IFRS Akadémia

Čo je IFRS Akadémia?

 • Študijný program v trvaní 10 školiacich dní, ktorý komplexne pokrýva problematiku IFRS. Cieľom školení je ozrejmiť teóriu a aplikovať ju na konkréte príklady a prípadové štúdie.
 • Program je vhodný ako príprava na ACCA Diplom v IFRS (DipIFR).
 • Jednotlivé moduly je možné absolvovať ako celok, alebo ich podľa oblasti záujmu ľubovoľne skombinovať do 5 vybraných okruhov.

Prečo študovať IFRS s Akadémiou?

 • Školitelia Akadémie sú členmi profesijných organizácií, majú skúsenosti z audítorskej praxe a vedia, ako učiť.
 • Akadémia vyškolila v oblasti medzinárodne uznávanej kvalifikácie v IFRS už viac než 220 odborníkov.
 • Viac ako 1000 študentov sa zúčastnilo našich poldňových IFRS školení na aktuálne témy.
 • Študijný program IFRS Akadémia od roku 2012 absolvovalo až 127 študentov.
 • Za absolvovanie školení Akadémie môžete získať CPD body.

Pre koho je IFRS Akadémia určená?

 • Pre špecialistov z oblasti účtovníctva a financií, ktorí potrebujú získať komplexný prehľad o IFRS.
 • Pre finančných manažérov, ktorí majú záujem zdieľať skúsenosti s kolegami z iných odvetví.
 • Pre tých, ktorí uprednostňujú štúdium IFRS v slovenskom jazyku.

Úvod do IFRS

Koncepčný rámec prípravy a prezentácie účtovnej závierky

IAS 1      Prezentácia účtovnej závierky

IAS 8      Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

IAS 34     Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka

IAS 2      Zásoby

IAS 11     Zmluvy o zhotovení

IAS 18     Výnosy

IFRS 15   Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi

IAS 16     Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

IAS 38     Nehmotný majetok

IAS 40     Investičný nehnuteľný majetok

IAS 17     Lízingy

IAS 20     Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci

IAS 23     Náklady na prijaté úvery a pôžičky

IFRS 5     Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činností

IAS 36     Zníženie hodnoty majetku

IFRS 13   Oceňovanie reálnou hodnotou

IAS 12     Dane z príjmov

IFRIC 21  Dane a poplatky

IAS 10     Udalosti po súvahovom dni

IAS 37     Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva

IAS 19    Zamestnanecké požitky

IAS 24    Zverejnenia o spriaznených osobách

IAS 33    Zisk na akciu

IFRS 2    Platby na základe podielov

IFRS 8    Prevádzkové segmenty

IAS 32     Fin. nástroje: Prezentácia

IAS 39     Fin. nástroje: Vykazovanie a oceňovanie

IFRS 7     Fin. nástroje: Zverejňovanie

IFRS 9     Finančné nástroje

IAS 27     Individuálna účtovná závierka

IFRS 10   Konsolidovaná účtovná závierka

IFRS 3     Podnikové kombinácie

IAS 28     Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikov

IAS 21     Vplyvy zmien kurzov cudzích mien

IFRS 11   Spoločné dohody

IFRS 12   Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách

IAS 7       Výkazy peňažných tokov

IFRS 1     Prvá aplikácia  medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

IAS 17     Lízingy

IAS 20     Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci

IAS 23     Náklady na prijaté úvery a pôžičky

IFRS 5     Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činností

Štandardná registrácia
Celý kurz (10 školiacich dní): EUR 1 550 + DPH
5 vybraných modulov (5 školiacich dní): EUR 990 + DPH
Účastnícke miesto platí pre spoločnosť, účastníci jednotlivých modulov sa môžu striedať.

Včasná registrácia - do 3. marca 2017
1395 EUR + DPH (platí len pre 10 plných modulov)

Miesto konania - Bratislava

Absolvovanie celého kurzu je ukončené certifikátom Akadémie.

Sledujte nás