Prehľad najvýznamnejších zmien v daňovej oblasti

15/08/22

Daňové a právne novinky, august 2022, vydanie 2

V aktuálnom vydaní by sme vám radi priniesli prehľad posledných legislatívnych úprav najmä v oblasti priamych daní.

Novela zákona o dani z príjmov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dani z príjmov (novela), kde by väčšina ustanovení mala začať platiť od 1. 1. 2023. Hoci novela bude ešte predmetom ďalších legislatívnych procesov, nižšie uvádzame stručný prehľad niektorých plánovaných zmien:

Úpravy v oblasti transferového oceňovania

V zmysle návrhu by malo dôjsť k doplneniu viacerých ustanovení zákona o dani z príjmov (ZDP), ktoré upravujú problematiku transferového oceňovania, ako napríklad:

 • Spresnenie definície ekonomického prepojenia osôb v ZDP vrátane zavedenia spočítavania podielov blízkych osôb na účely zistenia ekonomického prepojenia.
 • Doplnenie negatívneho vymedzenia kontrolovanej transakcie, za ktorú sa všeobecne nepovažuje právny alebo iný obdobný vzťah, z ktorého plynú príjmy zo závislej činnosti fyzickej osoby, a to bez ohľadu na to, či ide o príjem zo závislej činnosti u zamestnancov, spoločníkov alebo konateľov.
 • Zavedenie definície významnej kontrolovanej transakcie, za ktorú sa bude považovať právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého v príslušnom zdaňovacom období jedna alebo viac  závislých osôb dosiahne zdaniteľný príjem (výnos) alebo daňový výdavok (náklad) v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur, pričom za významnú kontrolovanú transakciu sa bude považovať aj úver alebo pôžička s istinou nad 50 000 eur. Po schválení Novely bude definícia významnej transakcie upravená v novom Usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení obsahu dokumentácie.
 • Doplnenie nároku na korešpondujúcu úpravu základu dane v prípadoch, keď primárna úprava je vykonaná v slovenskej právnickej osobe a protistranou transakcie je slovenská stála prevádzkareň daňového nerezidenta.
 • Uvedenie odvolávky na Smernicu OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní v ustanovení ZDP, ktoré upravuje určenie základu dane závislej osoby a tiež doplnenie postupu správcu dane v situácii, keď cena použitá daňovníkom v transakcii so závislou osobou nebude zodpovedať princípu nezávislého vzťahu. Navrhuje sa, aby príslušný rozdiel správca dane mal mať možnosť pri daňovej kontrole určiť podľa strednej hodnoty (mediánu) zistených nezávislých porovnateľných hodnôt, ak daňovník nepreukáže, že vzhľadom na okolnosti je vhodnejšia úprava na inú hodnotu v rámci rozpätia nezávislých hodnôt.
 • Zmena postupu pri predkladaní dokumentácie, a to tak, aby bolo možné dokumentáciu najprv predložiť v cudzom jazyku a následne, iba ak by správca dane požadoval dokumentáciu aj v slovenskom jazyku, bude táto vyžiadaná od daňovníka dodatočne.  Na jej predloženie by daňovník mal mať 15 dní odo dňa doručenia výzvy.

Pravidlo obmedzenia úrokových nákladov

Novelou dôjde k implementácii pravidiel v zmysle Smernice Rady (EÚ) 2016/1164, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam (tzv. ATAD smernica) do slovenskej legislatívy. Nové pravidlá sa týkajú obmedzenia pri zahrnovaní čistých úrokových nákladov do základu dane.

Základné princípy budú nasledovné:

 • Limitácia sa uplatní u daňovníkov, u ktorých suma čistých úrokových nákladov, t. j. rozdiel medzi úrokovými  nákladmi a výnosmi v príslušnom zdaňovacom období je vyššia ako 3 000 000 eur.
 • Na účely tohto ustanovenia sa za úrokové náklady/výnosy považujú náklady/výnosy na prijaté/poskytnuté úvery a pôžičky spojené so všetkými formami dlhu, ktoré vznikli v súvislosti so získavaním (poskytovaním) finančných prostriedkov u daňovníka, t. j. napr. vrátane úrokov z úverov a pôžičiek, z dlhopisov a pokladničných poukážok, z finančného prenájmu, v rámci derivátových operácií, kurzových rozdielov a poplatkov súvisiacich s úvermi a pôžičkami, a vo vzťahu ku všetkým veriteľom, nielen voči závislým osobám daňovníka.
 • Daňovník, ktorý splní vyššie uvedený limit, bude povinný zvýšiť svoj základ dane o úroky, ktoré presiahnu 30 % hodnoty tzv. daňovej EBITDA. Táto sa vypočíta ako súčet úhrnov jednotlivých základov dane, čistých úrokových nákladov a daňových odpisov majetku zahrnutých v príslušnom zdaňovacom období do základu dane.

Pravidlá o obmedzení úrokových nákladov by mali začať platiť od 1. 1. 2024 a budú sa uplatňovať prednostne pred už existujúcimi pravidlami nízkej kapitalizácie, ktoré sa týkajú daňovej uznateľnosti nákladov na úvery o pôžičky prijaté od závislých osôb. Postup od 1. 1. 2024 bude teda taký, že ak sa pravidlá o obmedzení úrokových nákladov z dôvodu nesplnenia objemového limitu neuplatnia(t. j. ak hodnota čistých úrokových nákladov u daňovníka nebude vyššia ako 3 000 000 eur), daňovník bude povinný uplatniť v príslušnom zdaňovacom období pravidlá nízkej kapitalizácie.

Stanovenie základu dane nerezidenta

Novelou by malo dôjsť k úprave ustanovení v súvislosti so stanovením základu dane (daňovej straty) daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou v SR, ktorý vykonáva činnosť na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne (ďalej len SP).

Navrhovaná zmena ustanovenia by mala umožniť zahraničným daňovníkom so SP v SR, aby pri určení základu dane slovenskej SP vychádzali z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi priraditeľnými tejto SP (tzv. akruálny princíp) a nie z rozdielu medzi príjmami a výdavkami (tzv. hotovostný princíp).

Novela zároveň zahŕňa návrh postupu pre zahŕňanie výnosov a nákladov priraditeľných SP umiestnenej v SR do základu dane, a to po zdaňovacom období, v ktorom SP zanikla.

Iné

 • V súvislosti s prijatím zákona o riešení hroziaceho úpadku, ktorý upravuje inštitúty verejnej a neverejnej preventívnej reštrukturalizácie, sa v zákone o dani z príjmov dopĺňajú ustanovenia o daňovo uznateľnej tvorbe opravnej položky a odpise pohľadávky voči dlžníkovi v prípade tzv. preventívnej reštrukturalizácie.
 • V nadväznosti na prijatie nového medzinárodného štandardu finančného výkazníctva IFRS 17 – Poistné zmluvy sa navrhuje legislatívna úprava zahrnovania technických rezerv vytváraných v poisťovníctve do daňových výdavkov.

V súvislosti s implementáciou štandardov IFRS 17  (Poistné zmluvy) a IFRS 9 (Finančné nástroje) poisťovňami sa zároveň ustanovuje, že úpravy výsledku hospodárenia v dôsledku zmeny účtovnej metódy pri použití medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo sa zahrnú do základu dane počas troch zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím začínajúcim sa najskôr 1. januára 2023.
 

Novela daňového poriadku

V článku II predloženého návrhu novely zákona o dani z príjmov sa menia a dopĺňajú aj niektoré ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Novela zákona by mala byť po jej definitívnom schválení účinná od 1. januára 2023 s výnimkou častí, ktoré upravujú pokuty a úrok z omeškania, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2024.

Systém druhej šance

Novela zákona zavádza do praxe systém druhej šance, vďaka ktorému správca dane už nebude povinný pri každom porušení daňových povinností automaticky uložiť pokutu. V prípade, že je podľa správy daní pokuta určená intervalom, tak pri prvom porušení správca dane neuloží pokutu, ale vyzve daňový subjekt na splnenie si povinnosti. Takisto v prípade, ak si daňový subjekt splní povinnosť oneskorene (napríklad neskoro podá daňové priznanie), správca dane neuloží pokutu, ale upozorní daňový subjekt, že pokuta mu bude uložená pri ďalšom takomto porušení jeho povinností. Porušenia sa budú posudzovať podľa ich skutkovej podstaty, a to osobitne daňovým úradom a osobitne colným úradom.

Účinnosť tohto ustanovenia sa navrhuje od 1. 1. 2024 a bude sa uplatňovať na prípady, ak skutočnosť pre uloženie pokuty nastane po 31. 12. 2023.

Čo z toho vyplýva?

Zavedenie prístupu druhej šance vnímame ako ústretový krok voči podnikateľskej verejnosti, teda nie trest hneď pri prvom porušení povinností, ale najskôr upozornenie a šanca na nápravu bez sankcií.

Úrok z omeškania

V rámci novely sa ďalej navrhuje skrátiť lehotu na vyrubenie úroku z omeškania pri úplnej úhrade nedoplatku (oneskorenej platby dane, preddavku na daň, splátky dane, sumy na zabezpečenie dane alebo pri oneskorenom odvedení vybraného preddavku na daň alebo zrazenej dane). Úrok z omeškania bude možné vyrubiť maximálne do jedného roka od konca roka, v ktorom bude suma nedoplatku uhradená.

Toto ustanovenie by taktiež malo byť účinné od 1. 1. 2024. Podľa prechodných ustanovení v prípade, že k úplnej úhrade nedoplatku dôjde do 31. 12. 2023, úrok z omeškania sa vyrubí najneskôr do 31. 12. 2024.

Čo z toho vyplýva?

V súčasnosti správca dane vyrubuje úrok z omeškania často až na konci 5-ročnej lehoty. Skoršie vyrubenie úroku z omeškania môže daňový subjekt skôr upozorniť na  systémovú, resp. organizačnú chybu pri uhrádzaní daní a viesť k skoršej náprave.

Ďalšie navrhované zmeny účinné od 1. 1. 2023:

 • úprava registrácie z úradnej moci
 • zrýchlenie vrátenia vodičského preukazu, ak bola zastavená exekúcia
 • úprava týkajúca sa účinnej ľútosti
 • a iné.

Daňový bonus

Od 1. júla 2022 je v platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorou sa menia a dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa uplatnenia daňového bonusu.

Daňovník, ktorý dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania, si môže počnúc mesiacom júl 2022 uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, a to maximálne vo výške*:

a)     40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo

b)     70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku a na vyživované dieťa sa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 

* Od 1. 1. 2023 sa uvedené sumy zvýšia na 50, resp. 100 eur mesačne.

Suma daňového bonusu, ktorý bude v konečnom dôsledku zamestnancovi priznaný, môže byť napokon nižšia, ako sú vyššie uvedené sumy, keďže zároveň platí, že daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti a z podnikania alebo z ich úhrnu, a to v závislosti od počtu detí takto:

Počet vyživovaných detí

Percentuálny limit polovice základu dane
(čiastkového základu dane)

1

20 %

2

27 %

3

34 %

4

41 %

5

48 %

6 a viac

55 %

V súlade s prechodnými ustanoveniami je zamestnávateľ povinný sumu daňového bonusu za obdobie od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 vypočítanú podľa čiastočne upravených nových pravidiel porovnávať s hodnotou daňového bonusu podľa pravidiel platných do 30. 6. 2022, pričom zamestnancovi sa v rámci tohto prechodného obdobia prizná pre neho výhodnejšia suma daňového bonusu.
 

Zvýšenie súm stravného

V Zbierke zákonov SR vyšlo opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2022 zvyšujú sumy stravného na nasledujúce hodnoty:

 • 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 9,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín, najviac však 18 hodín,
 • 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Z uvedených súm sa vychádza napr. pri stanovení nároku zamestnanca na stravné za každý kalendárny deň tuzemskej pracovnej cesty, ako aj pri stanovení príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom iných subjektov, resp. pri stanovení finančného príspevku.

To znamená, že hodnota príspevku na stravovanie zamestnancov oslobodená od zdanenia na strane zamestnancov a daňovo uznateľná pre zamestnávateľov sa zvýši zo súčasných 3,30 eura na hodnotu 3,52 eura. Zároveň sa zvýši minimálna povinná hodnota stravovacej poukážky zo súčasných 4,50 eura na 4,80 eura.

V Zbierke zákonov SR tiež vyšlo opatrenie, ktorým sa ustanovuje nová suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Táto bude s účinnosťou od 1. septembra 2022 pre osobné cestné motorové vozidlá vo výške 0,227 eura za každý 1 km jazdy.
 

Oznamovanie informácií prevádzkovateľmi platforiem

V Zbierke zákonov SR vyšla novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorou sa transponuje Smernica Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica o administratívnej spolupráci v oblasti daní, tzv. DAC 7 smernica (ďalej ako novela).

Novela zavádza oznamovacie povinnosti pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem, ktoré umožňujú alebo sprostredkúvajú vykonávanie vybraných činností tretím osobám na území Slovenskej republiky. Prevádzkovatelia platforiem budú povinní zhromažďovať, oznamovať a preverovať vybrané informácie o predajcoch a poskytovateľoch služieb využívajúcich digitálne platformy na vykonávanie svojich obchodných aktivít. Prvým oznamovacím obdobím bude kalendárny rok 2023.

Bližšie informácie o novele môžete nájsť v marcovom vydaní nášho Tax and Legal Alert tu.
 

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

Partner, CEE TLP Clients & Markets Leader, PwC Slovakia

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Sledujte nás