Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Investovanie na Slovensku, podpora R&D a inovácií

Tím PwC sa podieľal na úspešnej realizácii investičných projektov mnohých globálnych hráčov. Prečítajte si o možnostiach investovania na Slovensku viac.

Na Slovensku existujú viaceré opatrenia pomoci financované zo štátnych prostriedkov alebo zdrojov Európskej únie, vďaka ktorým môžu firmy vybudovať nové prevádzky, podporiť rozšírenie alebo diverzifikáciu výroby, prípadne zvýšiť svoj inovačný potenciál. Podniky sú však pri svojich podnikateľských rozhodnutiach limitované rôznymi legislatívnymi pravidlami a zaťažené zložitými schémami poskytovania pomoci.

Od roku 2015, v súvislosti so zavedením podpory výskumu a vývoja formou tzv. superodpočtu na výskum a vývoj, sme asistovali viacerým firmám pri uplatňovaní si predmetného superodpočtu.

Od roku 2018 taktiež asistujeme našim klientom s využívaním tzv. patent boxu, t. j. nástroja na podporu patentovania výsledkov výskumu a vývoja v Slovenskej republike.
 

Investičné stimuly

 
V prípade príchodu nového investora na Slovensko investorovi pripravíme podľa záujmu

Štúdiu miesta realizácie podľa podmienok dostupnej infraštruktúry, pracovnej sily, ako aj podmienok investičnej pomoci

Pomôžeme investorovi so všetkými povinnosťami, ktorým bude čeliť, ako napr. založenie novej spoločnosti, úprava zmluvných vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi, účtovné, daňové a mzdové služby a pod.

EÚ fondy

Predbežná kontrola oprávnenosti projektu

 • Posúdenie, či kritériá projektu spĺňajú podmienky výzvy.

Čítať viac...

Príprava projektu a predkladanie

 • Poradenstvo vo všetkých aspektoch týkajúcich sa podmienok výzvy a bodovacích kritérií pre úspešný schvaľovací proces,
 • Zriadenie účtu na ITMS2014+,
 • Príprava žiadosti o NFP a opisu projektu,
 • Príprava finančnej analýzy projektu,
 • Príprava všetkých povinných príloh,
 • Príprava žiadosti o NFP prostredníctvom systému ITMS2014+,
 • Pomoc a účasť na všetkých stretnutiach so slovenskými orgánmi.

Čítať viac...

Verejné obstarávanie

 • Administratívna podpora pri verejnom obstarávaní,
 • Príprava všetkých potrebných projektových dokumentov k verejnému obstarávaniu,
 • Príprava všetkých zmlúv s dodávateľmi projektu.

Čítať viac...

Implementácia projektu

 • Projektový manažment (príprava všetkých výročných monitorovacích správ, záverečnej monitorovacej správy),
 • Finančné riadenie projektu (príprava žiadostí o platbu),
 • Zmenové konanie.

Čítať viac...


R&D super odpočet

Workshop

 • Posúdenie, či sa jednotlivé výdavky (náklady) kvalifikujú ako oprávnené pre uplatnenie R&D superodpočtu.
 • Rozlíšenie výskumných a vývojových aktivít od ostatných (príbuzných) činností spoločnosti.
 • Príprava manuálu pre R&D superodpočet.
 • Nastavenie vykazovania R&D výdavkov (nákladov).

Čítať viac...

Príprava R&D projektu

 • Príprava projektu.
 • Príprava všetkých povinných príloh projektu.
 • Výpočet superodpočtu.

Čítať viac...


Patent box

Oslobodenie 50 % príjmov z odplát za poskytnutie alebo použitie patentu, dizajnu, úžitkového vzoru alebo počítačového programu

 • Nastavenie evidencie o nákladoch v druhovom členení na vývoj.
 • Nastavenie evidencie o aktivovaných nákladoch v členení na nehmotné výsledky výskumu a vývoja.
 • Príprava dokumentácie na účely kontroly správcom daní alebo finančného riaditeľstva.
 • Kalkulácia výpočtu výšky oslobodenia.

Čítať viac...

Oslobodenie 50 % z výnosov (časti príjmov) z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa využil patent, úžitkový vzor alebo dizajn

 • Nastavenie systému evidencie nákladov na vývoj nehmotného aktíva.
 • Nastavenie evidencie kalkulácie ceny výrobku.
 • Asistencia pri evidencii technického riešenia s opisom využitia vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom pri výrobe výrobkov.
 • Príprava dokumentácie na účely kontroly  správcom daní alebo finančného riaditeľstva.
 • Kalkulácia výpočtu výšky oslobodenia. 

Čítať viac...


Kontaktujte nás

Bartosz Jasiolek

Bartosz Jasiolek

Vedúci partner daňového a právneho oddelenia, PwC Slovakia

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Zuzana Palkechová

Zuzana Palkechová

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 910 509 114

Sledujte nás