Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Dátová analytika

Optimalizujte svoje dátové zdroje. Robte rýchlejšie a lepšie rozhodnutia. Pracujte efektívnejšie a ušetrite peniaze. Nájdite nové zdroje príjmov. Siahnite po nevyužitých obchodných informáciách, ktoré už máte.

Dobrá správa je, že dáta sú majetkom, ktorý už vlastníte. Pomôžeme vám analyzovať váš súčasný stav, vytvoriť silný základ údajov a potom tieto údaje speňažiť a využiť silu informácií, ktoré máte k dispozícii, aby ste optimalizovali výkonnosť firmy a obchodne využili príležitosti, ktoré dáta núkajú.

Pomáhame pri budovaní silného podnikania

Spolu s prechodom k digitálnemu a algoritmickému podnikaniu sa objavujú nové úlohy, ktoré spájajú informačné technológie a obchodné funkcie.
 

Hlavné oblasti

Získavanie obchodných informácií

Získavanie obchodných informácií (Business Intelligence – BI) je proces analýzy veľkého množstva údajov s cieľom zvýšiť výkonnosť podniku poskytovaním informácií koncovým používateľom, ako sú napríklad výkonní riaditelia spoločností a obchodní manažéri, aby mohli prijímať obchodné rozhodnutia na základe väčšieho množstva informácií.

Trh s obchodnými informáciami bude pravdepodobne v prognózovanom období primerane rásť v dôsledku rastúceho využívania cloudov rovnako ako aj vzhľadom na rast pokročilých analytických nástrojov, prijímanie rozhodnutí založených na údajoch a nové technológie Internetu vecí (IoT).

Podľa štúdie Gartner sa očakáva, že trh moderných obchodných informácií a analytiky sa do roku 2020 zvýši o 19 %.

 

Business Intelligence (BI) is a process of analyzing large volumes of data to enhance business performance by providing end users such as corporate executives and business managers to take more informed business decisions.

The business intelligence market is likely to grow reasonably in the forecasting period due to increasing adoption of cloud, growth of advanced analytics, adoption of data-driven decision making, and emergence of IoT enabled technologies.

Modern business intelligence and analytics market is expected to grow 19% by 2020, a Gartner study said.


Čítať viac...

Procesné hĺbkové vyhľadávanie (Process Mining)

Nástroje hĺbkového vyhľadávania údajov umožňujú, aby podniky extrahovali použiteľné údaje z veľkého množstva nespracovaných údajov a analyzovali skryté údaje a napokon ich kategorizovali a premenili na užitočné informácie. Spravované služby hĺbkového vyhľadávania údajov sú využívané vo veľkej miere podnikmi, ktoré chcú získať potrebnú dynamiku trhu nástrojov globálneho hĺbkového vyhľadávania údajov. Spravované služby umožňujú, aby sa organizácie zamerali na svoje hlavné obchodné činnosti, zatiaľ čo poskytovatelia spravovaných služieb pre nich „dolujú“ údaje a poskytujú im informácie, ktoré získali zo vzťahov, ktoré by inak zostali ukryté.

Tieto služby ďalej pomáhajú, aby sa organizácie sústredili na aspekty, v ktorých centre je zákazník, a aby zvýšili hodnotu svojich obchodných operácií.

Očakáva sa, že veľkosť globálneho trhu s procesnou analytikou v období rokov 2018 – 2023 porastie s kumulovanou ročnou mierou rastu (CAGR) rovnou 50,3 %.

Čítať viac...

Automatizácia robotických procesov

Obchodné funkcie, ako je napríklad outsourcing centier zdieľaných služieb, bankovníctvo, finančné služby a poistenie (BFSI), outsourcing obchodného procesu (BPO), outsourcing obstarávania a outsourcing ľudských zdrojov (HRO), zaznamenávajú v súčasnosti výrazný rast. Prirodzeným dôsledkom tohto je obrovský trhový potenciál na automatizáciu robotických procesov naprieč rôznymi obchodnými smermi vzhľadom na jej schopnosť vykonávať rôznorodé úlohy, ako je napríklad otváranie a zatváranie účtov, vyhotovenie žiadostí o cenové ponuky a návrhy, testovanie a monitorovanie IT systémov a spracovanie otázok zaslaných oddeleniu fakturácie a služieb zákazníkom.


V správe, ktorú zverejnila spoločnosť Market Research Future, sa uvádza, že trh automatizácie robotických procesov v rokoch 2017 až 2023 porastie s kumulovanou ročnou mierou rastu (CAGR) rovnou 29 % CAGR.

Čítať viac...

Umelá inteligencia

Tvorba a používanie údajov naďalej rastú míľovými krokmi a tým aj investície do hardvéru, softvéru a služieb veľkých dát rovnako ako aj do odborníkov zaoberajúcich sa údajmi a do ich ďalšieho vzdelávania. Dostupnosť veľmi veľkých súborov údajov je jedným z dôvodov, prečo sa nedávno objavil najnovší technologický trend známy ako hlboké vzdelávanie (Deep Learning), ktoré je vlastne podskupinou umelej inteligencie (AI).

Na druhej strane, strojové učenie (Machine Learning – ML) je aplikácia umelej inteligencie, ktorá systémom umožňuje schopnosť sa  automaticky učiť a zlepšovať zo skúseností bez explicitného naprogramovania. ML sa zameriava na vývoj počítačových programov, ktoré môžu sprístupniť údaje a použiť ich pre seba na vlastné učenie sa.

Zvyšujúci sa záujem a investície do AI povedú aj k vzniku nových nástrojov na zhromažďovanie a analýzu údajov a vzniku nových úloh a zodpovedností podnikov.

Čítať viac...

Cloudové služby

Cloudové služby sú navrhnuté tak, aby poskytovali ľahký a prispôsobiteľný prístup k aplikáciám, zdrojom a službám, pričom tieto služby sú plne spravované poskytovateľom cloudových služieb.

Pretože poskytovateľ služieb dodáva hardvér a softvér potrebný pre službu, nie je nutné, aby spoločnosť zabezpečovala alebo rozmiestňovala svoje vlastné zdroje alebo aby vyčleňovala IT pracovníkov na správu služby.

Podľa výskumného riaditeľa spoločnosti Gartner Sida Naga existuje v rámci cloudových služieb päť oblastí, ktoré núkajú príležitosti na rast a ktoré stoja za preskúmanie:

  • Služby migrácie – ako sa presunúť do cloudu
  • Služby predbežného plánovania
  • Všeobecné poradenské služby a poradenstvo v oblasti optimálnych cenových modelov
  • Služby migrácie dátových centier 
  • Cloudové sprostredkovateľské služby

Čítať viac...


Naše služby: Dáta – nová superveľmoc

Predstavte si, že máte pokročilú obchodnú analytiku, ktorá vám umožňuje sledovať a predvídať všetko a všade. Každú jednu interakciu so zákazníkom. Každú jednu pohyblivú časť vášho dodávateľského reťazca. Každú jednu finančnú transakciu kdekoľvek na svete.

Predstavte si dátovú architektúru, ktorá vám umožní všetky tieto informácie okamžite spracovať, a tak zlepšiť informácie o zákazníkoch, rýchlejšie vytvárať produkty alebo odhaliť podvody.

Teraz si predstavte použitie prediktívnej analytiky, ktorá vám umožní reagovať na udalosti skôr, ako k nim vôbec dôjde. Zastaviť odlev zákazníkov. Predchádzať nehodám. Predpovedať vplyv lekárskeho ošetrenia. A predstavte si, že by vám analytika pomohla riadiť podnikateľské inovácie a odhaliť úplne nové zdroje príjmov, ktoré umožnia vytvárať produkty a ponuky, o ktorých ste ešte ani nesnívali. Bolo by to, ako keby ste mali nadprirodzenú moc.
 

Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, Risk Assurance Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Martin  Srnka

Martin Srnka

Director, PwC Slovakia

Tel: +421 902 953 854

Sledujte nás