Odmietnutie právnej zodpovednosti PwC

Informácie na tejto webovej stránke slúžia iba na získanie základného obrazu vo veciach, ktorých sa týkajú. Aplikácia a dopad zákonov sa môžu veľmi líšiť v závislosti od konkrétnych faktov a skutoč-ností. Vzhľadom na meniacu sa podstatu zákonov, predpisov a nariadení ako i na riziká vlastné elektronickej komunikácii sa môže stať, že niektoré informácie na tejto stránke sa môžu objaviť s časovým oneskorením, môžu chýbať úplne alebo môžu obsahovať nepresnosti. Informácie na tejto webovej stránke sa preto uvádzajú s vedomím, že autori a vydavatelia sa tým neusilujú poskytovať právne, účtovné, daňové či iné profesionálne poradenstvo alebo služby. Ako také by teda uvedené informácie nemali byť brané ako náhrada za konzultácie s profesionálnymi účtovnými, daňovými, právnymi či inými kompetentnými odbornými poradcami. Skôr než urobíte akékoľvek rozhodnutie či čokoľvek podniknete, mali by ste sa poradiť s odborníkom PwC.

Aj keď sme urobili všetko pre to, aby informácie uvedené na tejto webovej stránke pochádzali zo spoľahlivých zdrojov, PwC nezodpovedá za žiadne chyby, opomenutia či výsledky získané na zá-klade využitia týchto informácií. Všetky informácie na tejto stránke sú poskytované „tak ako sú“, bez akejkoľvek záruky na ich úplnosť, presnosť a časovú relevantnosť či záruky na výsledky získané na základe využitia týchto informácií, a taktiež bez akejkoľvek záruky, či už explicitne uvedenej alebo mlčky predpokladanej, napr. na výkonnosť, predajnosť či vhodnosť uvedených informácií pre konkrétny účel. PwC, s ňou spriaznené komanditné či obchodné spoločnosti, jej partneri, zástupco-via či zamestnanci nebudú niesť v žiadnom prípade zodpovednosť voči Vám či komukoľvek inému za akékoľvek prijaté rozhodnutia či podniknuté kroky, ktoré by sa opierali o informácie uvedené na tejto webovej stránke, ani za akékoľvek následné, mimoriadne či podobné škody, aj keby boli o pravdepodobnosti takýchto škôd informovaní.

Niektoré linky na webovej stránke poskytujú prepojenie na iné stránky, ktoré majú na starosť tretie strany, no tie môžu ale aj nemusia byť uvedené v štruktúre tejto stránky.

PwC neoverovala obsah stránok takýchto tretích strán, a preto neschvaľuje, neručí, nepodporuje ani neodporúča akékoľvek služby či produkty, ktoré môžu byť poskytnuté či prístupné prostredníctvom nich, a ani nijaké osoby či orgány, ktoré môžu tieto služby či produkty poskytovať.

PwC neuverejnila ani si neobjednala uverejnenie akýchkoľvek reklám, ktoré sa môžu objaviť na tejto webovej stránke.

Sledujte nás