Intelligent Processing Centre

Váš spoľahlivý sprievodca a partner pre zrýchlenie procesov v back office

Využite efektívnejšie vaše výrobné či personálne kapacity a spoľahnite sa na naše odborné poznatky

Karsten Hegel

Karsten Hegel, Partner, CEE Export Leader

Veľké zmeny v dlhodobo fungujúcich obchodných vzťahoch, evolúcia modelov v oblasti personalistiky a prístup k novým inovatívnym technológiám predstavujú pre lídrov firiem všetkých odvetví nové výzvy. Vaša spoločnosť potrebuje, aby ste sa zamerali na vytvorenie udržateľného obchodného modelu a aby vaše back office oddelenia fungovali efektívne už dnes.

„Managed Services od spoločnosti PwC prinášajú náš jedinečný prístup k poskytovaniu služieb. Vďaka Managed Services sa vám uvoľnia ruky a namiesto toho, aby ste sa zaoberali zabezpečovaním fungovania prevádzkových procesov, môžete sa sústrediť na oblasti, ktorým je potrebné sa venovať najviac – na transformáciu vašej spoločnosti, aby ste zabezpečili jej životaschopnosť aj do budúcna. Umožníme vám využívať naše odborné vedomosti a poznatky, dôkladné funkčné znalosti obchodných procesov, výsledky najnovšieho technologického vývoja a spoľahlivú infraštruktúru.“

Karsten Hegel, Partner, CEE Export Leader

Budeme s vami spolupracovať v rámci flexibilného partnerstva a v rozsahu podľa vašich aktuálnych potrieb, pričom vám zaručujeme, že naďalej ostanete vlastníkom vašich procesov a budete dodržiavať všetky zákonné a regulačné predpisy. Sami sa rozhodnete, či máme pracovať vo vašich firemných systémoch alebo využívať naše technologické platformy. Budeme postupovať podľa dohodnutých procesných pokynov a inštrukcií, pričom sa zaväzujeme, že odporučíme zvýšiť efektivitu procesov vždy, keď uvidíme potenciál na realizáciu navrhovaných zlepšení. Na rozdiel od štandardných centier poskytovania služieb pracujeme vždy ako súčasť vašich tímov. Sme pripravení plne riadiť prechod na nové procesy a zapracovať do nich nové regulačné požiadavky, požiadavky na minimalizáciu rizík aj na dodržiavanie legislatívnych predpisov.   

Veríme, že náš prístup vám už v štádiu príprav pomôže uvedomiť si hodnoty, ktoré vám prinášame podporené naším know-how, našimi odbornými kapacitami i využívanými technológiami.

 

 

Ponúkané profesionálne služby:

Intelligent Processing Centre, ktoré vzniklo v PwC na Slovensku, ponúka na jednom mieste komplexné prevádzkové riešenia formou externe riadených profesionálnych služieb. Sústreďuje sa na pomoc klientom pri napĺňaní regulačných požiadaviek, požiadaviek na minimalizáciu rizík i požiadaviek na dodržiavanie legislatívnych predpisov. Podporujeme aktivity siahajúce od jednorazových projektov zameraných na dodanie konkrétnych výstupov až po dlhodobejšie poskytovanie externe spravovaných služieb. Pri riešení zložitých prevádzkových problémov sa opierame o tri základné piliere: detailné vedomosti našich interných expertov na problematiku regulácie, vysoko kvalifikovaný prevádzkový personál a inovatívne technológie.

people in circle
young man with cellphone

Staňte sa členom nášho tímu – našou prioritou sú potreby zamestnancov, ktorí využívajú vo svojej práci najnovšie technológie

Keď skombinujeme nadšenie a odborné znalosti našich špecialistov so správnymi technológiami, dokážeme riešiť problémy, odkrývať nové príležitosti a vytvárať hodnoty pre našich klientov i celú spoločnosť. Preto budujeme rôznorodé tímy a investujeme do získavania zručností a do najnovších technológií. Pridajte sa k nám a zistíte, ako môžete využiť svoje schopnosti a zručnosti novým spôsobom, aby ste naplno realizovali svoj potenciál.

Investície do našich zamestnancov

Ako líder na trhu sme odhodlaní pomáhať ľuďom rozvíjať ich odborné znalosti relevantné pre ich pracovnú pozíciu, klientov, ako aj pre naplnenie vízie, hodnôt a stratégie PwC.

Základom je rozvoj znalostí a zručností, budovanie sebadôvery a získavanie nových skúseností. Či už sa pridáte k našim programom určeným pre absolventov vysokých škôl, stážistov alebo programom zameraným na získanie odbornej kvalifikácie, budete môcť využívať rovnaké štruktúrované možnosti na školenia a profesionálny rozvoj. My urobíme všetko pre to, aby ste sa od samého začiatku cítili u nás ako doma. Vysoko si ceníme všetky schopnosti a zručnosti, ktoré si so sebou prinášate, no stále ešte ostáva veľa, čo sa môžete naučiť. Váš profesionálny i osobný rozvoj v PwC je vašou osobnou cestou, ktorá nie je ničím obmedzená.

people sitting by the table
group of people talking

V čom sme iní ako ostatní

Naším cieľom je aktívne zisťovať, ako naša činnosť ovplyvňuje spoločnosť okolo nás a ako môžu naše podnikateľské rozhodnutia prispievať k upevňovaniu dôvery a k riešeniu závažných problémov. Každý, kto sa k nám pridá a začne u nás pracovať, môže hrať aktívnu úlohu pri napĺňaní nášho cieľa a pozitívnym spôsobom ovplyvňovať spoločenstvá, v ktorých pôsobíme.

Ťažiskom práce skupiny našich odborníkov, ktorá sa venuje problematike spoločenskej zodpovednosti firiem, je podpora spoločenskej angažovanosti našich pracovníkov, inklúzie, vytvárania duševnej pohody a iných aktivít v tejto oblasti. PwC SLlovensko ponúka svojim zamestnancom, aby dva pracovné dni ročne venovali dobrovoľníctvu. Úzko spolupracujeme s externými partnerskými organizáciami, aby sme využili zručnosti dobrovoľníkov z radov našich zamestnancov a mohli tak aktívne riešiť výzvy, ktoré v súčasnosti stoja pred mnohými komunitami a sektorom dobrovoľníctva.

Kontaktujte nás

Karsten Hegel

Karsten Hegel

Partner, CEE Export Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 402 630

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Ivan Hlavenka

Ivan Hlavenka

Direktor na oddelení poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 902 953 866

Sledujte nás