Audítorské služby

Audit budúcnosti už dnes

Playback of this video is not currently available

3

Objavte a získajte novú skúsenosť s auditom

Prináša výnimočnú kvalitu

•••••

Šetrí Váš čas

•••••

Preniká hlbšie do podstaty veci

Dokonalé spojenie ľudí a technológií

Kvalita na prvom mieste, účel stále pred očami. To nás dnes poháňa dopredu a takýmto spôsobom sa usilujeme transponovať audit do budúcnosti. Hnacím motorom sú ľudia zanietení a schopní zrealizovať audit pomocou výkonných technológií spôsobom, ktorý nás odlišuje. Odhaľte, ako každý deň prinášame vám a spoločnostiam na celom svete nový pohľad na veci.
 

Prejdite si šesť užitočných výhod, ktoré vám už dnes prináša audit budúcnosti

Hnacou silou sú ľudia

Audit a digitálne zručnosti nášho tímu sú zárukou vysokej kvality vykonanej práce, výnimočnosti poskytovaných služieb a získania nového pohľadu na veci.

V našom audite sa spája to najlepšie, čo vedia priniesť ľudia a automatizované systémy. Investujeme obrovské finančné prostriedky do ľudských zdrojov a najvyspelejších technológií. Vďaka tomu máme digitálne zručných audítorov, ktorí neustále hľadajú spôsoby, ako svoju prácu inovovať, no naďalej ich charakterizuje dôveryhodnosť, nezávislosť a profesionálny skepticizmus, ktorý od nich aj očakávate – predstavujú digitálne zdatných riešiteľov problémov pre váš audit.

 

Ako to robíme?

Hovoríme tomu inovácia riadená človekom, predstavujúca jedinečný prístup, ako naučiť našich zamestnancov novým zručnostiam, dať im do rúk nástroje a slobodu, aby tieto nástroje dokázali využívať v praxi. Kontaktujte nás s otázkou využívania nášho Digitálneho laboratória (Digital Lab) – ide o virtuálny priestor, v ktorom môžu naši pracovníci spolupracovať, vytvárať a vymieňať si skúsenosti s využívaním automatizovaných postupov pri výkone auditu.

Je precízny

Určíme jeho najvhodnejší (ideálny) rozsah a výkon na základe relevantného plánu auditu, cieleného testovania a vyššej kvality vykonanej práce

Posudzovanie rizík robíme spôsobom, ktorý je taký jedinečný ako váš podnik. Pomocou platformy Aura a súboru nástrojov platformy Halo používaných na analýzu vašich údajov dokážeme určiť priority pre najzávažnejšie riziká v oblasti finančného výkazníctva.

 

Ako to robíme?

Aura, naša platforma pre výkon auditu, prináša audit lepšie prispôsobený vašej podnikateľskej činnosti a využívame ju globálne pre všetky naše audity. Auditný plán šitý na mieru špecifikuje úrovne rizika, mieru spoliehania sa na kontrolné mechanizmy a substantívne testovanie. Súbor nástrojov našej platformy Halo používaný na audit údajov nám umožňuje analyzovať vaše dáta tak, aby sme dokázali lepšie odhaľovať anomálie a oblasti potenciálneho rizika.

Je transparentný

Umožňuje sledovanie postupu prác v reálnom čase kdekoľvek na svete

Sledujte postup prác a buďte s nami v kontakte prostredníctvom našej platformy Connect. Eliminujete tým potrebu sledovať nespočetné množstvo e-mailov a takisto budete registrovať nielen požiadavky audítora vznesené s cieľom vykonať audit, ale aj rôzne úpravy, nedostatky v kontrolných mechanizmoch, ako aj napredovanie štatutárneho auditu v ktorejkoľvek krajine sveta – a to všetko v reálnom čase.

Ako to robíme?

Nástroje určené na spoluprácu automaticky označia a sledujú otvorené položky a nevyriešené otázky, aby sa im okamžite venovala pozornosť a doriešili sa. V reálnom čase si môžete pozrieť, ako audit napreduje, a to kedykoľvek a kdekoľvek. Tento proces pokračuje prostredníctvom nášho prepracovaného, časom overeného procesu riešenia problémov.

Je efektívny

Menšie množstvo pripravovaných údajov, viac automatizácie šetrí váš čas

Vďaka zautomatizovaniu manuálnych úloh a zjednodušeniu pracovného postupu zredukujeme množstvo času, ktorý budete musieť venovať auditu. Práce súvisiace s výkonom auditu môžeme vykonávať postupne počas celého roka, takže obdobie auditu bude menej hektické. Spoločnými silami zvládneme dokončiť väčšinu prác na audite už skôr, takže v kritickom období, keď sa bude audit chýliť ku koncu, nebudete zažívať toľko stresu a napätia a ostane nám viac času na doriešenie otvorených otázok.
 

Ako to robíme?

Naše Akceleračné centrá sa dôkladne venujú špecifickým oblastiam auditu, akými sú napr. audit peňažných prostriedkov a záväzkov voči dodávateľom. Členovia príslušných tímov uplatňujú hlboké poznatky a využívajú pokročilé technologické nástroje, aby sústavne zvyšovali kvalitu a efektívnosť auditu.

Je prispôsobený klientovi na mieru

Váš audítorský tím vytvára automatizované procesy určené výlučne pre váš audit

Členovia vášho audítorského tímu z PwC sú vyškolení na prácu s digitálnymi technológiami a neustále hľadajú príležitosti, ako zautomatizovať rutinné audítorské úlohy. Váš Digitálny akcelerátor, t. j. audítor s absolvovaným špecializovaným technickým školením, vie takisto identifikovať oblasti auditu, ktoré si vyžadujú digitálne zlepšenia – a následne vytvorí automatizované procesy, aby svoje digitálne nápady zrealizoval. Tieto inovácie robené na zákazku spoločne s bohatými skúsenosťami z daného sektora a prezieravosťou pri výkone auditu prispievajú k tomu, aby bol audit skutočne prispôsobený na mieru vašej podnikateľskej činnosti.
 

Ako to robíme?

Inovácie priamo u /a pre/ klienta sú možné len vďaka nášmu pevnému odhodlaniu budovať naozaj digitálnu pracovnú silu – tvorenú kvalifikovanými odborníkmi, ktorí vedia a sú oprávnení využívať najnovšie technológie na riešenie náročných úloh pri výkone auditu. S podporou nášho Digitálneho laboratória budú vytvárať boty (autonómne programy na internete či inej sieti, ktoré dokážu interagovať so systémami alebo používateľmi), automatizované pracovné postupy a vizualizácie dát prispôsobené na mieru vášmu auditu, aby pomohli eliminovať namáhavú prácu a znížiť riziko vzniku chýb.

Je poučný

Umožňuje prenesenie poznatkov z auditu do reálneho života, vďaka čomu získate lepší obraz o fungovaní vašej firmy

Vďaka digitalizácii doteraz manuálne vykonávaných auditových úkonov majú členovia vášho audítorského tímu viac času na to, aby novým spôsobom lepšie a detailnejšie preskúmali dôležité oblasti, na ktoré sa audit zameriava. Od začiatku až do úplného konca budú využívať vaše údaje z auditu na ešte dôkladnejšie analýzy, sofistikovanejšie odhaľovanie anomálií a rozvíjanie schopnosti objavovať nové trendy v oblasti auditu.
 

Ako to robíme?

Náš súbor nástrojov nám umožňuje lepšie odhaľovať anomálie či rozpoznávať nové trendy. Následne pomocou najnovších nástrojov pripravíme vizualizáciu údajov, aby ste nemali pred očami len samé čísla. To nám dovoľuje zamerať sa na testovanie a priniesť novú hodnotu a analýzu týkajúcu sa najdôležitejších oblastí auditu.

Technológie na účely auditu z dielne PwC

Uvidíte, že váš postoj sa zmení z 'Musím urobiť' na 'Úžasné!'. Už pri prvej skúsenosti.

Čo riadi našu stratégiu v oblasti technológií? Rovnováha medzi funkčnosťou a snahou byť neustále na špici, pričom potrebné finančné prostriedky investujeme zakaždým v dostatočnom predstihu. Sledujeme nové technológie, ktoré prichádzajú na trh, a vyhodnocujeme znalosti z prebiehajúcich iniciatív. Príďte preskúmať naše technologické riešenie pre výkon auditu.

Vitajte v budúcnosti. Pozrite sa, aké skúsenosti už majú ostatní klienti PwC s jej inovatívnym prístupom k výkonu auditu.

Automatizácie robené na mieru klienta

Pri našej nedávnej globálnej zákazke využil PwC tím služby Digitálneho laboratória na vytvorenie desiatok inovácií pre audit prispôsobených klientom na mieru. Vlastný tím klienta priamo profitoval zo zjednodušeného a zefektívneného auditového procesu. Dosiahla sa väčšia časová úspora a zmenšil sa počet narušení bežnej činnosti.

50 000 digitálne zdatných pracovníkov

Vďaka školeniam zameraným na využívanie najnovších technologických nástrojov a digitálnych spôsobov práce má váš tím zapojený do auditu príležitosť zanietene a slobodne každý deň meniť a pretvárať zabehané postupy práce. Naši zamestnanci spoločnými silami vytvorili a podelili sa o vyše 4 000 automatizovaných postupov, vizualizácií dát a iných digitálnych aktív, aby zvýšili kvalitu práce a zlepšili skúsenosť klientov s auditom.

Efektívnejšie testovanie výnosov

V prípade jedného nášho globálneho klienta vytvorili naši Digitálni akcelerátori automatizovaný pracovný postup, ktorý výrazne zvýšil rýchlosť a zlepšil kvalitu testovania výnosov. Využili aj vizualizácie, aby ľahko a efektívnejšie preskúmali potenciálne rizikové oblasti. Inovujeme audit. Meníme skúsenosť s auditom.

Plány na realizáciu auditu vypracúvané na počkanie

Náš nástroj Extract sa automaticky – a bezpečne – dostáva k údajom v systéme ERP, čím eliminuje ich manuálne odovzdávanie a zmenšuje priestor na chyby. Aký bol prínos pre jedného nášho globálneho klienta? 600 dátových zdrojov spracovaných na počkanie. A množstvo času, ktorý potrebovali jeho zamestnanci na sťahovanie údajov a zodpovedanie audítorských otázok, zredukované na polovicu. Zvyšujeme kvalitu. Šetríme čas.

A čo ďalej? Od našich Digitálnych laboratórií po váš audit

Budovanie dôvery v spoločnosti a riešenie dôležitých problémov je hnacím motorom všetkého, čo robíme – pre audit to platí obzvlášť. Aj pri pohľade do budúcnosti máme na zreteli náš cieľ.

Priekopnícke platformy, ktoré dodávajú energiu a dynamiku dnešnému auditu, sú len začiatkom a my už usilovne pripravujeme ďalšiu vlnu inovácií, aby sme dosiahli ešte vyššiu kvalitu – kvalitu nástrojov, ktoré nás posúvajú dopredu, i kvalitu toho, ako naši zamestnanci spolupracujú medzi sebou a s klientmi s cieľom vyťažiť z auditu čo najviac. Od objavovania nových spôsobov využívania údajov na získavanie strategických poznatkov až po nové zadefinovanie digitálnej spolupráce a zlepšenie vašej skúsenosti s procesom auditu.

Uvedieme len niekoľko oblastí, ktoré s vami veľmi radi prediskutujeme: ako pridať kognitívne schopnosti umelej inteligencie do nášho výkonného dátového jazera a využívať praktické schopnosti umelej inteligencie na zdokonalenie jestvujúcich audítorských procesov. Spoločne s poprednými inštitúciami, akou je napr. americká Carnegie Mellon University, podporujeme inovácie, aby naša práca bola pre vás čoraz prínosnejšia.

Naše priekopnícke snahy neostávajú nepovšimnuté. Sme hrdí na to, že sme za softvérový nástroj Cash.ai získali ocenenie Cena za inováciu v oblasti auditu za rok 2019 (2019 Audit Innovation of the Year Award). Predstavuje obrovský skok vpred vo využívaní technológií pri výkone auditu, keď umelej inteligencii prenecháva automatizáciu nielen niektorých zložiek auditu peňažných prostriedkov, ale celého procesu od začiatku až do konca.

Zažite audit budúcnosti už dnes

Dôvera. Kvalita. Inovácie. Čo má každé z nich spoločné s ostatnými? Všetko. Potrebujeme dôverovať strojom, ktoré našu prácu zefektívňujú, tak ako potrebujeme dôverovať ľuďom, ktorí ich používajú. Preto sa prevratným digitálnym zmenám staviame čelom, aby sme vytvorili nový koncept auditu, v ktorom rovnako zodpovednú úlohu bude hrať automatizácia i ľudská skúsenosť. A ktorý bude pre vás a váš tím začiatkom novej skúsenosti. Tomu hovoríme audit budúcnosti už dnes.
 

Správa o transparentnosti za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2023

Na stiahnutie (PDF of 7.87mb)

Akadémia - vzdelávací inštitút PwC

Akadémia predstavuje novú koncepciu vo vzdelávaní a rozvoji ľudských zdrojov

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť