Riešenia PwC pre automobilový priemysel na Slovensku

Služby a skúsenosti klientov

Slovensko je automobilovou krajinou. Toto odvetvie je kľúčovým hnacím motorom nášho hospodárskeho rastu, takže budúci ekonomický vývoj krajiny závisí od toho, ako sa bude vyvíjať globálny automobilový trh.

Značky a modely vyrábané na Slovensku sa síce dobre predávajú, no keďže ide o vysoko konkurenčné prostredie, kľúčovým aspektom budúcich úspechov sa stanú inovácie v dodávateľskej sfére.

Oblasti, v ktorých PwC ponúka profesionálne riešenia:

  • Digitálna transformácia
  • Prevádzková dokonalosť
  • Výzvy trhu práce
  • Financovanie investičných projektov
  • Znižovanie dovozných ciel
  • Efektívny predaj, zachovanie
  • Konkurencieschopnosti v predaji

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}
štefan Čupil

Digitálna transformácia

Priemysel 4.0 (Industry 4.0), Internet vecí (Internet of Things), veľké dáta (Big Data), inteligentná výroba (Smart Manufacturing) – dnes čoraz viac diskutované témy v automobilovom priemysle. Ako však začať s digitálnou transformáciou? Ako je pre nás dôležitá? Je naše IT pripravené na takúto zmenu? Vieme byť efektívni pri implementácii takýchto riešení? Sme pripravení na riziká digitálneho sveta?

Štefan Čupil, Direktor, riadenie rizík a informačné technológie

Spoločnosť PwC pomohla viacerým výrobným spoločnostiam analyzovať ich stav digitalizácie, stanoviť primeraný cieľ a určiť spôsob, akým tento cieľ dosiahnu pomocou overenej metodológie Digital Maturity Assessment. Vďaka internej spolupráci je tím PwC schopný vo svojich projektoch prepojiť podnikové procesy, finančné a právne požiadavky a súčasné technologické možnosti a zároveň mať na zreteli riadenie rizík, riadenie informačnej bezpečnosti a zabezpečenie súladu s platnou legislatívou.


Pre významnú automobilovú spoločnosť vykonal tím PwC analýzu IT nákladov, čím pomohol zvýšiť transparentnosť financovania IT. Následne poskytol asistenciu pri optimalizácii procesu plánovania IT s cieľom zabezpečiť vierohodnosť vypočítanej návratnosti projektov pri príprave business case.


Náš tím vykonal identifikáciu požiadaviek pre nový IT systém a poskytol pomoc pri výbere IT systému pre významnú spoločnosť vo výrobnom priemysle. Odborným dohľadom pri riadení projektu sme pomohli klientovi zabezpečiť úspešnú implementáciu systému v súlade s jeho očakávaniami.


pavel dvornak

Prevádzková dokonalosť

Hlavnou úlohou prevádzkových manažérov je napĺňať stanovené firemné ciele v oblasti ziskovosti a podnikového rastu, ideálne aj prekročiť hranice každodenných požiadaviek a vytvárať konkurenčnú výhodu. Preto prevádzkoví manažéri potrebujú zvýšiť predaj, zlepšiť prevádzkovú efektívnosť a transformovať podnik.

Pavel Dvornák, Direktor, transformácia firiem a prevádzková dokonalosť

Náš klient mal pri výrobe vysoké prevádzkové náklady a čelil silnej konkurencii. Požiadal nás, aby sme zhodnotili existujúce problémy a vykonali ekonomické posúdenie rozhodujúcich prevádzkových oblastí, vrátane plánovania, výroby, údržby a logistiky. Po preverení sme spolu s vedením firmy vypracovali plán transformácie, ktorý obsahoval okrem iného aj konkrétne riešenia a dosiahnuteľné ciele v oblasti úspor. Klient chcel, aby mu náš tím pomohol pri implementácii uvedeného plánu s cieľom urýchliť rast a zvýšiť mieru zisku. Počas fázy implementácie (80 % nášho projektu) sme úzko spolupracovali so zamestnancami klienta na tom, aby sme úspešne riadili proces zmien, zabezpečili ich udržateľnosť a akceptáciu zo strany prevádzkového personálu.


Transformáciou podniku na Slovensku dosiahol náš klient 20 % nárast produktivity. Vďaka zefektívneniu práce a skvalitneniu výrobných procesov dosiahol zníženie nákladov o 3,1 milióna EUR, čím sa podnik stal druhým najproduktívnejším podnikom na európskom trhu vo svojom odvetví. Projekt trval 10 mesiacov. Inej spoločnosti podnikajúcej v oblasti vývoja a výroby plastov sme pomohli zvýšiť efektívnosť predajného oddelenia. Dosiahla rýchly rast predaja, čo sa prejavilo 15 % celkovým zvýšením. Projekt trval 9 mesiacov.


ludmila-guerin

Výzvy na trhu práce

V dôsledku pretrvávajúceho rastu ekonomiky čelí väčšina spoločností automobilového priemyslu zmenám na trhu práce: nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, boj o skúsených odborníkov, rastúce mzdové náklady, zvyšujúce sa náklady na získanie a udržanie si pracovnej sily. Spoločnosti musia zmeniť spôsob získavania a náboru nových zamestnancov, prehodnotiť svoje ponuky súvisiace s pracovným vzťahom a odmeňovaním a musia venovať viac pozornosti prepojeniu medzi odmeňovaním a prácou a rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom.

Ľudmila Guerin, Manažér, poradenstvo pre ľudské zdroje

Spoločnosť PwC poskytla pomoc klientovi so zlepšením situácie v oblasti ľudských zdrojov v jeho centrálnom sklade. V tejto súvislosti sme poskytli nasledujúce HR služby: na základe špecificky zameraného prieskumu v oblasti odmeňovania a benefitov sme zistili pozíciu organizácie na trhu v tejto oblasti. Okrem toho sme uskutočnili podrobnú analýzu lokality, aby sme mohli identifikovať dostupnosť pracovnej sily v okolí 30 km od logistického centra. Takisto sme analyzovali možnosti a podmienky prepravy. Vychádzajúc z výsledkov našej práce bol klient schopný upraviť svoj systém odmeňovania, čo mu pomohlo zvýšiť možnosti získavania zamestnancov, identifikovať lokality s požadovanou pracovnou silou a skvalitniť svoje činnosti pri získavaní pracovnej sily.


lenka bartonova

Financovanie investičných projektov

Na Slovensku sú dostupné viaceré zdroje pomoci zo štátnych finančných prostriedkov alebo nástrojov Európskej únie, vďaka ktorým môžu firmy vybudovať nové prevádzky, podporiť rozšírenie alebo diverzifikáciu výroby, prípadne zvýšiť svoj inovačný potenciál. Podniky sú však pri svojich podnikateľských rozhodnutiach limitované rôznymi legislatívnymi pravidlami a zaťažené zložitými schémami poskytovania pomoci.

Lenka Bartoňová, Senior manažér, investície a štátna pomoc

Nášmu klientovi sme pomohli vybrať najvhodnejšie riešenie finančnej pomoci pre rozšírenie jeho podnikateľských aktivít. Rovnako sme poskytli poradenstvo, aj pokiaľ ide o výber toho najvhodnejšieho podporovaného regiónu na území Slovenska pri zohľadnení zákonných podmienok aplikovateľných v jednotlivých regiónoch. Pomohli sme tiež zostaviť rozpočet investície a vypočítali sme možnú výšku štátnej pomoci a jej rozdelenie do jednotlivých foriem, akými sú úľava na dani, príspevok na pracovné miesta a hotovostný grant s cieľom maximalizovať stimuly. Nášmu klientovi sme plne asistovali aj počas fázy realizácie investičného zámeru, napr. pri úprave parametrov schváleného investičného zámeru v podmienke vytvorenia nových pracovných miest, včasného plnenia povinnosti minimálnej výšky investície a pod. tak, aby nevznikla povinnosť vrátiť už poskytnutú pomoc. Súčasne sme pre klienta vypracovali povinné monitorovacie správy a zabezpečovali komunikáciu so slovenskými orgánmi.
Našim klientom sme pomohli zrealizovať investičné projekty v celkovej hodnote 2,2 miliardy EUR. Schválená suma príspevku predstavuje z tejto čiastky 362,8 milión EUR, čo je 23 % z celkového objemu poskytnutých dotácií na Slovensku. Vďaka týmto investičným projektom vzniklo 6 167 nových pracovných miest.
 


