Bankovníctvo, poisťovníctvo a kapitálové trhy

Zameriavame sa na budúcnosť finančných trhov a služieb a poskytujeme poradenstvo v oblasti rizík, regulácií, kybernetickej bezpečnosti, nových technológií, meniacej sa štruktúry a potrieb zákazníkov a tiež rastúcich možností vo FinTech odvetví. Oblastiam ako digitalizácia, Big Data či Customer Care sa na dennej báze venujeme pri spolupráci s profesionálmi v bankách a poisťovniach, ktoré patria medzi našich dlhoročných klientov.

39 %

všetkých bankových aktív na Slovensku audituje spoločnosť PwC

S čím vieme pomôcť

Digitálna transformácia

Pomáhame firmám zorientovať sa v digitálnom svete, pochopiť, čo nové očakávajú ich klienti, a navrhnúť stratégiu, ako môžu ďalej úspešne rozvíjať a transformovať svoj biznis do digitálneho prostredia. To všetko robíme interaktívne pomocou rapídneho prototypovania, aby sme mohli ihneď overiť reálny obchodný potenciál.

Vstup na kapitálové trhy

Poskytujeme komplexné poradenstvo pri vstupe na kapitálové trhy a spoločne s klientmi realizujeme dôležité zmeny v ich spoločnosti, ktoré im umožňujú stať sa efektívnejšími a zaujímavejšími pre investorov. Vstup na burzu je pre každú spoločnosť zásadným krokom, ktorý by sa mal robiť len s podporou skúsených odborníkov.

ESG agenda

Tlak na udržateľné podnikanie rýchlo rastie zo strany investorov, koncových zákazníkov i regulačných orgánov. Spoločnosti preto musia robiť príslušné kroky v oblasti environmentálnej a sociálnej udržateľnosti (ESG). Pomôžeme vám s nastavením ESG stratégie, nefinančným reportingom, plánmi týkajúcimi sa uhlíkovej neutrality a s ďalšími oblasťami.

Audítorské služby

Vo vašej spoločnosti vykonáme audit či previerku podľa Medzinárodných audítorských štandardov či ďalšej vami vybranej regulácie (napr. zahraničné smernice). V rámci štandardného balíka auditov 100 % využívame digitálne audítorské technológie, ktoré máme k dispozícii, a poskytneme vám nezávislú správu o možnostiach zvýšenia prevádzkovej i kontrolnej efektivity vašej spoločnosti.

Post merger integračné projekty

Máme bohaté skúsenosti s predajom či fúziou veľkých nadnárodných spoločností, a to ako z pohľadu biznisu, tak i systémovej integrácie. Radi pre vás pripravíme migráciu klientov, navrhneme interné procesy a obe organizácie adaptujeme na zmenu. Zabezpečíme projektový manažment, prípravu dátovej a systémovej migrácie, návrh cieľovej aplikačnej architektúry a komunikáciu so všetkými účastníkmi.

„Bankovníctvo prechádza turbulentným obdobím. Musí reagovať na nárast úrokových mier, infláciu a iné zmeny na trhoch ako aj zvýšenú mieru regulácií, zmeny v zákazníckom správaní, nové trendy ako blockchain či nádejné startupy vo FinTech odvetví. Našim klientom pomáhame pochopiť meniace sa prostredie, v ktorom podnikajú. Vytvoríme a následne pomôžeme realizovať stratégiu, vďaka ktorej budú poskytovať atraktívne portfólio služieb pri súčasnom zachovaní dôvery zákazníkov a dodržaní všetkých regulačných aspektov.“

Rastislav Petruška,Partner - bankovníctvo, poistovníctvo a kapitálové trhy, PwC Slovensko

Strategické poradenstvo

Aktuálna stratégia bánk a finančných inštitúcií je zameraná na maximálnu klientsku ústretovosť a zrozumiteľnosť poskytovaných služieb. Zásadným sa stal rozvoj online prostredia, ktoré sa stalo súčasťou každodenného života. Zároveň platí, že online riešenie nie je vhodné pre každého; klasické obchodné siete stále zohrávajú zásadnú úlohu.  

Radi vám pomôžeme s nastavením systémov riadenia vzťahov so zákazníkmi a pri ochrane a zvyšovaní spokojnosti zákazníkov. Na základe analýzy distribučného modelu a produktového portfólia navrhneme jeho optimalizáciu so zameraním na udržanie dlhodobej ziskovosti a rastu. 

Naši odborníci v oblasti zákazníckej skúsenosti zmapujú vaše zákaznícke cesty a identifikujú kľúčové momenty, kde získavate, ale aj strácate. Pomôžeme vám analyzovať.

