Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Daň z príjmov právnických osôb

V záujme splnenia daňových povinností je potrebné ovládať rozsiahlu legislatívu a súvisiace metodické pokyny, ako aj byť v kontakte s daňovým prostredím.

Tak ako sa vyvíjajú stále nové a zložitejšie formy podnikania, aj daň z príjmov reaguje čoraz komplexnejšími legislatívnymi úpravami. V poslednom období rozsah a tempo týchto úprav akcelerovali aj v nadväznosti na požiadavky prichádzajúce z medzinárodného prostredia, a to najmä v rámci programu boja proti nepovolenému znižovaniu daňového základu a presúvaniu ziskov podnikov.

 

„V otvorenej ekonomike, akou je Slovensko, posilnia najbližšie roky potrebu poznať daňové dôsledky podnikania v prepojenom kontexte domáceho a medzinárodného zdanenia. Naši podnikatelia by preto mali vždy vnímať daň z príjmov ako jeden kompaktný blok, kde obchodná transakcia môže priniesť povinnosť zdanenia na Slovensku alebo v zahraničí a povinnosť platby dane ktorémukoľvek subjektu zapojenému v transakcii.“

Rastislava Krajčovičová, Direktor

Priznania k dani z príjmov právnických osôb

Vieme vám pomôcť naplniť vaše požiadavky týkajúce sa priznania k dani z príjmov právnických osôb (DPPO). Využijeme naše odborné znalosti na to, aby sme pre vás zadané úlohy vykonali na profesionálnej úrovni a efektívne, čím ušetríme váš čas i ľudské zdroje na aktivity, ktoré prinesú vášmu podnikaniu pridanú hodnotu. V závislosti od veľkosti vášho interného daňového oddelenia a úrovne daňových skúseností, ktorými disponuje, si môžete sami zvoliť najvhodnejšiu formu našej pomoci s prípravou daňového priznania vašej spoločnosti:

 • kompletná príprava daňového priznania od spracovania zdrojových údajov, ktoré vygenerujú vaše účtovné a iné interné systémy, až po odovzdanie vyplneného formulára daňového priznania tak, aby ste ho mohli podať elektronicky na príslušný daňový úrad. Ako bonus navyše k tejto službe môžeme pripraviť súhrn najdôležitejších daňových otázok, ktoré sme identifikovali počas prípravy daňového priznania, a načrtnúť spôsoby, ako sa k ich riešeniu postaviť,
 • podrobné preverenie predbežného výpočtu daňovej povinnosti, ktorý pripraví vaša spoločnosť, a zhotovenie upraveného výpočtu,
 • preverenie vášho predbežného výpočtu daňovej povinnosti počas osobného stretnutia s vaším daňovým tímom formou interview.

see more

Ďalšie služby týkajúce sa daňových priznaní

 • preverenie interných postupov zameraných na dodržiavanie daňových a súvisiacich administratívnych predpisov,
 • pomoc pri rokovaniach s daňovými orgánmi počas daňových kontrol,
 • previerka registra dlhodobého majetku so zameraním sa na vstupné hodnoty, zaradenie do daňových odpisových skupín, nastavenie sadzieb daňových odpisov a využitie prerušenia daňových odpisov.

see more

Poradenstvo v oblasti DPPO pre slovenských daňových rezidentov

Robiť preventívne opatrenia a konať správne hneď od začiatku je z hľadiska nákladov oveľa efektívnejšie, než riešiť daňové dosahy krokov, ktoré už boli vykonané. Z toho dôvodu preskúmame vaše plánované transakcie a poradíme vám, ako ich štruktúrovať tak, aby vám pomohli minimalizovať daňové náklady a znížiť daňové riziká. Môžeme vykonať analýzy najmä v týchto oblastiach:

 • predaj alebo kúpa vybraných aktív, podnikateľských aktivít alebo oblastí podnikania,
 • investovanie do spoločných podnikov na zmluvnej báze, t. j. na základe dohody o komplexnej alebo dlhodobej obchodnej spolupráci, alebo na báze obchodných podielov, napr. rôzne vklady do vlastného imania dcérskych spoločností,
 • zlúčenie/splynutie/rozdelenie podnikateľských subjektov na účely akvizície alebo reštrukturalizácie podniku,
 • nepeňažné vklady vybraných aktív alebo (časti) podniku do základného imania,
  reštrukturalizácia dlhu a nastavenie rozličných foriem financovania vrátane cash-poolingu,
 • investovanie do cenných papierov, finančných derivátov a iných nástrojov vrátane hedžingových transakcií,
 • nastavenie rozličných interných praktík a postupov, napr. na riešenie inventarizačných rozdielov či nepotrebných, exspirovaných alebo poškodených zásob, zrušených investícií, pohľadávok po lehote splatnosti alebo na poskytovanie zamestnaneckých požitkov,
 • odpočet nákladov na výskum a vývoj.

see more

Poradenstvo v oblasti DPPO pre slovenských daňových nerezidentov

Slovenský zákon o dani z príjmov definuje aj situácie, keď sa generujú príjmy, ako i konkrétne druhy príjmov, keď sa takéto príjmy poberané neslovenskými rezidentmi považujú za príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenska. Vtedy zahraničnému subjektu vzniká povinnosť registrovať sa na Slovensku na daňové účely a platiť daň alebo slovenskému daňovému subjektu vzniká povinnosť odviesť zrážkovú daň. V tejto oblasti vám ponúkame odborné poradenstvo, najmä pokiaľ ide o:

 • riziko vzniku stálej prevádzkarne na Slovensku v dôsledku poskytovania rozličných služieb zahraničnými poskytovateľmi pre slovenských príjemcov a stanovenie základu dane pre takúto stálu prevádzkareň,
 • analýza priraditeľných príjmov a nákladov slovenským organizačným zložkám zahraničných daňovníkov,
 • povinnosti slovenských príjemcov týkajúce sa zrážkovej dane pri platbách adresovaných napr. zahraničným poskytovateľom plnení súvisiacich s informačnými technológiami (napr. softvéru, technologických riešení, koncesií či iných práv duševného vlastníctva), resp. potenciálne povinnosti slovenských nájomcov zariadení alebo dopravných prostriedkov voči zahraničným prenajímateľom.

see more

 

Ako vám môže PwC pomôcť?

 

Využitím spolupráce so sieťou firiem PwC v príslušných krajinách vieme pre vás navyše sprostredkovať náležité odborné poradenstvo vo veci podobných daňových záväzkov slovenských poskytovateľov mimo územia Slovenska, pokiaľ ide o konkrétne dodávky ich zahraničným obchodným partnerom.

 

 

Contact us

Bartosz Jasiolek

Bartosz Jasiolek

Vedúci partner daňového a právneho oddelenia, PwC Slovakia

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Rastislava Krajčovičová

Rastislava Krajčovičová

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 040

Margaréta Bošková

Margaréta Bošková

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 018

Rastislav Forgáč

Rastislav Forgáč

Manažér, PwC Slovakia

Mária Čmáríková

Mária Čmáríková

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421911819336

Sledujte nás