Akú úlohu zohráva ESG v odmeňovaní výkonných riadiacich pracovníkov?

Environmentálna a spoločenská zodpovednosť sú čoraz aktívnejšou a dôležitejšou súčasťou verejnej diskusie o udržateľnom rozvoji. Túto tému, prirodzene, pociťujú aj firmy, ktoré čoraz viac implementujú udržateľné ESG ciele do svojich stratégií. V súčasnosti používajú na meranie svojich cieľov okrem tradičných ukazovateľov výkonnosti aj nefinančné ukazovatele, ako je zníženie celkových emisií skleníkových plynov alebo zlepšenie zdravia a bezpečnosti pri práci.

Jedným zo spôsobov, ako firmy pristupujú k nastaveniu a napĺňaniu cieľov sociálnej oblasti ESG, je cez ich prepojenie na odmeňovanie výkonných riadiacich pracovníkov.

Významné, merateľné a transparentné ciele ESG by mali byť súčasťou plánov odmeňovania vrcholového manažmentu pre všetky európske verejné spoločnosti.

Cevian Capital, PwC Paying for good for all 2022

Podľa globálneho PwC prieskumu Paying for good for all je až 82 % vedúcich predstaviteľov odmeňovaných aj na základe merateľných ESG cieľov a toto číslo stále narastá. Vedenie firiem vníma spoločenské ESG ukazovatele, ako sú angažovanosť zamestnancov, diverzita a inklúzia a zdravie a bezpečnosť, za najdôležitejšie pre začlenenie do finančnej kompenzácie.

Začlenenie ESG ukazovateľov aj do pohyblivej zložky mzdy môže motivovať k udržateľným rozhodnutiam vo vedení firmy. To však prináša aj výzvy. Podľa PwC Global Investor Survey 87% opýtaných investorov sa domnieva, že firemné vykazovanie obsahuje nepodporované tvrdenia o udržateľnosti – greenwashing. Existujú teda obavy, že ide iba o „začiarkovanie políčok“ namiesto merateľného a porovnateľného udržateľného vykazovania v ESG téme.

87 % opýtaných investorov sa domnieva, že firemné vykazovanie obsahuje nepodporované tvrdenia o udržateľnosť, teda greenwashing.

PwC Global Investor survey 2022

Spôsob, akým si firma udrží transparentnosť, je cez vykazovanie o udržateľnosti použitím medzinárodných štandardov ako GRI alebo ESRS. Ak chce firma zostať konkurencieschopná, relevantná a udržať si rešpekt a reputáciu medzi svojimi zákazníkmi a zamestnancami, musí byť transparentná, a to nielen v odmeňovaní výkonných riadiacich pracovníkov.

Nad rámec odmeňovania

Dať výkonným riadiacim pracovníkom finančnú motiváciu, aby firma fungovala v súlade s ESG cieľmi, je dôležité, no je nutné sa zamyslieť aj nad tým, akí ľudia obsadzujú tieto pozície. V každoročnom globálnom CEO prieskume, ktorý pripravuje PwC, sa 93 % riaditeľov zhoduje na tom, že pribúdajúca diverzita medzi výkonnými riadiacimi funkciami prináša originálne perspektívy. 85 % riaditeľov súhlasí s tým, že diverzita zlepšuje výkon správnych a dozorných rád. 

Na čo najefektívnejšiu implementáciu ESG do stratégie firmy je dôležité nielen transparentné prepojenie ESG cieľov a odmeňovania výkonných pracovníkov, ale aj diverzita názorov a skúseností medzi riadiacimi pracovníkmi.

Contact us

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Erika Vitálošová

Erika Vitálošová

Senior Manager, ESG leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 423 309

Lucia Glasová

Lucia Glasová

Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 910 191 575

Sledujte nás