Naše služby:

 • firemná/trhová stratégia
 • klientske stratégie pre jednotlivé segmenty
 • tvorba a distribúcia produktov/produktový manažment
 • aktualizácia distribučného modelu
 • riadenie distribučnej siete vrátane definície províznych modelov
 • zlepšovanie procesov pre zákazníka (front-office procesy)
 • optimalizácia back-office procesov
 • digitálne bankovníctvo a elektronické riešenia

Operations

Poskytovanie komplexnejších zákazníckych riešení sa v súčasnosti prejavuje predovšetkým požiadavkou rýchlej reakcie bánk a finančných inštitúcií smerom k zákazníkom a zároveň rastie tlak na zjednodušovanie jednotlivých interakcií s klientmi – jednoduchý proces vyjednávania produktov, jednoduchšie znenie zmlúv, zrozumiteľné obchodné podmienky, jednoduchá správa produktov a pod. 

Tieto trendy sú spojené s investíciami do technológií, ktoré posúvajú bankové technológie na vyššiu úroveň vrátane mobilných platforiem.

Spolu s rozvojovými aktivitami však zoštíhľovacie procesy vo finančných inštitúciách vytvárajú tlak na efektivitu a výkonnosť súčasných systémov, obslužných modelov a distribúcie. Nájsť správne vyvážený mix pomeru nákladov a výnosov pre ďalší udržateľný rozvoj je čoraz ťažšie.

Čo poskytujeme našim klientom:

 • optimalizácia procesu vyhodnocovania výkonnosti pobočiek a ich porovnanie s konkurenciou
 • posúdenie funkčnosti a výkonnosti všetkých klientskych kontaktných bodov
 • optimalizácia nákladov
 • zvýšenie efektivity procesov
 • Lean a Six Sigma

Front-office transformácia

Pomáhame firmám zorientovať sa v digitálnom svete, pochopiť nové očakávania klientov a definujeme spôsoby ich úspešného rozvoja a transformácie ich podnikania do digitálneho prostredia. To všetko sa deje interaktívne pomocou rapídneho prototypovania, aby sme mohli ihneď overiť reálny obchodný potenciál. „Mock-up“ prototyp je dodaný do dvoch týždňov, funkčný prototyp do ôsmich. 

Čo poskytujeme našim klientom:

 • digitálna transformácia od stratégie po realizáciu
 • riadenie zákazníckej skúsenosti, tvorba Person a user journeys
 • rapídne prototypovanie
 • vytváranie nových obchodných modelov a príležitostí
 • multi- a omnikanálová transformácia
 • overenie a hodnotenie digitálnych zručností a porovnanie s konkurenciou na CEE trhu, benchmarking mobilných aplikácií

Financie

V súčasnej nestabilnej situácii na trhu je pre banky často náročné upravovať ročné rozpočty tak, aby zodpovedali aktuálnemu výhľadu. Väčšiu flexibilitu je možné dosiahnuť implementáciou adaptívneho plánovania a rozpočtovania podporeného adekvátnym meraním výkonnosti a motivácie manažmentu aj zamestnancov. Z hľadiska ziskovosti a likvidity je nevyhnutné pochopiť alokáciu nákladov a prísnejšie regulačné pravidlá.

Naše služby:

 • výber a zavedenie vhodnej cenovej politiky
 • nastavenie alebo optimalizácia systémov riadenia nákladov vrátane ABC metodiky
 • poradenstvo spojené s vyhodnotením kvality úverového portfólia
 • optimalizácia systému riadenia rizík
 • Corporate Performance Management (vrátane formovania vízie a stratégie, procesov plánovania a rozpočtovania, reportingu spojeného s riadením investícií, motivácie zamestnancov)
 • Business Intelligence, finančný a obchodný reporting

Regulácia

Finančná regulácia sa stáva čoraz zložitejším komplexom opatrení, ktoré v štátoch skupiny G20 reflektujú súčasné pokrízové obdobie. Implementovaná je rozsiahla medzinárodná regulačná agenda, rovnako tak ako lokálne normy obmedzujúce pravdepodobnosť ďalšieho zlyhania trhu. Predpisy sa v jednotlivých krajinách často navzájom líšia alebo sú dokonca v rozpore a časové rámce pre ich zavedenie nie sú zjednotené. Účastníci trhu tak čelia značným problémom v udržaní si prehľadu o rozvíjajúcom sa regulačnom rámci, nie sú k dispozícii dostatočné kapacity na jeho analýzu a následnú implementáciu. Tím našich odborníkov je pripravený spoločne s vami riešiť túto tému a podieľať sa na nastavení adekvátneho systému riadenia rizík, ktorý umožní starostlivo riadiť expozíciu voči jednotlivým rizikám vzhľadom na celkovú stratégiu banky.

Naše služby:

 • služby v oblasti bankovej regulácie (príprava na ECB Asset Quality Review, Single Supervisory Mechanism diagnostika, služby v oblasti Banking Recovery and Resolution, Risk Model Review, AnaCredit atď.)
 • služby v oblasti MiFID II/MiFIR a prepojených regulácií (PRIIPs, MAD2, MAR)
 • automatická výmena informácií o účtoch (Common Reporting Standard, FATCA)
 • governance a operačné modely pre oblasti riadenia rizík a compliance
 • regulatórny monitoring
 • zvýšenie efektivity vymáhania
 • risk reporting
 • riadenie strategického, kreditného, trhového a operačného rizika

Riadenie rizík

Tím riadenia finančných rizík poskytuje poradenské služby bankám a finančným inštitúciám v oblasti kvalitatívnych aspektov riadenia rizík. Naša agenda je zameraná ako na finančné riziká (trhové riziko, úverové riziko), tak i na nefinančné riziká (operačné riziká), ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú celkovú kapitálovú a likviditnú situáciu banky. Pôsobíme v krajinách EÚ, CEE a vybraných krajinách Eurázie, kde úzko spolupracujeme s lokálnymi kanceláriami PwC. 

Naše projekty obvykle zahŕňajú benchmarking na „leading market practice“ pre danú oblasť, kde využívame tak naše znalosti z praxe v bankovom prostredí, ako i súvisiace regulácie (vrátane najnovších trendov v regulácii, napr. ESG). Identifikujeme oblasti pre zlepšenie existujúcich procesov riadenia rizík a navrhujeme vhodné riešenia. Naším typickým klientom je tím riadenia rizík, ale podporujeme tiež tímy Treasury alebo interný audit.

Tím sa ďalej zameriava na procesy kontroly úverového rizika vrátane prípravy na ECB Asset Quality Review. Úspešne realizovali projekty v CEE regióne, krajinách eurozóny, ale i v Mongolsku alebo Kazachstane.

Témy, ktoré pokrývame, zahŕňajú:

 • Príprava na ECB Asset Quality Review
 • analýza integrity dát (Data Integrity Validation)
 • riadenie kapitálu
 • riadenie likvidity
 • riadenie trhového rizika
 • riadenie úverového rizika 
 • riadenie operačných rizík
 • kultúra riadenia rizík vrátane Risk governance (Risk Appetite Framework)
 • nastavenie governance pre agregáciu dát a ich reporting (v procese riadenia rizík)
 • Resolution a Recovery planning

Tím modelovania finančných rizík pomáha finančným inštitúciám efektívne sa orientovať v oblasti kvantitatívneho riadenia rizík. Naším cieľom je poskytovať vysoko kvalitné služby a riešenia prostredníctvom našich kvalifikovaných odborníkov. Naši konzultanti majú skúsenosti s vývojom, validáciou či auditom širokej škály modelov v oblastiach trhového a úverového rizika.

Naša výnimočná technická vybavenosť nám umožňuje rozšíriť rozsah poskytovaných služieb nad rámec vývoja a validácie bežných modelov i do oblasti analýzy veľkých dát, modelov umelej inteligencie, prípadne vývoja kvantitatívneho softvéru na mieru. Pri práci využívame hlavne SAS, Python, R, SQL a pod.

Naše služby:

 • vývoj štatistických modelov
 • validácia modelov
 • stress testing
 • ESG modelovanie

V oblastiach:

 • skóring úverovej kvality, risk based pricing, stratégia poskytovania úverov
 • NPL a vymáhací proces
 • opravné položky podľa IFRS 9/US GAAP
 • IRB-A/IRB-F modely podľa CRR
 • CCAR/DFAST modely
 • oceňovanie komplexných derivátov

Kybernetická bezpečnosť

Pomôžeme vám vyriešiť problémy v oblasti kybernetickej bezpečnosti bez ohľadu na ich rozsah. Dokážeme dodať end-to-end projekt, poskytnúť dlhodobú „bezpečnosť ako službu“ alebo vás previesť kompletnou transformáciou kybernetickej bezpečnosti vašej organizácie.

 • Information Security Management
 • Cyber Resilience
 • Threat Management

Viac na kybernetická bezpečnosť

ESG

 • komplexná stratégia udržateľnosti podnikania
 • zodpovedné investovanie a financie
 • finančný reporting a SDG ciele
 • dekarbonizácia
 • súvisiace daňové a právne regulácie 
 • riešenie platových nerovností

Viac na ESG a zodpovedné podnikanie

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Juraj Tučný

Juraj Tučný

Partner, Global Corporate Reporting Services, PwC Slovakia

Tel: +421 911 102 596

Rastislav Petruška

Rastislav Petruška

Partner na oddelení auditu a účtovného poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 902 953 843

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť