ESG vo finančnom sektore

Zelené financovanie

Naši odborníci na udržateľnosť, ktorých v PwC máme, vám ochotne poradia s každým prvkom udržateľného riadenia a správy firiem – od posúdenia najrôznejších strategických dosahov klimatických zmien cez zhodnotenie environmentálnych a sociálnych dosahov až po implementáciu požiadaviek na udržateľnú finančnú ekonomiku.

Vieme vám pomôcť tým, že:

i)   vykonáme analýzu nedostatkov v oblasti zodpovedného podnikania (ďalej ako ESG),

ii)  vypracujeme a sformulujeme odporúčania, ako tieto nedostatky odstrániť a ako implementovať nové regulačné požiadavky,

iii) vás podrobne oboznámime s rizikami, s ktorými sa v oblasti ESG stretnete,

iv) vám pomôžeme sformulovať koncepciu zodpovednej a udržateľnej digitalizácie, ako aj dodržiavať požiadavky, ktoré kapitálový trh na spoločnosti kladie.

Budeme s vami spolupracovať na príprave transformácie vašej spoločnosti na udržateľný podnik, aby vaše podnikanie bolo dlhodobo úspešné.
 

Udržateľné financovanie

Udržateľné financovanie zahŕňa všetky činnosti poskytovateľov finančných služieb, ktorými sa usilujú znižovať negatívne dosahy podnikania na životné prostredie a zemskú klímu, propagovať a presadzovať sociálnu angažovanosť a podporovať udržateľnú správu a riadenie firiem. Parížska dohoda o zmene klímy a s ňou súvisiaci akčný plán EÚ stanovujú konkrétne ciele v oblasti udržateľnosti pre finančný sektor a predstavujú základný kameň udržateľného financovania. Udržateľné financovanie zabezpečí, že kapitálové toky budú smerovať do udržateľnejších investícií, že sa bude klásť väčší dôraz na environmentálne riziká a že sa bude podporovať transparentnosť. Týmto spôsobom sektor finančných služieb podporí transformáciu celej ekonomiky a nasmeruje ju k udržateľnosti.

Dosiahnuť sa to má masívnymi zmenami v oblasti povinného zverejňovania informácií, MiFiD II a zavedením nových pravidiel a usmernení (napr. označovanie zelených finančných produktov, zavedenie štandardizovaného klasifikačného systému EÚ prostredníctvom Taxonómie EÚ a štandardov EÚ pre nefinančné vykazovanie).

Poskytovatelia finančných služieb budú musieť popracovať na zladení svojich ekonomických cieľov s novými pravidlami a usmerneniami v oblasti ESG a zmeniť svoje ekonomické modely. Finančné inštitúcie by mali ísť nad rámec regulačného minima a začať uplatňovať vlastnú stratégiu, aby sa jasne odlíšili od konkurencie a rozbehli fungovanie nových podnikateľských oblastí.

Náš tím odborníkov vás môže počas transformačného procesu podporovať a môže vám pomôcť pochopiť legislatívne požiadavky a procesy v oblasti ESG, ktoré bude treba implementovať. Naše odborné znalosti pokrývajú celé spektrum potenciálnych problémov, s ktorými sa pri implementácii regulačných požiadaviek možno stretnúť. Naši klienti pritom profitujú z komplexného prístupu PwC – od vypracovania stratégií až po ich zabudovanie do každodennej podnikateľskej činnosti.
 

Implementácia zásad zodpovedného podnikania do riadenia rizík v danej inštitúcii

Usmernenia ECB ku klimatickým a environmentálnym rizikám 

Usmernenia Európskej centrálnej banky (ECB) ku klimatickým a environmentálnym rizikám opisujú jej očakávania týkajúce sa toho, ako by mali banky začleniť klimatické a environmentálne riziká do pestovania svojej kultúry v oblasti rizík, do ochoty podstupovať a akceptovať riziká, do rámca pre monitorovanie rizík a do riadenia úverového portfólia. Takisto definujú očakávané zverejnenia bánk týkajúce sa zodpovedného a udržateľného podnikania, najmä pokiaľ ide o úrovne 1, 2 a 3 emisií skleníkových plynov. Týmito usmerneniami sa musia povinne riadiť všetky finančné inštitúcie, ktoré spadajú pod priamy dohľad ECB. Pre všetky ostatné finančné ústavy sú jej usmernenia zatiaľ nepovinné.
 

Usmernenia EBA k vzniku a monitorovaniu úverov 

Usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) k vzniku a monitorovaniu úverov vyžadujú od bánk a úverových inštitúcií, aby do svojho rámca pre riadenie rizík začlenili ESG riziká a aby pri posudzovaní svojich protistrán pri procesoch spojených s poskytovaním úverov zohľadňovali aj ESG faktory. V súčasnosti majú povinnosť ich dodržiavať všetky úverové inštitúcie, ktoré spadajú pod priamy dohľad ECB, a keď ich implementuje NBS, budú povinné pre všetky úverové inštitúcie na Slovensku a potenciálne aj pre poskytovateľov spotrebných úverov.

Usmernenie EBA k vzniku a monitorovaniu úverov je účinné od  júna 2021 pre úverové inštitúcie, ktoré spadajú pod priamy dohľad ECB. Keď ich NBS transponuje do slovenskej legislatívy, budú povinné pre úverové inštitúcie a poskytovateľov spotrebných úverov na Slovensku.
 

Podrobnosti o výkazníctve týkajúcom sa ESG pre potreby finančného sektora

Taxonómia EÚ

Taxonómia EÚ je rámec, ktorý klasifikuje zelené ekonomické aktivity s cieľom podporiť a urýchliť udržateľné investície. Až do vytvorenia a prijatia tohto rámca mohli byť investičné produkty a ekonomické aktivity klasifikované ako ,zelené‘ či ,environmentálne udržateľné‘ bez jasnej definície toho, čo prívlastok ,zelený‘ alebo ,udržateľný‘ vlastne znamená. Taxonómia EÚ má za cieľ vyriešiť túto otázku tým, že poskytuje jasné pravidlá, čo možno klasifikovať ako ,zelené‘ či ,environmentálne udržateľné‘, aby sa zvýšilo úsilie financovať ekonomické aktivity, ktoré prispievajú k naplneniu environmentálnych cieľov EÚ.

Aplikácia Taxonómie EÚ sa rozširuje prostredníctvom delegovaných nariadení, ktoré prinášajú ďalšie podrobnosti o rôznych jej aspektoch. Očakáva sa, že v najbližších rokoch budú vydané ďalšie delegované nariadenia, ktoré prinesú podrobnosti k ďalším témam a novelizujú legislatívu k predošlým témam prostredníctvom procesu vo forme najčastejšie kladených otázok.

Viac informácií o Taxonómii EÚ nájdete na https://www.pwc.com/sk/sk/esg-zodpovedne-podnikanie/dodrziavanie-regulacnych-predpisov.html
 

Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní-zverejnenia týkajúce sa udržateľnosti v sektore finančných služieb 

Nariadenie SFDR bolo zavedené s cieľom zvýšiť transparentnosť na trhu s udržateľnými investičnými  produktmi, zabrániť greenwashingu a zvýšiť transparentnosť v súvislosti s tvrdeniami účastníkov finančného trhu týkajúcimi sa udržateľnosti.

SFDR (spolu s Regulačnými technickými štandardmi (Regulatory Technical Standards – RTS) ustanovuje pre účastníkov finančného trhu a finančných poradcov povinnosť zverejňovať informácie z ESG oblasti, ak sa týkajú začlenenia rizík udržateľnosti a zohľadnenia negatívnych dosahov udržateľnosti do svojich procesov a poskytovania informácií týkajúcich sa udržateľnosti v súvislosti s finančnými produktmi. Nariaďuje zvýšenú transparentnosť a zverejňovanie ESG charakteristík investičných produktov. RTS pridávajú ďalšie  podrobnosti týkajúce sa zverejnení, ktoré SFDR vyžaduje.

SFDR požaduje, aby účastníci finančného trhu zverejňovali informácie pre klientov a investorov o tom, do akej miery sú ich finančné produkty zelené. Podľa SFDR sa musia finančné produkty klasifikovať do jednej z troch kategórií: bežné (mainstream), svetlozelené alebo tmavozelené.

Prvá povinnosť zverejňovania informácií nadobudla účinnosť 10. marca 2021, pričom požiadavky na  zverejňovanie neustále narastajú.

Zverejnenia v pilieri III ohľadom ESG

Verejné zverejňovanie informácií o rizikách, kapitálovej primeranosti a postupoch riadenia rizík s cieľom upevnenia disciplíny na trhu (podľa kapitoly VIII Nariadenia o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Regulation – CRR) sa pre systémovo dôležité inštitúcie rozširuje o ďalšie ESG údaje. Tieto požiadavky nadobudli účinnosť od júna 2022.

Novelizácia MiFID II

Novela súčasného rámca MiFID II sa snaží začleniť informácie z oblasti ESG a o rizikách udržateľnosti do svojich požiadaviek na zverejňovanie a do hodnotenia vhodnosti pridáva posúdenie preferencií klientov v oblasti ESG. Zmeny objasňujú požiadavku, aby investičné firmy podľa MiFiD a banky, ktoré vytvárajú a distribuujú MiFID produkty, povinne začleňovali úvahy o ESG do svojich organizačných požiadaviek, a to vrátane posúdenia udržateľnosti, riadenia rizík, konfliktných situácií a opatrení na správu a riadenie produktov. Novela nadobudla účinnosť 2. augusta 2022.
 

Konkurenčná výhoda v zelených investíciách a udržateľné finančné produkty

Európsky štandard pre zelené dlhopisy

EUGBS je dobrovoľný štandard navrhnutý pre emitentov, ktorí sa chcú pripojiť k dodržiavaniu popredných osvedčených postupov na trhu. Je navrhnutý a vypracovaný tak, aby bol relevantný na celom svete, dostupný pre emitentov so sídlom tak v EÚ, ako aj mimo nej a aby sa opieral o osvedčené trhové postupy (napr. o zásady pre zelené dlhopisy).
 

S týmto vám môžeme pomôcť:

1. Pomoc so zadefinovaním konečného cieľa

Opis:

 • pomoc pri vypracúvaní usmernenia týkajúceho sa stanovenia strategického cieľa
 • koncepcia cieľového strategického modelu

Prínos pre klienta:

 • komplexný prístup k udržateľnému financovaniu
 • rozvoj spoločného porozumenia
   

 

2. Analýza dosahov

Opis:

 • analýza nedostatkov na stanovenie rozdielov oproti regulačným požiadavkám
 • posúdenie aktuálneho stavu implementácie

Prínos pre klienta:

 • jasné chápanie cieľa/aktuálnych rozdielností
 • analyzovaním medzier v regulačných požiadavkách položíme základy pre následné kroky (napr. pre implementáciu)

 

3. Plán postupu a odporúčania

Opis:

 • vypracovanie konkrétnych odporúčaní
 • stanovenie priorít identifikovaných opatrení a kľúčových ukazovateľov výkonnosti
 • vypracovanie plánu postupu

Prínos pre klienta:

 • počiatočné logické závery ako základ pre prijímanie rozhodnutí


 

 

4. Riadenie rizík

Opis:

 • jedna z najnáročnejších tém pre finančné inštitúcie vo vzťahu k udržateľnosti
 • návrh rámca pre riadenie a kontrolu ESG rizík, aby sa tieto riziká riadili efektívne

Prínos pre klienta:

 • efektívne riadenie ESG rizík vo všetkých častiach vašej organizácie


 

 

5. Metodika hodnotenia v oblasti ESG

Opis:

 • vypracovanie metodík hodnotenia v oblasti ESG s cieľom dodržať predpísané požiadavky

Prínos pre klienta:

 • pomoc s nájdením najvhodnejšieho riešenia pre vašu spoločnosť

6. Usmernenia k implementácii

Opis:

 • hĺbková analýza dotknutých organizačných jednotiek a procesov
 • pretavenie definovaných odporúčaní do konkrétnych návrhov na riešenia
 • vypracovanie podrobných plánov postupu a odhad potrebných prác

Prínos pre klienta:

 • dôkladnejšie pochopenie potreby urobiť zmeny
 • počiatočný odhad nákladov a vyžadovaných zdrojov

 

7. Implementácia

Opis:

 • pomoc s implementáciou
 • odborná pomoc s vopred definovanými oblasťami činnosti vrátane regulačného monitorovania
 • prevzatie zodpovednosti za riadenie projektu, aby sa zabezpečila koordinovaná a včasná realizácia projektu

Prínos pre klienta:

 • nepretržitá odborná pomoc
 • prístup k osvedčeným postupom
 • pomoc s riadením projektu

 

 

 

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Erika Vitálošová

Erika Vitálošová

Senior manažér, ESG líderka, PwC Slovakia

Tel: +421 911 423 309

Follow us

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť