5 dôvodov, prečo sa usilovať o spoločensky zodpovedné podnikanie

Spoločensky zodpovedné podnikanie sa stáva čoraz dôležitejšou témou. Nielen že môže prispieť k lepšej spoločnosti pre nás všetkých, ale aj vašej firme pomôže k úspešnejšiemu podnikaniu.

Predstavujeme vám niekoľko dôvodov, prečo by ste sa aj vy mali usilovať o spoločensky zodpovedné podnikanie:

1. Zvýšenie atraktívnosti pre spotrebiteľov a investorov (transparentnosť)

Spoločensky zodpovedná firma je v očiach spotrebiteľov aj investorov spájaná s pojmami dôveryhodnosti, transparentnosti a atraktívnosti. A nie náhodou. Rozhodnutie investovať určitú časť zisku späť do spoločnosti a prostredia, v ktorej firma priamo alebo nepriamo pôsobí, prispieva k budovaniu dobrej povesti a lojálnosti existujúcich klientov, ako aj k osloveniu širšieho spektra spotrebiteľov a investorov. Príkladmi takejto činnosti sú podpora jednotlivcov alebo komunít, iniciovanie alebo zapojenie sa do humanitárnych, verejnoprospešných či edukačných projektov, prípadne iné aktivity s priaznivým dopadom na spoločnosť.

Schopnosť firmy byť spoločensky zodpovednou je vnímaná pozitívne aj v očiach investorov, pre ktorých kredibilita, transparentnosť či podniková etika znamenajú zníženie rizika pri investičnom rozhodovaní a zvýšenie hodnoty firmy.

2. Lepšia konkurencieschopnosť a budovanie značky (komunikovanie správy o udržateľnosti)

Úspešnosť firiem a ich schopnosť byť konkurencieschopnými na trhu je čoraz viac definovaná tým, do akej miery sú vnímané ako zodpovedný člen a súčasť spoločnosti, v ktorej priamo či nepriamo pôsobia. Zvyšujúci sa záujem o etický a morálny rozmer podnikania znamená, že firmy s preukázateľne pozitívnym dopadom na spoločnosť sú preferované rôznymi aktérmi trhu. Na skóre firiem v tejto oblasti prihliadajú jednak ich klienti i dodávatelia, ale aj finančné inštitúcie a banky, ktoré progresívnejším firmám umožňujú prístup k zvýhodneným úverovým produktom.

Včasné rozhodnutie začleniť spoločenskú zodpovednosť medzi priority podnikania a podnikovej kultúry preto môže firme zaistiť nielen zotrvanie medzi konkurenciou, ale aj dlhodobú konkurenčnú výhodu. Byť spoločensky zodpovednou a udržateľnou firmou zároveň posilňuje imidž a buduje značku firmy. Ak sú posolstvo a účel značky v súlade s hodnotami firmy, dokážu prilákať nových zákazníkov, nové talenty a posunúť podnikanie do dlhodobej budúcnosti.

Publikovaním správy o udržateľnosti firmy verejne preukazujú transparentnosť o svojom podnikaní. Informujú v nej o všetkých činnostiach, ktoré podnikajú na podporu environmentálneho, sociálneho a ekonomického rozvoja, čím prispievajú k zvýšeniu udržateľnosti svojho podnikania.

3. Riadenie rizika a identifikovanie nových príležitostí

Vhodne nastavené a náležité premietnutie princípov ESG a spoločenskej zodpovednosti do podnikania môže zároveň posilniť schopnosť firmy adaptovať sa a podstatne znížiť hrozby plynúce z klimatických a environmentálnych rizík. Dokáže tak efektívnejšie identifikovať, riadiť a zvládnuť fyzické riziká a z toho plynúce finančné riziko, spojené s dosahom zmeny klímy a extrémnych poveternostných javov, ktoré môže viesť k škodám na majetku, zníženiu produktivity alebo narušeniu dodávateľských vzťahov.  Rovnako tak aj riziko prechodu, spojené s možnou finančnou stratou firmy, ktorá môže priamo či nepriamo vzniknúť v dôsledku procesu adaptácie na nízkouhlíkové a viac environmentálne udržateľné hospodárstvo. 

Okrem toho sa udržateľne a zodpovedne zmýšľajúcim firmám zároveň otvára širšie spektrum príležitostí, ako napríklad prístup na nové trhy, vytvorenie nových produktov alebo služieb, využívanie nových surovín a energií z obnoviteľných zdrojov, zefektívnenie systému práce a mnohé ďalšie. 

Trh sa na tieto meniace sa podmienky postupne adaptuje a budúca pozícia a identita firiem na trhu bude závisieť do značnej miery od ich včasného rozhodnutia byť súčasťou tejto zmeny.

4. Zvýšenie motivácie a dôvery zamestnancov

Úspech firmy na ceste k udržateľnosti je poháňaný hlavne zamestnancami, ktorých si firma dokáže získať a udržať. Ak dáva firma svojim zamestnancom priestor, aby mohli rozvíjať svoj talent, plniť si svoje sny, plány a zároveň podporuje udržateľné aktivity aj mimo svojho podnikania, stane sa atraktívnou pre tie najlepšie talenty vo svojej oblasti. Navyše, ak firma poskytuje svojim zamestnancom čas a priestor pre iniciatívy z oblasti spoločenskej zodpovednosti (napr. dobrovoľníctvo, vzdelávanie v oblasti inklúzie & diverzity, wellbeing aktivity), buduje a udržiava v nich ľudskosť, lojalitu, angažovanosť a hrdosť na svojho zamestnávateľa.

Podľa nášho PwC prieskumu „Global Workforce Hopes and Fears Survey 2022“ zamestnanci požadujú od svojich zamestnávateľov zvýšenú podporu a komunikáciu v tom, ako začleniť ESG aspekty do svojej práce. 

5. Súlad s legislatívou a reportingové povinnosti

To, či sa firma rozhodne vydať cestou spoločenskej zodpovednosti, už nebude výhradne na jeho svojvôli. Legislatíva EÚ v oblasti ESG, ako napríklad nariadenie o EÚ taxonómii, smernica NFRD, alebo smernica CSRD, zavádzajú pre firmy spadajúce do ich pôsobnosti konkrétne povinnosti pre vykazovanie informácií o udržateľnosti, vrátane sociálnej oblasti.

Prečítajte si tiež článok o dodržiavaní regulačných predpisov.

O PwC

V PwC je naším zámerom budovať dôveru v spoločnosti a pomáhať pri riešení závažných problémov. Sme sieťou firiem v 152 krajinách s takmer 328 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Priestor, kde nám môžete povedať, čo je pre vás dôležité, ako i ďalšie informácie o PwC nájdete na našej webovej stránke www.pwc.com.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

© 2023 PwC. Všetky práva vyhradené.

Kontaktujte nás

Lucia Glasová

Lucia Glasová

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 910 191 575

Erika Vitálošová

Erika Vitálošová

Senior manažér, ESG líderka, PwC Slovakia

Tel: +421 911 423 309

Sledujte nás