Informácia o spracúvaní osobných údajov PwC Academy

Vážená pani/Vážený pán,

sme odhodlaní chrániť Vaše osobné údaje. Tento dokument opisuje, prečo a ako zbierame a používame osobné údaje získané od Vás v súvislosti s používaním  PwC’s Academy VLE (virtuálna vzdelávacia platforma) a poskytuje informácie o Vašich právach. V súvislosti so získavaním a používaním osobných údajov chceme byť transparentní o tom, prečo a ako spracúvame osobné údaje a veríme, že tieto zásady Vám poskytnú relevantné informácie.

Kto zodpovedá za spracúvanie vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom údajov je PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, 815 32 Bratislava.

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa týchto zásad spracúvania osobných údajov alebo toho, ako a prečo spracúvame vaše osobné údaje, prosím kontaktujte nás:

e-mail:  sk_privacy@pwc.com 
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, 815 32 Bratislava

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Osobné údaje od klientov a potenciálnych klientov zbierame ako súčasť registrácie na školenia. Osobné údaje nám môže poskytnúť priamo potenciálny klient/ klient alebo jeho zamestnávateľ v závislosti od typu školenia poskytovaného PwC. Údaje, ktoré spracúvame zahŕňajú štandardné údaje potrebné na registráciu na relevantné školenie (napr. meno, priezvisko, e-mailová adresa, vzdelanie, dátum narodenia, prípadne obchodný názov zamestnávateľa, adresa a pracovná pozícia na ktorej pracujete).

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje majú možnosť vidieť a používať zamestnanci PwC za rôznymi účelmi, ako napríklad:

 

  • Organizácia a riadenie školenia (registrácia na školenia, administratívna podpora, príprava materiálov, zaznamenávanie a sledovanie informácií o kurzoch, ktoré navštevujete, o vašom progrese, výmena študijných materiálov medzi školiteľom a študentom),
  • Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo za účelom predzmluvných vzťahov (výmena informácií na základe žiadosti dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy),
  • Plnenie korporátnej zmluvy, na základe ktorej je zamestnanec (dotknutá osoba) prihlásený na školenie PwC,
  • Rozvoj našich služieb, poskytovanie informácií o nás a našej ponuke služieb,
  • Príprava ponuky školení podľa potrieb klientov,
  • Vykonávanie analýz, napríklad na základe trhových trendov, máp vzťahov alebo predajných príležitostí,
  • Udržiavanie našej virtuálnej vzdelávacej platformy (VLE) a riadenie bezpečnosti danej platformy,
  • Nadväzovanie, udržiavanie a rozvíjanie našich obchodných vzťahov.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov na základe nasledujúcich právnych základov, podľa konkrétnych okolností. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe zmluvy alebo za účelom predzmluvných vzťahov (výmena informácií na základe žiadosti dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy). Ak nám neposkytnete niektoré požadované informácie v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi, nebudeme môcť plniť zmluvné povinnosti ako aj samotnú zmluvu, ktorú sme s Vami uzavreli.

Vaše osobné údaje môžeme tiež spracovať na základe našich oprávnených záujmov, ak ste na školenie PwC prihlásení zamestnávateľom na základe korporátnej zmluvy.

Máme záujem o rozvíjanie našich obchodných vzťahov, marketing našich služieb a snažíme sa prispôsobovať našu marketingovú komunikáciu na také oblasti, ktoré by Vás mohli zaujímať. V tejto súvislosti spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu. Náš oprávnený záujem sa týka aj údržby a riadenia bezpečnosti našej vzdelávacej platformy. 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe súhlasu, v prípade, ak vás požiadame ho poskytnúť (napr. v prípade registrácie na odber PwC newslettrov formou e-mailov).

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať minimálne po dobu trvania zmluvy s Vami alebo Vaším zamestnávateľom a následne po dobu 5 rokov po ukončení štúdia pre účely uloženia vašich záznamov o štúdiu. (Váš účet bude deaktivovaný po ukončení kurzu a bude udržiavaný v „neaktívnom“ režime). Potom môžu byť osobné údaje uchovávané iba po dobu stanovenú zákonnými ustanoveniami alebo do doby vzájomného uplatnenia právnych nárokov.

Zabezpečenie a zdieľanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytneme iným stranám jedine vtedy, ak nám to bude dovoľovať zákon. Ak Vaše údaje zdieľame s inými, len na základe zmluvných dohôd a so zavedením bezpečnostných  mechanizmov na účely ochrany údajov a v súlade s našimi štandardmi týkajúcich sa ochrany údajov, dôvernosti a bezpečnosti (napr. zdieľame vaše osobné údaje s poskytovateľom, ktorý spravuje našu vzdelávaciu platformu ako aj jej zabezpečenie, ďalej môžeme vaše osobné údaje zdieľať s profesijnými inštitúciami poskytujúcimi certifikáciu, aby sme Vás mohli zaregistrovať na skúšku/zabezpečiť členstvo atď.)

Kategórie subjektov, ktorým môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje si môžete pozrieť vo väčsom detaile v našich Zásadách ochrany osobných údajov v časti “Kedy a ako zdieľame osobné údaje a miesta spracúvania”.

Cookies

Virtuálna vzdelávacia platforma Akadémie  je postavená na open source platforme LMS Moodle. Táto aplikácia používa cookies. Súbory cookie obsahujú iba ID prihláseného používateľa na danom školení. Neobsahuje žiadne ďalšie údaje použiteľné na reklamné alebo marketingové účely.

Vaše práva, pokiaľ ide o Vaše osobné údaje

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania vrátane práva vzniesť námietky alebo môžete tiež kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak spracúvame vaše osobné údaje na základe súhlasu, ktorý ste nám poskytli). Môžete využívať aj iné práva, ktoré sú vymenované v našich Zásadách ochrany osobných údajov v časti “Práva fyzických osôb - ako ich uplatniť”.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na adrese sk_privacy@pwc.com.

PwC vám môže zasielať informácie o našich podujatiach, publikáciách alebo službách, ktoré ponúkame. Ak si takúto komunikáciu neželáte dostávať, máte možnosť odhlásiť sa kliknutím na nasledovný odkaz: unsubscribe link.  Možnosť odhlásiť sa z konkrétneho typu komunikácie máte aj kliknutím na odhlásenie, ktoré nájdete priamo v e-maili, ktorý  ste od nás dostali, alebo napísaním na sk_privacy@pwc.com,

Vaša Akadémia PwC


Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás