ESG reporting a príprava správy o udržateľnosti

Správa o udržateľnosti

Vrcholové riadiace orgány firiem môžu ísť príkladom v oblasti ESG reportingu. Radi sa podelíme o svoje skúsenosti, prečo je potrebné efektívne dohliadať na ESG reporting, čo pritom treba robiť a ako.

Správa o udržateľnosti je správa, ktorú vydávajú podniky alebo organizácie a ktorá sa zaoberá dosahmi ich činnosti na životné prostredie (Environment), sociálnu oblasť (Social) i oblasť vedenia a riadenia firiem (Governance) (ďalej spoločne ako „ESG“). Umožňuje adresátom a používateľom jasnejšie pochopiť vplyv, ktorý má podnik na životné prostredie a širšiu spoločnosť, ako aj posúdiť riziká a príležitosti, ktorým dané podniky čelia, resp. ktoré sa im ponúkajú. Je to komunikačný nástroj zohrávajúci dôležitú úlohu v úsilí presvedčiť skeptických pozorovateľov, že kroky, ktoré tieto subjekty podnikajú, sú úprimné.

Rastúcemu významu správ o udržateľnosti nahráva aj skutočnosť, že investori a ostatné zainteresované strany vyzývajú podniky, aby zverejňovali viac informácií o udržateľnosti vo svojej činnosti a o stratégiách, ktoré prijímajú a realizujú v oblasti ochrany životného prostredia, sociálnej oblasti i oblasti vedenia a riadenia firmy.

Zároveň vstúpilo do platnosti, a takisto sa naďalej pripravuje, množstvo novej legislatívy v oblasti ESG a vykazovania informácií o udržateľnosti:

 • Nariadenie o EÚ taxonómii (v platnosti od júla 2020)
 • Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) (v platnosti od januára 2023)
 • Smernica o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti (Corporate Sustainability Due Diligence, CSDD) (návrh)
 • Nariadenie o ekodizajne udržateľných výrobkov (návrh)

Ako podniky vykazujú informácie o udržateľnosti?

Smernica CSRD zaviedla podrobné požiadavky na vykazovanie informácií o udržateľnosti v rámci Európskej únie, čím vytvorila spoločný, štandardizovaný jazyk pre podávanie správ o udržateľnosti.

Hlavné znaky CSRD:

 • povinné uvádzanie informácií o udržateľnosti vo výročných správach podniku,
 • povinné externé obmedzené uistenie,
 • zavedenie povinných Európskych štandardov pre vykazovanie informácií o udržateľnosti (ESRS, z angl. European Sustainability Reporting Standards) – 12 sektorovo povinných štandardov,
 • dcérske podniky nemajú povinnosť tieto informácie vykazovať, ak sú zahrnuté do konsolidovanej správy, ktorá spĺňa požiadavky CSRD, a zároveň spĺňajú ďalšie požiadavky na uplatnenie výnimky z individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti,
 • digitálne označovanie správ pre automatizované strojové čítanie.

Správa o udržateľnosti je ideálnym a účinným prostriedkom umožňujúcim podnikom prinášať v jednom dokumente odpovede na rozličné otázky, ktoré môžu prichádzať od zainteresovaných strán. Smernica CSRD stanovila podnikom povinnosť zahrnúť správu o udržateľnosti do ich výročnej správy.

Vypracovanie správy o udržateľnosti však môže byť dosť náročnou úlohou, pretože sa pritom musia dodržať podmienky, ktoré stanovujú príslušná legislatíva a štandardy. Správa musí obsahovať vyvážené informácie z jednotlivých oblastí. Informácie musia byť relevantné, porovnateľné, overiteľné a zrozumiteľné a musia poskytovať pravdivý obraz. Navyše podniky musia prostredníctvom posúdenia dvojitej významnosti určiť, ktoré informácie, vplyvy, riziká a príležitosti musia zverejniť. Zverejňovanie informácií podľa tematických štandardov ESRS vyžaduje okrem príslušných metrík aj opis existujúcich politík, cieľov a opatrení podniku. To vytvára očakávanie voči podnikom, aby takéto politiky, opatrenia a ciele prijímali.

Okrem CSRD definovala EÚ aj tzv. taxonómiu, ktorá klasifikuje ekonomické činnosti a stanovuje zoznam tých, ktoré sú z pohľadu životného prostredia udržateľné. Taxonómia v oblasti životného prostredia stanovila 6 cieľov, ktoré predstavujú strategickú víziu EÚ: 

 • zmiernenie zmeny klímy, 
 • adaptácia na zmenu klímy, 
 • udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov, 
 • prechod na obehové hospodárstvo, 
 • prevencia a kontrola znečisťovania,
 • ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov. 

Podnikom, investorom a politikom tak poskytuje náležité definície toho, ktoré činnosti sa môžu považovať za environmentálne udržateľné.

Za environmentálne udržateľnú ekonomickú činnosť sa považuje taká, ktorá významne prispieva k plneniu jedného alebo viacerých environmentálnych cieľov, výrazne nenarúša plnenie žiadneho zo zvyšných environmentálnych cieľov a vykonáva sa v súlade s minimálnymi zárukami týkajúcimi sa ľudských práv a práv pracovníkov. 

Pred prijatím CSRD boli medzi európskymi podnikmi najčastejšie využívané dobrovoľné štandardy GRI – Global Reporting Initiative, ktoré sa spolu s TCFD stali základom pre prípravu štandardov ESRS.

Základné oblasti, o ktorých môže pojednávať správa o udržateľnosti

Základné oblasti, o ktorých môže pojednávať správa o udržateľnosti

Okrem tém a podtém stanovených ESRS musia podniky zvážiť aj špecifiká, ktoré sú charakteristické pre ich podnik a nie sú obsiahnuté v ESRS.

ESG oblasti

Prínosy

Interné prínosy

 • Lepšie pochopenie vplyvu, rizík a príležitostí súvisiacich s udržateľnosťou
 • Zdôraznenie prepojenia medzi finančnou výkonnosťou podniku a jeho konaním v oblasti udržateľnosti
 • Ovplyvňovanie dlhodobej stratégie a politiky riadenia podniku a podnikateľských plánov
 • Zefektívnenie procesov, znižovanie nákladov a zvyšovanie efektivity, zlepšenie interných kontrol
 • Porovnávanie a posudzovanie konania v oblasti udržateľnosti podniku vo vzťahu k zákonom, normám, kódexom, výkonnostným štandardom a dobrovoľným iniciatívam
 • Vyhnutie sa tomu, aby bola reputácia podniku ohrozená zlyhaniami v oblasti ochrany životného prostredia, v sociálnej oblasti či v oblasti vedenia a riadenia podniku
 • Sledovanie vývoja v rámci podniku, ako aj medzi podnikmi a sektormi navzájom

Externé prínosy

 • Zlepšenie dobrého mena, zvýšenie povedomia o značke a väčšia lojalita
 • Vedúci predstavitelia podnikov, ktoré pravidelne zverejňujú správu o svojom napredovaní v oblasti udržateľnosti, dostávajú prostredníctvom správy pozitívnu spätnú väzbu o príslušných programoch a aktivitách, ktoré realizovali v minulom období
 • Zmierňovanie negatívnych dosahov v oblasti udržateľnosti
 • Umožnenie, aby externé zainteresované strany pochopili, v čom spočíva skutočná hodnota daného podniku
 • Názorná ukážka toho, ako podnik ovplyvňuje, resp. je ovplyvňovaný očakávaniami v oblasti udržateľnosti
 • Investori monitorujú hodnoty a trendy ukazovateľov udržateľnosti, aby získali celkový obraz o budúcej výkonnosti firmy
 • Novinári často nachádzajú v správe inšpiráciu pre svoje články a rozšírením témy propagujú dobré meno firmy
 • Mnohé ratingové agentúry zahŕňajú do svojich výpočtov ESG faktory

Dane ako súčasť ESG reportingu

Moderný podnik začína vnímať dane ako nástroj, ktorý podporuje realizáciu environmentálnych a sociálnych projektov v komunite a širšej spoločnosti.      

Prečo sú dane, ktoré boli historicky vnímané len ako jedna z nákladových položiek podniku, súčasťou diskusie o ESG cieľoch?

 • 1. Financovanie projektov trvalo udržateľnej hodnoty
  Dane sú významným zdrojom financovania verejných projektov udržateľnosti
 • 2. „Green deal“
  „Green taxes“ ako stimul pre nové environmentálne projekty, ale aj kompenzácia za škody s celospoločenským dosahom

 

Regulačné predpisy

Smernica EÚ

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, nazývaná aj Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) upravuje predchádzajúcu smernicu o nefinančnom výkazníctve, rozširuje okruh podnikov s povinnosťou zverejňovať informácie a zvyšuje nároky na obsah zverejnení podľa definovaných štandardov ESRS. Dotknuté podniky sú povinné zahrnúť informácie o udržateľnosti do svojich výročných správ.

Povinnosť bude vznikať postupne:

 • Od 1. januára 2024 pre veľké subjekty verejného záujmu, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov, vykazovať informácie o udržateľnosti vo forme správy o udržateľnosti (ESG report).
 • V druhej vlne (od 1. januára 2025) pribudne táto povinnosť pre veľké podniky, ktoré spĺňajú minimálne 2 z 3 kritérií, a to viac ako 250 zamestnancov, obrat väčší ako 50 mil. EUR alebo majetok väčší ako 25 mil. EUR.
 • V tretej vlne (od 1. januára 2026 s možným odkladom do roku 2028) sa bude týkať kótovaných malých a stredných podnikov, malých a menej zložitých úverových inštitúcií a kaptívnych poisťovní.
 • V poslednej vlne (od 1. januára 2028) pribudne táto povinnosť podnikom mimo EÚ, ktoré majú obrat väčší ako 150 mil. EUR a minimálne jeden dcérsky podnik alebo pobočku na území EÚ.

Slovenské regulačné predpisy

CSRD smernica bude transponovaná do slovenského zákona o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v prvej polovici roka 2024.

Čoraz viac podnikov však dobrovoľne pripravuje a prezentuje informácie v oblasti udržateľnosti, ktoré idú nad rámec sektorových či zákonných požiadaviek, aby opísali svoje dlhodobé stratégie pre tvorbu hodnôt a splnili tak požiadavky investorov a iných zainteresovaných strán.

Prehľad najdôležitejších oblastí ESG reportingu

1. Vypracovanie a nastavenie stratégie v oblasti udržateľnosti

 • Vypracovanie stratégie a podnikateľského plánu, ktoré pomôžu podnikom podporovať udržateľnosť ich činností
 • Pokrytie tém a ukazovateľov, ktoré odrážajú významné dosahy činnosti podniku v oblasti udržateľnosti (matica významnosti)
 • Určenie cieľov v oblasti ESG, ktoré chce podnik v rámci stanoveného časového horizontu dosiahnuť

2. Spojenie sa so zainteresovanými stranami

 • Identifikovanie zainteresovaných strán na účely validácie významných tém v oblasti udržateľnosti

3. Definovanie metriky a cieľov

 • Pochopenie dosahov a spolupráca s podnikmi na ich kvantifikácii
 • Nastavenie metriky na zaznamenávanie aktivít, ktoré majú dosah na oblasti udržateľnosti
 • Stanovenie cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť v budúcnosti a ktoré majú podporiť rozhodovanie podniku

4. Monitorovanie metriky a cieľov

 • Kvantifikácia dosahov činnosti podniku a sledovanie dosahovaného pokroku

5. Komunikovanie výsledkov – reportovanie

 • Zverejňovanie informácií o udržateľnosti v súlade s požiadavkami CSRD a Nariadenia o taxonómii EÚ a očakávaniami zainteresovaných strán
 • Uvedenie významných dosahov v oblasti udržateľnosti za sledované obdobie
 • Umožnenie zainteresovaným stranám oboznámiť sa s činnosťami a udalosťami, ktoré sa v sledovanom období udiali
 • Správa by mala poskytnúť obraz o fungovaní podniku v širšom kontexte udržateľnosti a jednotlivých tém spadajúcich do oblasti udržateľnosti

Audit správy o udržateľnosti

Informácie, ktoré daný podnik zverejní, musia byť vierohodné a dobre doložené, aby sa zainteresované strany mohli spoľahnúť na svoje rozhodnutia. Rovnako ako v prípade auditov účtovných závierok zvyšuje aj v tomto prípade nezávislé uistenie zo strany audítorskej firmy hodnovernosť informácií týkajúcich sa udržateľnosti, ktoré firmy predkladajú investorom a iným zainteresovaným stranám.

Účelom správy audítora je zvýšiť hodnovernosť takýchto informácií pre zamýšľaných používateľov správy o udržateľnosti tým, že poskytuje objektívne a nestranné posúdenie tvrdení, údajov a iných zverejnení zo strany manažmentu. Získanie akejkoľvek úrovne uistenia a istoty prostredníctvom auditu v prípade potreby zahŕňa zhodnotenie procesov, systémov a dát a následné posúdenie zistení s cieľom podporiť výsledný názor.

Smernica CSRD stanovuje požiadavku na povinné obmedzené uistenie informácií o udržateľnosti už v prvom roku vykazovania podľa CSRD/ESRS. Povinné je tzv. obmedzené uistenie, v neskoršej fáze sa však odhaduje, že povinným bude primerané uistenie, t. j. štandard uistenia ako pri finančných informáciách.

Audítor v rámci obmedzeného uistenia k správe o udržateľnosti podľa požiadaviek CSRD posudzuje súlad so samotnou CSRD smernicou spôsobom, akým boli stanovené významné témy, s požiadavkami na digitálne označovanie správy o udržateľnosti a s požiadavkami podľa Nariadenia o taxonómii EÚ.

Najdôležitejším prínosom je potvrdenie vierohodnosti informácií o udržateľnosti, čo podnikom pomôže získať si dôveru zainteresovaných strán.

Overenie sa aktuálne vykonáva v súlade s Medzinárodným štandardom pre uisťovacie služby ISAE 3000, Zákazky na uisťovacie služby, ktoré nie sú auditom ani preverením historických finančných informácií, a Medzinárodným štandardom pre uisťovacie služby ISAE 3410 (Revised), Zákazky na uisťovacie služby k výkazom emisií skleníkových plynov.

Kľúčové problémy spojené s udržateľnosťou, ktoré PwC pomáha podnikom riešiť

Riadenie rizík a príležitostí objavujúcich sa v súvislosti s udržateľnosťou v rámci podnikov a naprieč hodnotovými reťazcami

Budovanie dôvery prostredníctvom pochopenia, riadenia a komunikácie environmentálnych a spoločenských dosahov

Tvorba nových hodnôt vďaka rozhodnutiam prijímaným na základe lepších informácií, ktoré sa získavajú využívaním netradičným prístupov

Pomoc zo strany PwC v procese ESG reportingu

1.  Aspekty konzultačných služieb v oblasti udržateľnosti 

 • Vytvorenie štruktúry strategického rámca pre udržateľnosť
 • Identifikácia, zbieranie a vyhodnocovanie relevantných požiadaviek zo strany zainteresovaných strán 
 • Posúdenie dvojitej významnosti a určenie významných tém, ktoré budú predmetom správy o udržateľnosti
 • Vykonanie analýzy nedostatkov (gap analysis) na úrovni ESRS dátových požiadaviek a navrhnutie odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov
 • Nastavenie a zbieranie vstupných informácií do správy o udržateľnosti v súlade s ESRS
 • Riadenie rizík a príležitostí podniku objavujúcich sa v súvislosti s udržateľnosťou
 • Zabezpečenie koordinácie spolupráce so zástupcami jednotlivých programov či oddelení
 • Dohľad nad tým, aby z hľadiska strategického významu jednotlivých tém boli informácie v správe vyvážené, pričom dôraz sa kladie na pravdivé a transparentné informovanie
 • Automatizácia reportovacieho procesu; identifikovanie a implementácia technológií využiteľných pri monitoringu cieľov a metrík a vypracovaní správy o udržateľnosti
 • Nastavenie optimálnej komunikačnej stratégie, externej a internej komunikácie vrátane vypracovania podporných podkladov
 • Vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých za rok, identifikovanie slabín a nedostatkov, ako aj formulovanie odporúčaní na ďalšie obdobie, aby sa dosiahli deklarované ciele stredno- alebo dlhodobej stratégie

2.  Uistenie

 • Vykonanie nezávislého obmedzeného uistenia v súlade s ISAE 3000 (Revised) k správe o udržateľnosti alebo k výpočtu uhlíkovej stopy a overenie súladu s metodikou alebo deklarovanou úrovňou metodiky.

Budeme vaším spoľahlivým, dôveryhodným poradcom a budeme vám pomáhať na vašej ceste za dosiahnutím cieľov v oblasti udržateľnosti a pri vypracúvaní správ o udržateľnosti.

Budeme podporovať rast vášho podniku spôsobom, ktorý vám zabezpečí konkurenčnú výhodu a poskytne služby s pridanou hodnotou vďaka našim znalostiam a praktickým skúsenostiam v príslušnej oblasti.

Kontaktujte nás

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, líder oddelenia Riadenia rizík, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Erika Vitálošová

Erika Vitálošová

Senior manažér, ESG líderka, PwC Slovakia

Tel: +421 911 423 309

Follow us

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť