Slovenský CEO prieskum 2024

Ako uspieť v dobe neustálych inovácií

hero placeholder
 • Insight
 • 30 minute read
 • 19 mar 2024

Prinášame vám výsledky 14. ročníka prieskumu medzi generálnymi riaditeľmi na Slovensku. Existenčné hrozby pribúdajú, mnohé spoločnosti podnikajú opatrenia, aby znovu objavili svoj biznisový model. Bude to však stačiť? A čo ešte bude potrebné spraviť pre dosiahnutie úspechu?

Martin Gallovič

„Zvýšenie optimizmu CEOs v krátkodobom horizonte je následkom stabilizácie predošlých kríz. CEOs si však veľmi dobre uvedomujú, že budeme ako spoločnosť, tak aj biznis, musieť zvládnuť v strednodobom a dlhodobom výhľade ešte väčšie a náročnejšie transformácie – eticky správnu implementáciu umelej inteligencie a klimatické zmeny. Obidva megatrendy sú natoľko existenčne závažné, že si vyžadujú našu plnú pozornosť.“

Martin Gallovič, Country Managing Partner, PwC Slovensko

Pred rokom sa až 46 % CEOs na Slovensku a 39 % CEOs vo svete vyjadrilo, že ich organizácia už nebude ekonomicky fungovať o desať rokov, ak bude pokračovať v súčasnom spôsobe podnikania. Nevyhnutnosť transformácie a znovuobjavovanie biznisových modelov vyplývajúce z výsledkov prieskumu upútali pozornosť topmanažérov v mnohých firmách a stali sa predmetom debát manažmentov firiem po celom svete. „Patríme k tým, čo prežijú, alebo nie?“ bola otázka, ktorú si mnohí CEOs položili sami sebe a svojim tímom. Takmer vždy, keď očakávali rozsah zmien, dospeli k záveru, že ak má ich spoločnosť v nasledujúcich desaťročiach prosperovať, musia byť vo svojom prístupe transformatívnejší.

51%

CEOs na Slovensku tvrdí, že ich firma neprežije desať rokov, ak bude podnikať tak ako doteraz.

Aktuálne výsledky Slovenského a Globálneho CEO prieskumu PwC prinášajú názory 194 CEOs na Slovensku a 4 702 CEOs vo svete. Väčšina spoločností už podniká opatrenia smerom k zmenám biznisových modelov. Napriek tomu, že sa generálni riaditelia pokúšajú o zmysluplné zmeny vo svojich spoločnostiach, ešte viac sa obávajú o ich dlhodobú životaschopnosť.

Kľúčové zistenia:

 • CEOs na Slovensku a vo svete, ktorí sa vyjadrili v tohtoročnom prieskume, sú optimistickejší v porovnaní s minulým rokom, pokiaľ ide o rast ekonomiky vo svete. 
 • Ale až 51 % CEOs na Slovensku (45 % vo svete) pochybuje, že ich spoločnosti prežijú viac ako desaťročie, ak budú podnikať tak ako doteraz. A práve tí CEOs, ktorí to tvrdia, vo vyššej miere podnikajú opatrenia, aby zmenili svoje biznisové modely. 
 • CEOs malých spoločností majú väčšiu pravdepodobnosť, že ich firmy budú ohrozené, než veľké spoločnosti.
 • CEOs vnímajú obrovskú neefektívnosť v množstve rutinných činností svojich spoločností – od rozhodovacích stretnutí až po e-maily – a považujú približne 40 % času stráveného týmito úlohami za neefektívnych.
 • Konzervatívny odhad nákladov na túto neefektívnosť by sa rovnal samostatnej dani z neefektivity vo výške 10 biliónov USD. Generatívna umelá inteligencia, od ktorej približne 60 % generálnych riaditeľov očakáva, že prinesie výhody v oblasti efektívnosti, by mohla pomôcť priniesť vyššiu efektivitu.
 • 41 % CEOs vo svete a 65 % na Slovensku tvrdia, že akceptovali nižšie miery návratnosti pri investíciách šetrných voči klíme v porovnaní s inými investíciami – vo väčšine prípadov o jeden až štyri percentuálne body nižšie. To je jasný dôkaz, že niektorí CEOs sú ochotní robiť zložité kompromisy, keď sa snažia zvýšiť udržateľnosť svojich podnikov.
 • Medzitým dve tretiny CEOs uvádzajú, že prerozdeľujú a realokujú zdroje (finančné a ľudské) o 20 % alebo menej z roka na rok. Súvislosti medzi realokáciou, reinvenciou a finančnou výkonnosťou naznačujú, že pre úspech je potrebná agresívnejšia realokácia.

Podľa vyjadrení CEOs ide o veľa a rozhodujúce je, nakoľko sú si CEOs vedomí, že zmeny vo firmách smerom k udržateľnosti biznisu a spoločnosti sú nevyhnutné. Aby sme objasnili výzvy a príležitosti spojené so zmysluplnými zmenami, usporiadali sme tohtoročnú správu z prieskumu do deviatich častí v rámci troch tém.

Požiadavky na inovácie

1. Neustále požiadavky na inovácie

Nástup nových technológií, klimatické zmeny a ďalšie zrýchľujúce sa globálne
megatrendy aj naďalej nútia generálnych riaditeľov, aby sa prispôsobovali. Až 97 % CEOs vo svete podniklo určité kroky k zmene spôsobu, akým vytvárali hodnotu za posledných päť rokov. Počas tohto obdobia 76 % generálnych riaditeľov vo svete vykonalo aspoň jedno opatrenie, ktoré malo veľký alebo veľmi veľký vplyv na biznisový model ich spoločnosti. Toto zistenie odzrkadľuje rastúce znepokojenie, pretože 51 % CEOs na Slovensku a 46 % vo svete pochybuje, že ak budú podnikať tak ako doteraz, prežijú ich spoločnosti aj v nasledujúcom desaťročí – oproti 39 % len pred 12 mesiacmi.

Tlak na inovácie sa zrýchľuje

Prameň: Slovenský CEO prieskum 2024 spoločnosti PwC

Na jednej strane vzrástli obavy CEOs o životaschopnosť ich spoločností, avšak mierne vzrástol ich optimizmus týkajúci sa rastu ekonomiky vo svete. Zlepšenie v roku 2024 očakáva 38 % CEOs vo svete oproti 18 % v minulom roku. Optimizmus CEOs na Slovensku týkajúci sa rastu ekonomiky vo svete vzrástol výrazne, až 54 % z nich očakáva zrýchlenie rastu ekonomiky vo svete oproti 18 % v minulom roku. Medziročne sa výrazne zmenili aj očakávania CEOs na Slovensku týkajúce sa rastu slovenskej ekonomiky, zrýchlenie rastu ekonomiky na Slovensku očakáva 31 % CEOs oproti 16 % v minulom roku.

Optimizmus CEOs týkajúci sa rastu ekonomiky vo svete mierne vzrástol

Prameň: Slovenský CEO prieskum 2024 spoločnosti PwC

Generálni riaditelia sú o niečo menej presvedčení než minulý rok o vyhliadkach vlastnej spoločnosti na rast výnosov v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov a nasledujúcich troch rokov. Pričom CEOs na Slovensku sú približne rovnako presvedčení než minulý rok o vyhliadkach vlastnej spoločnosti na rast tržieb v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov a nasledujúcich troch rokov.

CEOs na Slovensku veria globálnej ekonomike viac

Prameň: Slovenský CEO prieskum spoločnosti PwC

Viac CEOs na Slovensku očakáva zrýchlenie rastu HDP na Slovensku než minulý rok

Prameň: Slovenský CEO prieskum 2024 spoločnosti PwC

Vaše ďalšie kroky: Prijmite za svoj prístup neustále inovovať, pretvárať a posúvať svoje tímy a spoločnosť dopredu. Keďže tlak na prispôsobovanie sa novým podmienkam sa zvyšuje, viac generálnych riaditeľov bude uprednostňovať zásadné opatrenia na podporu znovuobjavenia biznisového modelu. Ale hoci je to nevyhnutné, málokedy to stačí. Prieskum PwC zistil, že špičkové spoločnosti sa zameriavajú nielen na svoj biznisový model, ale aj na prevádzkové a technologické modely, ktoré to umožňujú – a robia to nepretržite. Zmena myslenia a súvisiace výzvy manažmentu sú obrovské. Aby lídri zvíťazili, musia zvážiť širšiu škálu iniciatív – a aplikovať ich v kombinácii (napríklad investovanie do servisných partnerstiev na odstránenie nedostatkov v prevádzkových modeloch a držať krok s technologickým pokrokom, čo zase umožňuje spoločnosti zamerať sa na to, čo chce a čo robí najlepšie).

Dobrou správou je, že odmena za neustále zlepšovanie a zmeny je tiež obrovská: úspešné spoločnosti získajú výkonnostnú prémiu meranú ako kombinovaný efekt ziskovej marže a rastu výnosov, v závislosti od odvetvia, v hodnote viac ako 13-krát vyššej ako ich kolegovia.

2. Tlaky a hrozby

Ďalším znakom toho, že je potrebné znovu objavovať zmysel podnikania, je výrazný nárast tlaku, ktorý CEOs očakávajú v priebehu nasledujúcich troch rokov od faktorov, ktoré ovplyvňujú zmenu biznisového modelu. CEOs na Slovensku aj vo svete očakávajú v najbližších troch rokoch výrazne vyšší tlak všetkých faktorov na podnikanie ako sú technologické zmeny, zmeny v preferenciách zákazníkov, kroky konkurencie, štátne regulácie, demografické a klimatické zmeny v porovnaní s poslednými piatimi rokmi.

Pričom CEOs na Slovensku oproti CEOs vo svete cítia výrazne vyšší tlak technologických zmien (78 % oproti 56 %) a v preferenciách zákazníkov (65 % oproti 49 %).

Tlak na znovuobjavenie biznisového modelu narastá

Prameň: Slovenský CEO prieskum spoločnosti PwC

Rastúci význam trendov, ako sú tieto, je v kontraste s predstavami CEOs o niekoľkých krátkodobých hrozbách, ktoré od minulého roka celkovo klesli. Z geografického hľadiska však generálni riaditelia majú stále veľké obavy. Inflácia zostáva hlavným problémom pre CEOs v Spojených štátoch napriek tomu, že jej hrozba klesá v očiach CEOs vo svete celkovo. Podobne geopolitické hrozby stále patria medzi hlavné obavy CEOs v strednej a východnej Európe, ako aj na Blízkom východe, a to aj napriek tomu, že klesajú u CEOs celkovo vo svete. Môže to byť spôsobené tým, že spoločnosti už prijali opatrenia, aby zvládali negatívne dôsledky niektorých konfliktov – ale úplný vplyv iných je stále nejasný. V západnej Európe sa CEOs najviac obávajú kybernetického rizika v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov – to platí najmä vo Francúzsku a v Nemecku, kde je to vnímané ako najväčšia hrozba. CEOs v Spojených štátoch tiež zaraďujú kybernetické riziká na popredné miesto medzi hrozbami.

V blízkej budúcnosti sa generálni riaditelia cítia menej ohrození

Poznámka: Veľmi a enormne definujeme ako pravdepodobnosť významnej finančnej straty.
Prameň: Slovenský CEO prieskum spoločnosti PwC

Vaše ďalšie kroky: Hľadajte, ako sú megatrendy prepojené. Analýzou trendov, ktoré ovplyvňujú región a odvetvie, v ktorom spoločnosť pôsobí, môžu CEOs začať identifikovať príležitosti, ktoré maximálne využívajú silné stránky spoločnosti. Zoskupenie trendov na základe zhody pomáha zistiť ich potenciálny vplyv a identifikovať, ako sa navzájom posilňujú. Zvážte napríklad, ako môžu technológie a zmena klímy interagovať s reguláciou a preferenciami zákazníkov, aby si vynútili veľkoobchodnú rekonfiguráciu celého nášho priemyselného systému. CEOs budú musieť zvážiť, čo zainteresované strany skutočne chcú a potrebujú – nielen zákazníkov, ale aj dodávateľov, obchodných partnerov, investorov, regulátorov a spoločnosť ako celok. Ak riadite organizáciu alebo dohliadate na jej riadenie, úlohou je predstaviť si budúci ekosystém, v ktorom chcete pôsobiť. Okrem pochopenia, ktoré typy spoločností budú vykonávať aké úlohy, si musíte vytvoriť jasný pohľad na to, ako sa budú meniť fondy hodnôt.

CEOs na Slovensku považujú za najväčšie hrozby pre podnikanie na Slovensku kvalitu školstva a vymáhateľnosť práva

Prameň: Slovenský CEO prieskum spoločnosti PwC

Zatiaľ čo v minulom roku považovali CEOs na Slovensku za najväčšie hrozby pre podnikanie na Slovensku ceny energií (91 %), infláciu (90 %) a kvalitu školstva (90 %), tak v tomto roku je poradie hrozieb zásadne iné. V aktuálnom rebríčku dominuje kvalita školstva (99 %) a vymáhateľnosť práva (92 %). Nasleduje zvyšujúce sa daňové a odvodové zaťaženie (99 %), nedostatočné zavádzanie moderných technológií do biznisu a výroby (83 %) a ceny energií (81 %). Najväčší pokles medzi obavami CEOs na Slovensku zaznamenala inflácia, namiesto 90 % CEOs ju označilo za hrozbu len 65 % CEOs. A najväčší skokan v rebríčku hrozieb je deficit verejných financií, teraz ho za hrozbu považuje 63 % CEOs, pričom minulý rok len 44 % CEOs na Slovensku.

Hroziaca existenčná zmena

3. Tlak klimatických zmien

Medzi megatrendmi, ktoré tlačia na generálnych riaditeľov, nie je žiadny dôležitejší ako zmena klímy. CEOs uvádzajú rôzne výsledky pri dosahovaní stanovených cieľov. Približne dve tretiny vynakladajú úsilie na zlepšenie energetickej účinnosti, ďalších 10 % uvádza dokončenie týchto iniciatív a približne polovica tvrdí, že prebiehajú práce na inovácii produktov a služieb šetrných voči klíme. U CEOs v západnej Európe je pravdepodobnejšie, že rozbehnú alebo dokončia inovačné iniciatívy zamerané na energetickú efektívnosť a klímu. A generálni riaditelia celkovo akceptujú nižšie miery prekážok pre investície šetrné ku klíme, ako preskúmame neskôr.

Príliš veľa CEOs však uvádza, že nemajú žiadne plány na celý rad ďalších klimatických opatrení. Napríklad menej ako polovica všetkých respondentov začlenila klimatické riziko do finančného plánovania – a takmer jedna tretina to neplánuje urobiť.

Môže to byť preto, že generálni riaditelia:

 • už zahrnuli klimatické riziko do svojich poistných profilov v súvislosti s nedávnymi nepriaznivými poveternostnými udalosťami bez toho, aby nevyhnutne zohľadňovali dlhodobé, chronické vplyvy klimatických zmien,
 • pozerali sa len na to, čo je v rámci ich vlastných korporátnych hraníc, bez toho, aby plne zvažovali vzájomnej závislosti v ich dodávateľských reťazcoch.
55%

svetového HDP – približne 58 biliónov USD – je mierne alebo vysoko závislý od prírody podľa odhadov PwC.

Medzi ďalšie opatrenia v oblasti klímy, o ktorých CEOs tvrdia, že ich pravdepodobne neprijmú, patria dve s veľkými spoločenskými dôsledkami. Prvá, zvyšovanie kvalifikácie alebo rekvalifikácia pracovnej sily, je dôležitou súčasťou zabezpečenia spravodlivého prechodu na hospodárstvo s nulovou čistou hodnotou. Druhá, investícia do klimatických riešení založených na prírode, bude životne dôležitá, ak majú spoločnosti počítať s prekvapivo vysokou závislosťou od prírody. V skutočnosti PwC odhaduje, že 55 % globálneho HDP – čo zodpovedá približne 58 biliónom USD – je stredne alebo silne závislých od prírody.

Veľký rozdiel v názoroch CEOs na Slovensku a vo svete týkajúcich sa plánov v oblasti udržateľnosti podnikania sa ukázal pri troch iniciatívach:

 • 55 % CEOs na Slovensku neplánuje investície do klimatických riešení na prírodnej báze, pričom vo svete ich neplánuje 36 %,
 • 48 % CEOs na Slovensku neplánuje zavádzať iniciatívy na ochranu hmotného majetku a pracovnej sily svojej firmy pred fyzickými dosahmi klimatických rizík oproti 28 % CEOs vo svete,
 • 46 % menej CEOs na Slovensku plánuje začleniť klimatické riziká do finančného plánovania oproti 31 % vo svete.

Väčšina generálnych riaditeľov uvádza pokrok v oblasti dekarbonizácie, ale menej z nich má plány na ďalšie opatrenia v oblasti klímy

Prameň: Slovenský CEO prieskum spoločnosti PwC


Vaše ďalšie kroky: Pozrite sa na prírodné klimatické riešenia.
Vo všeobecnosti je potrebný väčší pokrok v oblasti zmierňovania klimatických zmien a reálnym prínosom môžu byť klimatické riešenia v súlade s prírodou. Zrýchľujúci sa úpadok prírodných ekosystémov a nedostatočná reakcia spoločnosti a biznisu spôsobujú, že strata prírodných ekosystémov je čoraz naliehavejšou výzvou, ktorá súvisí so zmenou klímy. PwC odhaduje, že celková finančná hodnota, ktorá je ohrozená v dôsledku klimatických zmien, na 19 veľkých burzách tvorí takmer 45 biliónov USD. Nebude to ľahké, ale CEOs by mali hľadať biznisové modely s pozitívnym vplyvom na životné prostredie, ktoré nielen zmierňujú riziká a posilňujú finančnú návratnosť, ale sú prospešné aj pre spoločnosť. Niektoré spoločnosti môžu nájsť príležitosti na riešenie klimatických priorít a priorít prírody súčasne. Napríklad opätovné zalesňovanie môže pomôcť zachytiť emisie a zároveň zvýšiť biodiverzitu, nasmerovať kapitál do rozvojových ekonomík a podporiť miestne komunity.

4. Príležitosti, ktoré prináša umelá inteligencia

Okrem klimatických zmien je druhým megatrendom so systémovými a existenčnými dôsledkami nástup umelej inteligencie, ktorá prináša ďalšiu technologickú revolúciu. Náš prieskum sa konkrétne zameral na generatívnu umelú inteligenciu (AI), ktorá by mohla výrazne zmeniť fungovanie firiem. Blíži sa tiež ku kritickému bodu pre transformáciu biznisových modelov, redefinovanie pracovných procesov a zmeny týkajúce sa celých odvetví. Zdá sa, že CEOs v tohtoročnom prieskume veria v rýchle tempo zavádzania generatívnej umelej inteligencie a v jej obrovský potenciál. Napríklad v priebehu budúceho roka približne polovica CEOs vo svete a 35 % na Slovensku očakáva, že generatívna umelá inteligencia zvýši ich schopnosť budovať dôveru vo firme interne aj v spoločnosti.

Približne 60 % CEOs vo svete a 43 % na Slovensku očakáva, že zlepší kvalitu produktov alebo služieb. V priebehu nasledujúcich troch rokov takmer sedem z desiatich CEOs vo svete a aj na Slovensku tiež predpokladá, že generatívna umelá inteligencia zvýši konkurenciu a bude vyžadovať nové zručnosti. Ale CEOs na Slovensku veria menej (55 %) oproti CEOs na svete (68 %), že generatívna AI zmení spôsob, akým ich firma vytvára hodnoty, ako ich prináša svojim zákazníkom a ako ich pretavuje do zisku. Doterajšie skúsenosti zjavne napĺňajú očakávania. CEOs, ktorí tvrdia, že vo svojej spoločnosti implementovali generatívnu AI (približne jedna tretina našej vzorky), s oveľa väčšou pravdepodobnosťou ako iní predvídajú jej transformačný potenciál v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov, ako aj v priebehu nasledujúcich troch rokov.

Generatívna AI vstupuje do firiem pomaly, CEOs očakávajú, že viac ovplyvní ich fungovanie v najbližších troch rokoch

Poznámka: Nesúhlasím je súčet odpovedí „mierne nesúhlasím“, „skôr nesúhlasím“ a „veľmi nesúhlasím“; Súhlasím je súčet odpovedí „mierne súhlasím“, „skôr súhlasím“ a „veľmi súhlasím“.
Prameň: Slovenský CEO prieskum spoločnosti PwC

Celkovo CEOs očakávajú v krátkodobom horizonte pozitívny vplyv generatívnej AI na biznis. Patria sem aplikácie, ktoré pomáhajú predávať, napríklad prostredníctvom zlepšenej kvality produktov a dôvery zákazníkov, ako aj tie, ktoré zvyšujú efektivitu procesov. Tento trend je v súlade s výsledkami prieskumu PwC o riadení rizík (Global Risk Survey 2023), ktorý zistil, že 60 % respondentov považuje generatívnu AI skôr za príležitosť než riziko. Ale z pohľadu vývoja v spoločnosti je vplyv generatívnej AI stále nejasný. Zdá sa, že jedným z dôsledkov využívania generatívnej AI bude pravdepodobne znižovanie počtu zamestnancov – aspoň v krátkodobom horizonte. Pričom jedna štvrtina CEOs vo svete a jedna pätina CEOs na Slovensku očakáva zníženie počtu zamestnancov v roku 2024 aspoň o 5 % v dôsledku generatívnej AI. Spoločnosti, ktoré znižujú počet zamestnancov, aby dosiahli efektívnosť v niektorých oblastiach, ich už môžu kompenzovať prijímaním zamestnancov v iných oblastiach.

Napríklad, hoci len 14 % CEOs v technologických firmách vo svete očakáva v budúcom roku zníženie počtu zamestnancov v dôsledku generatívnej AI, až 56 % z nich počíta aj s prijímaním nových zamestnancov v roku 2024 – čo je viac o 20 percentuálnych bodov, než je celosvetový priemer v našom CEO prieskume. Celkovo 39 % CEOs vo svete a 33 % CEOs na Slovensku očakáva, že sa počet zamestnancov ich spoločnosti v nasledujúcich 12 mesiacoch zvýši o 5 % alebo viac. Na základe týchto zistení vidíme, že CEOs musia podporovať zamestnancov, pokiaľ ide o generatívnu AI. Transparentná a dôveryhodná komunikácia týkajúca sa plánov a rozhodnutí súvisiacich s AI môže pomôcť zamestnancom, ktorí sa obávajú umelej inteligencie (a toho, čo to môže znamenať pre ich prácu), aby s ňou pohodlnejšie experimentovali – a inovovali. V konečnom dôsledku musia CEOs prijať svoju novú úlohu – pochopiť, vysvetliť a zvládnuť nevyhnutné napätie medzi krátkodobými stratami pracovných miest a dlhodobým potenciálom vytvárania pracovných miest v dôsledku AI.

CEOs očakávajú, že generatívna umelá inteligencia bude prinášať významné výhody

Poznámka: súčet percent nemusí byť 100 kvôli odpovediam "neviem" a zaokrúhleniu
Prameň: Slovenský CEO prieskum spoločnosti PwC

Vaše ďalšie kroky: Venujte sa osobne viac svojej stratégii využitia umelej inteligencie. V súčasnosti sme v začiatkoch zavádzania generatívnej AI a väčšina spoločností stále len zisťuje, čo sa dá dosiahnuť – a prečo. Napriek nadšeniu je generatívna umelá inteligencia iba jedným typom umelej inteligencie a ešte stále nedosiahla nič, čo by sa blížilo jej potenciálu. Ako CEOs postupujú, musia zvládať napätie medzi potenciálnymi rizikami a túžbou rýchlo konať, aby využili príležitosti. Úspešné spoločnosti zosúlaďujú svoju AI stratégiu so svojimi existujúcimi digitálnymi stratégiami, zvyšujú kvalifikáciu zamestnancov a podporujú experimentovanie vo svojich organizáciách, aby identifikovali spôsoby jej využitia. Keď chcú využiť digitálne platformy alebo produkty s podporou AI (vrátane modelov typu čokoľvek ako služba), budú musieť preskúmať nespočetné množstvo možností, aby našli optimálne využitie, ktoré by prinieslo hodnotu zákazníkom, zamestnancom, akcionárom a všeobecne spoločnosti.

