IFRS Akadémia

Čo je IFRS Akadémia?

 • Študijný program v trvaní 10 školiacich dní, ktorý komplexne pokrýva problematiku IFRS. Cieľom školení je ozrejmiť teóriu a aplikovať ju na konkréte príklady a prípadové štúdie.
 • Program je vhodný ako príprava na ACCA Diplom v IFRS (DipIFR).
 • Jednotlivé moduly je možné absolvovať ako celok, alebo ich podľa oblasti záujmu ľubovoľne skombinovať do 5 vybraných okruhov.

Prečo študovať IFRS s Akadémiou?

 • Školitelia Akadémie sú členmi profesijných organizácií, majú skúsenosti z audítorskej praxe a vedia, ako učiť.
 • Akadémia vyškolila v oblasti medzinárodne uznávanej kvalifikácie v IFRS už takmer 160 odborníkov.
 • Viac ako 950 študentov sa zúčastnilo našich poldňových IFRS školení na aktuálne témy.
 • Študijný program IFRS Akadémia od roku 2012 absolvovalo až 127 študentov.
 • Za absolvovanie školení Akadémie môžete získať CPD body.
 • Absolvovanie celého kurzu je ukončené certifikátom Akadémie.
   

Pre koho je IFRS Akadémia určená?

 • Pre špecialistov z oblasti účtovníctva a financií, ktorí potrebujú získať komplexný prehľad o IFRS.
 • Pre finančných manažérov, ktorí majú záujem zdieľať skúsenosti s kolegami z iných odvetví.
 • Pre tých, ktorí uprednostňujú štúdium IFRS v slovenskom jazyku.
   

Úvod do IFRS

Koncepčný rámec prípravy a prezentácie účtovnej závierky

IAS 1      Prezentácia účtovnej závierky

IAS 8      Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

IAS 34     Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka
 

IAS 2      Zásoby

IFRS 15   Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi
 

IAS 16     Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

IAS 38     Nehmotný majetok

IAS 40     Investičný nehnuteľný majetok
 

IFRS 16 Lízingy

IAS 20 Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci

IAS 23 Náklady na prijateé úvery a pôžičky

IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činnosti
 

IAS 36     Zníženie hodnoty majetku

IFRS 13   Oceňovanie reálnou hodnotou
 

IAS 12     Dane z príjmov

IFRIC 21  Dane a poplatky

IAS 10     Udalosti po súvahovom dni

IAS 37     Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva
 

IAS 19    Zamestnanecké požitky

IAS 24    Zverejnenia o spriaznených osobách

IAS 33    Zisk na akciu

IFRS 2    Platby na základe podielov

 

IAS 32     Fin. nástroje: Prezentácia

IAS 39     Fin. nástroje: Vykazovanie a oceňovanie

IFRS 7     Fin. nástroje: Zverejňovanie

IFRS 9     Finančné nástroje
 

IAS 27     Individuálna účtovná závierka

IFRS 10   Konsolidovaná účtovná závierka

IFRS 3     Podnikové kombinácie

IAS 28     Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikov

IFRS 11   Spoločné dohody 

IFRS 12   Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách

IAS 7       Výkazy peňažných tokov

IAS 21     Vplyv zmien kurzov cudzích mien

IFRS 8     Prevádzkové segmenty

IFRS 1     Prvá aplikácia  medzinárodných štandardov finančného výkazníctva
 

Registrácia

Štandardná registrácia:

Celý kurz (10 školiacich dní): EUR 1 550 + DPH

5 vybraných modulov (5 školiacich dní): EUR 990 + DPH
Účastnícke miesto platí pre spoločnosť, účastníci jednotlivých modulov sa môžu striedať.


Včasná registrácia:

Do 18. decembra 2018
1 150 EUR + DPH (platí len pre 10 plných modulov)

Do 28. februára 2019
1 290 EUR + DPH (platí len pre 10 plných modulov)

Aktuálna skupina je plne obsadená.
Pre zvýšený záujem otvárame v poradí už 9. skupinu od 9. apríla 2019.

 

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC

Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com, PwC Slovakia

Radoslav Blahuta

Obchodný zástupca pre PwC Akadémiu, PwC Slovakia

Tel: +421 910 420 818

Martin Šalgo

Obchodný manažér Akadémie , PwC Slovakia

Tel: +421 903 412 225

Sledujte nás