Podnikanie budúcnosti: Výhody obehového hospodárstva pre váš biznis

Cirkulárna ekonomika, alebo tiež obehové hospodárstvo, prináša do sveta biznisu mnohé výzvy aj príležitosti. V tomto článku vám vysvetlíme, čo je obehové hospodárstvo, aké obehové biznis modely poznáme a ako ich môžete aplikovať vo vašom podnikaní. 

Obehové hospodárstvo je ekonomický systém, v ktorom sú produkty navrhnuté tak, aby v ekonomike vydržali čo najdlhšie, a to vďaka dizajnu, ktorý umožňuje opravu výrobkov, ich opätovné používanie a ľahkú separáciu materiálov na recykláciu. Produkty zákazníci nemusia vlastniť, ale vedia si ich požičať alebo zdieľať. Obehové hospodárstvo sa riadi 3 princípmi1:

  1. eliminovať odpad a znečistenie,
  2. cirkulovať produkty a materiály (pri ich najvyššej hodnote),
  3. regenerovať prírodu.

Pri akejkoľvek zmene procesov v rámci obehového hospodárstva sa prihliada na dodržiavanie uvedených princípov. Prechod z lineárneho hospodárstva (kde sa produkty a materiály po použití vyhadzujú) na obehové predstavuje systémovú zmenu, ktorá si vyžaduje komplexné, koncepčné zmeny aj vo vedení biznisu.

Európska únia (EÚ) prijala už druhý akčný plán pre cirkulárnu ekonomiku v roku 2020, kde sa zaväzuje vytvoriť legislatívne prostredie tak, aby udržateľné produkty boli normou na európskom trhu. Príkladom je aj návrh Nariadenia na zriadenie rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov2, ktorý by mal zahŕňať požiadavky na:

  • opraviteľnosť, trvanlivosť, znovupoužiteľnosť, upgradovateľnosť;

  • prítomnosť látok, ktoré bránia obehovosti (cirkulácií) produktov;

  • recyklovaný obsah;

  • repasovanie a recykláciu;

  • uhlíkové a environmentálne stopy;

  • informačné požiadavky, vrátane digitálnych produktových pasov.

Digitálne produktové pasy

Digitálny produktový pas poskytne informácie o environmentálnej udržateľnosti produktov a uľahčí aj opravy a recykláciu produktov. Spomínané požiadavky budú platiť pre takmer všetky kategórie fyzického tovaru uvádzaného na trh EÚ (s niekoľkými výnimkami, ako sú potraviny a krmivá). Prioritou sú pri tom sektory, ktoré využívajú najviac zdrojov a kde je potenciál na opätovné využitie (cirkularitu) najvyšší, ako napr.: elektronika a informačno-telekomunikačné technológie, batérie a vozidlá, obaly, plasty, textil, stavebníctvo a budovy, voda a živiny

Dôkazom, že pre EÚ je obehové hospodárstvo prioritou a dôležitým nástrojom na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 je aj fakt, že prechod na obehové hospodárstvo je jedným z environmentálnych cieľov nariadenia EÚ taxonómie a podniky budú musieť vykazovať, ako ich ekonomické aktivity pomáhajú tento cieľ napĺňať alebo mu „výrazne neškodia“. 

Uvedené legislatívne zmeny prirodzene nastavujú trendy v obehovom hospodárstve a zároveň predstavujú výzvy a príležitosti pre podniky.

Obehové biznis modely

Existuje mnoho obehových biznis modelov, ktoré podniky môžu aplikovať, aby spĺňali legislatívne požiadavky a zároveň zvýšili svoju konkurencieschopnosť:

1. Uzatváranie materiálových tokov

Modely uzatvárania materiálových tokov zahŕňajú odber použitých, vlastných produktov spoločnosťou na repasovanie alebo recykláciu. Ďalším spôsobom uzatvárania tokov je aj využívanie recyklovaného materiálu pri výrobe. Týmito modelmi si spoločnosti zabezpečujú spoľahlivé dodanie surovín, ich diverzifikáciu, a tým znižujú závislosť na primárnych surovinách, ktoré bežne pochádzajú z ďalekých krajín a sú ovplyvnené externými globálnymi trendmi alebo konfliktmi. Recyklované materiály sú väčšinou dostupné na lokálnej úrovni, čo takisto znižuje uhlíkovú stopu koncového produktu. Lokálnejší, predvídateľný dodávateľský reťazec má tiež tendenciu znižovať náklady na výrobu, a tým zvyšovať konkurencieschopnosť spoločností. 

2. Spomaľovanie materiálových tokov

Pri modeloch spomaľovanie materiálových tokov cez ponuku opravárenských služieb zákazníkom a ponuku použitých, vlastných produktov sa predlžuje životnosť produktov, pričom sa vytvára dlhodobý vzťah so zákazníkom, prehlbuje sa znalosť produktu a jeho chýb, ktoré poslúžia pri návrhu nového, vylepšeného produktu. Ponuka použitých produktov umožňuje spoločnosti prístup na nové trhy s novými segmentmi zákazníkov, pre ktorých bol nový produkt predtým finančne nedostupný. Tento model predstavuje aj nový zdroj príjmov pre spoločnosti. 

3. Zužovanie materiálových tokov

Modely zužovania materiálových tokov predstavujú spôsoby aplikácie obehového hospodárstva do podnikania, ktorým firmy znižujú množstvo materiálu na výrobu produktov cez rôzne inovácie materiálov, kombinujú viacero funkcií do jedného produktu (napr. mikrovlnná a teplovzdušná rúra v jednom spotrebiči) alebo produkt jednoducho dematerializujú (streamovacia služba namiesto fyzického DVD/CD, e-ticket namiesto tlačeného). Kľúčovou inováciou týchto modelov je ponúkanie produktu ako služby. Službu si zákazník môže zaplatiť jednorázovo alebo na predplatnej báze, čo mení potrebu produkty vlastniť na potrebu prenajímania produktov, ktoré zákazník využije len vtedy, keď ich potrebuje. 

Toto tvorí základnú premisu pre rôzne platformy na zdieľané služby (prenajímanie bytov na krátkodobú rekreáciu, požičanie bicyklov, áut či kolobežiek, prenajímanie odevov a pod.), ktorými sa maximalizuje využitie produktov, ktoré by inak neboli v takej miere používané, keby ich zákazník vlastnil. Obehové hospodárstvo tak mení aj žargón bežne používaný v tomto odbore, zo spotrebiteľa na používateľa

Obehové hospodárstvo teda predstavuje systémovú zmenu, ktorá je prioritou EÚ a bude čoraz viac ovplyvňovať spôsob výroby produktov a služby dostupné pre používateľov. S týmito zmenami prichádzajú aj obrovské príležitosti pre biznis.


Ellen McArthur Foundation, (n.d.) What is a circular economy?. Dostupné na: https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview (Accessed: 22.11.2022).

2 Európska komisia (2022) Návrh nariadenia európskeho parlamentu a rady ktorým sa zriaďuje rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov a zrušuje smernica 2009/125/ES. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bb8539b7-b1b5-11ec-9d96-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF  (Accessed: 23.11.2022)

O PwC

V PwC je naším zámerom budovať dôveru v spoločnosti a pomáhať pri riešení závažných problémov. Sme sieťou firiem v 152 krajinách s takmer 328 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Priestor, kde nám môžete povedať, čo je pre vás dôležité, ako i ďalšie informácie o PwC nájdete na našej webovej stránke www.pwc.com.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

© 2023 PwC. Všetky práva vyhradené.

Kontaktujte nás

Erika Vitálošová

Erika Vitálošová

Senior manažér, ESG líderka, PwC Slovakia

Tel: +421 911 423 309

Sledujte nás