Customer Insight

Komplexné informácie o obchodných vzťahoch v reálnom čase pomáhajú rýchlo reagovať a udržiavať flexibilnú a vyváženú komunikáciu so zákazníkmi

Nesprávna koordinácia ľudských zdrojov a nesprávna analýza pracovného zaťaženia v súvislosti s projektmi alebo úlohami spôsobuje plytvanie finančnými prostriedkami, ktoré by sa dali lepšie využiť na iných miestach v podniku. Napríklad informácia, že zamestnanec strávil 8 hodín v práci bez toho, aby sa vedelo, na ktoré úlohy, klientov, prípadne procesy bol tento čas využitý, nie je dostatočná informácia na efektívne fungovanie podniku, v ktorom hlavným majetkom sú ľudia.

Zvýšenie produktivity, primerané rozdelenie pracovnej záťaže v rámci tímu, zhromažďovanie informácií o zložitosti úloh a identifikácia úloh, ktoré zamestnanci vykonávajú a ktoré nemajú pridanú hodnotu a mali by sa odstrániť, sa dá dosiahnuť poznaním, ako zamestnanci a tímy skutočne využívajú pracovný čas počas pracovného dňa.

Informácie získané prostredníctvom aplikácie na riadenie času sa môžu použiť aj na proces hodnotenia výkonu zamestnanca tým, že sa identifikujú silné a slabé stránky na základe času stráveného počas vykonávania jednotlivých úloh a procesov. Tieto informácie sa môžu použiť ako východisko na porovnávanie výkonnosti zamestnancov a tímov.

Výzva od klient

Zákazník spoločnosti PwC uchovával údaje o svojich zákazníkoch vo viacerých tabuľkách a na viacerých miestach, ktoré sa aktualizovali každú hodinu, napr. informácie o manažmente zmlúv alebo predaných objemoch, kľúčové kontaktné údaje klientov, informácie o žiadostiach o predloženie ponuky a o tom, či boli úspešné alebo nie, atď. Kvalita údajov, ktoré boli uložené v programe Excel, nepodliehala automatickým kontrolám, čo znamenalo časovo náročnú komunikáciu medzi pracovníkmi administratívnej, technickej a IT podpory a pracovníkmi obchodného oddelenia. Generovanie informácií na účely rozhodovania bolo tiež časovo náročné, nepodporovalo bezproblémové prostredie pre štíhle riadenie spoločnosti a prijímanie rýchlych rozhodnutí.

Náš klient nás požiadal, aby sme mu poskytli komplexné riešenie pre spravovanie klientov, ktoré by konsolidovalo všetky informácie o obchodnom vzťahu, predchádzalo chybám a zahŕňalo automatické kontrolné prostredie, umožňovalo rýchlu reakciu na žiadosti o ponuky, monitorovalo výkonnosť obchodného tímu sledovaním kľúčových ukazovateľov výkonnosti, poskytovalo vyhodnotenie v reálnom čase a online informácie ostatným oddeleniam podporujúcim oddelenie prvého kontaktu so zákazníkmi (pričom by udržiavalo oddelenia administratívnej, technickej a IT podpory v obraze a zabezpečovalo adekvátne reakcie na uzatvorené transakcie) a ktoré by boli ľahko kontrolovateľné pomocou sledovania zmien údajov.

Prístup

Spoločnosť PwC vyvinula pokročilú aplikáciu na správu zákazníkov. Aplikácia poskytuje obchodnému tímu informácie v reálnom čase umožňujúce pokročilú komunikáciu so zákazníkmi, správne ukladanie zmlúv, ktoré sú ľahko prístupné, a v reálnom čase poskytuje oddeleniam administratívnej, technickej a IT podpory podkladové údaje na následnú kontrolu vrátane prehľadov podľa jednotlivých rolí a mnohé ďalšie funkcie.

Naše riešenie bolo plne prispôsobené podnikateľským potrebám daného klienta, prepojené s rôznymi zdrojmi údajov (napr. trhové ceny, obchodné údaje, údaje o komoditách v reálnom čase atď.), automatizovanými procesmi na sumarizáciu údajov zo zmlúv a prípravou prehľadov odmien pre obchodný tím a ďalšími správami.

Bol tiež vytvorený notifikačný mechanizmus na informovanie príslušných osôb o zmenách údajov a procesoch žiadostí o zmeny.

Kľúčové funkcie aplikácie:

1. Ukladanie validovaných záznamov o zmluvách s náhľadom histórie zmien
2. Prispôsobiteľné pracovné plochy s pevne stanovenou logikou spracovania na zabránenie chybám v údajoch a použitie štandardizovaných výpočtov
3. Hlásenia pre uložené údaje pripravené pre všetky zadané funkcie
4. Mechanizmus žiadosti o zmenu pre rôzne zmeny údajov
5. Upozornenia na všetky špecifické zmeny (upozornenia pre príslušné funkcie alebo konkrétnych používateľov)
6. Konsolidácia údajov v požadovanej forme pre iné oddelenia (napr. oddelenia administratívnej, technickej a IT podpory)
7. Vypracovanie štandardných zostáv alebo prispôsobiteľných zostáv s filtrovaním údajov
8. Informačné panely s prehľadmi prispôsobené jednotlivým funkciám a zodpovednostiam
9. Správy o kontrole priebehu

 

Výhody

Aplikácia podporuje nášho klienta pri zavádzaní transparentného a ľahko kontrolovateľného spravovania klientov, predchádza vzniku nevybavených úloh vďaka zdieľaniu údajov s oddeleniami podporných služieb, poskytuje dashboardy s prehľadmi v reálnom čase, meria výkon obchodného oddelenia a konsoliduje viaceré zdroje informácií na jednej obrazovke (napr. ceny obchodných komodít, požadovaná marža pre určitého klienta atď.). Dashboardy posilňujú kontrolu a zjednodušujú požiadavky na vykazovanie.

Online aplikáciu je možné prispôsobiť jednotlivým funkciám, takže každý používateľ dostane základné informácie, ktoré potrebuje.

Kontaktujte nás

Ivan Hlavenka

Ivan Hlavenka

Direktor na oddelení poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 902 953 866

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť