Index daňovej spoľahlivosti, zvýšenie súm stravného a oznamovanie informácií prevádzkovateľmi platforiem

25/03/22

Daňové a právne novinky, marec 2022, vydanie 1

V aktuálnom vydaní by sme vás chceli informovať o najnovšom vývoji v oblasti zdaňovania.

Index daňovej spoľahlivosti

Ako sme vás informovali v našich predchádzajúcich vydaniach, od 1. januára 2022 dochádza k úprave indexu daňovej spoľahlivosti – t. j. hodnotenia daňového subjektu, ktorým je fyzická alebo právnická osoba registrovaná pre daň z príjmov minimálne 2 roky, a to na základe kritérií plnenia jeho povinností voči finančnej správe a jeho ekonomického ukazovateľa.

Porušenie povinností je bodovo hodnotené podľa závažnosti a dĺžky trvania. Zohľadňuje sa napr. nezaplatenie dane, oneskorené podanie daňového priznania a daňových dokumentov podľa jednotlivých daní, nálezy z kontroly a pod. Index daňovej spoľahlivosti v niektorých prípadoch zohľadňuje aj efektívnu daňovú sadzbu daňového subjektu ako ekonomický ukazovateľ. Táto je odvodená od vykázanej dane z príjmov a zrazenej dane zo závislej činnosti za zamestnancov. Daňovníkovi môže byť na základe dosiahnutého počtu bodov pridelený stupeň:

 • vysoko spoľahlivý: najviac 10 bodov a súčasne splnenie ekonomického ukazovateľa
 • spoľahlivý: najviac 10 bodov a súčasne nesplnenie ekonomického ukazovateľa  alebo viac ako 10 a menej ako 25 bodov (bez ohľadu na splnenie ekonomického ukazovateľa)
 • nespoľahlivý: od 25 bodov vyššie
 • nehodnotený, ak nespĺňa podmienky na zaradenie do množiny hodnotených subjektov.

Finančné riaditeľstvo SR („FRSR“) aktuálne zverejnilo na svojom webovom sídle dokumenty týkajúce sa zásad a spôsobu určenia indexu daňovej spoľahlivosti, ako aj prehľad benefitov, ktoré bude finančná správa daňovníkom podľa stupňa ich zaradenia poskytovať.

Okrem benefitov, ktoré vyplývajú vysoko spoľahlivým subjektom priamo zo zákona, napr. zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu, určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania, bude finančná správa poskytovať určité benefity tak vysoko spoľahlivým, ako aj spoľahlivým daňovníkom. Sú to napr. vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb inak, uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou na účely preverenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu a pod.

Správca dane zašle daňovníkom oznámenie o pridelenom stupni indexu daňovej spoľahlivosti najneskôr do 30. júna 2022. Proti stanovenému hodnoteniu môže daňovník podať námietku. Zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti, s ich prideleným stupňom spoľahlivosti bude zverejnený aj na webovom sídle FRSR, a to najneskôr do 30. septembra 2022.
 

Zvýšenie súm stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo návrh opatrenia, ktorým sa navrhuje zvýšiť sumy stravného na nasledujúce hodnoty:

 • 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Z uvedených súm sa vychádza napr. pri stanovení nároku zamestnanca na stravné za každý kalendárny deň tuzemskej pracovnej cesty, ako aj pri stanovení príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom iných subjektov, resp. pri stanovení finančného príspevku.

To znamená, že v prípade schválenia sa zvýši hodnota príspevku na stravovanie zamestnancov oslobodená od zdanenia na strane zamestnancov a daňovo uznateľná pre zamestnávateľov zo súčasných 2,81 eura na hodnotu 3,30 eura. Zároveň sa zvýši minimálna povinná hodnota stravovacej poukážky zo súčasných 3,83 eura na 4,50 eura.

Podľa zverejnených informácií by nové opatrenie mohlo začať platiť od mája 2022, zatiaľ však nebolo zverejnené v Zbierke zákonov SR.
 

Oznamovanie informácií prevádzkovateľmi platforiem

Vláda Slovenskej republiky schválila návrh novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorou sa transponuje SMERNICA RADY (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica o administratívnej spolupráci v oblasti daní, tzv. DAC 7 smernica (ďalej ako „novela“).

Novela zavádza oznamovacie povinnosti pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem, ktoré umožňujú alebo sprostredkúvajú vykonávanie vybraných činností tretím osobám na území Slovenskej republiky (ďalej ako „SR“). Prevádzkovatelia platforiem budú povinní zhromažďovať, oznamovať a preverovať vybrané informácie o predajcoch a poskytovateľoch služieb využívajúcich digitálne platformy na vykonávanie svojich obchodných aktivít. Vybrané obchodné činnosti podliehajúce oznamovaniu zahŕňajú:

 1. prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu nehnuteľností určených na bývanie a prenájmu nehnuteľností určených na podnikanie, ako aj prenájmu inej nehnuteľnosti a prenájmu parkovacích miest,
 2. osobné služby (vykonávané fyzicky alebo online), napr. online alebo osobné školenia, IT služby, spracovanie dát, doprava, doručovacie a upratovacie služby a pod.,
 3. predaj tovaru a
 4. prenájom dopravných prostriedkov.

Oznamujúcimi prevádzkovateľmi platformy budú subjekty usadené v SR, ako aj subjekty neusadené v SR (alebo v inom členskom štáte EÚ), ak tieto umožňujú alebo sprostredkúvajú vybrané činnosti pre predávajúcich, ktorí sú považovaní za slovenských daňových rezidentov, alebo činnosti vo vzťahu k nehnuteľnosti umiestnenej na území SR. Výnimky z oznamovania sa budú vzťahovať na tzv. vylúčené platformy alebo vylúčených prevádzkovateľov platforiem, ako aj vo vzťahu k vylúčeným predajcom špecifikovaným zákonom.

Ak novelu schváli parlament, prvým oznamovacím obdobím bude kalendárny rok 2023. To znamená, že oznamujúci prevádzkovatelia platforiem budú povinní príslušné informácie, stanovené zákonom, nahlásiť príslušným orgánom prvýkrát do 31. januára 2024. Zároveň pri predávajúcich, ktorí už budú na platforme zaregistrovaní k 1. januáru 2023, bude oznamujúci prevádzkovateľ platformy povinný dokončiť postupy preverovania do 31. decembra 2024.

V prípade záujmu vám radi poskytneme bližšie informácie k tejto problematike, vykonáme analýzu, či vaše podnikanie a v akom rozsahu spadá pod oznamovaciu povinnosť v SR v súlade s DAC 7, prípadne vám pomôžeme s implementáciou povinností vyplývajúcich z novely.
 

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

Partner, CEE TLP Clients & Markets Leader, PwC Slovakia

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Sledujte nás