Využívate cezhraničné daňové plánovanie? Je možné, že o tom budete POVINNÍ informovať daňové orgány

S účinnosťou od 1. júla 2020 sú na Slovensku v platnosti nové pravidlá povinného zverejňovania informácií týkajúcich sa určených cezhraničných opatrení miestnym daňovým orgánom.

Nové pravidlá sú zavádzané implementáciou Smernica Rady (EÚ) o povinnej automatickej výmene informácií v oblasti daní v súvislosti so špecifickými cezhraničnými transakciami a štruktúrami podliehajúcimi oznamovaniu (tzv. DAC6).

Slovenská implementácia legislatívy DAC6  

Zákon č. 305/2019 Z. z. zavádza automatickú výmenu informácií o cezhraničných opatreniach, ktoré by mohli byť použité ako agresívne daňové plánovanie, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam či obchádzanie zdanenia. Cieľom je zvýšiť transparentnosť, pričom zákon ustanovuje povinnosť oznamovať slovenským orgánom akékoľvek cezhraničné transakcie, ktoré majú aspoň jeden zo špecificky uvedených charakteristických znakov.

 

Dane v oblasti pôsobnosti zákona

Zákon sa vzťahuje na všetky dane vyberané členskými štátmi EÚ, najmä na daň z príjmu, s výnimkou DPH, spotrebných daní, colných poplatkov a sociálneho poistenia.

Oznamované cezhraničné transakcie/štruktúry

Cezhraničná oznamovaná transakcia je definovaná ako transakcia alebo séria transakcií týkajúcich sa aspoň dvoch členských štátov alebo členského štátu a nečlenského štátu.

Aby sa na cezhraničné transakcie vzťahovala oznamovacia povinnosť, musí mať aspoň jeden z charakteristických znakov uvedených v zákone. Charakteristické znaky sa delia na všeobecné a osobitné. Pokiaľ ide o všeobecné znaky či viacero osobitných charakteristických znakov, musia sa zohľadňovať len vtedy, ak hlavným alebo jedným z hlavných účelov takejto transakcie je získanie daňového zvýhodnenia.

Všeobecné charakteristické znaky zahŕňajú napr. transakciu  alebo sériu transakcií, pri ktorých je daňovník/sprostredkovateľ povinný nezverejňovať iným sprostredkovateľom či daňovým orgánom spôsob, akým daná transakcia môže zabezpečiť daňové zvýhodnenie, alebo ak je odmena sprostredkovateľa za jeho služby úmerná výške daňového zvýhodnenia plynúceho z takejto transakcie, resp. štruktúry atď.

Osobitné charakteristické znaky zahŕňajú (okrem iného) najmä obchod so stratovými spoločnosťami s cieľom znížiť daňovú povinnosť, zmenu charakteristiky príjmu na kategórie výnosov zdanené nižšou sadzbou, kruhové transakcie, transakcie vedúce k odpočítaniu výdavku (nákladu) bez zdanenia príslušného príjmu, viacnásobnému odpisovaniu, rozdielom v oceňovaní, opatrenia v oblasti transferového oceňovania (prevod ťažko oceniteľného nehmotného majetku, využívanie unilaterálnych pravidiel bezpečného prístavu atď.) alebo transakcie, ktoré môžu narušiť automatickú výmenu informácií alebo identifikáciu skutočného vlastníctva.

Oznamovacia povinnosť

Oznamovacia povinnosť sa bude primárne vzťahovať na sprostredkovateľa (napr. poradcu). Výnimka z oznamovacej povinnosti sa uplatní v prípade nutnosti zachovania mlčanlivosti (t. j. vtedy, ak sprostredkovateľ nemá povolenie zverejňovať informácie, lebo povinnosť zachovať mlčanlivosť sprostredkovateľovi ustanovuje predpis upravujúci jeho činnosť) u registrovaných daňových poradcov, advokátov atď.

Ak sa na sprostredkovateľa vzťahuje povinnosť zachovania mlčanlivosti, je povinný informovať ostatných sprostredkovateľov/daňovníkov zapojených do transakcií o ich oznamovacej povinnosti.

Ak neexistujú žiadni ďalší sprostredkovatelia alebo ak sa na všetkých sprostredkovateľov vzťahuje povinnosť zachovania mlčanlivosti, oznamovaciu povinnosť má daňovník.

Sprostredkovateľ

Na účely zákona sa za sprostredkovateľa považuje:

  • každá osoba (fyzická/právnická atď.), ktorá cezhraničné transakcie/štruktúry podliehajúce oznamovaniu navrhuje, ponúka na trhu, organizuje, sprístupňuje na zavedenie alebo jeho zavedenie riadi; alebo
  • každá osoba (fyzická/právnická atď.), ktorá so zreteľom na relevantné skutočnosti/okolnosti/skúsenosti atď. vie alebo sa od nej odôvodnene očakáva, že vie, že poskytuje priamo alebo prostredníctvom iných osôb pomoc, podporu či poradenstvo v súvislosti s vyššie uvedenými službami. 

Sprostredkovateľ má oznamovaciu povinnosť, iba ak má prepojenie so Slovenskom (t.j. rezidenciu na Slovensku na daňové účely, umiestnenie stálej prevádzkarne, založenie alebo zriadenie na Slovensku alebo riadenie sa právnymi predpismi Slovenskej republiky, registrácia v profesijnej organizácii pre právne, daňové alebo poradenské služby na Slovensku).

Oznamovacia povinnosť daňovníka

Ak oznamovaciu povinnosť nemá sprostredkovateľ, povinnosť oznámiť transakcie/štruktúry má daňovník, ak:

a) je slovenským daňovým rezidentom; alebo

b) má stálu prevádzkareň na Slovensku (ktorá má výhody z oznamovaných transakcií/štruktúr) a nie je daňovým rezidentom na Slovensku/v inom členskom štáte EÚ; alebo

c) má príjem zo zdrojov na území Slovenska a nie je daňovým rezidentom na Slovensku/v inom členskom štáte EÚ, nemá stálu prevádzkareň (ktorá má výhody z oznamovaných transakcií/štruktúr) na Slovensku/v inom členskom štáte EÚ; alebo

d) vykonáva činnosť na Slovensku (ak nie sú splnené vyššie uvedené kritéria).

Lehoty na oznamovanie

S účinnosťou od 1. júla 2020 informácie o oznamovaných transakciách/štruktúrach by mali byť podané do 30 dní odo dňa: (i) nasledujúceho po dni, keď sa oznamované  transakcie/štruktúry môžu implementovať, alebo (ii) nasledujúceho po dni, keď sú oznamované transakcie/štruktúry pripravené na implementáciu; alebo (iii) keď sa uskutočnil prvý úkon v implementácii, a to podľa toho, ktorý deň nastane skôr.

Výnimkou sú oznamované transakcie/štruktúry, pri ktorých sa prvý úkon k implementácii vykonal od 25. júna 2018 do 30. júna 2020, ktoré musia povinné osoby oznámiť do 31. augusta 2020.

Odklad lehôt na oznamovanie podľa DAC6

Na Slovensku bol dňa 21. júla 2020 v Zbierke zákonov publikovaný zákon, ktorý prináša odklad prvých lehôt na oznamovanie transakcií s možným výhodným daňovým dopadom podľa EÚ direktívy DAC6 na Slovensku. Lehoty na oznamovanie transakcií budú nasledovné:  

  1. Do 28.02.2021 - Oznamované transakcie, pri ktorých prvý krok v zavedení sa uskutočnil od 25.06.2018 do 30.06.2020;
  2. Do 31.01.2021 – Oznamované transakcie (súvisiace s obdobím od 01.07.2020 - 31.12.2020), ktoré: (i) boli sprístupnené na zavedenie, (ii), pripravené na zavedenie, (iii) pri ktorých bol uskutočnený prvý krok v zavedení, podľa toho, ktorý deň nastane skôr.
  3. Do 30.04.2021 – Prvá správa sprostredkovateľov o štandardizovaných transakciách určených pre trh.
  4. Oznamovanie transakcií súvisiacich s rokom 2021 (mimo transakcií uvedených vyššie) bude oznamované v rámci štandardných 30-dňových lehôt na oznamovanie odo dňa, kedy oznamovaná transakcia bola (i) sprístupnená na zavedenie, (ii), pripravená na zavedenie, (iii) bol uskutočnený prvý krok v zavedení, podľa toho, ktorý deň nastane skôr.

Sankcie

Za nesplnenie, nedostatočné alebo oneskorené plnenie oznamovacej povinnosti uloží daňový úrad povinnej osobe pokutu do výšky 30-tisíc EUR, a to aj opakovane.

Čo to pre vás znamená?

Za nesplnenie, nedostatočné alebo oneskorené plnenie oznamovacej povinnosti uloží daňový úrad povinnej osobe pokutu do výšky 30-tisíc EUR, a to aj opakovane.

Ako vám môže pomôcť PwC?

Náš tím dáva dokopy odborníkov v oblasti daní, ľudských zdrojov, dát a technológií. Spojením týchto rôznych súborov zručností vieme pomôcť klientom pochopiť DAC6 a širší kontext daňovej politiky a implementovať efektívne procesy kontroly a procesy na zabezpečenie aktívnej identifikácie a riadenia oznamovaných cezhraničných opatrení.

Môžeme analyzovať vaše súčasné a plánované aktivity tak, aby ste pochopili vplyv DAC6 na vaše povinnosti v oblasti oznamovania.

Môžeme vám pomôcť vyvinúť komplexne zdokumentovaný rámec riadenia s cieľom vymedziť úlohy a zodpovednosť v oblasti povinnosti oznamovania a identifikovať a riadiť riziká.

Môžeme vás podporiť pri efektívnom a účinnom porovnávaní, analýze a ukladaní oznamovaných dát.

S využitím technológií vám vieme pomôcť so splnením viacerých oznamovacích povinností s použitím jedného setu dát a procesu oznamovania v predpísanej forme a s prípravou potrebných dokumentov.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

Partner, CEE TLP Clients & Markets Leader, PwC Slovakia

Vladyslav Myrets

Vladyslav Myrets

Tax Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 904 939 658

Sledujte nás