Integrované plánovanie predaja a výroby

Zosúladenie procesu predaja a plánovania výroby viedlo k navrhovaným ročným úsporám 1,3 mil. EUR


OpEx tím bol oslovený veľkým výrobcom hygienického papiera, aby zosúladil procesy v rámci predaja s procesmi plánovania výroby. Neefektívne riadenie produktového portfólia spolu s nedostatočne organizovanými procesmi odhadu a plánovania zapríčinili:

nízku presnosť odhadov predaja

nepresné plánovanie výroby

veľa produktov s nízkou obrátkou zásob

veľký počet neaktívnych SKUs v systémovom portfóliu

Na základe vzájomného porozumenia medzi oboma stranami a vďaka expertíze OpEx tímu bol navrhnutý prístup, metódy a ciele S&OP projektu (optimálne nastavenie procesu plánovania - sales & operations planning, „S&OP”) s cieľom zosúladenia procesov v rámci predaja a plánovania výroby, zlepšenia presnosti plánovania a zefektívnenia manažmentu produktového portfólia.
 

Náš prístup

S cieľom porozumieť existujúcemu procesu, zmapovať súčasný stav procesov predaja a plánovania výroby a identifikovať možnosti na zlepšenie, OpEx tím vykonal a poskytol nasledujúce štúdie a analýzy:

 • Štúdia variability dopytu 
 • Štúdia presnosti odhadu
 • Analýza zásob 
 • Impactibility workshop (zhodnotenie možností zlepšenia) 
 • Matica rolí a zodpovedností pre S&OP 
 • S&OP štruktúra meetingov 
 • “Brown paper” metóda plánovania 
 • High level implementačný plán
   

Vytvorili a odovzdali sme návrh na zosúladenie predaja a plánovania výroby

V prvej fáze sme na jednotlivých oddeleniach identifikovali bariéry v nadväznosti predaja a plánovania výroby. Dôraz bol kladený najmä na pochopenie súčasného stavu. 

Zámerom bolo optimálne nastavenie procesu plánovania (Sales & Operations Planning, „S&OP”), preto sme najskôr analyzovali štruktúru dopytu, zásob a portfólia na úrovni SKU. Následne sme vyhodnotili presnosť predpovede predaja a plánovania, identifikovali sme neefektivity. Pochopenie súvislostí pri plánovaní s dôrazom na pokrytie systémových, procesných a ľudských elementov nám umožnilo vytvoriť detailný plán s aktivitami, ktoré viedli k:

 • redukcii bezobrátkových zásob, 
 • zvýšeniu presnosti odhadov predaja a 
 • vyššej stabilite výrobného plánu.
Výrazným benefitom pre klienta však boli aj nové manažérske techniky a zručnosti, ktoré mohol nadobudnúť vďaka úzkej spolupráci medzi odborníkmi PwC a vlastnými pracovníkmi.
 

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Vedúci partner poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Richard Hurka

Richard Hurka

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 902 652 959

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť