Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

Sme („PwC“, „my“, alebo „náš“) dôrazne odhodlaní ochraňovať osobné údaje. Toto oznámenie o transparentnosti opisuje prečo a ako získavame a používame osobné údaje a poskytuje informácie o právach jednotlivcov. Môžeme použiť osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, na akékoľvek účely uvedené v tomto oznámení o transparentnosti alebo ako je inak uvedené pri získaní údajov.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej osoby. PwC spracúva osobné údaje na množstvo účelov a prostriedky získavania, právny základ spracúvania, použitie, sprístupnenie a lehoty uchovávania sa môžu líšiť pri každom účele.

Pri spracúvaní a používaní osobných údajov je našou zásadou byť transparentnými v otázke, prečo a ako spracúvame osobné údaje.

Bezpečnosť

Berieme bezpečnosť všetkých údajov, ktoré máme, veľmi vážne. Dodržiavame medzinárodne uznávané bezpečnostné štandardy a náš riadiaci systém informačnej bezpečnosti týkajúci sa dôverných klientskych údajov má nezávislé osvedčenie, že je v súlade s požiadavkami ISO/IEC 27001: 2013.  Máme zavedený rámec smerníc, postupov a školení, ktoré sa vzťahujú na ochranu osobných údajov, dôvernosť a bezpečnosť a pravidelne prehodnocujeme primeranosť opatrení, ktoré sú zavedené na účely bezpečnosti údajov, ktoré máme.

Naše spracovateľské činnosti

Prosím, pozrite si odseky tohto dokumentu, ktoré sú pre vás relevantné, aby ste zistili viac.

Obchodné kontakty

Získavanie osobných údajov

PwC spracúva osobné údaje o kontaktoch (existujúcich a potenciálnych PwC klientoch a/alebo k nim pridružených jednotlivcoch) použitím systémov riadenia vzťahov so zákazníkmi („PwC RVZ“).

Získavanie osobných údajov o kontaktoch a pridávanie týchto osobných údajov do PwC RVZ začína používateľ PwC a zahŕňa meno, meno zamestnávateľa, titul kontaktu, telefón, e-mail a iné údaje obchodného kontaktu. Okrem toho môže PwC RVZ získavať údaje zo systémov e-mailu (meno odosielateľa, meno prijímateľa, dátum a čas) a kalendára PwC (meno organizátora, meno účastníka, dátum a čas podujatia) týkajúce sa interakcií medzi používateľmi PwC a kontaktmi alebo tretími stranami.

Použitie osobných údajov

Osobné údaje týkajúce sa obchodných kontaktov môžu byť viditeľné a použité používateľmi PwC, aby sa viac dozvedeli o konte, klientovi alebo príležitosti, ktoré ich zaujímajú, a môžu byť použité na nasledovné účely:

 • rozvíjanie nášho podnikania a služieb,
 • poskytovanie informácií vám o nás a našej škále služieb,
 • sprístupňovanie osobných údajov zamestnancom PwC na účely vykonávania služieb a ponuky nových služieb,
 • identifikácia klientov s podobnými potrebami,
 • vykonávanie analýz ako napríklad o trendoch na trhu, vzťahových mapách alebo predajných príležitostiach.

Okrem toho PwC RVZ používa algoritmus na vyhodnotenie sily interakcií medzi používateľom PwC a kontaktom. Toto hodnotenie je primárne založené na frekvencii interakcie, trvaní, aktuálnosti a čase odozvy.

Právny základ pre spracúvanie

Budeme spracúvať osobné údaje našich obchodných kontaktov na základe našich legitímnych obchodných záujmov alebo súhlasu, ak bola dotknutá osoba požiadaná, aby súhlas vyjadrila. Máme záujem na propagovaní našich služieb alebo poskytovaní správ, o ktorých si myslíme, že budú prijímateľov zaujímať.

Uchovávanie údajov

Osobné údaje budú uchovávané v PwC RVZ tak dlho, ako to bude potrebné na účely uvedené vyššie (napr. tak dlho, ako máme alebo potrebujeme mať záznam o vzťahu s obchodným kontaktom).

Pridružené osoby našich korporátnych klientov

Získavanie osobných údajov

Našou zásadou je získavať iba osobné údaje nevyhnutné na uvedené účely a žiadame našich klientov o zdieľanie osobných údajov, iba ak je to prísne nevyhnutné na tieto účely.

V prípadoch, keď potrebujeme spracúvať osobné údaje na účely poskytovania profesionálnych služieb, žiadame našich klientov, aby poskytli dotknutým osobám potrebné informácie týkajúce sa ich použitia. Naši klienti môžu použiť relevantné odseky tohto vyhlásenia o ochrane údajov alebo odkázať dotknuté osoby na toto vyhlásenie o ochrane údajov, ak to považujú za vhodné.

Vo všeobecnosti získavame osobné údaje od našich klientov alebo od tretích strán, ktoré konajú na pokyny príslušného klienta.

Osobné údaje môžu zahŕňať meno, meno zamestnávateľa, titul kontaktu, telefónne číslo, e-mail a iné údaje obchodného kontaktu.

