Klimatická transformácia a socio-ekonomické dosahy

Slovensko, podobne ako EÚ, má ambíciu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Na to, aby sme tento cieľ dosiahli, má Slovensko stanovený cieľ znížiť emisie CO2 v sektore mimo ETS do roku 2030 o 20 % v porovnaní s rokom 2005, dosiahnuť 19,2 % podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe a dosiahnuť 30,3 % zlepšenie v oblasti energetickej efektívnosti. Tieto ciele bude potrebné revidovať tak, aby boli ešte ambicióznejšie, a vplyv na ne bude mať aj súčasná geopolitická situácia, ktorá môže ešte urýchliť potrebu znižovania závislosti od fosílnych palív.

Celkové emisie skleníkových plynov na Slovensku sa pohybujú nad 40 miliónmi ton CO2eq. (bez započítania absorpcie CO2 z tzv. využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva – LULUCF).

Najväčší podiel na emisiách skleníkových plynov má sektor energetiky, v rámci ktorého sú vykazované aj emisie z dopravy, ktoré spolu tvoria dve tretiny z celkových emisií. Emisie z priemyselných procesov tvoria približne 20 % z celkových emisií. Z toho vyplýva, že sektory energetiky, dopravy a priemyslu budú musieť v najväčšej miere prispieť k dekarbonizácii na Slovensku.

Vzhľadom na to je potrebné nastaviť správne stratégie a opatrenia na znižovanie emisií CO2, napríklad prostredníctvom znižovania podielu fosílnych palív v energetickom mixe, zvyšovaním podielu obnoviteľných zdrojov energie, podporou dekarbonizačných opatrení v priemysle, znižovaním energetickej náročnosti budov a podporou udržateľnej mobility a verejnej dopravy.

Každé z týchto opatrení prináša so sebou výzvy v podobe socio-ekonomických dosahov. Technologické zmeny v priemysle a utlmovanie uhlíkovo náročných odvetví môže mať dosah na zamestnanosť, priemerné mzdy a ekonomiku regiónov, ale aj dosahy na demografiu a vyľudňovanie určitých regiónov. Zmena energetického mixu a podpora obnoviteľných zdrojov môžu mať dosahy na koncové ceny energií a môžu ohrozovať určité skupiny obyvateľstva z hľadiska energetickej chudoby.

Všetky tieto aspekty je potrebné posúdiť pri návrhoch a implementácii klimatických cieľov a politík tak, aby bola transformácia smerom ku klimatickej neutralite spravodlivá a aby boli negatívne dosahy čo najnižšie. V tejto súvislosti pomáhame vládam na národnej a regionálnej úrovni s posúdením klimatických cieľov a návrhom vhodných klimatických opatrení. 

Našim klientom vieme pomôcť v rôznych oblastiach:

Analýza súčasného stavu, existujúcich stratégií, politík a cieľov v súvislosti so zmenou klímy

Návrh klimatických opatrení a odporúčania podľa najlepšej praxe zo zahraničia

Makroekonomické a socio-ekonomické modelovanie dosahov klimatických opatrení

Tvorba národných a regionálnych stratégií v súvislosti s klimatickou transformáciou

Tvorba hypotéz a ich posúdenie s cieľom prijímať informované rozhodnutia

Organizovanie participatívneho procesu tvorby klimatických stratégií a opatrení

Od východiskovej situácie, cez analýzu hypotéz až k stratégii:

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Vedúci partner poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Ondrej Šebáň

Ondrej Šebáň

Direktor na oddelení poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 903 650 172

Follow us

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť