Customer Insight

Komplexné informácie o obchodných vzťahoch v reálnom čase pomáhajú rýchlo reagovať a udržiavať flexibilnú a vyváženú komunikáciu so zákazníkmi

Nesprávna koordinácia ľudských zdrojov a nesprávna analýza pracovného zaťaženia v súvislosti s projektmi alebo úlohami spôsobuje plytvanie finančnými prostriedkami, ktoré by sa dali lepšie využiť na iných miestach v podniku. Napríklad informácia, že zamestnanec strávil 8 hodín v práci bez toho, aby sa vedelo, na ktoré úlohy, klientov, prípadne procesy bol tento čas využitý, nie je dostatočná informácia na efektívne fungovanie podniku, v ktorom hlavným majetkom sú ľudia.

Zvýšenie produktivity, primerané rozdelenie pracovnej záťaže v rámci tímu, zhromažďovanie informácií o zložitosti úloh a identifikácia úloh, ktoré zamestnanci vykonávajú a ktoré nemajú pridanú hodnotu a mali by sa odstrániť, sa dá dosiahnuť poznaním, ako zamestnanci a tímy skutočne využívajú pracovný čas počas pracovného dňa.

Informácie získané prostredníctvom aplikácie na riadenie času sa môžu použiť aj na proces hodnotenia výkonu zamestnanca tým, že sa identifikujú silné a slabé stránky na základe času stráveného počas vykonávania jednotlivých úloh a procesov. Tieto informácie sa môžu použiť ako východisko na porovnávanie výkonnosti zamestnancov a tímov.

Výzva od klient

Zákazník spoločnosti PwC uchovával údaje o svojich zákazníkoch vo viacerých tabuľkách a na viacerých miestach, ktoré sa aktualizovali každú hodinu, napr. informácie o manažmente zmlúv alebo predaných objemoch, kľúčové kontaktné údaje klientov, informácie o žiadostiach o predloženie ponuky a o tom, či boli úspešné alebo nie, atď. Kvalita údajov, ktoré boli uložené v programe Excel, nepodliehala automatickým kontrolám, čo znamenalo časovo náročnú komunikáciu medzi pracovníkmi administratívnej, technickej a IT podpory a pracovníkmi obchodného oddelenia. Generovanie informácií na účely rozhodovania bolo tiež časovo náročné, nepodporovalo bezproblémové prostredie pre štíhle riadenie spoločnosti a prijímanie rýchlych rozhodnutí.

Náš klient nás požiadal, aby sme mu poskytli komplexné riešenie pre spravovanie klientov, ktoré by konsolidovalo všetky informácie o obchodnom vzťahu, predchádzalo chybám a zahŕňalo automatické kontrolné prostredie, umožňovalo rýchlu reakciu na žiadosti o ponuky, monitorovalo výkonnosť obchodného tímu sledovaním kľúčových ukazovateľov výkonnosti, poskytovalo vyhodnotenie v reálnom čase a online informácie ostatným oddeleniam podporujúcim oddelenie prvého kontaktu so zákazníkmi (pričom by udržiavalo oddelenia administratívnej, technickej a IT podpory v obraze a zabezpečovalo adekvátne reakcie na uzatvorené transakcie) a ktoré by boli ľahko kontrolovateľné pomocou sledovania zmien údajov.

Prístup

Spoločnosť PwC vyvinula pokročilú aplikáciu na správu zákazníkov. Aplikácia poskytuje obchodnému tímu informácie v reálnom čase umožňujúce pokročilú komunikáciu so zákazníkmi, správne ukladanie zmlúv, ktoré sú ľahko prístupné, a v reálnom čase poskytuje oddeleniam administratívnej, technickej a IT podpory podkladové údaje na následnú kontrolu vrátane prehľadov podľa jednotlivých rolí a mnohé ďalšie funkcie.

Naše riešenie bolo plne prispôsobené podnikateľským potrebám daného klienta, prepojené s rôznymi zdrojmi údajov (napr. trhové ceny, obchodné údaje, údaje o komoditách v reálnom čase atď.), automatizovanými procesmi na sumarizáciu údajov zo zmlúv a prípravou prehľadov odmien pre obchodný tím a ďalšími správami.

Bol tiež vytvorený notifikačný mechanizmus na informovanie príslušných osôb o zmenách údajov a procesoch žiadostí o zmeny.

Kľúčové funkcie aplikácie:

1. Ukladanie validovaných záznamov o zmluvách s náhľadom histórie zmien
2. Prispôsobiteľné pracovné plochy s pevne stanovenou logikou spracovania na zabránenie chybám v údajoch a použitie štandardizovaných výpočtov
3. Hlásenia pre uložené údaje pripravené pre všetky zadané funkcie
4. Mechanizmus žiadosti o zmenu pre rôzne zmeny údajov
5. Upozornenia na všetky špecifické zmeny (upozornenia pre príslušné funkcie alebo konkrétnych používateľov)
6. Konsolidácia údajov v požadovanej forme pre iné oddelenia (napr. oddelenia administratívnej, technickej a IT podpory)
7. Vypracovanie štandardných zostáv alebo prispôsobiteľných zostáv s filtrovaním údajov
8. Informačné panely s prehľadmi prispôsobené jednotlivým funkciám a zodpovednostiam
9. Správy o kontrole priebehu

 

Výhody

Aplikácia podporuje nášho klienta pri zavádzaní transparentného a ľahko kontrolovateľného spravovania klientov, predchádza vzniku nevybavených úloh vďaka zdieľaniu údajov s oddeleniami podporných služieb, poskytuje dashboardy s prehľadmi v reálnom čase, meria výkon obchodného oddelenia a konsoliduje viaceré zdroje informácií na jednej obrazovke (napr. ceny obchodných komodít, požadovaná marža pre určitého klienta atď.). Dashboardy posilňujú kontrolu a zjednodušujú požiadavky na vykazovanie.

Online aplikáciu je možné prispôsobiť jednotlivým funkciám, takže každý používateľ dostane základné informácie, ktoré potrebuje.

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Kontaktujte nás

Ivan Hlavenka

Ivan Hlavenka

Direktor na oddelení poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 902 953 866

Skryť