Automobilový priemysel

Slovensko je automobilovou krajinou. Toto odvetvie je kľúčovým hnacím motorom nášho hospodárskeho rastu, takže budúci ekonomický vývoj krajiny závisí od toho, ako sa bude vyvíjať globálny automobilový trh.

Značky a modely vyrábané na Slovensku sa síce dobre predávajú, no keďže ide o vysoko konkurenčné prostredie, kľúčovým aspektom budúcich úspechov sa stanú inovácie v dodávateľskej sfére.

Oblasti, v ktorých PwC ponúka profesionálne riešenia:

  • Digitálna transformácia
  • Prevádzková dokonalosť
  • Výzvy trhu práce
  • Financovanie investičných projektov
  • Znižovanie dovozných ciel
  • Efektívny predaj, zachovanie
  • Konkurencieschopnosti v predaji

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Digitálna transformácia

Priemysel 4.0 (Industry 4.0), Internet vecí (Internet of Things), veľké dáta (Big Data), inteligentná výroba (Smart Manufacturing) – dnes čoraz viac diskutované témy v automobilovom priemysle. Ako však začať s digitálnou transformáciou? Ako je pre nás dôležitá? Je naše IT pripravené na takúto zmenu? Vieme byť efektívni pri implementácii takýchto riešení? Sme pripravení na riziká digitálneho sveta?

Štefan Čupil, Partner, riadenie rizík a informačné technológie

Spoločnosť PwC pomohla viacerým výrobným spoločnostiam analyzovať ich stav digitalizácie, stanoviť primeraný cieľ a určiť spôsob, akým tento cieľ dosiahnu pomocou overenej metodológie Digital Maturity Assessment. Vďaka internej spolupráci je tím PwC schopný vo svojich projektoch prepojiť podnikové procesy, finančné a právne požiadavky a súčasné technologické možnosti a zároveň mať na zreteli riadenie rizík, riadenie informačnej bezpečnosti a zabezpečenie súladu s platnou legislatívou.

Pre významnú automobilovú spoločnosť vykonal tím PwC analýzu IT nákladov, čím pomohol zvýšiť transparentnosť financovania IT. Následne poskytol asistenciu pri optimalizácii procesu plánovania IT s cieľom zabezpečiť vierohodnosť vypočítanej návratnosti projektov pri príprave business case.

Náš tím vykonal identifikáciu požiadaviek pre nový IT systém a poskytol pomoc pri výbere IT systému pre významnú spoločnosť vo výrobnom priemysle. Odborným dohľadom pri riadení projektu sme pomohli klientovi zabezpečiť úspešnú implementáciu systému v súlade s jeho očakávaniami.


Ivo Doležal

Prevádzková dokonalosť

Hlavnou úlohou prevádzkových manažérov je napĺňať stanovené firemné ciele v oblasti ziskovosti a podnikového rastu, ideálne aj prekročiť hranice každodenných požiadaviek a vytvárať konkurenčnú výhodu. Preto prevádzkoví manažéri potrebujú zvýšiť predaj, zlepšiť prevádzkovú efektívnosť a transformovať podnik.

Ivo Doležal, Vedúci partner poradenstva

Špecializujeme sa na realizáciu transformačných projektov v automobilovom priemysle zameraných na zníženie nákladov a zvýšenie prevádzkovej efektívnosti. Okrem toho sa naše odborné znalosti rozširujú na komplexné iniciatívy zamerané na prepracovanie strategických prístupov k riadeniu.

Náš klient, ktorý čelil vysokým prevádzkovým nákladom a silnej konkurencii, nás požiadal o pomoc pri hodnotení kľúčových prevádzkových oblastí a vypracovaní transformačného plánu. Spoločne sme sformulovali plán s konkrétnymi riešeniami a cieľmi úspor. Počas 80 % fázy implementácie nášho projektu sme úzko spolupracovali so zamestnancami klienta, aby sme efektívne riadili zmeny a zabezpečili ich udržateľnosť. Klient dosiahol 20 % nárast produktivity na Slovensku a zníženie nákladov o 3,1 milióna eur, čím sa stal druhou najproduktívnejšou spoločnosťou vo svojom sektore na európskom trhu. Projekt trval 10 mesiacov.

V rámci európskeho projektu s popredným dodávateľom čelných skiel sme sa zameriavali na komplexnú rekonfiguráciu stratégie dodávateľského reťazca. Projekt zahŕňal dva výrobné závody, centrálny distribučný uzol a sídlo spoločnosti.

Náš prístup je v zásade zameraný na riadenie transformácie. Vykonali sme dôkladnú analýzu a dizajn štandardných aspektov dodávateľského reťazca. Odklonili sme klienta od prístupu „make to stock“ a zaviedli sme hybridný model „make to stock“ a „make to order“. S využitím našich analytických poznatkov sme navrhli komplexné riešenia, ktoré sme integrovali do platformy SAP. Výsledkom tohto procesu bol vznik nového prevádzkového modelu a strategického rámca.

Cieľom tohto strategického prechodu je priniesť merateľné výhody pre nášho klienta. Medzi tieto výhody patrí zlepšenie peňažných tokov, výrazné zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenie prevádzkovej efektívnosti a najmä výrazné zlepšenie kvality služieb zákazníkom. Toto zvýšenie kvality sa vzťahuje na kritické oblasti, ako sú presné dodávky a celková dokonalosť služieb, čím sa náš klient pripravuje na prosperujúcejšiu a konkurencieschopnejšiu budúcnosť v automobilovom priemysle.


Anna Stryčková

Výzvy na trhu práce

V dôsledku aktuálnej ekonomickej situácie čelí väčšina spoločností automobilového priemyslu hneď niekoľkým výzvam na trhu práce: nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, boj o skúsených odborníkov, fluktuácia zamestnancov, rastúce mzdové náklady či zvyšujúce sa náklady na získanie a udržanie si pracovnej sily. Spoločnosti sa preto musia zamerať na spôsob udržania si existujúcej kvalifikovanej pracovnej sily a venovať sa tiež efektívnemu náboru nových zamestnancov. Dôraz treba klásť na ich rozvoj, odmeňovanie a zamestnaneckú angažovanosť – faktory, ktoré majú vplyv na ich produktivitu. Zamestnávatelia by mali venovať viac pozornosti prepojeniu odmeňovania a výkonu pracovnej sily, jeho transparentnosti a jasnosti v dosahovaní cieľov. V neposlednom rade by mali tiež dbať na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom ich zamestnancov.

Anna Strýčková, Senior konzultantka, poradenstvo pre ľudské zdroje

Spoločnosť PwC poskytla pomoc klientovi so zlepšením situácie v oblasti ľudských zdrojov v jeho centrálnom sklade prostredníctvom nasledujúcich HR služieb: na základe špecificky zameraného prieskumu v oblasti odmeňovania a benefitov sme zistili pozíciu klienta na trhu práce. Uskutočnili sme tiež podrobnú analýzu lokality, aby sme mohli identifikovať dostupnosť pracovnej sily v okolí 30 km od logistického centra, a zanalyzovali sme možnosti a podmienky prepravy v lokalite. Vychádzajúc z výsledkov našej práce bol klient schopný upraviť svoj systém odmeňovania, čo mu pomohlo zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu práce, a tak aj možnosti získavania nových zamestnancov.


Zuzana Palkechová

Financovanie investičných projektov

Na Slovensku sú dostupné viaceré zdroje pomoci zo štátnych finančných prostriedkov alebo nástrojov Európskej únie (program CEF, HORIZON, Inovačný fond a pod.), vďaka ktorým môžu firmy zvýšiť svoj inovačný potenciál, znížiť energetickú náročnosť svojej výroby, prejsť digitálnou transformáciou, prípadne vybudovať nové prevádzky, podporiť rozšírenie alebo diverzifikáciu vlastnej výroby a i. Podniky sú však pri svojich podnikateľských rozhodnutiach limitované rôznymi legislatívnymi pravidlami a zaťažené zložitými schémami poskytovania finančnej pomoci.

Zuzana Palkechová, Senior manažérka, investície a štátna pomoc

Náš tím poskytol klientovi asistenciu s jeho investíciou pri vstupe na slovenský trh v rozsahu štátnej pomoci, a to pri príprave žiadosti o regionálnu investičnú pomoc, získaní statusu o významnej investícii a rokovaniach o podmienkach investičnej zmluvy vrátane zmluvy o spolupráci s príslušným samosprávnym krajom a mestom.

Klientovi sme poskytli poradenstvo s implementáciou projektu, napr. pri úprave parametrov schváleného investičného zámeru v podmienke vytvorenia nových pracovných miest, včasného plnenia povinnosti minimálnej výšky investície a pod. Súčasne sme pre klienta vypracovali povinné monitorovacie správy a zabezpečovali komunikáciu so slovenskými orgánmi.

Našim klientom sme pomohli zrealizovať investičné projekty v celkovej hodnote zhruba 2,336 miliardy eur. Schválená suma príspevku predstavuje z tejto sumy približne 408 miliónov eur. Vďaka týmto investičným projektom vzniklo na Slovensku viac ako 6000 nových pracovných miest.


Efektívny predaj, zachovanie konkurencieschopnosti v predaji

Vďaka popularite sociálnych médií, ľahkému prístupu k informáciám, hodnoteniam a názorom, sú zákazníci dobre informovaní a čoraz náročnejší. Predajcovia automobilov musia reagovať na túto situáciu a nachádzať nové možnosti oslovenia a získania zákazníkov, ako aj očakávať nové potreby zákazníkov, byť schopní pripraviť im ponuku na produkt, ktorý hľadajú.

Jens Hörning, Partner, líder pre automobilový priemysel v strednej a východnej Európe

Predajca automobilov nás požiadal o asistenciu pri zlepšení efektívnosti predaja a zamerania marketingových aktivít. S použitím interných údajov spoločnosti sme začali s identifikovaním potrieb zákazníkov v každej etape životného cyklu: plánovanie, nákup a služby po predaji. Okrem toho sme využili širokú škálu externých geografických a demografických údajov, ktoré PwC zbiera, spracováva a analyzuje. Tieto zdroje sme navzájom porovnali a analyzovali, aby sme mohli vytvoriť širokú a jedinečnú informáciu o zákazníkoch a trhu. Na základe toho sme mohli informovať klienta o pozícii jeho súčasných aj potenciálnych klientov, o tom, aké sú ich zvyklosti vo využívaní motorových vozidiel (ako často, kam a kedy využívajú motorové vozidlá), kde nakupujú, aká je veľkosť a štruktúra ich automobilového parku atď.

Po implementovaní programu a prehodnotení marketingovej stratégie manažmentom bol predajca schopný zvýšiť efektívnosť marketingových kampaní o 20 %, frekvenciu kontaktu a návštev klienta o 15 %, predaj automobilov o 5 – 10 % a získal o 5 – 10 % viac nových klientov.


Autofacts®

Autofacts je kľúčový strategický nástroj globálnej praxe PwC v oblasti automobilového priemyslu. Poskytuje priebežné analýzy odvetvia, ktoré naši klienti používajú k formovaniu podnikovej stratégie, posudzovaniu implikácií a podporujú množstvo prevádzkových rozhodnutí. Zistite viac

Kontaktujte nás

Jens Hörning

Jens Hörning

Partner na oddelení auditu, líder pre automobilový priemysel nemeckej obchodnej skupiny pre strednú a východnú Európu, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 432

Ivo Cupák

Ivo Cupák

Direktor na oddelení auditu, PwC Slovakia

Tel: +421 2593 502 75

Marián Vrchovský

Marián Vrchovský

Senior Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 911 357 148

Sledujte nás