Zdaňovanie fyzických osôb a plánovanie mobility zamestnancov

   

„Stratégie, ktoré majú úspešne zvládnuť problematiku mobility v nadchádzajúcom období, musia byť dokonale prepracované, pružné a adaptabilné, aby si dokázali poradiť s rastúcim dopytom po umiestňovaní pracovnej sily. Často im v tom však bránia daňové a imigračné požiadavky, čo má za následok vznik komplikovaných a zmätočných situácií. Medzinárodné spoločnosti sú si vedomé toho, že je potrebné zladiť stratégie mobility ich zamestnancov s podnikateľskými plánmi a širšími stratégiami manažmentu talentov.”

Zuzana Maronová, Senior manažér

   

 

Spracovanie daňových priznaní a súvisiaca agenda

 • Určenie daňovej rezidencie, rozsahu zdanenia a súvisiacich implikácií,
 • Príprava daňových priznaní fyzických osôb,
 • Zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov na základe medzinárodných zmlúv,
 • Individuálne daňové konzultácie v súvislosti s rôznymi typmi príjmov zo Slovenska aj zo zahraničia.

Medzinárodná mobilita pracovných síl

 • Komplexné poradenstvo v oblasti vysielania zamestnancov z a na Slovensko s ohľadom na daň z príjmu fyzickej aj právnickej osoby, sociálneho zabezpečenia, imigračných požiadaviek ako aj pracovno-právnych podmienok vysielaných zamestnancov. 
 • Spracovanie interných smerníc v oblasti vysielania zamestnancov do a zo Slovenska, vrátane tzv. daňovej ekvalizácie,
 • Posúdenie ekonomických dopadov vysielania zamestnancov na zamestnávateľa aj zamestnanca (napr. výpočet nákladov na vyslanie, výpočet čistej mzdy zamestnanca),
 • Vedenie mzdovej agendy vyslaných zamestnancov zo zahraničia (tzv. shadow payroll) a vedenie mzdovej agendy zamestnancov vysielaných do zahraničia,
 • Spracovanie daňových priznaní, kalkulácie preddavkov na daň, kalkulácie hypotetickej dane, vysporiadanie daňovej ekvalizácie so zamestnancami,
 • Problematika cestovných náhrad v súvislosti s vysielaním zamestnancov,
 • Plnenie notifikačných povinností voči slovenským alebo zahraničným úradom,
 • Zastupovanie daňovníkov v konaniach pred príslušnými inštitúciami.

Zamestnanecké akciové plány

 • Posúdenie zdaniteľnosti akciových plánov a poradenstvo v súvislosti s medzinárodnými daňovými aspektmi
 • Asistencia pri implementácii akciových plánov a ich premietnutia do mzdového účtovníctva spoločnosti
 • Spracovanie materiálov na oboznámenie sa zamestnancov s akciovými plánmi
 • Asistencia pre zamestnancov pri spracovaní daňových priznaní 

Služby v oblasti sociálneho zabezpečenia

 • Poradenstvo v oblasti určenia uplatniteľnej legislatívy (t.j. kde platiť odvody)
 • Registrácia spoločností a zamestnancov pre účely zdravotného a sociálneho poistenia v SR
 • Výpočet odvodov pre zamestnanca a zamestnávateľa
 • Asistencia pri získavaní prenosných formulárov PD A1 alebo tzv. CoC certifikátov (potvrdenie o poistnom krytí v nečlenskej krajine) a iných formulárov v oblastí sociálneho zabezpečenia

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Zuzana Maronová

Zuzana Maronová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 911 010 528

Ondrej Lišiak

Ondrej Lišiak

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 911 819 334

Michal Šúrek

Michal Šúrek

Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 910 156 231

Sledujte nás