Verejný sektor

Požiadavka, aby verejný sektor fungoval efektívne, má trvalú platnosť bez ohľadu na to, či ide o riadenie, infraštruktúru alebo zdravotnú starostlivosť.

Spolupracujeme na širokej škále tém týkajúcich sa verejného sektora. Našimi klientmi sú najčastejšie inštitúcie verejnej správy na národnej a medzinárodnej úrovni ako napríklad Európska komisia, ministerstvá, štátne organizácie a podniky, samosprávy alebo výskumné a vzdelávacie inštitúcie.

S čím dokážeme pomôcť

Budujeme inteligentnú verejnú správu

Základom rozvoja verejnej správy je jej procesná a organizačná vyspelosť, kde pomáhame s identifikáciou optimalizačných príležitostí a ich implementáciou. V rámci poradenstva pomáhame s rozvojom eGovernmentu, ako aj využívania moderných technológií. Zastrešujeme celý proces od vytvorenia štúdie uskutočniteľnosti cez hľadanie zdrojov na ich financovanie až po vývoj komunikačných platforiem a služieb medzi občanmi a úradmi.

Podporujeme realizáciu reformných cieľov a rozvojových plánov

Realizácia reformných zmien vyžaduje dôkladnú prípravu, a to z hľadiska plánovania, ale aj finančného zabezpečenia. Pomáhame s návrhom a implementáciou štátnych alebo samosprávnych politík a koncepcií rozvoja. Pomáhame s vypracovaním stratégií pre realizáciu reformných cieľov v súlade s míľnikmi strategických dokumentov na úrovni EÚ, mechanizmov financovania EÚ s prihliadnutím na príklady dobrej praxe z celého sveta. Pomáhame pri spracovaní a riadení implementačných plánov vo verejnej správe, ako aj s overením uskutočniteľnosti investičných záujmov.

Získavame pre našich klientov dotácie, investičné stimuly a podporu z finančných nástrojov

Prevedieme vás celou dotačnou procedúrou a dohliadneme na dodržanie všetkých pravidiel. Orgánom a subjektom verejnej správy  pomáhame s riadením operačných programov alebo so zavádzaním negrantových finančných nástrojov.

Ciele Digitálnej dekády EÚ

Zručnosti

 •  Odborníci na ICT -> 20 miliónov (+  rodová rovnosť)
 •  Základná digitálna gramotnosť  -> aspoň  80 % populácie

Bezpečná a udržateľná infraštruktúra

 •  Konektivita -> gigabit pre každého, univerzálne pokrytie 5G sieťou
 •  Polovodiče -> zdvojnásobenie EU podielu na celosvetovej produkcii
 •  Dáta (EDGE a Cloud) -> 10 000 klimaticky neutrálnych a bezpečných uzlov
 • Počítače -> prvý kvantový počítač

Digitálna transformácia spoločností

 •  Implementácia/zavádzanie technologických riešení -> 75 % podnikateľského prostredia bude využívať AI/cloud/big data technológie
 •  Inovácie -> zvýšiť rast a financovanie za účelom zvýšenia výskytu európskych “jednorožcov”*
 •  Neskorí použivatelia (“late adopters”) -> dosiahnuť aby 90 % podnikateľského prostredia  dosiahlo aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity

Digitalizácia služieb verejnosti

 • Základné služby verejnosti -> 100 % poskytovaných online
 •  eHealth -> 100 % občanov EÚ bude mať online prístup ku svojim zdravotným záznamom
 •  Digitálna identita -> 80 % obyvateľov bude využívať digitálny občiansky preukaz

* valuácia firmy nad 1 mld. EUR

„Európska komisia vo svojom úsilí posilniť digitálnu suverenitu a stanoviť nové štandardy v celej Európe nazvala obdobie do roku 2030 Digitálna dekáda. Digitálne zručná populácia, bezpečná, výkonná a udržateľná digitálna infraštruktúra, digitálne podniky a úplná digitalizácia verejných služieb sú kľúčom k znalostnej ekonomike nasledujúcich dekád.“

Martin Šikulaj, Partner
Martin Šikula

Naše služby v oblasti verejného sektora

Digitalizácia verejného sektora

Vytvárame stratégie a koncepcie ICT a eGovernmentu pre verejný sektor

 • Posúdime súčasný stav v oblasti eGovernment služieb, architektúry, backendu a infraštruktúry, kybernetickej bezpečnosti a navrhneme riešenia, ktoré budú viesť k vyššej efektivite a bezpečnosti
 • Zmapujeme služby, ktoré by mohli byť poskytované digitálne s využitím skúseností z iných krajín
 • Stanovíme priority pre ďalší rozvoj v oblasti ICT a eGovernmentu
 • Pomôžeme s implementovaním a riadením projektov vrátane získania dotačného financovania
 • Overíme súlad so stratégiou a legislatívou EÚ z pohľadu fungovania verejnej správy

Pomáhame s mapovaním a rozvojom digitálnych zručností

 • Zmapujeme úroveň digitálnych zručností
 • Vytvoríme stratégie a nástroje pre reskilling a upskilling v oblasti digitálnych zručností
 • Implementujeme riešenia pre reskilling a upskilling 

Riadime a dohliadame nad realizáciou projektov

 • Vytvárame a riadime projektové kancelárie pre zmenové a reformné projekty
 • Pripravíme projektové zámery a riadiace dokumenty projektov
 • Realizujeme dohľad nad projektovými výstupmi („quality assurance“)
 • Zabezpečujeme riadenie projektov a rizík certifikovanými projektovými manažérmi

Strategické dokumenty

Navrhujeme vízie a stratégie organizácie

 • Spolu s klientom definujeme, čo a najmä prečo sa má uskutočniť
 • Formulujeme vízie a misie organizácie
 • Nastavíme vrcholové a strategické ciele, akčné plány a merateľné ukazovatele
 • Definujeme implementačné plány a ich riadenie
 • Mapujeme a navrhujeme zavádzanie moderných technológií, ako je napr. AI, do sektorov
 • Realizujeme projekty technickej pomoci Európskej komisie pod programom SRSS

Spracovávame štúdie realizovateľnosti

 • Spracujeme variantné analýzy uskutočniteľnosti na kľúč podľa požiadaviek na projekt financovateľný zo štátneho rozpočtu alebo fondov EÚ vrátane analýzy nákladov a prínosov (CBA)

Finančné a ekonomické analýzy pre výber vhodného variantu riešenia

Poskytujeme poradenstvo pri príprave a interpretácii finančnej a ekonomickej analýzy: 

 • Vypočítame čas návratnosti investičného zámeru, čistej súčasnej hodnoty (NPV) a ďalších finančných ukazovateľov používaných pri spracovaní a posudzovaní investičného zámeru
 • Posúdime ekonomické dosahy zvažovanej investície
 • Vytvoríme rozhodovacie kritériá pre finálne rozhodnutie manažmentu či riadiaceho výboru
 • Pripravujeme revízie výdavkov a výkonnosti organizácie

Prevádzková efektivita verejného sektora

Pomáhame optimalizovať procesy pre verejný sektor

 • Identifikujeme optimalizačné možnosti výkonu procesov a nastavenia organizačnej štruktúry
 • Posúdime kapacitnú náročnosť procesov a stanovíme optimálny počet zamestnancov v organizácii
 • Zhodnotíme nákladovost procesov
 • Posúdime možnosti outsourcingu alebo vytvorenia centra zdieľaných služieb
 • Nastavíme procesy vyhodnocovania výkonnosti útvarov
 • Realizujeme projekty Lean a Six Sigma

Štátna pomoc

Dodržiavanie pravidiel štátnej pomoci

Klientom pomáhame pochopiť a vyhodnotiť oblasti, ktoré majú vplyv na štátnu podporu.

 • Posudzujeme plánovanú realizáciu podnikateľského zámeru, či môže zakladať nárok na štátnu pomoc
 • Pripravujeme analýzu scenárov a zasadzujeme ich do súladu s pravidlami štátnej pomoci
 • Navrhneme firemnú stratégiu poskytovania podpory v rámci niekoľkých režimov a ich možnej kumulácie (kombinácie)
 • Spracovávame finančné analýzy na preukázanie zlučiteľnosti zámeru s pravidlami štátnej pomoci 
 • Pomáhame s nastavením financovania v rámci štátnej pomoci zlučiteľného bez nutnosti notifikácie, ale i s predchádzajúcou notifikáciou
 • Poradíme s prípravou notifikácií pri jednorazových podporách, ale i programoch
 • Realizujeme na mieru šité školenia a semináre k problematike štátnej pomoci

Udržateľný biznis a financovanie

Vytvárame plány pre verejný sektor v oblasti udržateľnosti (ESG)

 • Posúdime súčasný stav (baseline) a navrhneme adaptačné a mitigačné opatrenia na zmiernenie klimatického dosahu vrátane dlhodobej stratégie udržateľnosti (napr. Net zero)
 • Poradíme pri stanovení klimatických záväzkov a ich väzby na kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs)
 • Stanovíme priority a adaptačné ciele v jednotlivých oblastiach
 • Identifikujeme a navrhneme konkrétne opatrenia

Udržateľná a inkluzívna verejná správa

 • Navrhneme vhodné metriky a metodiky pre udržateľné a inkluzívne riadenie verejnej správy – napr. v oblasti infraštruktúrnych investícií
 • Prevedieme procesom implementácie vybraných opatrení – investičných, organizačných, personálnych, finančných

Dotácie a investičné stimuly

Pomáhame zaistiť financovanie projektov – od zdrojov financovania cez podmienky programov až po žiadosť o dotáciu

 • Analýza vášho projektového portfólia, posúdenie vhodných dotačných titulov
 • Priebežný monitoring vyhlásených výziev, príprava žiadosti o dotáciu vrátane všetkých stanovených príloh
 • Asistencia pri komunikácii s poskytovateľom dotácie

Podporujeme klientov pri realizácii projektov – zabezpečenie splnenia všetkých podmienok a pravidiel poskytnutej dotácie vrátane reportingu 

 • Nastavenie interných procesov súvisiacich s riadením dotačných projektov
 • Asistencia pri vytváraní monitorovacích správ, žiadostí o platbu, zmenových riadení a komunikácii s poskytovateľom dotácie
 • Realizácia výberových konaní v súlade s pravidlami poskytnutej dotácie

Pomáhame s riadením operačného programu – nastavenie procesov a dokumentácie, nastavenie cieľov a ich dosahovania

 • Nastavenie implementačných štruktúr a procesov v súlade s legislatívnymi predpismi vrátane spracovania manuálu pracovných postupov
 • Hodnotenie efektivity a kvality realizovaných činností
 • Pomoc s outsourcingom vybraných činností ako napríklad doplnenie vašej administratívnej kapacity
 • Vyhodnotenie a analýza vašich programov podľa vašich požiadaviek a potrieb

Kontaktujte nás

Martin Šikulaj

Martin Šikulaj

Partner, poradenstvo pre verejný sektor, PwC Slovakia

Tel: +421 903 422 961

Sledujte nás