Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Riadenie firmy

PwC pomáha dosiahnuť vyššiu výkonnosť

Vašej spoločnosti zlepšovaním produktívnosti a efektívnosti kľúčových operácií. Vďaka našim rozsiahlym znalostiam financií, riadenia rizík, IT systémov, operácií a ľudských zdrojov, pomáhame našim klientom identifikovať a realizovať podnety pre úsporu nákladov, zdokonaliť riadenie a kontrolu, identifikovať a riadiť riziko a zlepšovať kvalitu. Zároveň využívame naše osvedčené postupy a odbornosť na poskytovanie praktickej podpory pri zlepšovaní nedostatočnej finančnej výkonnosti a riadení ukazovateľov cash-flow.

Používajúc osvedčené postupy, nástroje, vzory a rozsiahle databázy znalostí (napríklad Global Best Practices) pomáhame s plánovaním, projektovaním a riadením zmien, analýzou fungovania podnikania, modelovaním a hodnotením, s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti, pri rozvoji obchodných prípadov, vývoji požiadaviek a riešení, a pri pomoci zameranej na širokú škálu záležitostí spojených so zvyšovaním výkonnosti.

Naše rozsiahle vedomosti a odbornosť zaisťujú riešenia prispôsobené na mieru Vašej spoločnosti tak, aby podporovali Vašu schopnosť reagovať na zvyšujúcu sa reguláciu, konkurenciu, riziko a náklady.

Naši poradcovia zameraní na zlepšovanie výkonnosti podniku poskytujú služby v nasledovných oblastiach:

Ďalšie služby

Corporate Governance

Pri slovách „správa a riadenie podnikov“ sa človeku vynorí pred očami obraz vrcholových manažérov s rozhodovacou právomocou izolovaných v drevom obložených zasadačkách kdesi ďaleko od drsného sveta každodenného biznisu. V dnešnej dobe sa však tento obraz rýchlo stáva prežitkom. Rastúci dopyt po zodpovednosti podnikov a transparentnosti, elektronickom obchodovaní a nových informačných technológiách vytláča správu a riadenie spoločností von zo zasadačiek do samého stredu obchodného a podnikateľského diania. Ekonomická neistota môže nútiť spoločnosti nadhodnocovať výnosy, angažovať sa v sporných či neetických predajných taktikách, či inak zmanipulovať očakávania analytikov, veriteľov, investorov, zákazníkov a iných zainteresovaných osôb.

Potenciálne problémy

 • Potrebujete poradiť v otázke výkonnosti a zodpovednosti správnej rady a manažmentu.
 • Chcete implementovať náležitý model riadenia v organizácii.
 • Chcete zredukovať prípady zlyhania a neúspechov.
 • Chcete zlepšiť vzťahy a komunikáciu so zainteresovanými osobami a regulačnými orgánmi.
 • Chcete prepojiť manažérske postupy so záujmami akcionárov a iných zainteresovaných osôb.

Ako vám môžeme pomôcť

 • Návrh a implementácia systémov a postupov správy a riadenia podnikov
 • Štruktúra vedenia podniku a zhodnotenie jej efektívneho fungovania
 • Reportovanie vedeniu spoločnosti a procesy dohľadu a dozoru
 • Vytvorenie rámca sociálnej zodpovednosti podniku, meranie a reportovanie
 • Služby určené Výboru pre audit

Čítať viac...

Biznis transformácia

Na zabezpečenie efektívneho poskytovania služieb podniku poskytuje náš tím zo sekcie Operations výrobným riaditeľom širokú škálu poradenských služieb. Konzultujeme a rozvíjame spôsobilosti, najmä:

 • vypracúvaním čelných cieľových prevádzkových modelov
 • zdokonaľovaním metód, akými prevádzky neustále riadia svoje náklady
 • poskytovaním poradenských služieb pre outsourcing/offshoring
 • reštrukturalizovaním prevádzkových procesov
 • štandardizovaním a zjednodušovaním kontrolného prostredia prevádzok, vrátane účinnej implementácie zákona Sarbane-Oxley do kontrolného prostredia

Čítať viac...

Optimalizácia kontrolných mechanizmov

Pre udržanie si konkurencieschopnosti je spoločnosť nútená zladiť svoje aktivity v oblasti riadenie, krízového manažmentu a strategického smerovania s aktuálnymi legislatívnymi predpismi, nariadeniami a očakávaniami akcionárov. Efektívna stratégia a smerovanie môže pozitívne ovplyvniť hodnotu a posilniť pozíciu organizácie v:

 • Zlepšení strategického rozhodovania prostredníctvom jasne formulovaných rizík a možností.
 • Minimalizácii nepredvídateľných situácií prostredníctvom proaktívneho a efektívneho monitorovania situácie.
 • Ochrana a zlepšenie reputácie spoločnosti a jej značky efektívnym využívaní všetkých možností a súčasne redukovaním pravdepodobností a dôsledkov negatívnych udalostí.
 • Zefektívnenie organizačnej štruktúry.
 • Znižovanie počtu pokút a penalizácií a ohrozenia reputácie.

Skúsený tím spoločnosti PricewaterhouseCoopers pomôže Vašej spoločnosti odhadnúť, formulovať a asistovať pri riadení krízových situácií. Zároveň Vám pomôže zvýšiť predvídateľnosť a riadenie dôsledkov smerom k využitiu potenciálnych obchodných príležitostí.

Čítať viac...

Znižovanie nákladov a optimalizácia pracovného kapitálu

Spoločnostiam, ktoré nevykazujú dostatočnú výkonnosť, sú v zložitej finančnej situácii alebo sa nachádzajú v kríze v dôsledku nedostatku hotovosti, pomáhajú naši špecialisti rýchlo riešiť strategické, prevádzkové a finančné problémy. Môžu spolupracovať s Vami a inštitúciami zainteresovanými na Vašej spoločnosti pri analýze Vašich finančných a prevádzkových štruktúr rovnako ako pri rýchlej implementácii nasledujúcich strategických krokov vedúcich k obnoveniu hodnoty spoločnosti:

 • stabilizácia Vašej spoločnosti prostredníctvom krízového riadenia
 • efektívne riadenie pracovného kapitálu a obnova ziskovosti spoločnosti
 • vytvorenie hodnoty prostredníctvom optimálneho ukončenia činnosti vo vybraných oblastiach

V prípade potreby môže PwC vyslať do Vašej spoločnosti špecialistu, ktorý bude pracovať na pozícii riaditeľa a bude plne zodpovedný za obnovenie ziskovosti spoločnosti a zabezpečenie realizácie reštrukturalizačných opatrení.

Vzhľadom na to, že manažérske tímy môžu mať nedostatok skúseností v oblasti obnovenia ziskovosti podniku, ponúkame skúsených odborníkov na obnovovanie ziskovosti podnikov, ktorí môžu do spoločnosti vstúpiť ako výkonní manažéri alebo poradcovia na pozíciách riaditeľ, finančný riaditeľ, riaditeľ pre reštrukturalizáciu, prevádzkový, marketingový, personálny riaditeľ, nevýkonný člen predstavenstva, poradca alebo mentor predstavenstva. Máme k dispozícii kandidátov z vlastnej siete alebo z radov nezávislých odborníkov.

Čítať viac...

Reštrukturalizácia

V rámci revitalizácie a reštrukturalizácie podnikov poskytujeme poradenstvo a služby v oblasti platobnej neschopnosti finančným inštitúciám poskytujúcim úvery, veriteľom, spoločnostiam aj jednotlivcom, ktorí čelia širokej škále problémov v dôsledku zhoršenia hospodárskej výkonnosti a zníženia prevádzkového zisku až po krízové situácie, kedy dochádza k závažným problémom ústiacim do platobnej neschopnosti.

Spoločnosti často vykazujú príznaky finančných problémov oveľa skôr, ako dôjde k vyvrcholeniu krízy. V mnohých prípadoch je možné zabrániť stupňovaniu negatívnych hospodárskych výsledkov spoločnosti, avšak je nevyhnutné problémy včas odhaliť a zrealizovať zásadné kroky na ozdravenie hospodárskej výkonnosti a hodnoty spoločnosti.

 • pomoc pri stabilizácii akútnej krízovej situácii
 • nezávislá revízia business plánu
 • cash-flow manažment
 • reštrukturalizácia dlhu
 • vyjednávanie s veriteľmi
 • znižovanie nákladov a optimalizácia pracovného kapitálu
 • optimálne ukončenie činnosti

Čítať viac...

Credit Management a riadenie pohľadávok / nesplácaných úverov

Pôsobíme ako poradcovia bánk a iných finančných inštitúcií pri predaji a nákupe nesplácaných úverov. Naše služby zahŕňajú finančnú analýzu (due diligence) a analýzu úverového portfólia, vypracovanie informačného memoranda o hodnote aktív a možnostiach predaja, identifikovanie potenciálnych investorov a asistenciu pri rokovaniach o predaji a uzavretí transakcie.

Čítať viac...

Riadenie výkonnosti podniku

Riadenie výkonu spoločnosti (Corporate Performance Management - CPM) je rámcom, ktorý integruje stratégiu a obchodné činnosti k jej napĺňaniu. Vedeniu umožňuje vytvorenie si perspektívneho a aj reálneho obrazu v konkrétnej situácii cez celý podnik, so zámerom vytvorenia robustnej platformy na podporu budúceho rastu. Vedeniu zároveň umožňuje formuláciu odpovedí na otázky: Aká je naša výkonnosť? Čo a prečo by sme mali urobiť?

Holistický prístup spoločnosti PricewaterhouseCoopers' k CPM pomáha našim klientom zlepšiť využitie informácií pre vedenia, ktoré spájajú finančné, operatívne a regulačné údaje, ktoré definujú zodpovednosť, rozhodovací proces a operatívnu výkonnosť. V našej činnosti sa zameriavame na:

 • Optimalizácia plánovania
  Zlepšenie spoľahlivosti a efektívneho očakávaných údajov, ktoré zahŕňa prípravu plánov a očakávaných výsledkov.
 • Využitie CPM nástrojov
  Vyhodnotenie, tvorba a optimalizácia využitia CPM nástrojov a modelov podporujúcich plánovanie, analýzu a reporting (napr. Hyperion, Cognos, Business Objects / Carthesis).
 • Manažérske tabuľky, hodnotenie a príprava KPI
  Zvýšenie efektivity prevádzky prostredníctvom vhodného zladenia podnikových cieľov výkonnosti spoločnosti z viacerých uhlov pohľadu: od zákazníka, cez zamestnancov a organizáciu až k finančným perspektívam.
 • Riadenie zmien a reorganizácia
  Definícia spôsobov a údajov potrebných na zladenie odmeňovania a motivácie s cieľmi spoločnosti.

Čítať viac...

Shared Service Centers a outsourcing

Náš tím posúdi Vaše súčasné aktivity a vyhodnotí náklady a prínosy používaných postupov a štruktúr. Toto zahŕňa prípravu projektovej štúdie na možnú zmenu, spoločne s vyhodnotením rizík a postupmi na riadenie možných rizík.

Typické alternatívne modely, ktoré sú v tejto oblasti brané do úvahy, zahŕňajú diverzifikáciu centier služieb a outsourcing nielen v domácom rámci, ale aj v rámci zahraničia. Sme schopní zabezpečiť vytvorenia takéhoto modelu a jeho implementáciu externými dodávateľmi, prípadne aj internými subjektmi.

Čítať viac...

Pomoc pri stabilizácii akútnej krízovej situácii

Pre spoločnosti, ich veriteľov, akcionárov a iné zainteresované strany, ktoré sa snažia riešiť nízku výkonnosť alebo krízu v spoločnosti, poskytujú naši špecialisti reštrukturalizačné riešenia a vytvárajú platformu pre obnovu výkonnosti spoločnosti. Skúsenosti našich špecialistov umožňujú vytvoriť vhodné riešenia zohľadňujúce okolnosti a potreby klientov.

Ako riaditeľ spoločnosti, veriteľ alebo finančný investor zainteresovaný na určitej spoločnosti čelíte v spoločnosti jednému alebo kombinácii problémov ako je nedostatočná likvidita, skutočné alebo potenciálne porušenie záväzku vyplývajúceho z úverovej zmluvy, zníženie úverového hodnotenia spoločnosti v dôsledku zvýšenej rizikovosti spoločnosti alebo predlženie. V týchto situáciách Vám môžeme pomôcť našimi službami.

Čítať viac...

Strategické riadenie firmy

Mnohým spoločnostiam prináša veľa problémov prepojiť svoje strategické záujmy s bežnou prevádzkou, pričom zostáva rozdiel stratégiou, ktorú si definovali a tým , čo sa im podarilo implementovať do svojich každodenných aktivít. Na preklenutie tohto priestoru je nevyhnutné zlepšenie schopnosti porozumenia a činnosti organizácie ako komplexu – teda nie iba čiastkový pohľad cez finančné výkazy. Potrebný je celkový pohľad na aktivity spoločnosti, prevádzku, organizáciu a procesy, to znamená efektívne využívanie informácií a ich implementácia do operatívne riadenia a finančných rozhodnutí. Rozvoj strategického plánovania napomáha stálemu rastu prepájaním činností manažmentu a zamestnancov so strategickými cieľmi spoločnosti.

Čítať viac...

Zvyšovanie výnosov

Generovanie výnosov je téma, ktorou sa neustále zaoberá výkonný riaditeľ každej obchodnej firmy. Bez ohľadu na to, akú analýzu či prieskum trhu si človek vezme, zvyšovanie výnosov je jednou z troch najdôležitejších priorít - ak nie rovno tou najdôležitejšou – všetkých obchodných organizácií. Je jedným zo základných indikátorov, ktorí používajú analytici, keď vyjadrujú názor na hodnotu spoločnosti.

Takže honba za zákazníkmi je v plnom prúde – a nie za hocijakými. Výkonní riaditelia chcú klientov, s ktorými môžu budovať udržateľné a prospešné vzťahy. To znamená, že potrebujú lepšie pochopiť trh, lepšie porozumieť potrebám klientov, vypracovať lepšie a cielenejšie ponuky a lepšie pochopiť svoje investície do marketingu.

Takéto pochopenie a efektívne konanie nemožno dosiahnuť z jediného bodu v organizácii – vyžaduje si to úzku spoluprácu všetkých funkcií v rámci organizácie (napr. marketingu, finančného úseku, odbytu, úseku prevádzkovej činnosti) s jej vedením, aby strategické smerovanie organizácie zostávalo v centre každej iniciatívy zameranej na rast.

Efektívna stratégia môže pozitívne ovplyvniť celkové príjmy a rast v spoločnosti zameraním sa na:

 • Nastavenie stratégie
 • Vytvorenie návrhu (business case)
 • Analýza klientov
 • Potvrdenie trhových príležitostí
 • Meranie, riadenie a kontrola
 • Meranie rentability

Čítať viac...

Optimálne ukončenie činnosti

Ak spoločnosť zistí, že dcérska spoločnosť, divízia, pobočka alebo známka má nedostatočnú výkonnosť, sme pripravení pomôcť pri dosiahnutí optimálneho obnovenia ich hodnoty. Naši špecialisti pomáhajú identifikovať problémy a analyzovať dostupné možnosti riešenia problémov, dohodnúť najvýhodnejší prístup k riešeniu situácie a pomôcť pri implementácii zvolených riešení, ktorými môžu byť predaj, zlepšenie výkonnosti a následný predaj alebo likvidácia. Pri každom riešení pomáhame identifikovať a riadiť procesné riziká.

Príklady problémov

 • Máte firemné jednotky alebo dcérske spoločnosti, ktoré nepracujú v súlade so stratégiou celej skupiny alebo plánujete odpredaj niektorých prevádzok nepatriacich do hlavnej obchodnej činnosti.
 • Je pre Vás ťažké zhodnúť sa na ďalšom postupe - takéto prípady obvykle vyústia do poklesu hodnoty spoločnosti.
 • Čelíte tlaku zo strany konkurencie alebo poklesu marže, prípadne klesá hodnota Vašich akcií.
 • Obávate sa príliš veľkých nákladov na realizáciu exitu.
 • Čelíte náhlym zmenám na trhu alebo strate kľúčového zamestnanca

Našu asistenciu Vám môžeme poskytnúť pri:

 • maximalizácii hodnoty pre akcionára,
 • uvoľnení kapitálu pre opakované investovanie do spoločnosti,
 • zachovaní dobrého mena známky a zamedzení negatívnej publicite

vypracovaním riešenia zodpovedajúceho Vašim potrebám kdekoľvek na svete vďaka celosvetovej sieti PwC a použitím overených postupov pri odpredaji vybraných jednotiek.

Čítať viac...

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 435 979

Pavel Dvornák

Pavel Dvornák

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 903 422 945

Sledujte nás