Znižovanie dovozných ciel

Dovozné clá predstavujú bariéru v cezhraničnom obchodovaní. Existuje viacero colných schém, ktoré umožňujú jednorazové aj dlhodobé znižovanie ciel, v niektorých prípadoch dokonca až na nulu. Pre automobilový priemysel sú určené špeciálne formy colných úľav, ktoré umožňujú oslobodenie tak pri dovoze vstupných surovín, komponentov a materiálov, ako aj výrobných liniek a zariadení.

Dmytro Myroshnychenko, Manažér, špecialista na clá

Pre našich klientov z automobilového priemyslu sme pripravili komplexné riešenia a vybrali najvhodnejšiu colnú schému, prípadne kombináciu viacerých tak, aby získali maximálny a dlhodobý benefit vo forme colnej úľavy. Naším cieľom bolo nielen vyhľadať možnosti colných úspor, ale aj minimalizovať riziká vyplývajúce z nesprávneho uplatňovania colných predpisov. Tím PwC pozostáva z colných špecialistov s predchádzajúcou dlhoročnou praxou v colnej správe Slovenskej republiky. Pozorne sledujeme dennú aktualizáciu rozsiahlej colnej agendy v Bruseli, ktorá je riadená spoločnými európskymi predpismi a v ktorej je zložité sa orientovať. Je dôležité pamätať na to, že ustanovenie externého colného zástupcu vo forme špeditéra nezbavuje spoločnosť zodpovednosti za prípadné porušenia colných predpisov.
V predchádzajúcich 5 rokoch sme pomohli ušetriť našim klientom viac ako 10 miliónov eur na dovozných clách. Naše služby sme úspešne poskytli už viac ako 40 % spoločnostiam z prvej stovky automobilových spoločností.

jens horning

Efektívny predaj, zachovanie konkurencieschopnosti v predaji

Vďaka popularite sociálnych médií, ľahkému prístupu k informáciám, hodnoteniam a názorom, sú zákazníci dobre informovaní a čoraz náročnejší. Predajcovia automobilov musia reagovať na túto situáciu a nachádzať nové možnosti oslovenia a získania zákazníkov, ako aj očakávať nové potreby zákazníkov, byť schopní pripraviť im ponuku na produkt, ktorý hľadajú.

Jens Hörning, Partner, líder pre automobilový priemysel v strednej a východnej Európe

Predajca automobilov nás požiadal o asistenciu pri zlepšení efektívnosti predaja a zamerania marketingových aktivít. S použitím interných údajov spoločnosti sme začali s identifikovaním potrieb zákazníkov v každej etape životného cyklu: plánovanie, nákup a služby po predaji. Okrem toho sme využili širokú škálu externých geografických a demografických údajov, ktoré PwC zbiera, spracováva a analyzuje. Tieto zdroje sme navzájom porovnali a analyzovali, aby sme mohli vytvoriť širokú a jedinečnú informáciu o zákazníkoch a trhu. Na základe toho sme mohli informovať klienta o pozícii jeho súčasných aj potenciálnych klientov, o tom, aké sú ich zvyklosti vo využívaní motorových vozidiel (ako často, kam a kedy využívajú motorové vozidlá), kde nakupujú, aká je veľkosť a štruktúra ich automobilového parku atď.


Po implementovaní programu a prehodnotení marketingovej stratégie manažmentom bol predajca schopný zvýšiť efektívnosť marketingových kampaní o 20 %, frekvenciu kontaktu a návštev klienta o 15 %, predaj automobilov o 5 – 10 % a získal o 5 – 10 % viac nových klientov.

Autofacts®

Autofacts je kľúčový strategický nástroj globálnej praxe PwC v oblasti automobilového priemyslu. Poskytuje priebežné analýzy odvetvia, ktoré naši klienti používajú k formovaniu podnikovej stratégie, posudzovaniu implikácií a podporujú množstvo prevádzkových rozhodnutí. Zistite viac

Kontaktujte nás

Jens Hörning

Jens Hörning

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 432

Peter Mrnka

Peter Mrnka

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 447 754

Marián Vrchovský

Marián Vrchovský

Senior Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 911 357 148

Sledujte nás