Prieskum v oblasti diverzity a inklúzie na Slovensku 2018

Prvý prieskum medzi firmami so sídlom na Slovensku na tému diverzity a inklúzie, ktorý porovnáva zistenia zo slovenského prieskumu s globálnymi výsledkami.

 

Vieme, že diverzita je dobrá pre biznis. Firmy, ktoré investovali do diverzity, tvrdia, že vidia mnoho výhod. Napríklad sa im podarilo pritiahnuť viac talentovaných ľudí, priniesli viac inovácií a zlepšili si svoju finančnú výkonnosť. Ako vyzerá úspešný program diverzity a inklúzie, ktorého výsledkom sú tieto benefity, a ktoré opatrenia v súčasnosti prijímajú firmy vo svete? To sú otázky, ktoré mal za cieľ zodpovedať globálny a slovenský prieskum diverzity a inklúzie. Lídri v oblasti ľudských zdrojov odpovedali na otázky, ako realizujú stratégie a programy diverzity a inklúzie a aký vplyv majú na skúsenosti zamestnancov.

 

Pritiahnuť a udržať talenty je hlavným cieľom aktivít v oblasti diverzity a inklúzie


Firmy na Slovensku sa približujú k firmám vo svete svojimi ambíciami a prioritami v oblasti diverzity a inklúzie (D&I) podľa zrealizovaného prieskumu, do ktorého sa z 93 % zapojili najmä dcérske spoločnosti zahraničných koncernov, ktoré podnikajú globálne. Veľa firiem verejne deklaruje svoje záväzky v oblasti D&I. Až 97 % dopytovaných firiem na Slovensku a 87 % vo svete tvrdí, že diverzita a inklúzia je jedna z firemných hodnôt vo firme. Dokonca 73 % dopytovaných firiem na Slovensku komunikuje v rámci externej komunikácie o svojich cieľoch v oblasti diverzity. A až 83 % firiem pravidelne informuje zamestnancov o tom, aké výsledky dosiahla firma v oblasti diverzity a inklúzie v tímoch a vo vedení. Lídri firiem na Slovensku komunikujú o diverzite v rámci internej komunikácie príležitostne v 43 % firiem, tretina pravidelne, 13 % vždy v rámci interných strategických diskusií a iba 10 % nekomunikuje vôbec.

30 % firiem tvrdí, že zamestnanci zverejňujú svoje záväzky vo vytváraní inkluzívneho pracovného prostredia

48 % dopytovaných firiem na Slovensku zavedie/zaviedlo interné/externé Pay Equal Review

Hlavným cieľom D&I programov na Slovensku a na svete je pritiahnuť a udržať talenty a posilniť reputáciu firmy navonok. Trikrát viac firiem vo svete ako na Slovensku má aj legislatívne dôvody zaoberať sa D&I. Navyše, 17 % firiem vo svete chce primárne dosiahnuť ekonomické výsledky, pričom tento dôvod neuviedla v prieskume ani jedna firma na Slovensku.

Programy v oblasti diverzity a inklúzie sa vo firmách na Slovensku zameriavajú najmä na vytváranie inkluzívneho prostredia pre všetkých zamestnancov (47 % firiem), tretina sa zameriava na široké spektrum oblastí a pätina sa venuje jednej alebo dvom oblastiam špeciálne.

 

Primárnym cieľom programu v oblasti diverzity a inklúzie vo vašej spoločnosti je...


Programy, ktoré firmy v rámci D&I realizujú, sú priamo spojené s riadením ľudských zdrojov. Vzhľadom na situáciu na trhu práce v súčasnosti, ktorú charakterizuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nástup populačne slabých ročníkov do pracovného procesu a najnižšej miery nezamestnanosti v dejinách Slovenska, neprekvapuje záujem firiem o zatraktívnenie svojej značky zamestnávateľa na trhu. Tretina firiem na Slovensku realizuje programy, ktoré demonštrujú spravodlivosť a rovnosť príležitostí v meraní výkonnosti a odmeňovaní. Takmer tretina firiem realizuje programy na prijímanie rôznych typov zamestnancov a pätina vytvára nástupnícke plány pre rôzne typy lídrov. Desatina firiem sa zaoberá programami, ktoré poskytujú presne cielené príležitosti pre rôzne typy zamestnancov.

 

Ktoré z nasledovných programov realizuje v oblasti diverzity vaša firma?

 

Najčastejšie sa na Slovensku venuje D&I oblasti líder, ktorý sa zodpovedá strednému manažmentu, pričom primárnu zodpovednosť za D&I iniciatívy má personálne oddelenie

 

Primárnu zodpovednosť za iniciatívy
v oblasti diverzity a inklúzie vo firme má…
Kto je zodpovedný za program diverzity a inklúzie vo firme?

 

Firmy vo svete realizujú D&I programy intenzívnejšie –
viac tréningov, viac aktivít v D&I tímoch

 

Oblasť, v ktorej sa firmy vo svete výrazne viac odlišujú od firiem na Slovensku, sú tréningy, ktoré firmy poskytujú svojim zamestnancom. Firiem, ktoré majú tréningy na tému nediskriminácie a dodržiavania pravidiel, je na Slovensku o štvrtinu menej ako vo svete. Tréningy na tému prekonávania podvedomých predsudkov a manažovania diverzity v tímoch pre lídrov robí na Slovensku o polovicu firiem menej ako vo svete. Na tému pozitívneho prijímania rozdielov na pracovisku ich robí takmer polovica firiem vo svete, ale na Slovensku takmer pätina. A najväčší rozdiel je pri tréningoch, ako ukotviť inkluzívne správanie do bežných firemných činností, ako je vytváranie nových produktov, zákazníckych služieb atď. – tu je rozdiel v podiele firiem takmer šesťnásobný.

 

Ktoré z nasledovných tréningov poskytuje vaša firma?

Len 3 % firiem na Slovensku systematicky riešia diverzitu pri výbere dodávateľov

Podľa zistení prieskumu je na Slovensku práve v oddeleniach nákupu alebo v nákupnom procese veľa priestoru na zlepšenie. Až 43 % firiem nerieši diverzitu pri dodávateľoch a 13 % firiem proaktívne žiada, aby predbežné ponuky posielali aj rôzne typy dodávateľov ako súčasť firemnej dodávateľskej stratégie. A len 3 % firiem systematicky riešia diverzitu pri výbere dodávateľov. Napríklad chránené dielne, ktoré zamestnávajú zdravotne postihnutých, sú na Slovensku možnosť, ako zahrnúť medzi dodávateľov zástupcov znevýhodnenej skupiny zamestnancov.

 

Pri výbere dodávateľov vo firme .....

 

Podiel žien vo firmách respondentov

 

O prieskume

Prieskum realizovala spoločnosť PwC na Slovensku online dopytovaním na vzorke 31 firiem so sídlom na Slovensku. Zber dát prebiehal od 1. mája do 10. júna 2018.

Globálny prieskum bol realizovaný na vzorke 810 respondentov naprieč 25 odvetviami v piatich regiónoch – v celej Európe, v Severnej a Južnej Amerike a v Ázii a Pacifiku. Viac na www.pwc.com

 

O spoločnosti PwC

Naším zámerom v PwC je budovať dôveru v spoločnosti a pomáhať pri riešení závažných problémov. Sme sieťou firiem v 158 krajinách a viac ako 236 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na www.pwc.com/sk.

 

 

Kontaktujte nás

Alica Pavúková

Alica Pavúková

Partner, CEE Assurance Chief Quality Officer, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 060

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás