Riadenie spoločností, riadenie rizík, programy súladu (GRC) a interné audity

Dnešné rýchlo sa meniace podnikateľské a regulačné prostredie vyžaduje, aby sme o rizikách premýšľali novými spôsobmi. Inovatívny prístup k riadeniu a zlepšovaniu činností v oblasti riadenia spoločností, rizík a súladu s predpismi (Governance, Risk and Compliance – GRC) vám pomôže využiť príležitosti, zostať o krok pred neistotou a splniť očakávania zainteresovaných strán.

Tím spoločnosti PwC, ktorý sa venuje oblasti GRC, podporuje mnohé z popredných svetových organizácií pri využívaní príležitostí, riadení rizík a dosahovaní trvalých zmien vytváraním podnikovej kultúry, ktorá je odolná voči rizikám.

Vieme zmeniť spôsob, akým vnímate riziko – a premeniť ho na príležitosť.

Hlavné oblasti

Riadenie podnikových rizík

Našou snahou je klientom  pomôcť tento proces zjednodušiť a a zároveň zabezpečiť, aby aktivity a rozhodnutia organizácie odrážali mieru jej ochoty organizácie akceptovať riziká. Využívame skúsenosti a výsledky spolupráce s organizáciami rôznych foriem a veľkostí, čo nám umožňuje využívať indikátory a referenčné hodnoty, aby sme zaistili, že klientom dodáme na mieru ušité systémy riadenia podnikových rizík, ktoré sú overené praxou a zohľadňujú štandardné osvedčené postupy a prístupy uplatňované poprednými spoločnosťami.

Spôsoby, ako vám môžeme pomôcť:

 •  Zrozumiteľne formulovať a jasne pochopiť mieru, do akej je vaša spoločnosť ochotná akceptovať riziko
 • Poskytnúť prístup k najnovším technológiám a postupom na riadenie rizík
 • Nastaviť efektívny reporting ohľadom rizík
 • Zosúladiť riadenie rizík s cieľmi vašej spoločnosti
 • Navrhnúť, implementovať a vyhodnotiť model a systém riadenia podnikových rizík

Dodržiavanie legislatívnych požiadaviek

V posledných rokoch dochádza k nárastu množstva i ku geografickému rozšíreniu rizík spojených s nedodržiavaním etických a legislatívnych požiadaviek. Organizácie sa snažia lepšie porozumieť rizikám, ktorým sú vystavené, a prijímať opatrenia na zmiernenie ich vplyvov. Sme presvedčení, že je dôležité proaktívne vytvárať ucelený rámec politiky zameranej na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek. Tieto opatrenia zabezpečujú efektívnejší, účinnejší a udržateľný model fungovania v súlade s platnou legislatívou a pomáhajú organizáciám pochopiť a riešiť ich riziká spojené s nedodržiavaním etických a legislatívnych požiadaviek tak dnes ako aj v budúcnosti.

Spôsoby, ako vám môžeme pomôcť:

 • Analýza a monitorovanie rizík spojených s nedodržiavaním etických a legislatívnych požiadaviek
 • Návrh a implementácia rámca zabezpečujúceho dodržiavanie legislatívy
 • Posúdenie vyzretosti programu na zabezpečenie dodržiavania legislatívy
 • Posúdenie firemnej kultúry a správania
 • Regulačnými orgánmi predpísané previerky súladu s legislatívnymi požiadavkami

Prevádzková odolnosť, krízové situácie a kontinuita podnikania

Odolnosť podnikania sa buduje na zásadách zachovania kontinuity podnikateľskej činnosti, no má oveľa širší záber. Jej cieľom je pomôcť posilniť imunitný systém vašej organizácie, aby ste dokázali pružne reagovať na aktuálne výzvy, efektívne riešiť problémy a rýchlo sa postaviť na nohy.

Naše praktické skúsenosti využívame na to, aby sme pomáhali organizáciám hľadať riešenia na zvýšenie odolnosti ich podnikania, ktoré fungujú v praxi, pričom tento prístup aplikujeme vo všetkých našich službách, previerkami spôsobilosti až po nácviky krízových situácií. Využívaním našich skúseností a odborných znalostí vášho sektora sme schopní vám pomôcť zabudovať odolnosť podnikania do širšieho podnikateľského kontextu a zaistiť, že budete pripravení na krízová situácie.

Spôsoby, ako vám môžeme pomôcť:

 • Prevádzková odolnosť
 • Krízový manažment
 • Riadenie kontinuity podnikania

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontaktujte nás

Štefan Čupil

Štefan Čupil

Partner, Risk Assurance Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 964 212

Silvia Kodýdek Marušincová

Silvia Kodýdek Marušincová

Director, Risk Assurance, PwC Slovakia

Tel: +421 903 781 615

Jozef Mitka

Jozef Mitka

Senior Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 911 357 115

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť