Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

ESG reporting

Správa o zodpovednom podnikaní

Vrcholové riadiace orgány firiem môžu ísť príkladom v oblasti ESG reportingu. Radi sa podelíme o svoje skúsenosti, prečo je potrebné efektívne dohliadať na ESG reporting, čo pritom treba robiť a ako.

Správa o zodpovednom podnikaní (ESG Report) je správa, ktorú vydávajú obchodné spoločnosti alebo organizácie a ktorá sa zaoberá dosahmi ich činnosti na životné prostredie (Environment), sociálnu oblasť (Social) i oblasť vedenia a riadenia firiem (Governance) (ďalej spoločne ako „oblasť spoločenskej zodpovednosti“). Umožňuje adresátom a používateľom jasnejšie posúdiť riziká a príležitosti, ktorým dané spoločnosti čelia, resp. ktoré sa im ponúkajú. Je to komunikačný nástroj zohrávajúci dôležitú úlohu v úsilí presvedčiť skeptických pozorovateľov, že kroky, ktoré tieto subjekty podnikajú, sú úprimné.

Rastúcemu významu Správ o zodpovednom podnikaní nahráva aj skutočnosť, že investori a ostatné zainteresované strany vyzývajú spoločnosti, aby zverejňovali viac informácií o zabezpečení udržateľného rozvoja svojej činnosti a o stratégiách, ktoré prijímajú a realizujú v oblasti ochrany životného prostredia, sociálnej oblasti i oblasti vedenia a riadenia svojej firmy.

ESG reporting zahŕňa tak kvalitatívne zverejnenie ťažiskových tém, ako aj kvantitatívne metriky používané na meranie toho, ako sa danej spoločnosti darí dostávať pod kontrolu riziká, využívať núkajúce sa príležitosti a realizovať prijaté stratégie v uvedených troch oblastiach.

ESG reporting je ideálnym a účinným prostriedkom umožňujúcim spoločnostiam a organizáciám prinášať v jedinom dokumente odpovede na rozličné otázky, ktoré môžu prichádzať od zainteresovaných strán.

Vypracovanie Správy o zodpovednom podnikaní však môže byť dosť náročnou úlohou, pretože sa pritom musia dodržať podmienky, ktoré stanovuje príslušná metodika, a správa musí obsahovať vyvážené informácie z jednotlivých oblastí. Navyše spoločnosti musia určiť, ako sa majú relevantné informácie komunikovať a ktoré informácie a ukazovatele z daných troch oblastí sa majú zverejniť.
 

Základné oblasti, o ktorých pojednáva Správa o zodpovednom podnikaní

Správa o zodpovednom podnikaní sa skladá z troch základných častí, z ktorých každá pokrýva širokú škálu zaujímavých tém.

Prínosy

Interné prínosy
 • Lepšie pochopenie rizík a príležitostí
 • Zdôraznenie prepojenia medzi finančnou výkonnosťou podniku a jeho konaním v nefinančnej oblasti
 • Ovplyvňovanie dlhodobej stratégie a politiky riadenia podniku a podnikateľských plánov
 • Zefektívnenie procesov, znižovanie nákladov a zvyšovanie efektivity
 • Porovnávanie a posudzovanie konania v oblasti spoločenskej zodpovednosti spoločnosti vo vzťahu k zákonom, normám, kódexom, výkonnostným štandardom a dobrovoľným iniciatívam
 • Vyhnutie sa tomu, aby bola spoločnosť alebo organizácia zatiahnutá do zverejnených káuz týkajúcich sa zlyhaní v oblasti ochrany životného prostredia, v sociálnej oblasti či v oblasti vedenia a riadenia spoločnosti
 • Porovnanie konania v rámci spoločnosti, ako aj medzi organizáciami a sektormi navzájom
Externé prínosy
 • Zlepšenie dobrého mena, zvýšenie povedomia o značke a väčšia lojalita
 • Vedúci predstavitelia spoločností, ktoré pravidelne zverejňujú správu o svojom napredovaní v oblasti spoločenskej zodpovednosti, dostávajú prostredníctvom správy pozitívnu spätnú väzbu o príslušných programoch a aktivitách, ktoré realizovali v minulom období
 • Zmierňovanie negatívnych dosahov v oblasti spoločenskej zodpovednosti
 • Umožnenie, aby externé zainteresované strany pochopili, v čom spočíva skutočná hodnota danej spoločnosti
 • Názorná ukážka toho, ako spoločnosť ovplyvňuje, resp. je ovplyvňovaná očakávaniami pri zabezpečovaní jej udržateľného rozvoja
 • Investori monitorujú hodnoty a trendy nefinančných ukazovateľov, aby získali celkový obraz o budúcej výkonnosti firmy
 • Novinári často nachádzajú v správe inšpiráciu pre svoje články a rozšírením témy propagujú dobré meno firmy
 • Mnohé ratingové agentúry zahŕňajú do svojich výpočtov ESG faktory

Dane ako súčasť ESG reportingu

Moderná spoločnosť začína vnímať dane ako nástroj, ktorý podporuje realizáciu environmentálnych projektov a dlhodobú udržateľnosť sociálno-ekonomickej spoločnosti.

Prečo sú dane, ktoré boli historicky vnímané len ako jedna z nákladových položiek firmy, súčasťou diskusie o ESG cieľoch?

1. Financovanie projektov trvalo udržateľnej hodnoty

Dane sú významným zdrojom financovania verejných projektov udržateľnosti

2. „Green deal“

„Green taxes“ ako stimul pre nové environmentálne projekty, ale aj kompenzácia za škody s celospoločenským dosahom

3. Záujem investorov a verejnosti

Transparentné zverejňovanie „daňovej stopy“
 

Regulačné predpisy

Smernica EÚ

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EU z 22. októbra 2014 – nazývaná aj Smernica pre nefinančné vykazovanie (NFR Smernica) – stanovuje pravidlá zverejňovania nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti zo strany niektorých veľkých podnikov a skupín. Dotknuté spoločnosti sú povinné zahrnúť nefinančné výkazy do svojich výročných správ.

NFR smernica od veľkých podnikov požaduje, aby vo vzťahu k týmto otázkam poskytli minimálne tieto informácie:

 • Stručný opis obchodného modelu podniku
 • Opis a výsledky používania politiky, ktorú podnik uplatňuje v  oblasti spoločenskej zodpovednosti, a to vrátane postupov náležitej starostlivosti
 • Hlavné riziká týkajúce sa uvedených oblastí a spojené s činnosťami podniku vrátane (tam, kde je to náležité a primerané) jeho obchodných vzťahov, produktov alebo služieb, ktoré by mohli mať nepriaznivé dôsledky na dané oblasti, a spôsobu, akým podnik tieto riziká riadi, a
 • Kľúčové nefinančné ukazovatele výkonnosti relevantné pre konkrétne podnikanie

NFR smernica podporuje používanie dobrovoľných štandardov a rámcov pre zabezpečenie udržateľného rozvoja a ESG reporting.
 

Slovenské regulačné predpisy

NFD smernica bola transponovaná do slovenského zákona o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Subjekt verejného záujmu, ktorého priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie prekročil hranicu 500, uvádza vo výročnej správe aj nefinančné informácie týkajúce sa oblasti spoločenskej zodpovednosti, t. j.:

 • informácie o vývoji, konaní, pozícii a vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť,
 • informácie o dodržiavaní ľudských práv a
 • informácie o boji proti korupcii a úplatkárstvu.

Povinnosť uviesť vyššie uvedené informácie nemá subjekt verejného záujmu, ktorý je dcérskou účtovnou jednotkou, ak sú informácie o ňom a všetkých jeho dcérskych spoločnostiach zahrnuté vo výročnej alebo obdobnej správe materskej účtovnej jednotky, ktorá je vypracovaná v súlade s prijateľným rámcom alebo štandardom.

Čoraz viac spoločností však dobrovoľne pripravuje a prezentuje informácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktoré idú nad rámec sektorových či zákonných požiadaviek, aby opísali svoje dlhodobé stratégie pre tvorbu hodnôt a splnili tak požiadavky investorov a iných zainteresovaných strán.
 

Rámce a štandardy pre ESG reporting

V súčasnosti majú spoločnosti značnú voľnosť a relevantné informácie týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti môžu zverejňovať spôsobom, ktorý považujú za najužitočnejší. Odporúča sa však, aby sa metódy a technické postupy reportingu opierali o uznávané rámce a štandardy.

Rámce pre reporting poskytujú praktické usmernenia vychádzajúce zo všeobecne prijatých princípov, ktoré pomáhajú identifikovať jednotlivé témy spadajúce pod oblasť spoločenskej zodpovednosti a určujú, akú štruktúru majú mať zverejňované informácie a akým spôsobom majú byť pripravované.

Pracovná skupina pre oznamovanie finančných informácií súvisiacich s klímou (TCFD, z angl. Task Force on Climate-related Financial Disclosures) vypracovala rámec, ktorý ponúka zo všeobecných princípov vychádzajúce odporúčania, ako riadiť a reportovať klimatické riziká.

Európska komisia vydala nezáväzné usmernenia, aby pomohla spoločnostiam zverejňovať relevantné nefinančné informácie jednotnejším a porovnateľnejším spôsobom.

Slovenský zákon o účtovníctve umožňuje spoločnostiam, aby ako východiskový bod použili buď rámec, ktorý vydala Európska komisia, alebo iný medzinárodný rámec upravujúci zverejňovanie nefinančných informácií, ak presne špecifikujú, z ktorého rámca pri zverejňovaní príslušných informácií vychádzali.

Štandardy stanovujú špecifické a podrobné požiadavky na zverejňované informácie, ktoré pomáhajú organizáciám určiť, aké konkrétne metriky či ukazovatele je potrebné pre každú tému zverejniť.

V Európe spoločnosti pri zverejňovaní informácií v oblasti spoločenskej zodpovednosti najčastejšie využívajú tzv. Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards, ktoré vydala organizácia Global Reporting Initiative (GRI). GRI štandardy umožňujú spoločnostiam podávať informácie o dosahoch ich sociálnych a environmentálnych aktivít rozličným zainteresovaným stranám, pričom tieto informácie možno auditovať.
 

Prehľad najdôležitejších oblastí ESG reportingu

1. Vypracovanie a nastavenie stratégie v oblasti spoločenskej zodpovednosti

 • Vypracovanie stratégie a podnikateľského plánu, ktoré pomôžu spoločnostiam podporovať udržateľnosť ich činností
 • Pokrytie tém a ukazovateľov, ktoré odrážajú významné dosahy činnosti spoločnosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti (matica závažnosti)
 • Zahrnutie do správy všetkých tém, ktoré by mohli významným spôsobom ovplyvniť hodnotenia a rozhodnutia zainteresovaných strán

2. Spojenie sa so zainteresovanými stranami

 • Identifikovanie zainteresovaných strán a vysvetlenie v správe, ako spoločnosť reagovala na ich racionálne očakávania a záujmy

3. Definovanie metriky a cieľov

 • Pochopenie dosahov a spolupráca so spoločnosťami na ich kvantifikácii
 • Nastavenie metriky na zaznamenávanie aktivít, ktoré majú dosah na oblasti spoločenskej zodpovednosti
 • Stanovenie cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť v budúcnosti a ktoré majú podporiť rozhodovanie spoločnosti

4. Monitorovanie metriky a cieľov

 • Kvantifikácia dosahov činnosti spoločnosti a sledovanie dosahovaného pokroku

5. Komunikovanie výsledkov – reportovanie

 • Zverejňovanie nefinančných informácií, aby sa tým uspokojili potreby zainteresovaných strán
 • Uvedenie všetkých významných dosahov v oblasti spoločenskej zodpovednosti za sledované obdobie
 • Umožnenie zainteresovaným stranám oboznámiť sa s aktivitami, ktoré sa v sledovanom období udiali
 • Správa by mala poskytnúť obraz o fungovaní spoločnosti v širšom kontexte udržateľného rozvoja a tém spadajúcich do oblasti spoločenskej zodpovednosti

Audit Správy o zodpovednom podnikaní

Profesijné štandardy stanovujú požiadavky a usmernenia určené audítorom, ak sú do dokumentu, ktorý obsahuje auditovanú účtovnú závierku, zahrnuté aj iné informácie. Správy o udržateľnom rozvoji a informácie týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti sú často súčasťou firemných správ, ktorých súčasťou nie je auditovaná účtovná závierka. V týchto prípadoch nie je audítor pri výkone auditu účtovnej závierky zodpovedný za informácie týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti.

Informácie, ktoré daná spoločnosť zverejní, však musia byť vierohodné a dobre doložené, aby sa zainteresované strany mohli spoľahnúť na svoje rozhodnutia. Rovnako ako v prípade auditov účtovných závierok zvyšuje aj v tomto prípade nezávislé uistenie zo strany audítorskej firmy hodnovernosť informácií týkajúcich sa spoločenskej zodpovednosti, ktoré firmy predkladajú investorom a iným zainteresovaným stranám.

Účelom správy audítora je zvýšiť hodnovernosť takýchto informácií pre zamýšľaných používateľov Správy o zodpovednom podnikaní tým, že poskytuje objektívne a nestranné posúdenie tvrdení, údajov a iných zverejnení zo strany manažmentu. Získanie akejkoľvek úrovne uistenia a istoty prostredníctvom auditu v prípade potreby zahŕňa zhodnotenie procesov, systémov a dát a následné posúdenie zistení s cieľom podporiť výsledný názor.

Najdôležitejším prínosom je potvrdenie vierohodnosti nefinančných údajov a informácií, čo spoločnostiam pomôže získať si dôveru zainteresovaných strán.

Overenie sa vykonáva v súlade s Medzinárodným štandardom pre uisťovacie služby ISAE 3000, Zákazky na uisťovacie služby, ktoré nie sú auditom ani preverením historických finančných informácií, a Medzinárodným štandardom pre uisťovacie služby ISAE 3410, Zákazky na uisťovacie služby k výkazom emisií skleníkových plynov.
 

Kľúčové problémy spojené so zabezpečením trvale udržateľného rozvoja, ktoré PwC pomáha spoločnostiam riešiť

1
Riadenie rizík a príležitostí objavujúcich sa v súvislosti so zabezpečovaním trvale udržateľné-ho rozvoja v rámci organizácií a naprieč hodnotovými reťazcami
2
Budovanie dôvery snahou sociálne a environmentálne dosahy pochopiť, riadiť a hovoriť o nich
3
Tvorba nových hodnôt vďaka rozhodnutiam prijímaným na základe lepších informácií, ktoré sa získavajú využívaním netradičným prístupov

Pomoc zo strany PwC v procese ESG reportingu

1.  Aspekty konzultačných služieb v oblasti spoločenskej zodpovednosti
 • Identifikácia, zbieranie a vyhodnocovanie relevantných požiadaviek zo strany všetkých zainteresovaných strán prostredníctvom štruktúrovaných dotazníkov a ich následného vyhodnotenia
 • Nastavenie a zbieranie príspevkov do Správy o zodpovednom podnikaní na základe metodiky definovanej v GRI štandardoch. Vytvorenie štruktúry strategického rámca pre zabezpečenie udržateľného rozvoja a zodpovedného podnikania, overenie podľa protokolu GHG alebo štandardu AA1000
 • Riadenie rizík a príležitostí objavujúcich sa v súvislosti so zabezpečovaním trvale udržateľného rozvoja spoločnosti
 • Zabezpečenie koordinácie spolupráce so zástupcami jednotlivých programov či oddelení
 • Dohľad nad tým, aby z hľadiska strategického významu jednotlivých tém boli informácie v správe vyvážené, pričom dôraz sa kladie na pravdivé a transparentné informovanie
 • Automatizácia reportovacieho procesu; identifikovanie a implementácia technológií využiteľných pri monitoringu cieľov a metrík a vypracovaní správy o zodpovednom podnikaní
 • Nastavenie optimálnej komunikačnej stratégie, externej a internej komunikácie vrátane vypracovania podporných podkladov
 • Vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých za rok, identifikovanie slabín a nedostatkov, ako aj formulovanie odporúčaní na ďalšie obdobie, aby sa dosiahli deklarované ciele stredno- alebo dlhodobej stratégie
   
2.  Uistenie
 • Vykonanie nezávislého auditu údajov a metrík uvedených v Správe o zodpovednom podnikaní a overenie súladu s metodikou alebo deklarovanou úrovňou metodiky

Budeme vaším spoľahlivým, dôveryhodným poradcom a budeme vám pomáhať na vašej ceste za dosiahnutím udržateľného rozvoja a pri vypracúvaní Správ o zodpovednom podnikaní.

Budeme podporovať rast vašej spoločnosti spôsobom, ktorý vám zabezpečí konkurenčnú výhodu a poskytne služby s pridanou hodnotou vďaka našim znalostiam a praktickým skúsenostiam v príslušnej oblasti.
 

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Líder oddelenia auditu, Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 296

Erika Vitálošová

Erika Vitálošová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 911 423 309

Follow us