Akadémia – vzdelávací inštitút poradenskej spoločnosti PwC


Našou víziou je pomáhať vám prostredníctvom spojenia medzinárodne uznávaných profesijných kvalifikácií a tréningov manažérskych zručností vychovať komplexných budúcich lídrov - tých, ktorých potrebujete pre úspešné pôsobenie na trhu.

Viac o Akadémii
 

ESG školenie

Uhlíková stopa

4.12.2023

Viac informácií

 

Čo hovoria naši absolventi?

 • „Naša spolupráca s PwC Akadémiou začala v roku 2013, keď sme do študijného programu na získanie kvalifikácie FIA prihlásili malú skupinku našich zamestnancov. Na základe veľmi dobrých skúseností s priebehom výučby, spätnej väzby od účastníkov kurzu a nimi dosiahnutých výsledkov sa odvtedy táto prvotná skupinka našich absolventov daného programu rozrástla na takmer desaťnásobok. PwC Akadémia nám pomohla vybudovať vzdelávaciu schému pre kontinuálny rozvoj našich odborných zamestnancov. Teraz po 3 rokoch máme každoročne vyše 250 študentov v študijných programoch na získanie medzinárodne uznávaných kvalifikácií, a to vrátane FIA, ACCA a DipIFR. Uvedené študijné programy sú významnou súčasťou nášho programu na udržanie si talentovaných pracovníkov. Naša miera úspešnosti je vynikajúca – vyše 85 %. Naozaj si veľmi ceníme konzultatívny prístup a administratívnu podporu zo strany PwC Akadémie.“

  Mikuláš Chovanec, CEE & MEA Statutory Accounting Manager

 • „Kvalifikáciu FIA sme nikdy nechceli, považovali sme ju za triviálnu, nerelevantnú a príliš ľahkú pre našich zamestnancov. Starostlivo vybranej malej skupine pracovníkov sme poskytovali dlhodobé komplexné školenia v oblasti IFRS. Študijný program na získanie kvalifikácia FIA nám umožnil zmeniť stratégiu. Teraz školíme viac zamestnancov, aby získali zručnosti a poznatky potrebné na plnenie ich každodenných úloh. 3 roky výučby zameranej na získanie tejto kvalifikácie preukázali, že je to vysoko relevantný a stimulujúci študijný program, ktorý má veľmi pozitívny vplyv na udržanie si nadaných pracovníkov.“

  Jozef Hruška, Vedúci centra účtovníctva a controllingu

 • „Chcela by som vysoko vyzdvihnúť prácu a skúsenosti PwC Akadémie s organizovaním kurzu na získanie medzinárodnej kvalifikácie v oblasti IFRS. Počas kurzu som ocenila najmä vedomosti, skúsenosti a pedagogické schopnosti školiteľa, ktorý je v danej oblasti uznávaným odborníkom. Teoretické znalosti boli podporené aj príkladmi z praxe, ktoré boli vždy vhodne použité so zreteľom na preberanú oblasť. Štúdium s PwC Akadémiou môžem odborníkom pôsobiacim v oblasti účtovníctva, auditu a financií len odporučiť. Zvýšite si tým nielen teoretické vedomosti, ale získate aj predpoklady pre praktické využitie IFRS vo svojej spoločnosti.“

  Romana Petríková, Audit Senior Analyst

 • „Ako personálna manažérka zodpovedná za slovenskú pobočku si uvedomujem, že nie je vždy ľahké byť dokonalým v každej oblasti ľudských zdrojov a mať prehľad o všetkých aktuálnych trendoch a osvedčených postupoch v personalistike. Kurz na získanie kvalifikácie CIPD mi dal možnosť prejsť si hlavné oblasti personálnej práce, na chvíľu sa zastaviť a popremýšľať, čo môžem vo svojom profesionál-nom živote robiť inak a najmä lepšie. Ponúkol mi kombináciu odborných prednášok a možnosti vymieňať si skúsenosti ohľadom osvedčených postupov s ostatnými kolegami pracujúcimi v oblasti personalistiky v iných sektoroch. “

  Tatiana Lehocká, Manažérka ľudských zdrojov

 • „Navštevoval som program Mini MBA, aby som lepšie pochopil širší kontext firemného prostredia a prehĺbil svoje vedomosti a poznatky v oblastiach ležiacich mimo môjho súčasného profesionálneho zamerania. Z tohto pohľadu program moje očakávania naplnil. Program Mini MBA kombinuje praktické skúsenosti s teoretickými poznatkami. Výsledkom je nezvyčajná, no nanajvýš funkčná syntéza poznatkov a zručností, čo vrelo odporúčam každému, kto už získal nejaké pracovné skúsenosti.“

