov a podrobným objasnením 4 podmienok na to, aby bola ekonomická činnosť považovaná za environmentálne udržateľnú:

6 environmentálnych cieľov:

zmiernenie zmeny klímy,

adaptácia na zmenu klímy,

udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov,

prechod na obehové hospodárstvo,

prevencia a kontrola znečisťovania,

ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

4 podmienky environmentálnej udržateľnosti ekonomickej činnosti:

 • činnosť významne prispieva k plneniu jedného alebo viacerých environmentálnych cieľov,
 • výrazne nenarúša plnenie žiadneho zo zvyšných environmentálnych cieľov,
 • vykonáva sa v súlade s minimálnymi zárukami týkajúcimi sa ľudských práv a práv pri práci,
 • spĺňa technické kritériá preskúmania, ktoré stanovila Komisia v delegovaných nariadeniach.

Európska komisia dopĺňa nariadenie o taxonómii tzv. delegovanými nariadeniami, v ktorých stanovuje technické kritériá preskúmania ekonomických činností a uvádza vyčerpávajúci zoznam environmentálne udržateľných ekonomických činností.

 • Delegované nariadenie o klíme (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2139 zo 4. júna 2021) stanovuje podmienky na to, aby ekonomická činnosť mohla byť považovaná za významne prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy alebo adaptácii na zmenu klímy,
 • Delegované nariadenie k čl. 8 nariadenia o taxonómii (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2178 zo 6. júla 2021) podrobne vysvetľuje, aké vykazovacie povinnosti zavádza taxonómia EÚ pre podniky,
 • Doplnkové delegované nariadenie o klíme (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1214 z 9. marca 2022) zahŕňa prechodne do udržateľných environmentálnych aktivít aj činnosti týkajúce sa jadra a plynu,
 • Environmentálne delegované nariadenie týkajúce sa zvyšných 4 environmentálnych cieľov EÚ taxonómie (Delegované nariadenie Komisie (EÚ 2023/2486 z 27. júna 2023). Toto environmentálne delegované nariadenie zároveň mení niektoré existujúce aktivity uvedené v Delegovanom nariadení o klíme, dopĺňa o nové aktivity týkajúce sa prvých dvoch cieľov (zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy) a upravuje požiadavky na prezentáciu zverejnení.

Nariadenie o taxonómii EÚ zavádza pre podniky nové vykazovacie povinnosti. Po doplnení požiadaviek na vykazovanie nefinančných informácií, ktoré boli upravené smernicou o vykazovaní nefinančných informácií („NFRD“) a vykazovaní informácií o udržateľnosti podľa požiadaviek CSRD, sú podnikateľské subjekty povinné zverejňovať špecifické kľúčové ukazovatele výkonnosti (ďalej ako „KPIs“, z angl. key performance indicators). Pre nefinančné podniky sú to tieto tri – pomer, akým sa udržateľné činnosti podieľajú na ich celkovom obrate, kapitálových výdavkoch a prevádzkových výdavkoch, spolu s viacerými povinnými kvalitatívnymi zverejňovanými informáciami. Pre finančné inštitúcie sa KPIs menia v závislosti od typu danej inštitúcie (banka, poisťovňa atď.), no vo všeobecnosti vychádzajú z pomeru zelených aktív (angl. Green Asset Ratio). Majú informovať investorov a ostatné zainteresované strany o tom, do akej miery je podnikateľská činnosť finančnej inštitúcie udržateľná a čo tá robí pre to, aby sa jej environmentálna udržateľnosť ešte zvýšila.

Rozsah pôsobnosti Nariadenia o taxonómii EÚ a povinnosti posudzovať hospodárske činnosti podniku a vykazovať príslušné zverejnenia bude postupne rozšírená na rovnaké subjekty, ktoré budú mať povinnosť vykazovať informácie o udržateľnosti podľa CSRD. Súlad s požiadavkami Nariadenia o taxonómii EÚ bude tiež predmetom obmedzeného uistenia, ktoré bude povinné v súvislosti s CSRD.

Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov

(CSRD, z angl. Corporate Sustainability Reporting Directive)

Európska komisia, vedomá si nedostatkov v existujúcich pravidlách zverejňovania nefinančných informácií, ktoré upravovala NFRD, navrhla ich novelizáciu prostredníctvom novej smernice. NFRD nesplnila očakávania, aby boli na jej základe investorom poskytované zrozumiteľné, dostatočné a porovnateľné informácie. CSRD zavádza podrobnejšie požiadavky na vykazovanie a rozširuje okruh podnikov, na ktoré sa vzťahuje. Od roku 2024 budú musieť veľké subjekty verejného záujmu, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov, zverejňovať informácie súvisiace s udržateľnosťou ich podnikania (napr. informácie o environmentálnych a sociálnych vplyvoch, ľudských právach či faktoroch ovplyvňujúcich správu a riadenie firiem). Postupne CSRD rozšíri svoju pôsobnosť na ďalšie skupiny podnikov a bude sa vzťahovať aj na:

 • veľké podniky, t. j. podniky spĺňajúce aspoň 2 z nasledujúcich 3 kritérií:
  • aspoň 250 zamestnancov,
  • celková suma majetku najmenej 25 mil. EUR,
  • čistý obrat najmenej 50 mil. EUR,
 • všetky podniky kótované na burze vrátane malých a stredných podnikov okrem mikropodnikov
 • malé a menej zložité úverové inštitúcie a kaptívne poisťovne,
 • podniky, ktoré nemajú sídlo v EÚ, ale majú tu aspoň jeden dcérsky podnik či pobočku a ich čistý obrat v EU prevyšuje 150 mil. EUR za rok.

Európsky parlament a Rada EÚ v novembri 2022 schválili návrh smernice CSRD a jej finálne znenie bolo publikované v oficiálnom vestníku EÚ dňa 16. decembra 2022. CSRD nadobudla právoplatnosť 5. januára 2023. Aktuálne je CSRD predmetom implementácie do slovenskej legislatívy (zákon o účtovníctve, zákon o štatutárnom audite) a očakáva sa, že táto transpozícia bude ukončená do júna 2024.

Hlavné znaky CSRD:

 • povinné uvádzanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe podniku,
 • povinné externé obmedzené uistenie o ich správnosti a pravdivosti,
 • zavedenie povinných Európskych štandardov pre vykazovanie informácií o udržateľnosti (ESRS, z angl. European Sustainability Reporting Standards),
 • dcérske podniky nemajú povinnosť tieto informácie vykazovať, ak sú zahrnuté do konsolidovanej správy, ktorá spĺňa požiadavky CSRD, a zároveň sú splnené ďalšie podmienky na uplatnenie výnimky z individuálneho vykazovania,
 • digitálne označovanie správ o udržateľnosti pre automatizované strojové čítanie.

Odkedy začnú pravidlá platiť?

 • od 1. januára 2024 pre podniky, ktoré už sú povinné zverejňovať nefinančné informácie podľa NFRD, veľké subjekty verejného záujmu, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov, 
 • od 1. januára 2025 pre všetky veľké podniky, ktoré spĺňajú kritériá obratu, majetku a počtu zamestnancov,
 • od 1. januára 2026 s možným odkladom do roku 2028 pre malé a stredné podniky kótované na burze, malé a menej zložité úverové inštitúcie a kaptívne poisťovne,
 • od 1. januára 2028 pre podniky mimo EÚ, pokiaľ majú podstatné operácie v EÚ (obrat min. 150 mil. EUR v EÚ).

Ako môžu podniky lepšie komunikovať svoje úsilie a snahy vynakladané v oblasti udržateľnosti?

Spoločnosť PwC je naďalej odhodlaná pomáhať podnikom zdokonaľovať ich výkazníctvo, aby dokázali pružne reagovať na nové nariadenia a dodržiavať požadované štandardy. Takisto povzbudzujeme podniky, aby iniciatívne zverejňovali informácie v oblasti udržateľnosti. Mnohé podniky, ktoré sa už nezameriavajú iba na riadenie rizík súvisiacich s dodržiavaním predpisov a nariadení či so stratou alebo s poškodením dobrej povesti, prijali vykazovanie informácií o udržateľnosti za svoje a poňali ho ako príležitosť prilákať nových investorov či zákazníkov, osloviť nové trhy, zlepšiť svoju komunikáciu voči vonkajšiemu svetu, získať lepší prístup k financovaniu či v predstihu sa pripraviť na povinné požiadavky na vykazovanie informácií týkajúcich sa udržateľnosti.

Správa o udržateľnosti je správa, ktorú podnikateľské subjekty zverejňujú o vplyvoch svojej ekonomickej činnosti na environmentálnu oblasť, sociálnu oblasť a oblasť týkajúcu sa spravovania a riadenia firmy. Umožňuje podnikom, aby boli transparentnejšie, pokiaľ ide o ich vplyv na životné prostredie a spoločnosť a o riziká a príležitosti, ktorým musia čeliť, resp. ktoré sa im ponúkajú. Rastúci význam správ o udržateľnosti podporuje aj skutočnosť, že investori a ostatné zainteresované strany vyzývajú podniky, aby zverejňovali viac informácií o udržateľnosti svojich ekonomických činností a svojich stratégiách v oblasti ESG.

Správa o udržateľnosti umožňuje podnikom efektívne (v jednom dokumente) zodpovedať širokú škálu otázok, ktoré môžu prichádzať od zainteresovaných strán.

Vypracovanie správy o udržateľnosti však môže byť náročnou úlohou, pretože pritom treba dodržať požiadavky, ktoré stanovuje príslušná legislatíva a metodika, a správa musí obsahovať vyvážené informácie z troch pilierov – environmentálneho, sociálneho a riadiaceho. Navyše podniky sa musia rozhodnúť, ako budú relevantné informácie komunikovať a ktoré informácie a ukazovatele z oblasti udržateľnosti zverejnia.

Okrem uvedenej CSRD a Nariadenia o taxonómii EÚ existuje množstvo špecifických právnych predpisov pre oblasť ESG, ktoré musia finančné inštitúcie dodržiavať. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke ESG vo finančnom sektore.

Čo môžeme pre vás urobiť

1. Pomôžeme vám pochopiť, kde sa nachádzate a kam sa chcete dostať

 • Analýzou aktuálneho stavu/Analýzou nedostatkov v ESG oblasti zistíme, v akom stave sa momentálne nachádza vaše vykazovanie informácií o udržateľnosti a do akej miery sa dodržiavajú terajšie i očakávané budúce požiadavky. Zameriame sa na dostupnosť potrebných dátových súborov, ako aj na procesy a systémy na zber, agregáciu, analýzu, výpočty a vykazovanie informácií o udržateľnosti a ukazovateľov.
 • Predložíme odporúčania, ako identifikované nedostatky odstrániť, resp. ako vyššie spomínané procesy a systémy zdokonaliť.
 • Benchmarking voči bežnej praxi subjektov v danom odvetví.
 • Poskytneme podporné a konzultačné služby spojené s transformačnou stratégiou v oblasti ESG a definovaním cieľov v jednotlivých oblastiach ESG.

2. Pomoc pri vypracovaní správy o udržateľnosti formou metodického usmerňovania alebo vypracovanie kompletnej správy

 • Posúdenie dvojitej významnosti a určenie významných tém podľa požiadaviek CSRD a ESRS.
 • Identifikácia kľúčových zainteresovaných strán a ich zapojenie do validácie významných tém v oblasti udržateľnosti.
 • Zber a spracovanie dát a údajov a výpočet identifikovaných KPIs.
 • Príprava vybraných kvantitatívnych alebo kvalitatívnych zverejnení alebo vypracovanie správy o udržateľnosti v súlade s požiadavkami CSRD a ESRS.
 • Asistencia s implementáciou požiadaviek CSRD smernice, povinných Európskych štandardov na vykazovanie udržateľnosti (ESRS) a EÚ taxonómie.

4. Nezávislé obmedzené uistenie týkajúce sa vašej správy o udržateľnosti realizované v súlade so štandardom ISAE 3000 (Revised)

Nezávislé obmedzené uistenie týkajúce sa vašej správy o udržateľnosti realizované v súlade so štandardom ISAE 3000 (Revised).

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Erika Vitálošová

Erika Vitálošová

Senior manažér, ESG líderka, PwC Slovakia

Tel: +421 911 423 309

Follow us

Teší nás váš záujem o naše služby. Vyplňte prosím krátky formulár bez diakritiky a čoskoro sa vám ozveme.

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Skryť