Medzinárodné daňové službySpoločnosť, ktorá podstupuje strategickú zmenu, riskuje stratu hodnoty a kontroly. Bez jasného a komplexného prístupu ako i náležitých ľudských zdrojov by mohla prísť o jedinečné príležitosti, brzdiť úsilie vynakladané na realizáciu zmeny a vytvárať potenciálne významné riziká.

Vieme pomôcť vašej spoločnosti identifikovať a analyzovať daňové dopady strategickej zmeny počas jej plánovania i samotnej realizácie.

 

Cezhraničné daňové štruktúrovanie

Vďaka našim rozsiahlym lokálnym poznatkom, globálnej sieti firiem PwC a zohľadňovaniu špecifických obchodných plánov a cieľov každého jedného klienta, vieme poskytnúť poradenstvo a služby pri implementácii obchodne orientovaných štruktúr tak, aby bolo možné držať krok s neustále sa vyvíjajúcimi a meniacimi sa potrebami. Môžeme s Vami spolupracovať napr. v týchto oblastiach:

 • udržať kontrolu nad najdôležitejšími daňovými oblasťami počas prechodného obdobia,
 • identifikovať a posúdiť potenciálne príležitosti z hľadiska daňovej efektívnosti na Slovensku a v zahraničí,
 • vypracovať dlhodobejšiu daňovú stratégiu s cieľom zlepšiť daňovú pozíciu a peňažné toky,
 • poskytnúť poradenstvo ohľadom zrážkových daní, stálych prevádzkarní a iných cezhraničných daňových záležitostí, ktoré sa riadia právom EÚ, slovenskými zákonmi či medzinárodnými zmluvami.

Daňová stratégia

Máme bohaté skúsenosti s poradenstvom pre klientov pri vypracúvaní stratégií cezhraničného daňového plánovania, ktoré majú napĺňať ich obchodné a daňové potreby. Tieto stratégie sa sústreďujú o. i. na znižovanie nákladov pri ukončení (‘exit-e’) z investície, vytvorenie daňovo efektívnej štruktúry pri identifikovaní akvizičných príležitostí či na efektívne refinancovanie dlhu. Spoločnými silami dokážeme:

 • vytvoriť z globálneho pohľadu efektívny a integrovaný prístup k daňovému plánovaniu,
 • identifikovať a riadiť nepriaznivé daňové riziká,
 • adekvátne a rýchlo reagovať na legislatívne zmeny,
 • identifikovať daňové príležitosti.

Transformácia hodnotového reťazca

Reorganizácia podnikania môže firmám pomôcť vysporiadať sa s konkurenciou, no ide o zložitý proces. Každá transformácia podniku sa dotýka všetkých úrovní danej organizácie a jej dôsledky – prevádzkové, daňové i právne – majú ďalekosiahly dopad na všetkých. Spoločnosti hľadajú spôsoby, ako vyvinúť a implementovať efektívne riadenie hodnotového reťazca, ktoré vezme do úvahy a pospája všetky tieto aspekty s cieľom pomôcť dosiahnuť bezproblémové fungovanie, vyššiu ziskovosť a udržateľnejší rast. Spolu dokážeme:

 • vytvoriť prevádzkovú štruktúru, ktorá spája dohromady všetky jedinečné prvky Vašej organizácie, napr. aj so zreteľom na pravidlá transferového oceňovania,
 • Pňposúdiť vaše procesy riadenia hodnotového reťazca a nájsť spôsoby, ako zvýšiť efektivitu dodávateľského reťazca,
 • zladiť vaše prevádzkové, daňové a právne štruktúry s cieľom dosiahnuť udržateľné finančné a prevádzkové výhody počas transformácie podniku,
 • určiť, ako môžu služby spoločne zdieľané jednotlivými oddeleniami pomôcť kontrolovať náklady, zdokonaliť Vaše procesy a vniesť do vášho hodnotového reťazca viac svetla a transparentnosti.

Celosvetový daňový prehľad

Celosvetový daňový prehľad (WWTS z angl. worldwide tax summaries) predstavuje ľahko použiteľný referenčný nástroj pre všetkých daňových odborníkov a poradcov. Je dostupný vo formátoch ePub, iBook aj online a využíva rozsiahle a bohaté zručnosti a skúsenosti PwC s cieľom poskytnúť rýchly prístup k informáciám ohľadom daňových systémov pre DPPO i DPFO v 155 krajinách celého sveta. Zvoľte si svoj WWTS región a formát, aby ste zistili súčasné daňové sadzby a získali informácie ohľadom trvalého pobytu, stanovenia príjmov, odpočítateľných položiek, daňových úľav a stimulov, skupinového zdaňovania či zrážkových daní.

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Margaréta Bošková

Margaréta Bošková

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 018

Sledujte nás