5. Aké výzvy prináša AI

Aj keď využívanie a vplyv generatívnej AI pomaly rastie, odborníci vyjadrujú obavy z potenciálne významných a nezamýšľaných dôsledkov, ktoré by sa mohli objaviť, keď sa v spoločnosti naplno prejaví využívanie AI. CEOs vo svete a na Slovensku sa v prieskume vyjadrili podobne. Pokiaľ ide o generatívnu AI, generálni riaditelia sa najviac obávajú rizika kybernetickej bezpečnosti – 68 % CEOs na Slovensku a 64 % vo svete. Až 64 % CEOs na Slovensku a 52 % vo svete súhlasí s tým, že to pravdepodobne zvýši šírenie dezinformácií v spoločnosti. Takmer tretina CEOs vo svete a rovnako na Slovensku tiež očakáva, že generatívna AI zvýši v nasledujúcich 12 mesiacoch predsudky voči konkrétnym skupinám zamestnancov alebo zákazníkov. Takmer toľko isto CEOs nesúhlasí, čo naznačuje, že predsudky budú pravdepodobne oblasťou rastúcej pozornosti, pretože rozsah a zložitosť úlohy generatívnej AI v podnikaní sa rozširuje. Je zaujímavé, že znalosť generatívnej AI medzi CEOs vo svete, ktorých spoločnosti ju už vo veľkej miere implementovali, nezmierňuje ich obavy z rizík.

CEOs sa obávajú, že AI zvýši kybernetické riziká a šírenie dezinformácií

Poznámka: Nesúhlasím je súčet odpovedí „mierne nesúhlasím“, „skôr nesúhlasím“ a „veľmi nesúhlasím“; Súhlasím je súčet odpovedí „mierne súhlasím“, „skôr súhlasím“ a „veľmi súhlasím“. Zobrazené percentá nemusia byť v dôsledku zaokrúhľovania spolu 100.
Prameň: Slovenský CEO prieskum spoločnosti PwC

Celkovo tieto zistenia zvýrazňujú spoločenskú zodpovednosť generálnych riaditeľov, aby zabezpečili zodpovedné využívanie AI vo svojich firmách. Vzhľadom na tempo inovácií a pochopiteľné meškanie pri zavádzaní nových právnych noriem a predpisov, bremeno zodpovednosti za manažment tejto pokrokovej technológie zatiaľ nesie firemný sektor. Ako nám v nedávnom rozhovore povedal Robert Playter, CEO Boston Dynamics (výrobca robotiky): „Aj keď existujú potenciálne riziká s AI a s veľkými jazykovými modelmi, veríme viac v jeho potenciál a vytváranie hraníc na zmiernenie akéhokoľvek rizika. Táto integrácia, rovnako ako všetky aplikácie našich robotov, musí dodržiavať etické princípy, ktoré prísne zakazujú používať roboty ako zbrane alebo ich používať na účely ubližovania alebo zastrašovania.“

Vaše ďalšie kroky: Využívajte AI rýchlo, ale zodpovedne. V návale skúmania potenciálu generatívnej AI neprehliadnite jej potenciálne úskalia, pretože aj tie sa môžu rýchlo vyvíjať. Kľúčom je zamyslieť sa nad všetkými rizikami generatívnej AI, počnúc stratégiou, a treba zvážiť, ako ovplyvnia prakticky každého zamestnanca. Stanovte si jasné priority založené na rizikách, aby ste sa zamerali na najväčšie riziká, a vytvorte prísne interné kontroly týkajúce sa ochrany osobných údajov a spôsobu školenia modelov AI. Venujte zvláštnu pozornosť tomu, ako predajcovia a iné tretie strany riadia riziká AI, a neustále monitorujte regulačné prostredie, aby ste držali krok s vývojom v oblasti ochrany osobných údajov, predsudkov vyplývajúcich z AI a toho, ako by sa mala AI manažovať. A nezabudnite na svoj kybernetický program, ktorý teraz potrebuje sofistikovanejšie prístupy k modelovaniu kybernetického rizika, ako je skenovanie hrozieb pomocou vzorcov špecifických pre sektor vašej spoločnosti a dokonca aj pre vašu stratégiu. Niektoré z najinovatívnejších prístupov budú – dosť ironicky – využívať generatívnu AI na kybernetickú ochranu.

Váš sprievodca pre znovuobjavenie biznisového modelu

6. Premeňte bariéry na príležitosti

Ak CEOs lepšie pochopia výzvy a príležitosti spojené so zásadnými zmenami podnikateľských modelov, môžu začať meniť svoje firmy zvnútra. Opýtali sme sa ich na prekážky, s ktorými sa často stretávajú pri transformácii svojich firiem.

Ich odpovede naznačujú, že mnohé obmedzenia sú špecifické pre daný sektor. Výzvy v oblasti infraštruktúry napríklad bránia novým biznisovým modelom (v miernom alebo väčšom rozsahu) v energetike, vo verejných službách, v doprave a logistike (61 %, 58 % a 56 %, v porovnaní s celosvetovým priemerom 37 %). Prieskum však ukázal, že CEOs, ktorí sa viac zaujímajú o životaschopnosť svojich spoločností, s väčšou pravdepodobnosťou upozorňujú na existenciu prekážok pri transformácii. Navyše len 25 % generálnych riaditeľov opísalo nedostatočnú podporu zo strany predstavenstva ako čo i len miernu prekážku v ich úsilí o obnovu a iba 30 % CEOs uviedlo to isté o podpore z interného prostredia.

Podobne len 26 % CEOs označilo nedostatočnú podporu zo strany predstavenstva alebo manažmentu za mierne alebo väčšie obmedzenie dekarbonizácie biznisového modelu spoločnosti.

Mnohé z prekážok, ktoré bránia pokroku vo firmách, dokážu CEOs ovplyvniť

Prameň: Slovenský CEO prieskum spoločnosti PwC

Na druhej strane, mnohé obmedzenia pre dosiahnutie inovácií, ktoré CEOs vnímajú, spadajú priamo do ich sféry vplyvu. Byrokratické procesy, konkurenčné prevádzkové priority, obmedzené finančné zdroje, zručnosti pracovnej sily a technologické schopnosti podliehajú vplyvu CEOs – rovnako ako efektivita. CEOs vo svete v priemere uviedli, že 40 % času stráveného na stretnutiach, administratívnych procesoch a e-mailoch je neefektívnych, a CEOs na Slovensku 31 %. CEOs v prieskume navyše uviedli, že 35 % času stráveného na rozhodovacích stretnutiach, čo je činnosť, nad ktorou majú sami často priamu osobnú kontrolu, je neefektívnych (CEOs na Slovensku 31 %). Náš konzervatívny odhad nákladov na túto neefektívnosť by sa rovnal samostatnej dani z produktivity vo výške 10 biliónov USD. To je asi 7 % globálneho HDP pri parite kúpnej sily.

CEOs vo svete odhadujú administratívnu neefektívnosť na 40 % a CEOs na Slovensku na 31 %

Prameň: Slovenský CEO prieskum spoločnosti PwC

Vaše ďalšie kroky: Zapojte svojich ľudí, posilnite ich právomoci a pomôžte im. CEOs a manažment firmy môžu urobiť oveľa viac, aby riešili neefektívnosť, ale nemôžu urobiť všetko. Preto je dôležité, aby lídri a zamestnanci boli na jednej vlne, stotožnili sa so zásadnými zmenami a budovali kultúru dôvery. Zamestnanci by sa mali cítiť bezpečne, aby mohli navrhovať prínosné zlepšenia a prinášať inovácie. Začnite tým, že identifikujete rozdiely medzi názormi lídrov a zamestnancov. Až 84 % CEOs spoločností, ktoré vo veľkej miere implementovali generatívnu AI, sa domnieva, že v roku 2024 zvýši efektivitu pracovného času ich zamestnancov. Zamestnanci sa zdajú menej presvedčení – iba 31 % z nich očakáva, že generatívna AI zvýši ich produktivitu a efektivitu v práci v nasledujúcich piatich rokoch (podľa globálneho prieskumu PwC Hopes and Fears Survey 2023). Ak chcete vybudovať dôveru, začnite transparentnosťou a pozvite zamestnancov, aby zohrávali aktívnu úlohu pri zavádzaní inovácií. Zvážte občianske iniciatívy, ktoré môžu pomôcť zamestnancom budovať ich zručnosti a okamžite ich uplatňovať. Prepracujte kariérne cesty na základe zručností, nie pracovných miest, aby mali zamestnanci pri zmene pracovných miest viac príležitostí.

7. Zrealizujte najdôležitejšie iniciatívy

Skutočný pokrok sa dostaví, keď lídri a spoločnosti zrealizujú rozvojové iniciatívy, aby vytvorili nové hodnoty pre svojich zákazníkov. Analýza údajov z tohtoročného prieskumu ukázala pozitívnu súvislosť medzi ziskovými maržami, ktoré CEOs potvrdili v prieskume, a iniciatívami, ktoré mali veľký alebo veľmi veľký vplyv na ich biznisové modely – ako je vývoj a nasadenie nových technológií, nové cenové modely a strategické partnerstvá. To platilo pre jednotlivé iniciatívy a aj pre inovačný index, ktorý sme vytvorili. Údaje naznačujú, že výnosy sú o tri až päť percentuálnych bodov vyššie pri činnostiach s veľmi veľkým vplyvom na obchodné modely ako pri činnostiach s obmedzeným vplyvom.

