Daňový reporting a daňová stratégia

 
  • Plnenie daňových a účtovných zákonných požiadaviek, kvalitné daňové údaje umožňujúce automatické spracovanie výkazov a transparentnosť evidencie pre daňové kontroly.
  • Vlády po celom svete hľadajú spôsoby ako zvýšiť svoje daňové príjmy. Rastie tým počet a hĺbka daňových kontrol, čo znamená, že správnosť daňových hlásení a spôsob riadenia daňových rizík by mali byť na popredných miestach vášho záujmu. Na druhej strane spoločnosti menia svoje modely podnikania za účelom ušetrenia nákladov a investovania prostriedkov do nových príležitostí. Tlak na transparentnosť daňových záležitostí je veľmi vysoký.
  • Od súčasných daňových odborníkov sa očakáva, že vedia, ako riadiť daňové riziká a zosúladiť daňovú stratégiu spoločnosti s jej celkovými cieľmi. Preto by mali mať spoločnosti fungujúci efektívny daňový model a kontrolné procesy.

„Pomáhame daňovým oddeleniam nájsť riešenie na ich strategické, organizačné, procesné a technologické výzvy. Integrácia finančných, daňových a účtovných úloh v prostredí komplexných daňových predpisov, rôznych technologických riešení a manuálnych procesov je výzvou pre daňový proces a výkazníctvo."

Dagmar Haklová, Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Model daňovej zrelosti

Používame náš model daňovej zrelosti (T3M) za účelom efektívnej organizácie daňového oddelenia v oblastiach riadenia ľudí, procesov a údajov. Metodika Modelu daňovej zrelosti prevedie vašu spoločnosť praktickým spôsobom k zadefinovaniu Systému interných daňových kontrolných procesov, špeciálne navrhnutého pre potreby vašej spoločnosti.


Oblasti, v ktorých vás vieme podporiť:


Zmapujeme súčasný stav daňových procesov vo vašej spoločnosti 

Nastavíme daňovú stratégiu tak, aby korešpondovala s obchodnými cieľmi vašej organizácie


Vytvoríme a implementujeme podrobný plán pre transformáciu

Vykonáme podrobnú kontrolu riadenia daňových rizík a optimalizujeme interné kontroly s cieľom identifikácie a znižovania rizika 


Vypracujeme interné smernice a začleníme ich do procesov vo vašej spoločnosti

Poradíme vám pri presune činností daňového oddelenia do prostredia centra zdieľaných služieb


Daňový reporting a daňová stratégia

December 2017

Technologický zlom v prvotných rozhodnutiach 

Daňové oddelenie budúcnosti - Publikácia sa zameriava na oblasti, ktoré musia daňové oddelenia plniť, aby boli úspešné  v súčasnom, čoraz komplexnejšom daňovom a obchodnom prostredí.

Tax operating models >

Október 2016

Daňové oddelenie budúcnosti

Zlepšenie riadenia a kontroly daňových procesov – tok pracovných procesov, správa dokumentov a spolupráca.

The Tax Function of the Future >

November 2015

Odomykanie sily údajov a analýz

V tejto publikácií diskutujeme o nutnosti zmien v existujúcich daňových oddeleniach.  

Unlocking the power of data and analytics >

September 2017

Definícia úspechu - Kľúčové ukazovatele merania výkonnosti súčasných daňových oddelení

Predstavujeme vám našu ďalšiu publikáciu zo série Daňové oddelenie budúcnosti – so zameraním funkcie, ktoré musí daňové oddelenie plniť v súčasnom, čoraz zložitejšom a komplexnejšom daňovom a obchodnom prostredí.

Defining Sucess >

Máj 2016

Zvyšovanie hodnoty prostredníctvom daňového reportingu

Zmena dizajnu, predefinovanie a prerozdelenie  daní tak, aby boli strategickým obchodným aktívom.

Driving value through tax reporting >

September 2015

Celosvetová daňová transparentnosť a riadenie rizík

Nové prostredie vyvoláva zmeny v procesoch, stratégiách a rozpočtoch.

Global tax transparency and risk management >

Máj 2017

Robotizácia procesov

Predstavujeme vám Daňové oddelenie budúcnosti -  naša publikácia sa zameriava na daňové témy, ktoré v súčasnosti rezonujú vo verejnosti.

Robotic Process Automation >

Február 2016

Daň ako rozhodujúca zložka v každej finančnej transformácií

V ďalšom vydaní našej publikácie  o Daňových oddeleniach budúcnosti  sa zameriavame na dôvody, prečo sa fungovanie daňových oddelení musí zmeniť.

Tax as critical component >

 

Jún 2015

Daňové oddelenie budúcnosti – predpovede a náhľady

Nikdy predtým neboli dane také dôležité pre vlády, daňovníkov a ostatných partnerov. Daň je základným zdrojom financovania verejných výdavkov a vlády chcú zväčšovať svoje národné rozpočty, aby dosiahli špecifické ciele. 

Reshaping the Tax Function of the Future >Ako vám môže Reporting & Strategy pomocť?

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

Partner, CEE TLP Clients & Markets Leader, PwC Slovakia

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Sledujte nás