Informácia o spracúvaní osobných údajov

Úvod

Sme („PwC“, „my“, alebo „náš“) pevne odhodlaní ochraňovať osobné údaje. Tento dokument (i) opisuje prečo a ako získavame a používame osobné údaje a (ii) poskytuje informácie o právach dotknutých osôb. Osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté môžeme použiť na účely uvedené v tomto dokumente alebo na iné účely uvedené pri získavaní údajov.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej osoby.

Pri spracúvaní a používaní osobných údajov je našou zásadou byť transparentnými o tom prečo a ako spracúvame osobné údaje.

 

Bezpečnosť


Berieme bezpečnosť všetkých údajov, ktoré máme, veľmi vážne. Dodržiavame medzinárodne uznávané bezpečnostné štandardy a náš riadiaci systém informačnej bezpečnosti týkajúci sa dôverných klientských údajov má nezávislé osvedčenie, že je v súlade s požiadavkami ISO/IEC 27001: 2013.  Máme zavedený rámec smerníc, postupov a školení, ktoré sa vzťahujú na ochranu osobných údajov, dôvernosť a bezpečnosť a pravidelne prehodnocujeme primeranosť opatrení, ktoré sú zavedené na účely bezpečnosti údajov, ktoré máme.

 

Získavanie osobných údajov


PwC získava osobné údaje od klientov a potenciálnych klientov ako súčasť registračného procesu. Osobné údaje môžu byť poskytnuté PwC priamo potenciálnym klientom/klientom alebo jeho zamestnávateľom v závislosti od druhu poskytovaného školenia.

Informácie, ktoré spracovávame, obsahujú štandardné informácie nevyhnutné na registráciu a týkajúce sa registrácie na dané školenie. Žiadame Vás, aby ste neposkytovali žiadne údaje týkajúce sa tzv. “osobitnej kategórie osobných údajov” vrátane rasy, etnického pôvodu, politických názorov, náboženských alebo filozofických presvedčení, členstva v odborových organizáciách, genetických údajov, biometrických údajov (používaných na účely identifikácie), údajov týkajúcich sa zdravia, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie.

 

Použitie osobných údajov


Vaše osobné údaje môžu byť použité na nasledovné účely:

 • Organizovanie školení (registrácia, príprava materiálov a pod.),
 • Plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo s cieľom podniknutia krokov na základe žiadosti dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy,
 • Rozvíjanie našich služieb, poskytovanie informácií o nás a našom rozsahu poskytovaných služieb,
 • Príprava ponuky školenia v súlade s požiadavkami klienta,
 • Vykonávanie analýz ako napríklad o trendoch na trhu, vzťahových mapách alebo predajných príležitostiach,
 • Udržiavanie a využívanie IT systémov,
 • Hosting alebo podpora hostingu podujatí a
 • Správa našich stránok, systémov a aplikácií.


Právny základ pre spracúvanie


Budeme spracúvať osobné údaje s cieľom plnenia zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo s cieľom podniknúť kroky na základe žiadosti dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy, ako aj na základe našich oprávnených obchodných záujmov ako prevádzkovateľa údajov. Naše oprávnené obchodné záujmy sa vzťahujú na priamy marketing našich služieb alebo poskytovanie informácií, o ktorých si myslíme, že sú zaujímavé pre príjemcov, ako aj na udržiavanie našej vzdelávacej platformy a riadenia bezpečnosti tejto platformy.

 

Uchovávanie údajov


Vaše osobné údaje budú uchovávané na Vzdelávacej Platforme PwC Academy  ako aj v internej lokálnej databáze PwC Academy.

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na účely na ktoré boli údaje získané (vrátane požiadaviek vyplývajúcich z legislatívnych predpisov), zhodné s dobou platnosti konta na platforme.

 

Kedy a ako zdieľame osobné údaje a miesta spracúvaniaVaše osobné údaje budeme zdieľať iba ak nám to zákon povoľuje. Keď zdieľame Vaše osobné údaje, máme uzavreté zmluvné dohody a nastavené bezpečnostné mechanizmy na účely ochrany údajov a na účely dodržiavania našich štandardov týkajúcich sa ochrany údajov, dôvernosti a bezpečnosti.

Sme súčasťou globálnej siete firiem a rovnako, ako iní poskytovatelia profesionálnych služieb používame tretie strany, ktoré sídlia v iných krajinách, aby nám pomohli s vykonávaním našej podnikateľskej činnosti. Vzhľadom k tomu, môžu byť osobné údaje prenesené mimo krajín, kde sídli naša spoločnosť a naši klienti.

Prosím vezmite na vedomie s ohľadom na úpravu osobných údajov legislatívou EÚ, že: cezhraničné prenosy môžu

zahŕňať krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) a krajiny, ktoré nemajú špecifickú právnu úpravu zameranú na ochranu osobných údajov. Podnikli sme kroky na zabezpečenie toho, aby všetky osobné údaje boli poskytované s primeranou ochranou a aby všetky prenosy osobných údajov mimo EHP boli uskutočnené v súlade so zákonom. V prípadoch, kde prenášame osobné údaje mimo EHP do krajiny, ktorá nebola určená Európskou komisiou za krajinu, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, sa prenosy uskutočnia podľa zmluvy, ktorá pokrýva požiadavky EÚ pre prenos osobných údajov mimo EÚ, ako napríklad Európskou komisiou odsúhlasené štandardné zmluvné ustanovenia. Štandardné zmluvné doložky odsúhlasené Európskou komisiou sú dostupné https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/standardne-zmluvne-dolozky .

Osobné údaje, ktoré spracúvame, môžu byť prenesené:

 • Iným členským firmám PwC.
  Podrobnosti o umiestnení našich členských firiem nájdete na http://www.pwc.com/gx/en/about/office-locations.html . Môžeme zdieľať osobné údaje s inými členskými firmami PwC, keď to je potrebné na administratívne účely a na poskytovanie profesionálnych služieb našim klientom (napr. pri poskytovaní služieb, ktoré zahŕňajú poradenstvo poskytované členskými firmami PwC na rôznych územiach). Naše obchodné kontakty sú viditeľné a používané používateľmi PwC z iných členských firiem PwC, aby zistili viac o kontakte, klientovi alebo príležitosti, ktorá ich zaujíma (prosím pozrite odsek týkajúci sa Obchodných kontaktov tohto dokumentu o ochrane údajov pre viac informácií o spracúvaní údajov tohto druhu).
 • Tretím stranám, ktoré nám poskytujú aplikácie/funkcionality, spracúvanie údajov alebo služby IT.
 • Používame tretie strany, aby nám pomáhali pri poskytovaní našich služieb, prevádzkovaní a riadení našich interných IT systémov. Sú nimi napríklad poskytovatelia informačných technológií, poskytovatelia cloudu, manažmentu identít, hostovania a spravovania webových stránok, analýzy údajov, zálohovania dát, bezpečnostných služieb a služieb uchovávania. Servery, ktoré riadia cloudovú infraštruktúru, sú umiestnené v bezpečných dátových centrách po celom svete a osobné údaje môžu byť uchovávane v ktoromkoľvek z nich.
 • Tretím stranám, ktoré nám ďalšími inými spôsobmi pomáhajú pri poskytovaní služieb alebo informácií.
 • Audítorom a iným profesionálnym poradcom.
 • Orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci alebo iným tretím stranám na základe právnych predpisov.
 • Príležitostne môžeme dostať žiadosti od oprávnených tretích strán aby sme im sprístupnili osobné údaje, ako napríklad za účelom kontroly dodržiavania právnych predpisov, na vyšetrenie údajného trestného činu, na ustanovenie, uplatnenie alebo ochranu zákonných práv. Uvedeným žiadostiam vyhovieme iba v takých prípadoch, ak nám to právne predpisy dovoľujú a iba v súlade s týmito právnymi predpismi.


Informácie o prevádzkovateľovi údajov a kontaktné údaje


Prevádzkovateľom údajov je PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. alebo taká členská firma PwC uvedená na tomto https://www.pwc.com/gx/en/about/office-locations.html, ktorá je zmluvnou stranou na účely poskytovania alebo prijímania služieb alebo ten subjekt, ktorý ste oslovili.


Ak máte akékoľvek otázky o tomto vyhlásení o ochrane údajov alebo ako a prečo spracúvame osobné údaje, prosím kontaktujte nás na:

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, 815 32 Bratislava

Email: sk_privacy@pwc.com
Phone: 00421 2 5935 3111


Práva fyzických osôb a ako ich uplatniť


Fyzické osoby majú určité práva vo vzťahu k svojim osobným údajom a prevádzkovatelia údajov sú zodpovední za plnenie týchto práv.  Kde rozhodujeme ako a prečo sú osobné údaje spracúvané, sme prevádzkovateľom osobných údajov. Viac informácií o právach, ktoré majú fyzické osoby a ako ich môžu uplatniť uvádzame nižšie.


Prístup k osobným údajom


Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré spracúvame ako prevádzkovateľ údajov. Toto právo môže byť uplatnené tak, že nám pošlete e-mail na sk_privacy@pwc.com.

 

Zmena osobných údajov


Na aktualizáciu osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, nám môžete poslať e-mail na sk_privacy@pwc.com alebo kde je to vhodné, kontaktovať nás prostredníctvom príslušnej registračnej webovej stránky alebo zmenou osobných údajov v príslušných aplikáciách, s ktorými ste sa registrovali.

Keď to bude prakticky možné, hneď ako budeme informovaní, že akékoľvek nami spracúvané osobné údaje už nie sú presné, urobíme úpravy (kde je to vhodné) na základe Vašich aktualizovaných informácií.

 

Odvolanie súhlasu


V prípade, že spracúvame osobné údaje na základe súhlasu, majú fyzické osoby právo kedykoľvek súhlas odvolať. Vo všeobecnosti nespracúvame osobné údaje na základe súhlasu (keďže sa obyčajne môžeme spoľahnúť na iný právny základ). Na odvolanie súhlasu s naším spracúvaním Vašich osobných údajov nám prosím pošlite e-mail nask_privacy@pwc.com alebo na ukončenie prijímania e-mailov súvisiacich so službami PwC Academy prosím kliknite na linku určenú na odhlásenie v príslušnom e-maile, ktorý ste od nás dostali.

 

Právo na obmedzenie alebo namietanie voči nášmu spracúvaniu osobných údajov


Máte právo kedykoľvek obmedziť alebo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z primeraných dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, pokiaľ spracúvanie nie je vyžadované zo zákona.

 

V takom prípade nebudeme viac spracúvať alebo obmedzíme spracúvanie osobných údajov, pokiaľ nebudeme schopní preukázať oprávnený záujem pre spracúvanie alebo výkon alebo ochranu právnych nárokov.


Iné práva dotknutých osôb


Zámerom tohto dokumentu je poskytnúť informácie o tom, ktoré osobné údaje o Vás získavame a ako sú použité. Spolu s právami na prístup, zmenu a obmedzenie alebo namietanie spracúvania, na ktoré sa odvolávame vyššie, môžu mať osoby iné práva vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spracúvame, ako napríklad právo na zabudnutie/výmaz a právo na prenosnosť údajov.

Ak si želáte uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, prosím pošlite e-mail na sk_privacy@pwc.com
 

Sťažnosti


Dúfame, že to nikdy nebudete považovať za potrebné, ale pokiaľ považujete za potrebné sťažovať sa na naše používanie osobných údajov, prosím pošlite e-mail s podrobnosťami Vašej sťažnosti na sk_privacy@pwc.com. Budeme sa zaoberať a odpovieme na každú sťažnosť, ktoré dostaneme.

Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre ďalšie informácie o Vašich právach a o tom, ako podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sa prosím obráťte na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Sledujte nás