  Jan Vachuda, Manažér sieťovej informačnej bezpečnosti

 • „Musím vyzdvihnúť najmä odbornosť a prístup školiteľky Vandy Šinkovej a aktívnu interakciu s ostatnými účastníkmi. Absolvoval som 3 zo 4 modulov HR Akadémie a každý jeden bol a stále je veľmi prínosný pre moju prácu. Aj keď niektoré časti jednotlivých modulov nie sú úplne aplikovateľné v prostredí, v ktorom aktuálne pracujem (korporácia, kde občas nie je možnosť proces nastaviť), verím že nadobudnuté znalosti budem vedieť v budúcnosti uplatniť. Všetky 2-dňové moduly boli užitočne stráveným časom a sú vhodným nástrojom pre rozvoj HR špecialistov pre komplexnejšie pochopenie HR v rôznych typoch firiem. Výzvou bol hlavne modul, ktorý prebiehal online – mne osobne tam chýbala osobná interakcia, a aj keď sme mali kamery, nie je to úplne ono. Aj keď chápem, že si to vyžaduje aktuálna situácia a školenie bolo pripravené na jednotku, ja som skôr fanúšik osobného kontaktu pri školeniach.“

  František Jenčo, HR Business Partner

 • „Akadémia pre ľudské zdroje je výborne školenie, ktoré vám okrem teoretických poznatkov prinesie veľa skúseností z praxe, či už od samotnej lektorky, ktorá toto školenie vedie, alebo od samotných účastníkov kurzu. Je skvelou motiváciou a veľkým prínosom prekonzultovať častokrát každodenné činnosti z práce s kolegami z iných sfér, vypočuť si iný pohľad na vec a zúročiť skúsenosti iných “kolegov” z branže. Akadémia pre ľudské zdroje je ideálnym spojením školenia, diskusie, vyskúšania si prípadových štúdií spolu v skupinách a takisto vymieňania si skúseností medzi sebou.“

  Alexandra Štipalová, Administrátor ľudských zdrojov a zástupca vedúceho personálneho oddelenia.

 • „PMP kurz, ktorého som sa zúčastnil pod vedením lektora Róberta Srnku, bol skvelou prípravou na PMP skúšku a poskytol hlboké vedomosti o PMI metodológii. Robert Srnka dokázal výborne vysvetliť prepojenie medzi teóriou a praxou, pomocou rôznych hier a cvičení kurz zatraktívnil a výrazne prispel k tomu, že po kurze som ihneď dokázal aplikovať teóriu do praxe. PMP školenie výrazne dopomohlo skvalitniť štruktúru projektu a projektovú dokumentáciu. Profesionalita, proklientska orientácia a flexibilita zamestnancov PwC dopĺňa skvelý dojem z absolvovaného školenia a je taktiež dôvodom, prečo sa One.ERP projektový team pripravoval na PMP skúšky výhradne v PwC a pod vedením lektora Róberta Srnku.“

  Rastislav Bekenyi, One.ERP Stream lead R2R/GL

 • „Školenia prebiehali v príjemnej atmosfére s vysoko odborným prejavom lektorov. Prednášky boli veľmi zrozumiteľné, inšpiratívne a zohľadňovali aj individuálne požiadavky zúčastnených. Teória spojená s príkladmi z praxe bola vynikajúcou kombináciou. Z organizačného pohľadu bolo školenie veľmi dobre pripravené. Poskytnuté študijné materiály boli spracované na výbornej úrovni, zahrňovali množstvo cenných informácií aj pre využitie v praxi. Kurz odporúčam každému, kto potrebuje získať vedomosti z IAS/IFRS.“

  Emília Lencsésová, Vedúca odboru hlavného účtovníka

 • „Ďakujem za túto formu štúdia. Myslím, že na Slovensku doteraz nič také nebolo: školenie v rodnom jazyku, rozložené na dlhší časový úsek, kedy má človek možnosť a čas spracovať získané poznatky, uložiť si ich v hlave a potom začať s novými. Školenie bolo výborne zorganizované a vysoko oceňujem fakt, keď je teória vysvetlená na praktických príkladoch a s možnosťou vzájomnej diskusie účastníkov. Ďakujem a určite odporúčam aj ostatným!“

  Miroslava Križáková, Vedúca odboru účtovníctva

 • „Školenie hodnotím pozitívne. Oceňujem odborný, profesionálny prístup lektoriek, ako aj veľmi dobre spra-cované študijné materiály. Prípadová štúdia a praktické príklady boli veľmi užitočné a obohatili študijné materiály. Školenie vrelo odporúčam.“

  Ľubica Zaťková, Účtovník

 • „Veľmi dobré školenie na vysokej odbornej úrovni, s výborne spracovanými materiálmi. Ďakujem a odporučím ho aj ostatným kolegom.“

  Tatiana Krchnavá, Manažér pre reporting

 • „Kurz DipIFR som si vybrala preto, aby som lepšie porozumela Medzinárodným štandardom finančného výkazníctva (IFRS) a ich dopadom na každodenný chod firmy a na moje úlohy vo funkcii vedúcej účtovného oddelenia našej britskej spoločnosti. Počas 10-dňového školenia sme nepreberali iba čistú teóriu týkajúcu sa IFRS, ale rozoberali sme aj praktické situácie z reálneho života a osvedčené postupy. Zúčastnila som sa online kurzu, ktorý viedol pán Ivan Kupkovič – vynikajúci školiteľ s bohatými skúsenosťami a jedinečným prístupom ku svojim študentom, na ktorom hneď vidno, že prednášanie ho neskutočne baví. Školenie vrelo odporúčam všetkým účtovníkom, ktorí už majú nejaké tie skúsenosti so súvahou a výkazom ziskov a strát, pretože pre niekoho bez praxe môže byť príliš komplikované a nad jeho sily. Po úspešnom zložení záverečnej skúšky môžem s čistým svedomím povedať, že vzťahy a kontinuitu vo „svete účtovníctva“ chápem teraz oveľa lepšie a že novozískané poznatky skutočne využívam vo svojej každodennej práci.“

  Katarina Fecova, Team Lead General Ledger & Head of Accounting UK

 • „Som nesmierne vďačná za rozhodnutie študovať DipIFR v spolupráci s Akadémiou PwC. Teoretické znalosti obsiahnuté počas prípravy na skúšku viem hravo aplikovať do praxe, a to hlavne vďaka skúsenému tútorovi, ktorý nám okrem teoretických vedomostí odovzdal aj mnoho praktických skúseností a príkladov. S Akadémiou PwC som absolvovala už viacero školení, avšak až pri DipIFR som sa rozhodla absolvovať aj skúšku. Príprava bola síce náročná, ale pomohla mi zdokonaliť sa aj v oblasti štandardov, s ktorými som doposiaľ nemala až toľko praktických skúseností. Po úspešnom absolvovaní DipIFR môžem s radosťou povedať, že akúkoľvek tému v práci riešim, okamžite viem aplikovať príslušný štandard a cítim sa istejšie. DipIFR odporúčam každému, kto pracuje v oblastí účtovníctva, financií či auditu. Každá spoločnosť ocení praktické využitie IFRS štandardov.“

  Veronika Kuricová, General Ledger Team Leader

 • „Semináre v rámci školenia IFRS akadémia boli výborné. Máte kvalitných lektorov, ktorí neprednášajú od slova do slova texty štandardov, ale chápu ich podstatu a túto “filozofiu” majú záujem odovzdávať ďalej. IFRS akadémiu v PwC hodnotím pozitívne aj v porovnaní skúseností s konkurenčnými ponukami IFRS školení na trhu. Som veľmi rada, že som mohla absolvovať Vašu IFRS akadémiu.“

  Jana Šnircová, Financial analyst

 • „Páčilo sa mi, že školenie na tému D&I bolo zamerané priamo na biznis, stratégiu a úskalia, ktorými si každá firma pri téme diverzity a inklúzie prechádza. Lektorky boli veľmi príjemné, nápomocné a skvele sa dopĺňali. Navyše, stretnúť sa so zástupcami iných firiem, ktoré v tejto oblasti ešte mierne tápu, hodnotím ako cenný prínos aj do mojej práce.“

  Miroslav Bellay, Desktop Publishing Specialist

 • „Školiteľ Róbert, ako skúsený projektový manažér, vedel podať informácie pútavou formou, a to nielen dlhoročným koordinátorom projektov, ktorí potrebujú riadenie projektov poňať viac metodicky, ale aj začínajúcim v projektovom manažmente. Veľkým bonusom pre mňa bolo, že priebeh školenia Róbert ozvláštnil krátkymi prezentáciami prepojenými s jeho životnými skúsenosťami. Pozitívne hodnotím organizáciu kurzu a komunikáciu so zástupcami Akadémie PwC, ktorá bola plynulá a priateľská.“

  Viktória Štrbáková, finančná manažérka

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás