Výpočet uhlíkovej stopy

Využitie a výhody sledovania uhlíkovej stopy

Uhlíková stopa produktu
Uhlíková stopa produktu zahrňuje emisie skleníkových plynov, ktoré vznikajú počas životného cyklu výrobku od ťažby surovín po likvidáciu odpadov. Na hodnotenie sú potrebné dáta z posúdenia životného cyklu výrobku (Life-Cycle Assessment).

Uhlíková stopa podniku
Uhlíková stopa podniku predstavuje meradlo vplyvu fungovania spoločnosti na životné prostredie. Je nepriamym ukazovateľom spotreby energií, výrobkov a služieb. Meria výšku uhlíkovej stopy, ktorá zodpovedá aktivitám alebo produktom firmy.

Sledovanie uhlíkovej stopy prináša podniku nasledovné využitie a s ním spojené výhody:

Konkurenčná výhoda

■ vnímanie zákazníkov ako zodpovedného podniku.

Firemný záväzok

■ pre malé či veľké spoločnosti je zelený záväzok čoraz častejšou súčasťou firemnej stratégie.

Požiadavka odberateľov a dodávateľov

■ odberatelia služieb, produktov či, naopak, dodávatelia požadujú informácie o uhlíkovej stope.

Záujem investorov

■ čoraz väčší počet firiem prezentuje údaje o svojej uhlíkovej stope v globálnej databáze Carbon Disclosure Project, ktorá zhromažďuje informácie pre investorov.

Úspora nákladov

■ identifikácia, ktorá časť podnikových aktivít spotrebúva najviac energie a zdrojov a kde možno hľadať zníženie nákladov.

Zelený marketing

■ rastúci počet zákazníkov, ktorých zaujíma vplyv firiem, ktorých produkty nakupujú, na klímu a životné prostredie.

Výpočet uhlíkovej stopy

Metodický rámec – GHG (greenhouse gas) protokol predstavuje korporátny štandard pre meranie a reportovanie uhlíkovej stopy, ktorý je globálne používaný. Štandardizuje postup merania, riadenia a reportingu emisií skleníkových plynov z podniku. Pri jeho vzniku stál Svetový inštitút pre zdroje (WRI) a Svetová podnikateľská rada pre udržateľný rozvoj (WBCSD).

GHG protokol zaviedol rozdelenie emisií súvisiacich s činnosťou podniku do troch oblastí. Stal sa široko používaným medzinárodným štandardom.
 

Aktivity, ktoré spadajú pod daný podnik a sú ním kontrolované. Emisie sa pri nich uvoľňujú priamo do ovzdušia:

 • Emisie z kotlov či generátorov spaľujúcich fosílne palivá v podnikoch
 • Emisie z mobilných zdrojov (napr. automobil) vlastnených podnikom
 • Emisie z priemyselných procesov
 • Emisie zo spracovania odpadu či z čistenia odpadových vôd v zariadeniach prevádzkovaných podnikom

Emisie spojené so spotrebou nakupovanej energie:

 • Emisie, ktoré nevznikajú priamo v podniku, ale sú dôsledkom aktivít podniku
 • Emisie zo zdrojov, ktoré podnik priamo nekontroluje, napriek tomu má na ich veľkosť zásadný vplyv

Emisie, ktoré sú následkom aktivít podniku a ktoré vznikajú mimo kontroly či vlastníctva podniku:

 • Emisie, ktoré nie sú klasifikované ako Oblasť 2
 • Pracovné cesty, ukladanie odpadu, nákup a doprava materiálu treťou stranou
 • Ide o najširšiu a logicky najmenej presne vymedzenú kategóriu

PwC Slovensko vám pomôže s:

 • výpočtom uhlíkovej stopy podniku na základe GHG protokolu v kombinácii s EN ISO 14 067 pre špecifické produkty,
 • alebo auditom výpočtu emisnej stopy – príprava správy o obmedzenom uistení v súlade so štandardom ISAE3410

Ako aj s:

 • prípravou metodík na použitie výpočtu v kontexte vašej spoločnosti,
 • interpretáciou výsledkov,
 • prípravou hlásení a reportov.
   

Kontaktujte nás

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, líder oddelenia Riadenia rizík, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Marek Frecer

Marek Frecer

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 915 998 429

Erika Vitálošová

Erika Vitálošová

Senior manažér, ESG líderka, PwC Slovakia

Tel: +421 911 423 309

Follow us

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť