Zmluvné podmienky PwC Academy

Zmluvné podmienky

1.          Predmet zmluvy

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., so sídlom Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, Slovensko, IČO: 35 739 347 („PwC”) poskytne na základe vyplneného a odoslaného registračného formulára Klientovi školenie alebo súbor školení („Kurz“ alebo „Kurzy“), ktorého špecifikácia je uvedená v registračnom formulári („Prihláška“).

Kurz sa uskutoční v priestoroch PwC na adrese Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, Slovensko, prípadne v inom objekte, ktorý zabezpečí PwC („Miesto konania“). Klient musí byť informovaný o termínoch a Mieste konania všetkých Kurzov vopred.

Tieto Podmienky a Prihláška spolu tvoria zmluvu o poskytnutí služieb („Zmluva“).

Pri organizácií a poskytovaní Kurzu, PwC nebude vykonávať (i) audit alebo iné audítorské služby v súlade s platnými profesijnými štandardmi ani (ii) žiadne daňové alebo právne poradenstvo.

2.         Platobné podmienky

Registrácia na Kurzy je záväzná. Faktúra bude Klientovi zaslaná poštou alebo elektronicky na adresu, ktorú uviedol v Prihláške. Je nutné, aby Klient uhradil fakturovanú čiastku („Odmena“) do 2 týždňov odo dňa vystavenia faktúry. Odmena je stanovená bez DPH.

3.         Zrušenie, ukončenie a zmena účasti na Kurze  

Zrušenie účasti na Kurze zo strany Klienta

Akékoľvek zrušenie účasti na Kurze musí Klient uskutočniť písomne alebo e-mailom zaslaným PwC. V prípade, že sa Klient písomne odhlási z Kurzu najneskôr 15 (pätnásť) pracovných dní pred jeho začiatkom, zrušenie účasti je bezplatné a Klientovi nebude za Kurz vystavená faktúra.

Ak sa Klient písomne odhlási z Kurzu najneskôr 7 (sedem) pracovných dní pred jeho konaním, má PwC právo vystaviť Klientovi faktúru vo výške 50% z celkovej výšky Odmeny.

Rozhodujúcim dňom pre určenie dňa odhlásenia Klienta z Kurzu je deň doručenia písomného oznámenia Klienta o odhlásení sa z Kurzu spoločnosti PwC.

V ostatných prípadoch má PwC právo vystaviť Klientovi faktúru na Odmenu v plnej výške a Klient sa zaväzuje Odmenu uhradiť.

V prípade neúčasti na Kurze nemá Klient nárok na vrátenie Odmeny.

Zrušenie Kurzu zo strany PwC

V prípade, že dôjde k zrušeniu Kurzu zo strany PwC, je PwC povinné vrátiť Klientovi Odmenu, ktorá bola za zrušený Kurz zaplatená.

Zmena účasti na Kurze zo strany Klienta

Klient môže kedykoľvek pred zahájením akéhokoľvek Kurzu nahradiť osobu zúčastňujúcu sa tohto Kurzu inou osobu, a to bez zmeny výšky Odmeny. To neplatí v prípade poplatkov hradených profesijným organizáciám prostredníctvom PwC, ktoré podliehajú osobitným predpisom dostupným na webových stránkach danej organizácie.

Zmena v obsahovej náplni Kurzu

PwC je oprávnené zaviesť zmeny v obsahovej náplni Kurzov, pokiaľ tieto zmeny neovplyvnia všeobecný cieľ Kurzov. O zmenách v obsahovej náplni Kurzu bude Klient včas informovaný.

4.         Duševné vlastníctvo

Klientovi môže byť sprístupnená vzdelávacia platforma PwC Academy, prostredníctvom ktorej môžu byť Klientovi poskytnuté rôzne informácie, podklady a ďalšie študijné materiály.

Klient má právo používať platformu PwC Academy (ak mu bola sprístupnená), ako aj všetky podklady a ďalšie študijné materiály obdržané pred začatím alebo v priebehu Kurzu v akejkoľvek podobe výhradne pre svoje osobné a/alebo interné potreby. Vlastníkom akýchkoľvek predmetov duševného vlastníctva poskytnutých Klientovi zostáva PwC, resp. iná tretia strana. Klient nesmie zo žiadnych dôvodov poskytovať akékoľvek podklady a/alebo iné študijné materiály akýmkoľvek tretím osobám, sprístupňovať platformu PwC Academy tretím osobám ani sa odvolávať na informácie uvedené v podkladoch alebo na Kurze alebo na zistenia vyplývajúce z podkladov alebo Kurzov.

Klient nie je oprávnený zhotovovať z Kurzu žiadne iné audiozáznamy alebo videozáznamy než tie, ktoré schválilo PwC.

5.         Obmedzenie zodpovednosti

V súvislosti s Kurzom a službami poskytnutými na základe Zmluvy nie je PwC zodpovedné voči žiadnej osobe okrem Klienta. Klient poskytne PwC finančnú náhradu za akékoľvek náklady (vrátane trov právnych konaní), ktoré PwC vzniknú v súvislosti s akýmkoľvek nárokom týkajúcim sa Kurzu a/alebo služieb poskytnutých na základe tejto Zmluvy, ktorý si voči PwC uplatní tretia strana. Klient uplatní akékoľvek nároky súvisiace s Kurzom alebo službami poskytnutými na základe Zmluvy výhradne voči PwC a nie voči akejkoľvek konkrétnej fyzickej osobe.

Výška Odmeny bola stanovená tak, aby odzrkadľovala a zohľadňovala, že zodpovednosť PwC za škodu sa v rozsahu povolenom zákonom obmedzuje na dvojnásobok časti Odmeny zaplatenej za kurz v prospech PwC. PwC nenesie zodpovednosť za (i) ušlý zisk, poškodenie dobrého mena, stratu obchodnej príležitosti, očakávaných úspor alebo výnosov (ii) nepriamu alebo následnú škodu spôsobenú v dôsledku nedbalosti alebo porušenia Zmluvy.

6.         Ochrana osobných údajov

PwC spracúva osobné údaje Klientov a potenciálnych klientov ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na: https://www.pwc.com/sk/sk/informacia-o-spracuvani-osobnych-udajov-pre-academy.html.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov:

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, 815 32 Bratislava

Email: sk-privacy@sk.pwc.com
Phone: 00421 2 5935 3111

7.         Ukončenie Zmluvy

Zmluva môže byť ukončená dohodou Klienta a PwC. V tomto prípade Zmluva zanikne s účinnosťou ku dňu uplynutia lehoty stanovenej v dohode o ukončení.

PwC môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, že Klient sa dopustil závažného porušenia Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné odo dňa doručenia písomného oznámenia PwC o odstúpení od Zmluvy Klientovi. Za závažné porušenie Zmluvy zo strany Klienta je považované porušenie ktoréhokoľvek jej ustanovenia. Klient nemá v tomto prípade právo na vrátenie zaplatenej Odmeny.

8.         Rôzne

Klienti, ktorí navštevujú akýkoľvek Kurz, sú povinní poskytnúť údaje o svojej totožnosti a/alebo sa zapísať na recepcii. Neposkytnutie údajov o totožnosti a/alebo neprihlásenie sa na recepcii môže byť dôvodom k odmietnutiu vstupu na Miesto konania.

Vstupom do priestorov PwC sa Klient zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi ako aj iné všeobecne záväzné právne predpisy SR. Klient vyhlasuje, že v prípade, že mu bola odovzdaná karta zabezpečujúca vstup do priestorov PwC, zaväzuje sa ju vrátiť v stave v akom ju prevzal, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá tým PwC vznikla. V prípade straty tejto karty sa Klient zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu 20,- EUR bez DPH.

Klient súhlasí s tým, že PwC môže poskytovať služby aj konkurencii Klienta a iným stranám, ktorých záujmy môžu byť v konflikte so záujmami Klienta, za podmienky, že PwC nezverejní dôverné informácie Klienta a dodrží svoje etické zásady.

Vzťahy medzi PwC a Klientom na základe tejto Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Klient nie je oprávnený postúpiť svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy celkom alebo čiastočne žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu PwC. PwC je oprávnené previesť svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy celkom alebo čiastočne na iné spoločnosti skupiny PricewaterhouseCoopers bez súhlasu Klienta.

Žiadne z vyššie uvedených obmedzení sa nedotkne žiadnych práv uvedených v ustanoveniach § 52 až 54a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak sú aplikovateľné na daného Klienta ako spotrebiteľa.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Podmienkami a Prihláškou majú prednosť ustanovenia týchto Podmienok.

 

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás