IFRS Akadémia

Čo je IFRS Akadémia?

 • Študijný program v trvaní 6 školiacich dní, ktorý komplexne pokrýva problematiku IFRS. Cieľom školení je ozrejmiť teóriu a aplikovať ju na konkrétne príklady a prípadové štúdie.
 • Program je vhodný ako príprava na ACCA Diplom v IFRS (DipIFR).
 • Jednotlivé moduly je možné absolvovať ako celok, alebo ich podľa oblasti záujmu ľubovoľne skombinovať do vybraných okruhov.

Prečo študovať IFRS s Akadémiou?

 • Školitelia Akadémie sú členmi profesijných organizácií, majú skúsenosti z audítorskej praxe a vedia, ako učiť.
 • Akadémia vyškolila v oblasti medzinárodne uznávanej kvalifikácie v IFRS už takmer 400 odborníkov.
 • Viac ako 950 študentov sa zúčastnilo našich poldňových IFRS školení na aktuálne témy.
 • Študijný program IFRS Akadémia od roku 2012 absolvovalo až 255 študentov.
 • Za absolvovanie školení Akadémie môžete získať CPD body.
 • Absolvovanie celého kurzu je ukončené certifikátom Akadémie.
   

Pre koho je IFRS Akadémia určená?

 • Pre špecialistov z oblasti účtovníctva a financií, ktorí potrebujú získať komplexný prehľad o IFRS.
 • Pre finančných manažérov, ktorí majú záujem zdieľať skúsenosti s kolegami z iných odvetví.
 • Pre tých, ktorí uprednostňujú štúdium IFRS v slovenskom jazyku.
   

Úvod do IFRS

Koncepčný rámec prípravy a prezentácie účtovnej závierky

IAS 1      Prezentácia účtovnej závierky

IAS 8      Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

IAS 34     Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka
 

IAS 16     Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

IAS 38     Nehmotný majetok

IAS 40     Investičný nehnuteľný majetok

 

IAS 2 - Zásoby

IFRS 15 - Výnosy zo zmlúv  so zákazníkmi

 

 

IAS12 - Dane z príjmov

IAS 37 - Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva

IAS 19 - Zamestnanecké požitky

IAS 24 - Zverejnenia  o spriaznených osobách

 

 

IFRS 16 Lízingy

IAS 20 Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci

IAS 23 Náklady na prijaté úvery a pôžičky

IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činnosti

IAS 32 - Fin. nástroje: Prezentácia

IAS 39 - Fin. nástroje: Vykazovanie a oceňovanie

IFRS 7 - Fin. nástroje: Zverejňovanie

IFRS 9 - Finančné nástroje

Registrácia

Štandardná registrácia:

Celý kurz (6 školiacich dní): EUR 1 275 + DPH

Vybraný školiaci deň: EUR 300 + DPH
Účastnícke miesto platí pre spoločnosť, účastníci jednotlivých modulov sa môžu striedať.

Čo hovoria naši absolventi?

 • „Ďakujem za túto formu štúdia. Myslím, že na Slovensku doteraz nič také nebolo: školenie v rodnom jazyku, rozložené na dlhší časový úsek, kedy má človek možnosť a čas spracovať získané poznatky, uložiť si ich v hlave a potom začať s novými. Školenie bolo výborne zorganizované a vysoko oceňujem fakt, keď je teória vysvetlená na praktických príkladoch a s možnosťou vzájomnej diskusie účastníkov. Ďakujem a určite odporúčam aj ostatným!“

  Miroslava Križáková, Vedúca odboru účtovníctva

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás