Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Digitálna transformácia

Riadenie digitálnych inovácií

Náš prístup k riadeniu digitálnych transformácií prináša prepojenie znalostí z najrozšírenejších metodík a konceptov používaných v top spoločnostiach po celom svete. Prístupy charakteristické pre procesné a projektové optimalizácie, biznisové analýzy, IT & biznisové architektúry podnikov spájame do jedinečného celku. Aplikovaním znalostí skúsených expertov vytvárame pre našich zákazníkov riešenia na mieru, ktoré vychádzajú z Rámca pre digitálne transformácie (Digital Transformation Framework, ďalej iba „DTF“) Aký je kľúč k úspechu?
 

DTF a jeho pridaná hodnota

Aplikovaním DTF zákazník odstráni niekoľko najčastejších nedostatkov v organizáciách:


Jednotlivé transformačné projekty plytvajú drahocenným časom na duplicitné získavanie rovnakých informácií, ktoré opisujú aktuálny stav v organizácii (napr. biznisové procesy, používanie aplikácií, komunikácia medzi aplikáciami, dátové toky, infraštruktúra a pod.).

 


Transformačné projekty, ktoré sa navzájom ovplyvňujú, pri plánovaní tieto závislosti nezohľadňujú. Tým vzniká celkové zníženie efektivity v plánovaní a využívaní ľudských zdrojov.

 


Neexistuje celofiremný inovačný prístup, ktorý by sa zameral na zmeny naprieč všetkými kľúčovými oddeleniami spoločnosti a využil tak synergický potenciál komplexnejších zmien. Chýba rola Chief Innovation Officer.


Množstvo informácií opisujúce aktuálny stav je duplicitne dokumentované na viacerých miestach bez centrálneho riadenia. To spôsobuje neaktuálnosť, nepresnosť a závažnú chybovosť informácií, o ktoré sa opiera aj strategické plánovanie organizácie.


Definovaná stratégia podniku je málokedy transparente prepojená so všetkými transformačnými projektmi. Nie je úplne jasné, ktorý transformačný projekt v akej veľkej miere prispieva k naplneniu strategických cieľov organizácie.

Z odstránení týchto a mnohých ďalších nedostatkov čerpajú výhody rôzne typy transformačných projektov (napr. GDPR, kybernetická bezpečnosť, zmena biznisových procesov a modelov, migrácie dát, IFRS, vývoj aplikácií na mieru, integrácia krabicových riešení, prechod do cloud riešení, zmeny v IT infraštruktúre, zákaznícka skúsenosť (customer experience), webové portálové riešenia, dátová analytika, RPA a ďalšie). Vedľajší efekt zavedenia prístupu aj dramaticky zvyšuje konkurencieschopnosť organizácie.

Zobrazenie hlavných oblastí DTF s metodikami a konceptmi, ktoré ho inšpirovali: COBIT, IT4IT, ITIL, TOGAF, PRINCE2, Agile Scrum, ISTQB, Archimate, BPM, UML, Lean IT, DevOps, SixSigma
 


3 kľúčové oblasti DTF

Nižšie sú opísané kľúčové oblasti, na ktoré sa samotný DTF zameriava. Okrem zefektívnenia jednotlivých oblastí sa sústreďujeme aj na posilnenie vzájomných synergií medzi týmito oblasťami.

1. Riadenie digitálnych dvojičiek

Riadenie digitálnych dvojičiek pozostáva z centrálneho riadenia najdôležitejších dokumentácií o spoločnosti, akými sú katalógy (zoznamy), matice vzťahov a diagramy. Tieto tri druhy dokumentácií opisujú aktuálny aj budúci stav organizácie. Ich cieľom je kvalitne zaznamenať a prepojiť najdôležitejšie procesy, dáta a používané aplikácie, ako aj IT infraštruktúru.

2. Riadenie transformácií

Oblasť riadenia transformácií v sebe prepája princípy projektového a agilného riadenia doplnené o riadenie zmien. Ústredným prvkom tohto prepojenia je centrálne riadenie všetkých požiadaviek a špecifikácií.

3. Riadenie cieľov a kľúčových výkonnostných indikátorov

Zameraním sa na finančné ciele spoločnosti sa začína budovanie sofistikovanej schémy prepojenia všetkých cieľov organizácie. Doplňujú ich odvodené biznisové a IT ciele. Tie sa následne párujú na jednotlivé biznisové a IT ciele individuálnych vykonávateľov činností. Všetky tieto ciele systematicky vetvíme do relevantných KPIs.

Pre koho je DTF užitočný?

Je určený pre všetky väčšie organizácie. Najväčšiu pridanú hodnotu môže priniesť hlavne spoločnostiam, ktoré sa zameriavajú na predaj služieb (poisťovne, banky, spoločnosti z telekomunikačného trhu a sektora energetiky, rôzne typy IT firiem, ale aj špecifické divízie výrobných podnikov, napr. automobiliek).

Keďže digitálne transformácie zasahujú do celej spoločnosti, prakticky neexistuje oddelenie, ktoré by z použitia DTF nemalo prospech. Táto téma je obzvlášť dôležitá pre pozície, ako sú CEO, CIO, COO, CFO, ale aj pre šéfov rôznych biznisových divízií. Rozhodne nejde len o IT tému. Dovolíme si tvrdiť, že ide primárne o biznisovú transformačnú tému, kde transformácia IT tvorí len podriadenú oblasť.
 

Aký je náš prístup?

Náš prístup definujeme nasledovne:
 


Vyhodnotenie existujúcich cieľov a kľúčových výkonnostných indikátorov organizácie (s dosahom na oblasti: Riadenie transformácií a Riadenie digitálnych dvojičiek) – AS IS analýza


Vyhodnotenie aplikovania princípov efektívnej digitálnej transformácie v organizácii (s dôrazom na hlavné problémy v digitálnych transformáciách) – AS IS analýza


Plán a/alebo implementácia zmien v organizácii podľa prvého a/alebo druhého vyššie uvedeného vyhodnotenia – TO BE plán a/alebo samotná implementácia

Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Sledujte nás