IFRS 17

IFRS 17 je medzinárodný štandard finančného výkazníctva. Vydala ho Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB, z angl. International Accounting Standards Board) a stanovuje v ňom požiadavky na vykazovanie, oceňovanie, prezentáciu a zverejňovanie poistných zmlúv. Zlepšuje porovnateľnosť finančných informácií o poistných zmluvách v rozličných spoločnostiach a jurisdikciách.

Implementácia IFRS 17

PwC pomáha organizáciám implementovať IFRS 17 tak, že im ponúka komplexné a na mieru šité riešenia, ktoré zohľadňujú ich súčasné systémy a procesy. Patrí sem napr. poradenstvo týkajúce sa najvhodnejšieho prístupu k IFRS 17 či pomoc s požadovanou analýzou a modelovaním údajov. Aktuári takisto dávajú návod, ako tento nový štandard implementovať čo najúčinnejšie a z hľadiska nákladov najefektívnejšie. Ponúkajú aj prehľad princípov, z ktorých tento štandard vychádza, a pomáhajú organizáciám pochopiť, ako ho majú u seba správne aplikovať.

Desktop interface

Data analysis

Vypracovanie či overovanie dokumentácie, ktorú vyžaduje štandard IFRS 17

Vydaním štandardu IFRS 17 zaviedla IASB pre podniky a firmy nový súbor požiadaviek, aby zverejňovali svoje poistné zmluvy konzistentným, zrozumiteľným a porovnateľným spôsobom. Aby spoločnosti tieto požiadavky dokázali splniť, je potrebné, aby dôkladne preskúmali a starostlivo vypracovali všetku dokumentáciu, ktorú štandard IFRS 17 vyžaduje. Členovia nášho tímu poskytujú odborné poradenstvo a usmernenia týkajúce sa spomínaných požiadaviek a osvedčených postupov, ako dosiahnuť súlad so štandardom, a takisto vedia pomôcť s implementáciou vhodných systémov a procesov, ktoré to dokážu zabezpečiť. Taktiež ponúkame priebežnú podporu a monitorovanie, aby sme zabezpečili, že spoločnosti budú požiadavky nového štandardu trvalo dodržiavať.


Softvér s názvom IFRS 17 In a Box

Náš softvérový program s názvom IFRS 17 In a Box pomáha organizáciám s implementáciou štandardu. Dáva im k dispozícii kompletný súbor nástrojov na to, aby preskúmali svoje postupy a praktiky finančného výkazníctva, odhalili nedostatky a vypracovali stratégiu na zavedenie nového štandardu do praxe. Súčasťou tohto nášho softvérového riešenia je aj nástroj na mapovanie procesov, funkcia na analýzu nedostatkov, ako aj postupy na posudzovanie rizík. Obsahuje aj inštrukcie a usmernenia na tvorbu a evidovanie nových procesov podľa IFRS 17.

Picto dashboard

IFRS training

Školenia na IFRS 17

Pre poisťovne predstavuje IFRS 17 veľkú zmenu vo finančnom výkazníctve, a tak je pre spoločnosti dôležité, aby pochopili dosahy tohto nového štandardu. Náš tím skúsených aktuárov poskytuje usmernenia a rady týkajúce sa osvedčených postupov a implementačných stratégií. Na mieru prispôsobené školiace programy a materiály pomáhajú zabezpečovať, aby boli spoločnosti dobre informované a oboznámené s najnovšími predpismi a požiadavkami. Poskytujeme tiež prístup do našej knižnice špecializovanej na IFRS 17, ktorá obsahuje webináre, odborné články a iné vzdelávacie materiály, aby sme zaistili, že spoločnosti budú mať vždy k dispozícii tie najaktuálnejšie informácie.

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Štefan  Poláček

Štefan Poláček

Direktor na oddelení auditu, PwC Slovakia

Tel: +421 910 130 627

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť