Automated Financial Statements Tool

Úvod

Či ide o malú alebo veľkú spoločnosť, nezaobídeme sa bez prípravy finančných výkazov. Na Slovensku teda hovoríme o príprave štatutárnych finančných výkazov podľa slovenskej legislatívy (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve). Hovoríme o rutinnej záležitosti, keďže takúto prípravu závierky vykonávajú spoločnosti na ročnej báze, niekedy aj častejšie v prípade prípravy mimoriadnej závierky. Je to časovo náročná činnosť, ktorá často vyžaduje nielen odborné znalosti, ale aj technické. Pri manuálnej príprave závierky je vyššie riziko vzniku chybného výkazníctva a navyše takéto riešenie je veľmi neprehľadné a ťažko sa odsúhlasia zostatky na hlavnú knihu.

Náš nástroj pomáha klientom zvýšiť kvalitu výkazníctva a šetrí jej čas prípravy a odsúhlasenia.

Online banking

Ako môžeme pomôcť

Nástroj je vyvinutý v MS Exceli za použitia VBA makier a funkcií. Jeho veľká výhoda spočíva už len v tom, že nie je potrebná inštalácia žiadnych externých aplikácií.

Je vyvinutý tak, aby automaticky vypočítal všetky riadky závierky, poznámok a pomocných tabuliek po nahratí hlavnej knihy. Ten je priamo napojený na MS Word šablónu, kde sa vygenerujú všetky výkazy spoločne s poznámkami a informáciou o spoločnosti. Súvahu a výkaz ziskov a strát je dokonca možné vygenerovať do súborového formátu PDF alebo XML. Nástroj má štandardizovanú formu, čo umožňuje prehľadnosť a jednoduchosť pri práci. Pre overenie správnosti sú tu vyvinuté rôzne technické kontroly. Ak by niektoré údaje nesedeli alebo by sa nevyvážili, tak používateľ to jednoducho uvidí v kontrolných tabuľkách s referenciou na chybovú tabuľku.

V nástroji máte k dispozícii všetky poznámky k účtovnej závierke. Avšak v prípade malej alebo mikro spoločnosti povinnosť vykázania poznámok je výrazne menšia. Pre uľahčenie identifikácie veľkosti spoločnosti či dokonca povinnosť auditu sú tu vyvinuté funkcie. Tie, po zadaní zostatkov z hlavnej knihy a dodatočných informácií, automaticky zaradia spoločnosť do veľkostnej skupiny a taktiež je možné nepotrebné poznámky skryť alebo späť odokryť pomocou makier.

Nástroj je pravidelne aktualizovaný o posledné zmeny v legislatíve a náš tím je vám vždy k dispozícii.

Digital marketing

Výhody riešenia

Rýchle a prehľadné riešenie (výkazy pripravené niekoľkými klikmi)

Jednoduchosť pri práci

Nahranie hlavnej knihy a následne vytvorenie všetkých potrebných tabuliek do poznámok k finančným výkazom vrátane prehľadu peňažných tokov

Vygenerovanie závierky a poznámok do MS Wordu v troch jazykoch – slovenčina, angličtina, nemčina

Vygenerovanie výkazov aj vo formáte PDF a XML

Automatický prenos porovnávacích údajov za predchádzajúce účtovné obdobie

Krížová kontrola matematickej presnosti medzi hlavnou knihou, súvahou a výkazom ziskov a strát a podpornými tabuľkami

Automatické výpočty finančných ukazovateľov

Príklad riešenia

Kontaktujte nás

Lukáš Ciran

Lukáš Ciran

Direktor na oddelení auditu, služby v oblasti kapitálových trhov a účtovného poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 464

Ruslan Manafov

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 910 520 953

Patrik Kudolani

Patrik Kudolani

Senior Associate, PwC Slovakia

Tel: +421 914 213 992

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť