Centrá zdieľaných služieb

Stredná a východná Európa patrí medzi najvyhľadávanejšie regióny, pokiaľ ide o investície do centier zdieľaných služieb (ďalej iba „SSC“; skratka z angl. Shared Service Centres) a outsourcingu vnútropodnikových procesov (ďalej iba „BPO“; skratka z angl. Business Process Outsourcing). Hlavným dôvodom je jej centrálna poloha a kultúrna blízkosť k západnej Európe, dostupnosť vysoko kvalifikovanej vzdelanej pracovnej sily a komplexný systém podpory investícií vo viacerých krajinách, napr. na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Českej republike či Rumunsku.
 

V poslednom desaťročí bol segment centier vnútropodnikových služieb jedným z najrýchlejšie rastúcich odvetví na Slovensku. V súčasnosti tu funguje viac než 60 SSC s vyše 40 000 zamestnancami, ktorí poskytujú širokú škálu služieb svojim korporáciám a klientom nielen v Európe, ale aj inde vo svete. Hoci mnohé z nich sa stali centrami excelentnosti, naďalej musia čeliť neľahkým výzvam, napr. potrebe digitálneho vzdelávania svojich pracovníkov či rozsiahlej automatizácii svojich procesov.
 

PwC poskytuje svoje profesionálne služby v týchto oblastiach:

Audítorské služby

Spoločnosť PwC Slovensko je najväčším poskytovateľom audítorských služieb globálnym SSC na Slovensku. Naše služby sú založené na plne štandardizovanom a centralizovanom audite interných kontrolných mechanizmov a účtovných procesov spoločností. Získané výsledky posúvame skupinovým audítorom a koordinujeme svoju prácu s veľkým počtom lokálnych audítorských tímov v Európe i po celom svete. Náš prístup k poskytovaným službám tak neustále odráža obchodné stratégie SSC s cieľom štandardizovať, centralizovať a digitalizovať ich prevádzku.

Služby v oblasti porovnávania procesov, zvyšovania ich efektivity, štandardizácie a automatizácie

Do našej komunity tímov, ktoré majú skúsenosti s prácou pre SSC, patrí vyše 300 profesionálov v oblasti auditu spolupracujúcich s viac než 40 SSC na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku. Máme preto tie najlepšie predpoklady, aby sme im poskytovali služby v oblasti porovnávania procesov, zvyšovania ich efektivity, štandardizácie a automatizácie. Takisto si pravidelne navzájom vymieňame vlastné skúsenosti, ktoré máme s modelmi centralizovaných dodávok, aby sa členovia našich tímov interne oboznamovali s osvedčenými postupmi a mohli tak klientom poskytovať služby s pridanou hodnotou.

Akadémia PwC

Akadémia PwC je popredným vzdelávacím inštitútom na získanie odborných kvalifikácií pre pracovníkov SSC iných spoločností na Slovensku.

Daňové a účtovné poradenstvo

PwC poskytuje podporu centrám zdieľaných služieb pri implementácii nových účtovných štandardov a oboznamuje ich s aktualizáciami regulačných predpisov EÚ, ktoré sa týkajú účtovníctva a zdaňovania. Naši daňoví odborníci poskytujú centrám zdieľaných služieb poradenské služby vo veci lokálnych daňových predpisov či požiadaviek, ktoré je potrebné spĺňať v oblasti transferového oceňovania. Náš tím pre daňové vykazovanie a daňové stratégie im ako partner pomáha plniť ich povinnosti tak, aby boli dodržané daňové predpisy, a poskytuje im asistenčné služby pri transformácii ich daňových oddelení, aby boli pripravené vykonávať funkcie, ktoré sa od nich budú vyžadovať v budúcnosti.

Riadenie rizík

Naše tímy zaoberajúce sa auditom rizík sú pripravené diskutovať so spoločnosťami o našich pohľadoch v oblasti automatizácie, vrátane automatizácie robotických procesov, dashboardingu, vizualizácie, procesného hĺbkového vyhľadávania (Process mining) a/alebo nástrojov na analýzu dát atď.

ESG a zodpovedné podnikanie

Spoločnosť PwC Slovensko poskytuje poradenstvo týkajúce sa širokého spektra oblastí súvisiacich s problematikou udržateľného rozvoja.

Poradenstvo pre ľudské zdroje

Pomáhame spoločnostiam vo všetkých oblastiach riadenia ľudských zdrojov. Poradíme vám, ako efektívne využívať personálne náklady, zaviesť systém odmeňovania, motivovať zamestnancov či zvýšiť konkurencieschopnosť na pracovnom trhu. Know-how a skúsenosti z lokálneho trhu umožňujú všetkým našim konzultantom vytvárať profesionálne individuálne riešenia a napomáhať zvyšovaniu návratnosti investícií do ľudského kapitálu.

Fórum centier podnikových služieb

PwC je jedným zo zakladajúcich členov Fóra centier podnikových služieb (Business Service Centre Forum), aktívne sa zapája do jeho aktivít v oblasti ľudských zdrojov a vzdelávania na vysokých a stredných školách. Poskytuje mu vstupné informácie do jeho prieskumov, sprístupňuje mu výsledky globálnych prieskumov medzi SSC a prednáša na ním organizovaných konferenciách na témy globálnych trendov a rizík.

Vytváranie a rozširovanie SSC

S našimi regionálnymi zdrojmiglobálnymi zdrojmi a skúsenosťami pomáhame spoločnostiam vytvárať SSC, rozširovať ich prevádzku a uvažovať o možnostiach ich zapojenia sa do vládnych programov na podporu investícií a získania investičných stimulov. Ponúkame spoločnostiam aj posúdenie ich fázy zrelosti v životnom cykle SSC. 

Kontaktujte nás

Peter Mrnka

Peter Mrnka

Partner na oddelení auditu, audit centier zdieľaných služieb, PwC Slovakia

Tel: +421 903 447 754

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť