Návrh novely zákona o DPH

Ministerstvo financií Slovenskej republiky spustilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa bude meniť a dopĺňať zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH. Stručne sme pre vás zosumarizovali hlavné oblasti, ktorých sa novela týka. Jednotlivé časti novely majú rôzne dátumy účinnosti od marca 2024 až po január 2025. Vyzdvihnuté zmeny by mali mať účinnosť od 1. júla 2024 okrem ustanovení týkajúcich sa malých podnikov, kde je navrhnutá účinnosť od 1. januára 2025.

Registrácia tuzemskej osoby podľa § 4

Podľa navrhnutých zmien sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom odo dňa dosiahnutia obratu, ktorý sa zvyšuje na 50 000 eur v prebiehajúcom kalendárnom roku. Povinnosť podať žiadosť o registráciu sa ustanovuje v lehote do 5 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej sa zdaniteľná osoba stala platiteľom. Daňový úrad vydá do 10 dní rozhodnutie o registrácii potvrdzujúce registráciu platiteľa dňom, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej sa stal platiteľom. 

Podmienky dobrovoľnej registrácie sa nemenia.

Registrácia zahraničnej osoby podľa § 5

Zahraničná zdaniteľná osoba, ktorá nemá na Slovensku sídlo alebo prevádzkareň, sa stáva platiteľom dane uskutočnením zdaniteľného obchodu, ktorý je predmetom dane na Slovensku (okrem určitých obchodov, ktoré sú uvedené v zákone). Žiadosť o registráciu sa podáva bezodkladne odo dňa, keď sa zahraničná osoba stala platiteľom. Daňový úrad je povinný zahraničnú osobu registrovať a prideliť jej IČ DPH bezodkladne po doručení žiadosti.

Finančný lízing

V zmysle legislatívy EÚ a ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ sa navrhuje zmena DPH režimu odovzdania tovaru na základe nájomnej zmluvy s dojednanou opciou kúpy predmetu nájmu, ak pri jej uzatvorení využitie opcie kúpy predstavuje pre nájomcu ekonomicky jedinú racionálnu voľbu. Takéto odovzdanie predmetu nájmu bude predstavovať dodanie tovaru, ktoré je predmetom dane, a daň bude musieť byť odvedená z celej hodnoty nájmu už na začiatku a nie ako doteraz, počas celej doby nájmu z jednotlivých splátok.

Samozdanenie pri dovoze 

O podmienkach samozdanenia tovaru pri dovoze sme vás už informovali v našich novinkách, ktoré môžete nájsť v našich Daňových a právnych novinkách.

Odpočítanie dane na základe iného dokladu ako faktúry

Novela zavádza možnosť odpočítania dane pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu EÚ aj na základe iného dokladu ako faktúry, ktorým sa preukáže nadobudnutie tovaru, ako aj výška daňovej povinnosti, ktorú je potrebné vykázať. Táto možnosť by mohla znížiť počet dodatočných daňových priznaní daňových subjektov z titulu nadobudnutia tovaru v tuzemsku.

Neskorá registrácia

V zmysle súčasných pravidiel ak zdaniteľná osoba podá žiadosť o registráciu oneskorene, je povinná podať za celé obdobie, keď mala byť platiteľom, jedno daňové priznanie, v ktorom vykáže všetky  transakcie. Nová úprava navrhuje za toto obdobie podať jednotlivé mesačné daňové priznania spolu s kontrolným výkazom, v ktorých sa uvedú transakcie, pri ktorých nastala daňová povinnosť v danom mesiaci. Po splnení podmienok bude v tomto priznaní možné aj odpočítanie súvisiacej dane na vstupe. Navrhované ustanovenie navýši administratívu, ako aj penalizáciu pri oneskorenej DPH registrácii.

Faktúry

V oblasti fakturácie sú navrhované nasledovné zmeny:

  • Ak platiteľ nebude mať v čase vzniku daňovej povinnosti pridelené IČ DPH, bude povinný vyhotoviť faktúru do 5 dní od doručenia rozhodnutia o registrácii. 
  • Odpočítanie dane na základe dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient je v súčasnosti možné, len ak je hodnota dokladu vrátane dane maximálne 1 000 eur pri úhrade v hotovosti, resp. 1 600 eur pri úhrade platobnou kartou.  Pre lepšiu kontrolu a zníženie počtu prípadov viacnásobných odpočtov z jedného bločku sa táto maximálna hodnota navrhuje znížiť na 400 eur.
Malé podniky

Slovenská republika je povinná transponovať smernicu EÚ týkajúcu sa osobitnej úpravy pre malé podniky. Cieľom je rovnaké zaobchádzanie medzi usadenou a neusadenou osobou z hľadiska oslobodenia výkonu ekonomickej činnosti od DPH do určitého obratu.

V tejto súvislosti sa zavádza ročný obrat v tuzemsku 50 000 eur a ročný obrat v EÚ 100 000 eur. Zdaniteľné osoby, ktoré nedosahujú tieto obraty, budú mať pridelené špeciálne IČ DPH s príponou EX, ktoré im umožní dodávať tovary a služby v celej EÚ s oslobodením od dane – teda ako zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane.

Novela navrhuje špeciálne vykazovanie pre tuzemské a zahraničné osoby aplikujúce schému pre malé podniky, ako aj podmienky začatia a ukončenia aplikácie.

Ostatné zmeny

Z ostatných navrhovaných zmien vyberáme:

  • Povinnosť vrátiť odpočítanú DPH pri krádeži sa navrhuje rozšíriť na akokoľvek odcudzený alebo nezákonne prisvojený tovar.
  • Navrhuje sa upraviť miesto dodania kultúrnych, vzdelávacích alebo zábavných služieb, ak budú dodané nezdaniteľnej osobe online formou/virtuálne.
  • Pri neuhradených záväzkoch bude vznikať povinnosť vrátiť odpočítanú daň až v zdaňovacom období, v ktorom nastal 101. deň od splatnosti (v súčasnosti 100 dní po splatnosti)

Kontaktujte nás

Jan Skorka

Jan Skorka

Direktor na oddelení daňového poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 918 642 128

Miloslav  Jošt

Miloslav Jošt

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 907 431 857

Eva Fričová

Eva Fričová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 048

Lenka Kollárová

Lenka Kollárová

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 690 080

Boris Školník

Boris Školník

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 904 939 732

Sledujte nás