Inovácie - chcete viesť, alebo byť vedení?

Inovácie sú nevyhnutnosť a príležitosť zároveň. Pomôžeme vám odhaliť váš inovačný potenciál a spraviť tak prvý krok ku kultúre, ktorá podporuje inovácie.
Opisuje niektorý z nasledujúcich bodov vašu spoločnosť?
 • Náklady rastú rýchlejšie než zisky
 • V porovnaní s konkurenciou je firma menej výkonná
 • Inovačná stratégia nekorešponduje s cieľmi rastu
 • Posledné produkty nepriniesli očakávaný nárast tržieb
 • Firma nedrží krok s meniacim sa dopytom
 • Nevyužívate vplyv sociálnych médií a mobilných zariadení
 • Skostnatená organizačná štruktúra brzdí inovácie
Najdôležitejšie otázky, ktoré treba zodpovedať:
 • Čo je agendou vášho vedenia firmy?
 • Sledujete inovačné možnosti a máte o nich prehľad? Inovuje vaša konkurencia?
 • Ak áno, aký to má dopad na vašu firmu? Ak nie, je to pre vás príležitosť?
 • Čo sa deje vo vašej firme, čo by ste mohli označiť ako inovovanie?
 • Ako v súčasnosti objavujete, selektujete a rozvíjate vaše dobré nápady? Ako tento proces vyzerá?
 • Ako ste spokojní s vašimi nástrojmi merania na vyhodnotenie inovačného portfólia vašej firmy?

Ako klienti profitujú z našej práce:

Inovácie vo firme

Rámec pre riadenie inovačného cyklu z dielne PwC umožňuje lídrom transformovať kultúru organizácie tak, aby bola potreba inovácií zabudovaná do DNA zamestnancov. Pomáhame identifikovať odchýlky medzi súčasnými štruktúrami a poprednými inovačnými postupmi s cieľom vytvoriť také procesy a takú kultúru, ktorá by umožňovala spontánny vznik inovácií.

Nárast inovácií

Úspešné stratégie rastu sú založené na uvedení takých nutných, významných a radikálnych inovácií na trh, ktoré sú novými zdrojmi hodnôt. Pomáhame lídrom identifikovať  zlyhanie na trhu a citlivé miesta, ktoré je nutné vystaviť inovovaniu. Následne pomáhame navrhnúť a rozvíjať inovácie s významnou pridanou hodnotou a kvantifikovať ich krátkodobý a dlhodobý prínos pre organizáciu.

Nižšie náklady

Pomáhame klientom skrátiť dĺžku cyklu učenia sa a zvýšiť frekvenciu úspechov s nižšími nákladmi na inováciu. Robíme to tak, že pomáhame lídrom aplikovať inovačnú disciplínu vo svojich stratégiách, aby znížili náklady, zlepšili operačné procesy a dosahovali rastové ciele úsporne a daňovo efektívne.

Lepšie udržanie si talentovaných pracovníkov

Vďaka zameraniu sa na inovácie sa prehĺbia odborné skúsenosti zamestnancov firmy, čím sa zvyšuje schopnosť udržať si tých najtalentovanejších z nich. Keďže ťažisko nášho záujmu sa sústreďuje na posilnenie pracovnej sily ako hnacieho motora inovácií, nejde tu o štrukturálnu zmenu, ale skôr o uznanie a odmeňovanie talentovaných ľudí v kultúre vyznačujúcej sa podporou inovácií.

Zníženie rizika

Náš prístup uľahčuje učenie sa na vlastných chybách a urýchľuje komerčné využitie inovácií, čím znižuje riziko zbytočného investovania zdrojov do stratégií, ktoré sú skôr novátorské ako naozaj inovatívne.

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Vedúci partner poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Sledujte nás