Použitie osobných údajov

Osobné údaje používame na nasledovné účely:

 • Poskytovanie profesionálnych služieb
  Poskytujeme rozmanitú škálu profesionálnych služieb (www.pwc.com/sk).  Pri poskytovaní niektorých našich služieb sme nútení spracúvať osobné údaje, aby sme mohli poskytnúť poradenstvo a výstupy. Napríklad, ako súčasť auditu skúmame mzdové údaje a často potrebujeme použiť osobné údaje na poskaytnutie služieb globálnej mobility a služieb týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia.

 • Správa, riadenie a rozvoj nášho podnikania a služieb
  Spracúvame osobné údaje na účely nášho podnikania vrátane:
  • riadenia našich avzťahov s klientmi;
  • rozvoja nášho podnikania a služieb (ako napríklad identifikácia potrieb klienta a zlepšenia pri dodávaní služieb);
  • údržby a používania systémov IT;
  • usporadúvania alebo sprostredkovania usporiadania podujatí a
  • správy a riadenia našej webovej stránky a systémov a aplikácií.
    
 • Činnosti týkajúce sa bezpečnosti, kvality a riadenia rizík
  Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia na ochranu našich informácií a informácií našich klientov (vrátane osobných údajov), ktoré zahŕňajú zisťovanie, vyšetrovanie a riešenie bezpečnostných hrozieb. Osobné údaje môžu byť spracúvané ako súčasť bezpečnostného monitorovania, ktoré vykonávame; napríklad automatizované skenovanie na zisťovanie škodlivých e-mailov. Monitorujeme služby poskytované klientom na účely kvality, čo môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov uchovávaných v príslušnom klientskom spise. Máme zavedené smernice a postupy na monitorovanie kvality našich služieb a riadenie rizík vo vzťahu ku klientskym zadaniam. Získavame a držíme osobné údaje ako súčasť našich postupov poverenia klientom a akceptácie klienta.

 • Dodržiavanie akejkoľvek požiadavky vyplývajúcej zo zákona, predpisu alebo profesionálneho združenia, ktorého sme členom
  Ako v prípade akéhokoľvek poskytovateľa profesionálnych služieb, podliehame zákonným, regulatívnym a profesionálnym povinnostiam. Potrebujeme si ponechať určité záznamy, aby sme mohli preukázať, že naše služby sú poskytované v súlade s týmito povinnosťami, pričom tieto záznamy môžu obsahovať osobné údaje.

Právny základ pre spracúvanie

V prípade, že sa na nás vzťahuje zákonná povinnosť, v ktorej zmysle je vyžadované spracúvanie osobných údajov, ako napríklad splnenie daňových povinností alebo preukazovanie alebo dokumentácia poskytnutých profesionálnych služieb, spracúvanie osobných údajov pridružených fyzických osôb našich korporátnych klientov je založené na tejto zákonnej povinnosti (právny základ).

Môžeme tiež spracúvať osobné údaje pridružených fyzických osôb našich korporátnych klientov na základe našich legitímnych obchodných záujmov (ako napríklad poskytovanie služieb zamestnávateľovi dotknutých osôb) alebo na základe súhlasu, ak bola dotknutá osoba požiadaná, aby súhlas vyjadrila.

Uchovávanie údajov

Spracúvané osobné údaje uchovávame po taký dlhý čas, ako sa považuje za potrebné na účel, na ktorý boli získané (vrátane ako je vyžadované príslušným zákonom alebo predpisom).

V prípade, ak neexistujú konkrétne zákonné, regulatívne alebo zmluvné požiadavky, naša základná lehota uchovávania záznamov a iných dokumentárnych dôkazov vytvorených pri poskytovaní služieb neprekročí 10 rokov.

Individuálni klienti

Získavanie osobných údajov

Našou zásadou je získavať iba osobné údaje nevyhnutné na uvedené účely a žiadame našich klientov o zdieľanie osobných údajov iba ak je to prísne nevyhnutné na tieto účely.

V prípadoch, keď potrebujeme spracúvať osobné údaje na účely poskytovania našich služieb, žiadame našich klientov, aby poskytli potrebné informácie týkajúce sa ich použitia iným dotknutým osobám, ktorých sa to týka, ako napríklad členom rodiny.

Vzhľadom na rozmanitosť služieb, ktoré poskytujeme individuálnym klientom (www.pwc.com/sk), spracúvame množstvo kategórií osobných údajov, vrátane ako je primerané pre služby, ktoré poskytujeme:

 • kontaktné údaje,
 • obchodné činnosti,
 • informácie o rodine,
 • príjem, zdanenie a iné detaily týkajúce sa financií a
 • investície a iné finančné záujmy.

Pre určité služby alebo činnosti a v prípade, ak to vyžaduje zákon alebo so súhlasom fyzickej osoby, môžeme tiež získavať osobitné kategórie osobných údajov.   

Vo všeobecnosti získavame osobné údaje od našich klientov alebo od tretej strany, ktorá koná na základe pokynov príslušného klienta.

Použitie osobných údajov

Osobné údaje používame na nasledovné účely:

 • Poskytovanie profesionálnych služieb
  Poskytujeme rozmanitú škálu profesionálnych služieb. Pri poskytovaní niektorých našich služieb sme nútení spracúvať osobné údaje, aby sme mohli poskytnúť poradenstvo a výstupy. Napríklad potrebujeme použiť osobné údaje, aby sme mohli fyzickej osobe poskytnúť daňové služby, poradenstvo týkajúce sa sociálneho zabezpečenia alebo imigračné služby.

 • Správa, riadenie a rozvoj nášho podnikania a služieb
  Spracúvame osobné údaje na účely nášho podnikania, vrátane: 
  • riadenia našich vzťahov s klientmi,
  • rozvoja nášho podnikania a služieb (ako napríklad identifikácia potrieb klienta a zlepšenia pri dodávaní služieb),
  • údržby a používania systémov IT,
  • usporadúvania alebo sprostredkovania usporiadania podujatí a
  • správy a riadenia našej webovej stránky a systémov a aplikácií.
    
 • Činnosti týkajúce sa bezpečnosti, kvality a riadenia rizík
  Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia na ochranu našich informácií a informácií našich klientov (vrátane osobných údajov), ktoré zahŕňajú zisťovanie, vyšetrovanie a riešenie bezpečnostných hrozieb. Osobné údaje môžu byť spracúvané ako súčasť bezpečnostného monitorovania, ktoré vykonávame; napríklad automatizované skenovanie na zisťovanie škodlivých e-mailov. Monitorujeme služby poskytované klientom na účely kvality, čo môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov uchovávaných v príslušnom klientskom spise. Máme zavedené smernice a postupy na monitorovanie kvality našich služieb a riadenie rizík vo vzťahu ku klientskym zadaniam. Získavame a držíme osobné údaje ako súčasť našich postupov poverenia klientom a akceptácie klienta.

 • Poskytovanie informácií o nás a našej škále služieb našim klientom
  V súlade s príslušným zákonom používame kontaktné údaje klienta na účely poskytovania informácií, o ktorých si myslíme, že budú zaujímavé o nás a našich službách. Napríklad aktualizácie a náhľady v odvetví, iné služby, ktoré môžu byť relevantné, a pozvánky na podujatia. 

 • Dodržiavanie akejkoľvek požiadavky vyplývajúcej zo zákona, predpisu alebo profesionálneho združenia, ktorého sme členom
  Ako v prípade akéhokoľvek poskytovateľa profesionálnych služieb, podliehame zákonným, regulatívnym a profesionálnym povinnostiam. Potrebujeme si ponechať určité záznamy, aby sme mohli preukázať, že sú naše služby poskytované v súlade s týmito povinnosťami, pričom tieto záznamy môžu obsahovať osobné údaje.

Právny základ pre spracúvanie

Ak je spracúvanie osobných údajov, ktoré je uvedené v tomto odseku, potrebné na plnenie zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, ako v prípade, napríklad, keď sú spracovateľské činnosti nevyhnutné na dodanie služby, je spracúvanie založené na zmluvnom právnom základe. Ak je spracúvanie údajov potrebné na dodržiavanie zákonnej povinnosti, ako napríklad dodržiavanie daňových zákonných povinností alebo potreba preukázať a zdokumentovať poskytnuté profesionálne služby, bude spracúvanie založené na zákonnej povinnosti. Ak sú osobné údaje spracúvané na iné účely uvedené vyššie, budeme sa spoliehať na základ legitímneho záujmu alebo na súhlas, ak sme dotknutú osobu o súhlas požiadali.

 

Uchovávanie údajov

Spracúvané osobné údaje uchovávame po taký dlhý čas, ako sa považuje za potrebné na účel, na ktorý boli získané (vrátane ako je vyžadované príslušným zákonom alebo predpisom).

V prípade, ak neexistujú konkrétne zákonné, regulatívne alebo zmluvné požiadavky, naša základná lehota uchovávania záznamov a iných dokumentárnych dôkazov vytvorených pri poskytovaní služieb neprekročí 10 rokov.

Osoby, ktoré používajú naše aplikácie 

Externým používateľom poskytujeme prístup k rozličným aplikáciám, ktoré spravujeme. Také aplikácie obsahujú ich vlastné vyhlásenia o ochrane údajov, v ktorých je vysvetlené prečo a ako sú osobné údaje získavané a spracúvané tými aplikáciami. Podporujeme jednotlivcov, ktorí používajú naše aplikácie, aby si prezreli vyhlásenia o ochrane údajov dostupné v tých aplikáciách.

Osoby, ktorých osobné údaje získame v súvislosti s poskytovaním služieb našim klientom

Získavanie osobných údajov

Našou zásadou je získavať iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uvedené účely, a žiadame našich klientov o zdieľanie osobných údajov, iba keď je to prísne nevyhnutné na tieto účely.

V prípadoch, keď potrebujeme spracúvať osobné údaje na účely poskytovania našich služieb, žiadame našich klientov, aby poskytli dotknutým osobám potrebné informácie týkajúce sa ich použitia.

Získavame a používame kontaktné údaje našich klientov na účely riadenia a udržovania nášho vzťahu s týmito osobami. Prosím, pozrite si odsek o obchodných kontaktoch tohto vyhlásenia o ochrane údajov pre viac informácií o našom spracúvaní údajov tohto druhu.

Vzhľadom na rozmanitosť služieb, ktoré poskytujeme klientom (www.pwc.com/sk), spracúvame množstvo kategórií osobných údajov, vrátane:

 • kontaktných údajov
 • obchodnách činností,
 • informácií o manažmente a zamestnancoch,
 • mzdových a iných detailoch týkajúcich sa financií a
 • investícií a iné finančných záujmov.

Vo všeobecnosti získavame osobné údaje od našich klientov alebo od tretej strany, ktorá koná na základe pokynov príslušného klienta. V prípade niektorých našich služieb, napríklad pri uskutočňovaní hĺbkovej previerky cieľového subjektu akvizície v mene klienta, môžeme získať osobné údaje od manažmentu a zamestnancov cieľového subjektu alebo od tretej strany, ktorá koná na pokyny cieľového subjektu.

 

Použitie osobných údajov

Osobné údaje používame na nasledovné účely:

 • Poskytovanie profesionálnych služieb
  Poskytujeme rozmanitú škálu profesionálnych služieb (www.pwc.com/sk). Pri poskytovaní niektorých našich služieb sme nútení spracúvať osobné údaje, aby sme mohli poskytnúť poradenstvo a výstupy. Napríklad skúmame mzdové údaje ako súčasť auditu a často musíme použiť osobné údaje na účely poskytovania služieb globálnej mobility a služieb týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia.

 • Správa, riadenie a rozvoj nášho podnikania a služieb
  Spracúvame osobné údaje na účely nášho podnikania, vrátane:
  • riadenia našich vzťahov s klientmi,
  • rozvoja nášho podnikania a služieb (ako napríklad identifikácia potrieb klienta a zlepšenia v dodávaní služieb),
  • údržby a používania systémov IT,
  • usporadúvania alebo sprostredkovania usporiadania podujatí a
  • správy a riadenia našej webovej stránky a systémov a aplikácií.

 • Činnosti týkajúce sa bezpečnosti, kvality a riadenia rizík
  Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia na ochranu našich informácií a informácií našich klientov (vrátane osobných údajov), ktoré zahŕňajú zisťovanie, vyšetrovanie a riešenie bezpečnostných hrozieb. Osobné údaje môžu byť spracúvané ako súčasť bezpečnostného monitorovania, ktoré vykonávame; napríklad automatizované skenovanie na zisťovanie škodlivých e-mailov. Monitorujeme služby poskytované klientom na účely kvality, čo môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov uchovávaných v príslušnom klientskom spise. Máme zavedené smernice a postupy na monitorovanie kvality našich služieb a riadenie rizík vo vzťahu ku klientskym zadaniam.

 • Dodržiavanie akejkoľvek požiadavky vyplývajúcej zo zákona, predpisu alebo profesionálneho združenia, ktorého sme členom
  Ako v prípade akéhokoľvek poskytovateľa profesionálnych služieb, podliehame zákonným, regulatívnym a profesionálnym povinnostiam. Potrebujeme si ponechať určité záznamy, aby sme mohli preukázať, že naše služby sú poskytované v súlade s týmito povinnosťami, pričom tieto záznamy môžu obsahovať osobné údaje.

Právny základ pre spracúvanie

Ak je spracúvanie údajov, ktoré získame v súvislosti s poskytovaním služieb našim klientom, potrebné na dodržiavanie zákonnej povinnosti, ako napríklad dodržanie daňových predpisov alebo potreba zdokumentovať a preukázať poskytnuté profesionálne služby, bude spracúvanie založené na zákonnej povinnosti. Ak sú skôr uvedené osobné údaje spracúvané na iné účely uvedené v tomto odseku, budeme sa spoliehať na základ legitímneho záujmu (napr. poskytovanie našich služieb) alebo na súhlas, ak sme dotknutú osobu o súhlas požiadali.

Uchovávanie údajov

Spracúvané osobné údaje uchovávame po taký dlhý čas, ako sa považuje za potrebné na účel, na ktorý boli získané (vrátane ako je vyžadované príslušným zákonom alebo predpisom).

V prípade, ak neexistujú konkrétne zákonné, regulatívne alebo zmluvné požiadavky, naša základná lehota uchovávania záznamov a iných dokumentárnych dôkazov vytvorených pri poskytovaní služieb neprekročí 10 rokov.

Iné osoby, ktoré sa s nami spoja 

Keď sa s nami niekto spojí s otázkou, sťažnosťou, komentárom alebo spätnou väzbou, získavame osobné údaje (ako napríklad meno, kontaktné údaje a obsah komunikácie). V týchto prípadoch má tá osoba pod kontrolou osobné údaje, ktoré s nami zdieľa a my tieto údaje použijeme iba na účely odpovede na komunikáciu a riešenia tej záležitosti podľa potreby. Osobné údaje uvedené vyššie môžu zahŕňať meno, meno zamestnávateľa, titul kontaktu, telefón, e-mail a ďalšie údaje obchodného kontaktu.

Právny základ pre spracúvanie

Ak sú osobné údaje spracúvané na iné účely uvedené vyššie, budeme sa spoliehať na základ legitímneho záujmu alebo na súhlas, ak sme si od dotknutej osoby súhlas vyžiadali.

Uchovávanie údajov

Ponecháme si osobné údaje, ktoré sú uvedené v tomto odseku, po taký dlhý čas, ako sa považuje za potrebné na účel, na ktorý boli získané.

Záujemcovia o prácu.

Pri uchádzaní online sa o prácu v PwC prostredníctvom webovej stránky PwC kariéry by si uchádzači mali prezrieť informácie sprístupnené pri uchádzaní sa o prácu pre podrobnosti o tom, prečo a ako sú osobné údaje získavané a spracúvané.

Pre viac informácií o našich náborových procesoch navštívte, prosím, https://www.pwc.com/sk/sk/kariera.html.

Dodávatelia (vrátane subdodávateľov a pridružených osôb našich dodávateľov a subdodávateľov)

Získavanie osobných údajov

Získavame a spracúvame osobné údaje o našich dodávateľoch (vrátane subdodávateľov a pridružených osôb našich dodávateľov a subdodávateľov) na účely riadenia vzťahu, zmluvy, prijímania služieb od našich dodávateľov, a keď je to relevantné, poskytovania profesionálnych služieb našim klientom.

Použitie osobných údajov

Osobné údaje používame na nasledovné účely:

 • Prijímanie služieb
  Spracúvame osobné údaje vo vzťahu k našim dodávateľom a ich personálu podľa potreby na prijímanie služieb. Napríklad, keď nám dodávateľ poskytuje správu zariadenia alebo iné dodávateľsky poskytované služby, spracúvame osobné údaje o tých fyzických osobách, ktoré nám tieto služby poskytujú.

 • Poskytovanie profesionálnych služieb klientom
  Keď nám dodávateľ pomáha dodať profesionálne služby našim klientom, spracúvame osobné údaje o fyzických osobách, ktoré sú zapojené do poskytovania služieb na účely správy a riadenia nášho vzťahu s dodávateľom a relevantnými fyzickými osobami a na účely poskytovania takých služieb našim klientom (napríklad, keď náš dodávateľ poskytuje ľudí, ktorí budú s nami pracovať ako súčasť tímu PwC, ktorý poskytuje profesionálne služby našim klientom).

 • Správa, riadenie a rozvoj nášho podnikania a služieb
  Spracúvame osobné údaje na účely nášho podnikania, vrátane: 
  • riadenia našich vzťahov s dodávateľmi,
  • rozvoja nášho podnikania a služieb (ako napríklad identifikácia potrieb klienta a zlepšenia v dodávaní služieb),
  • údržby a používania systémov IT,
  • usporadúvania alebo sprostredkovania usporiadania podujatí a
  • správy a riadenia našej webovej stránky a systémov a aplikácií.
    
 • Činnosti týkajúce sa bezpečnosti, kvality a riadenia rizík
  Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia na ochranu našich informácií a informácií našich klientov (vrátane osobných údajov), ktoré zahŕňajú zisťovanie, vyšetrovanie a riešenie bezpečnostných hrozieb. Osobné údaje môžu byť spracúvané ako súčasť bezpečnostného monitorovania, ktoré vykonávame; napríklad automatizované skenovanie na zisťovanie škodlivých e-mailov. Máme zavedené smernice a postupy na monitorovanie kvality našich služieb a riadenie rizík vo vzťahu k našim dodávateľom. Získavame a držíme osobné údaje ako súčasť našich postupov uzatvárania zmlúv s dodávateľmi. Monitorujeme poskytované služby na účely kvality, čo môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov.

 • Poskytovanie informácií o nás a našej škále služieb našim klientom
  Pokiaľ nás nepožiadate, aby sme tak nerobili, používame údaje obchodných kontaktov na poskytovanie informácií, o ktorých si myslíme, že budú o nás a našich službách zaujímavé. Napríklad aktualizácie a náhľady v odvetví, iné služby, ktoré môžu byť relevantné, a pozvánky na podujatia. 

 • Dodržiavanie akejkoľvek požiadavky vyplývajúcej zo zákona, predpisu alebo profesionálneho združenia, ktorého sme členom
  Ako v prípade akéhokoľvek poskytovateľa profesionálnych služieb, podliehame zákonným, regulatívnym a profesionálnym povinnostiam. Potrebujeme si ponechať určité záznamy, aby sme mohli preukázať, že naše služby sú poskytované v súlade s týmito povinnosťami, pričom tieto záznamy môžu obsahovať osobné údaje.
 •  

Právny základ pre spracúvanie

Ak je spracúvanie osobných údajov uvedené v tomto odseku potrebné na plnenie zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, ako je to v prípade, napríklad, keď sú spracovateľské činnosti potrebné pre prijímateľa služby, je spracúvanie založené na zmluvnom právnom základe. Ak je spracúvanie údajov potrebné na dodržanie zákonnej povinnosti, ako napríklad dodržanie daňových predpisov alebo potreba preukázať a zdokumentovať prijaté profesionálne služby, bude spracúvanie založené na zákonnom základe. Ak sú osobné údaje spracúvané na iné účely uvedené vyššie, budeme sa spoliehať na základ legitímneho záujmu (ako napríklad prijímanie služieb, poskytovanie služieb, správa, riadenie a rozvoj nášho podnikania, činnosti týkajúce sa bezpečnosti, kvality a riadenia rizík) alebo na súhlas, ak sme dotknutú osobu o súhlas požiadali.

Uchovávanie údajov

Spracúvané osobné údaje uchovávame po taký dlhý čas, ako sa považuje za potrebné na účel, na ktorý boli získané (vrátane ako je vyžadované príslušným zákonom alebo predpisom).

Osobné údaje môžu byť držané po dlhšie obdobia v prípade, kde sú predĺžené lehoty uchovávania vyžadované zákonom alebo predpisom a na účely preukázania, uplatnenia alebo obrany našich práv.

Návštevníci našich kancelárií

V našich kanceláriách sú zavedené bezpečnostné opatrenia, vrátane kamerového systému a kontrol vstupu do budovy.

V našich kanceláriách sú označenia, podľa ktorých je v prevádzke kamerový systém. Zachytené zábery sú bezpečne uchovávané a sú sprístupnené iba na základe potreby (napr. preverovanie incidentu). Záznamy kamerového systému sa obyčajne automaticky po krátkom čase prepisujú, pokiaľ nie je identifikovaný problém, ktorý vyžaduje vyšetrenie (ako napríklad krádež).

Požadujeme od návštevníkov našich kancelárií, aby sa zapísali na recepcii a po krátky čas vedieme záznam návštevníkov. Naše záznamy o návštevníkoch sú bezpečne uchované a  prístupné iba na základe potreby (napr. preverovanie incidentu). Budeme sa spoliehať na základ legitímneho záujmu (zabezpečenie bezpečnosti v našich kanceláriách).

Návštevníci našej webovej stránky

Získavanie osobných údajov

Návštevníci našej webovej stránky majú vo všeobecnosti pod kontrolou osobné údaje, ktoré sú s nami zdieľané. Môžeme automaticky zachytiť obmedzené osobné údaje prostredníctvom použitia cookies na našej webovej stránke. Prosím, pozrite si odsek o cookies nižšie pre viac informácií.

Prijímame osobné údaje, ako je napríklad meno, titul, adresa spoločnosti, e-mailová adresa a telefónne a faxové čísla od návštevníkov webovej stránky; napríklad keď sa osoba prihlási, že bude od nás odoberať aktualizácie.

Návštevníci sú taktiež schopní poslať nám e-mail prostredníctvom webovej stránky. Ich správy budú obsahovať prezývku používateľa zobrazenú na obrazovke a e-mailovú adresu, ako aj akékoľvek dodatočné informácie, ktoré si používateľ želá do správy zahrnúť.

Žiadame vás, aby ste nám neposkytovali citlivé informácie (ako napríklad rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, fyzické alebo psychické zdravie, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie, a trestných záznamov) pri používaní našej webovej stránky. Ak sa rozhodnete poskytnúť nám citlivé údaje z akéhokoľvek dôvodu, to, že tak urobíte, predstavuje váš výslovný súhlas s tým, že tieto informácie môžeme získavať a použiť spôsobmi opísanými v tomto vyhlásení o ochrane údajov alebo ako je opísané na mieste, kde ste sa rozhodli tieto údaje sprístupniť.

Cookies

 • Používame malé textové súbory nazývané 'cookies', ktoré sú umiestnené na váš pevný disk, aby nám pomohli pri personalizovaní a obohacovaní vášho prehliadania tým, že vám ukážu obsah, pri ktorom je skôr pravdepodobné, že bude pre vás relevantný a bude vás zaujímať. Používanie cookies je v súčasnosti štandardným prevádzkovým postupom pre väčšinu webových stránok. Avšak, ak vám používanie cookies nie je príjemné, väčšina prehliadačov v súčasnosti umožňuje používateľom možnosť rozhodnúť sa, že ich neprijme. Na účely registrácie na našej webovej stránke musíte cookies prijať. Ak cookies vypnete, môžu byť narušené iné funkcionality na našej webovej stránke. Ak si tak želáte, vždy môžete po ukončení návštevy našej webovej stránky cookies zo svojho systému vymazať. Viac podrobností týkajúcich sa nášho používania cookies môžete nájsť na našej stránke určenej cookies.

Používanie osobných údajov

Keď nám návštevník poskytne osobné údaje, použijeme ich na tie účely, na ktoré nám boli poskytnuté ako je uvedené na mieste získavania (alebo ako je zrejmé z kontextu získavania). Obyčajne sú osobné údaje získavané na:

 • registráciu pre určité oblasti stránky,
 • prihlásenie sa na odber aktualizácií,  
 • žiadosti o ďalšie informácie,
 • distribúciu vyžiadaných referenčných materiálov,
 • predloženie životopisu,
 • monitorovanie a presadzovanie dodržiavania našich podmienok na používanie našej webovej stránky,
 • správu a riadenie našej webovej stránky, vrátane potvrdenia a autentifikácie totožnosti a zabráneniu neoprávnenému prístupu do zakázaných oblastí, prémiového obsahu alebo iných služieb, ktoré sú obmedzené len pre registrovaných používateľov, a
 • agregátne údaje pre analytiku webovej stránky a zlepšenia.

Pokiaľ nás nepožiadate, aby sme tak nerobili, môžeme tiež použiť vaše údaje, aby sme vás kontaktovali s informáciami o podnikaní, službách a podujatiach PwC a iných informáciách, ktoré vás môžu zaujímať. Ak by sa návštevníci následne rozhodli odhlásiť zo zoznamu adresátov alebo akýchkoľvek registrácií, poskytneme pokyny na príslušnej webovej stránke, v našej správe danej osobe alebo nás tá osoba môže kontaktovať e-mailom na
sk-privacy@sk.pwc.com.

