IFRS štandardy

International Financial Reporting Standards (IFRS), v preklade Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, predstavujú štandardy a interpretácie, ktoré vydáva Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) a ktoré zahŕňajú medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, medzinárodné účtovné štandardy, IFRIC interpretácie a SIC interpretácie.

Stanoveným cieľom IASB je „vypracovať vo verejnom záujme jednotný súbor vysoko kvalitných, zrozumiteľných, vymožiteľných a globálne akceptovaných štandardov finančného výkazníctva založených na jasne formulovaných princípoch“. Účtovná závierka pripravená v súlade s IFRS štandardmi poskytuje informácie o finančnej výkonnosti, pozícii a peňažných tokoch, ktoré sú užitočné pri prijímaní ekonomických rozhodnutí celým radom používateľov vrátane investorov, veriteľov, zamestnancov a širokej verejnosti.

Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo (IFRS) >

Sledujte nás