ČŠ EÚ

Za členský štát sa označuje štát, ktorý patrí k členským štátom Európskej únie alebo tvorí zmluvnú stranu Dohody o Európskom hospodárskom priestore. V súčasnosti EÚ tvorí 28 členských štátov.

Sledujte nás