Naše webové stránky nezískavajú alebo nezostavujú osobné údaje na rozširovanie alebo predaj externým stranám na účely spotrebiteľského marketingu ani nehostujeme zasielanie správ v mene tretích strán. V prípade, kde by mohli byť také informácie zdieľané so stranou, ktorá nie je členskou firmou PwC, bude návštevník požiadaný o súhlas vopred.

Právny základ pre spracúvanie

Budeme spracúvať osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky na základe nášho legitímneho obchodného záujmu alebo súhlasu, ak bola dotknutá osoba o vyjadrenie súhlasu požiadaná. Napríklad máme záujem, aby sme zabezpečili, že náš marketing je relevantný pre konkrétne osoby. Vzhľadom na to, môžeme spracúvať osobné údaje na zaslanie nášho marketingu, ktorý je upravený podľa záujmov dotknutej osoby.

Uchovávanie údajov

Osobné údaje získané prostredníctvom našich webových stránok si ponecháme po taký dlhý čas, ako je potrebné (napríklad tak dlho, pokiaľ máme vzťah s danou osobou).

Právny základ pre spracúvanie

Právne základy pre každú spracovateľskú činnosť sú uvedené v príslušných odsekoch vyššie. Keď spracúvame osobné informácie pre naše legitímne záujmy, uistíme sa, aby sme zvážili a vyvážili akákoľvek potenciálny dôsledok na dotknutú osobu (pozitívny aj negatívny) a práva dotknutej osoby v zmysle predpisov na ochranu osobných údajov. Naše legitímne obchodné záujmy nemajú automaticky prednosť pred záujmami dotknutých osôb – nebudeme spracúvať osobné údaje v prípade činností, kde má dôsledok na dotknutú osobu prednosť pred našimi záujmami (pokiaľ nemáme súhlas alebo to od nás nie je inak požadované alebo povolené zákonom).

Kedy a ako zdieľame osobné údaje a miesta spracúvania

Budeme zdieľať osobné údaje s ostatnými, iba ak nám to zákon povoľuje. Keď zdieľame údaje s ostatnými, zavedieme zmluvné dohody a bezpečnostné mechanizmy na účely ochrany údajov a na účely dodržiavania našich štandardov týkajúcich sa ochrany údajov, dôvernosti a bezpečnosti.

Sme súčasťou globálnej siete firiem a rovnako, ako iní poskytovatelia profesionálnych služieb používame tretie strany, ktoré sú umiestnené v iných krajinách, aby nám pomohli s naším podnikaním. Vzhľadom na to, môžu byť osobné údaje prenesené mimo krajín, kde sa nachádzame my a naši klienti.

Prosím vezmite na vedomie s ohľadom na úpravu osobných údajov legislatívou EÚ: cezhraničné prenosy môžu zahŕňať krajiny mimo Európskej únie („EÚ“) a do krajín, ktoré nemajú zákony, ktoré poskytujú špecifickú ochranu osobných údajov. Podnikli sme kroky na zabezpečenie, aby všetky osobné údaje boli poskytované s primeranou ochranou a aby všetky prenosy osobných údajov mimo EÚ boli uskutočnené zákonne. V prípadoch, kde prenášame osobné údaje mimo EÚ do krajiny, ktorá nebola určená Európskou komisiou za krajinu, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany pre osobné údaje, sa prenosy uskutočnia podľa zmluvy, ktorá pokrýva požiadavky EÚ na prenos osobných údajov mimo EHP, ako napríklad Európskou komisiou odsúhlasené štandardné zmluvné doložky

Osobné údaje, ktoré máme, môžu byť prenesené:

 • Iným členským firmám PwC
  Pre podrobnosti o miestach našich členských firiem, prosím, kliknite sem. Môžeme zdieľať osobné údaje s inými členskými firmami PwC, keď to je potrebné na administratívne účely a na poskytovanie profesionálnych služieb našim klientom (napr. pri poskytovaní služieb, ktoré zahŕňajú poradenstvo poskytované členskými firmami PwC na rôznych územiach). Naše obchodné kontakty sú viditeľné a používané používateľmi PwC z iných členských firiem PwC, aby zistili viac o kontakte, klientovi alebo príležitosti, ktorá ich zaujíma (prosím pozrite odsek týkajúci sa obchodných kontaktov tohto vyhlásenia o ochrane údajov pre viac informácií o spracúvaní údajov tohto druhu).
 • Organizácie tretích strán, ktoré nám poskytujú aplikácie/funkcionality, spracúvanie údajov alebo služby IT.
 • Používame tretie strany, aby nás podporili pri poskytovaní našich služieb a pomohli poskytovať, prevádzkovať a riadiť naše interné systémy IT. Napríklad poskytovatelia informačných technológií, poskytovatelia cloudu založeného na softvére ako služba, manažmentu identít, hostovania a spravovania webových stránok, analýzy údajov, zálohovania dát, bezpečnostných služieb a služieb uchovávania. Servery, ktoré poháňajú a uľahčujú cloudovú infraštruktúru, sú umiestnené v bezpečných dátových centrách po celom svete a osobné údaje môžu byť uchovávane v ktoromkoľvek z nich.
 • Organizácie tretích strán, ktoré nám inak pomáhajú pri poskytovaní tovarov, služieb alebo informácií.
 • Audítori a iní profesionálni poradcovia.
 • Orgány činné v trestnom konaní alebo iné vládne alebo regulatívne úrady alebo iné tretie strany, ako je vyžadované alebo v súlade s príslušným zákonom alebo predpisom.
 • Občas môžeme dostať žiadosti od tretích strán, ktoré sú na to oprávnené, na sprístupnenie osobných údajov, ako napríklad na kontrolu, že dodržiavame príslušný zákon a predpis, na vyšetrenie údajného trestného činu, na ustanovenie, uplatnenie alebo obranu zákonných práv. Splníme iba žiadosti o osobné údaje, keď to máme povolené v súlade s príslušným zákonom alebo predpisom.


Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane údajov

Uznávame, že transparentnosť je pretrvávajúca zodpovednosť, takže budeme toto vyhlásenie o ochrane údajov pravidelne prehodnocovať.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov bolo naposledy aktualizované dňa 7. mája 2018.

Informácie o prevádzkovateľovi údajov a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom údajov je PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. alebo taká členská firma PwC uvedená na tomto linku, ktorá je zmluvnou stranou na účely poskytovania alebo prijímania služieb, alebo ten subjekt, ktorý ste oslovili.

Ak máte akékoľvek otázky o tomto vyhlásení o ochrane údajov alebo ako a prečo spracúvame osobné údaje, prosím, kontaktujte nás na:
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.

E-mail: sk_privacy@pwc.com  
Telefón: 00421 2 5935 3111

Práva fyzických osôb - ako ich uplatniť

Fyzické osoby majú určité práva vo vzťahu k svojim osobným údajom a prevádzkovatelia údajov sú zodpovední za plnenie týchto práv. Kde my rozhodujeme ako a prečo sú osobné údaje spracúvané, sme my prevádzkovateľom údajov a viac informácií o právach, ktoré majú fyzické osoby a ako ich môžu uplatniť uvádzame nižšie.

Prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré držíme ako prevádzkovateľ údajov. Toto právo môže byť uplatnené tak, že nám pošlete e-mail na sk_privacy@pwc.com  alebo použijete na to určený formulár, ktorý je sprístupnený tu.

Zmena osobných údajov

Na aktualizáciu osobných údajov, ktoré nám boli dodané, nám môžete poslať e-mail na sk_privacy@pwc.com   alebo kde je to vhodné, kontaktovať nás prostredníctvom príslušnej registračnej webovej stránky alebo zmenou osobných údajov v príslušných aplikáciách, s ktorými ste sa registrovali.

Keď to bude prakticky možné, hneď ako budeme informovaní, že akékoľvek nami spracúvané osobné údaje už nie sú presné, urobíme opravy (kde je to vhodné) na základe vašich aktualizovaných informácií.

Odvolanie súhlasu

Keď spracúvame osobné údaje na základe súhlasu, majú osoby právo kedykoľvek súhlas odvolať. Vo všeobecnosti nespracúvame osobné údaje na základe súhlasu (keďže sa obyčajne môžeme spoľahnúť na iný právny základ). Na odvolanie súhlasu s naším spracúvaním vašich osobných údajov nám, prosím, pošlite e-mail na sk_privacy@pwc.com  , alebo na ukončenie prijímania e-mailov z marketingového zoznamu PwC, prosím, kliknite na linku určenú na odhlásenie v príslušnom e-maile, ktorý ste od nás dostali.

Právo na obmedzenie alebo namietanie voči nášmu spracúvaniu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek obmedziť alebo namietať spracúvanie vašich osobných informácií z primeraných dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ spracúvanie nie je vyžadované zo zákona.

V takom prípade nebudeme viac spracúvať alebo obmedzíme spracúvanie takých osobných údajov, pokiaľ nebudeme schopní preukázať presvedčujúce legitímne dôvody na spracúvanie alebo preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.

Iné práva dotknutých osôb

Toto oznámenie o transparentnosti má za cieľ poskytnúť informácie o tom, ktoré osobné údaje o vás získavame a ako sú použité. Spolu s právami na prístup, zmenu a obmedzenie alebo namietanie spracúvania, na ktoré sa odvolávame vyššie, môžu mať osoby iné práva vo vzťahu k osobným údajom, ktoré držíme, ako napríklad právo na vymazanie/zmazanie a právo na prenosnosť údajov.

Ak si želáte uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, prosím, pošlite e-mail na sk_privacy@pwc.com  

Sťažnosti

Dúfame, že to nikdy nebudete považovať za potrebné, ale ak sa chcete sťažovať na naše používanie osobných údajov, prosím, pošlite e-mail s podrobnosťami vašej sťažnosti na sk_privacy@pwc.com. Budeme sa zaoberať akýmkoľvek sťažnosťami, ktoré dostaneme, a odpovieme na ne.

Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre ďalšie informácie o vašich právach a o tom, ako podať sťažnosť na úrad, sa, prosím, obráťte na https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Zopodvedná osoba za ochranu osobných údajov: 

E-mail: sk_privacy@pwc.com  

Sledujte nás