Každá reinvencia je spojená s vyššími ziskovými maržami

Poznámka: Prémia za ziskovú maržu je rozdiel v predpokladanej marži medzi CEOs, ktorí odpovedali na otázku „Do akej miery ovplyvnili nasledujúce kroky spôsob, akým vaša spoločnosť vytvára, dodáva a zachytáva hodnotu za posledných päť rokov?“ - „vo veľkej miere“ a CEOs, ktorí odpovedali „vôbec alebo len vo veľmi obmedzenom rozsahu“; úsečky predstavujú 95 % dôveryhodných intervalov; prerušovaná čiara označuje žiadnu prémiu za ziskovú maržu.
Prameň: Slovenský CEO prieskum spoločnosti PwC

Správne iniciatívy pre každú spoločnosť sa budú, samozrejme, líšiť v závislosti od jej stratégie, biznisového modelu, kontextu odvetvia a konkurenčného prostredia. Avšak jednoznačne sa ukazujú dve veci:

 • svižné prerozdeľovanie zdrojov – ide o uznávanú vlastnosť vysokovýkonných spoločností, ktorá zostáva kritickou oblasťou pozornosti každého CEO. Takmer dve tretiny CEOs vo svete uviedli, že z roka na rok prerozdelili 20 % alebo menej zdrojov, a takmer 30 % CEOs uviedlo prerozdelenie zdrojov vo výške 10 % alebo menej. Vyššie úrovne ročného prerozdelenia v prieskume súviseli s vyššou úrovňou reinvencie a vyššími ziskovými maržami,
 • treba sa pozrieť za múry spoločnosti a vedieť spolupracovať s inými partnermi v rámci biznisových a spoločenských ekosystémov – samostatný výskum PwC zistil, že je často možné vytvoriť väčšiu hodnotu, než by dokázala dosiahnuť ktorákoľvek firma sama, a to spoluprácou naprieč odvetviami – napríklad prostredníctvom spoločných podnikov alebo aliancií – s cieľom poskytnúť to, čo zákazníci potrebujú.

Spoločnosti spolupracujúce v ekosystémoch majú 1,7-krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú rýchlejšie uvádzať na trh nové produkty než konkurenti, 1,2-krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú flexibilné a agilné, a 2,3-krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú vysoko inovatívne.

Vaše ďalšie kroky: Pospájajte súvislosti s hodnotou. V konečnom dôsledku musia mať CEOs a ich tímy jasnú predstavu o tom, ako dohody, projekty alebo iné investície vytvárajú hodnotu – a musia byť ochotní uskutočniť náročné výzvy, či už ide o prerozdelenie zdrojov zo starých podnikov alebo predefinovanie odvetvia, kde spoločnosti podnikajú, a spolupracujúcich partnerov. Takéto kolaboratívne ekosystémy ponúkajú najlepší (a pravdepodobne jediný) spôsob, ako riešiť zložité, ďalekosiahle výzvy, ako je zmena klímy. Je tiež potrebné mať na pamäti, že alokácia zdrojov môže prebiehať na viacerých úrovniach. Patria sem napríklad strategické rozhodnutia o tom, ktoré aktíva sú – alebo by mali byť – v portfóliu spoločnosti, ako aj schopnosť spoločnosti z nich vyťažiť maximum.

8. Prekalibrujte vaše očakávania týkajúce sa klimatických priorít

Keď CEOs nastavujú priority vo svojich firmách, mnohí z nich vnímajú klimatickú zmenu ako nejakú zmenu v priemysle, ktorá zahŕňa, s ohľadom na mnohé riziká, možné príležitosti. Skoro tretina očakáva, že klimatické zmeny zmenia spôsob, akým vytvárajú a prinášajú pridanú hodnotu už v ďalších troch rokoch, spolu so zhruba štvrtinou, ktorá hovorí o horizonte piatich rokov. To by mohlo sčasti vysvetľovať, prečo 41 % CEOs vo svete spolu s viac ako 50 % CEOs v chemických firmách tvrdí, že ich firmy stanovili nižšie limity pre investície do klimaticky priaznivých projektov ako pre iné investície. Z geografického hľadiska, CEOs v Ázii a Pacifiku sú viac naklonení prijať nižšie limity, hoci nepovedali, že by pociťovali veľké alebo extrémne ohrozenie klimatickými zmenami. Dokonca až 65 % CEOs na Slovensku akceptovalo výrazne nižšiu mieru návratnosti investícií šetrných ku klíme. A 28 % CEOs na Slovensku oproti 18 % CEOs vo svete považuje za akceptovateľnú mieru návratnosti investícií šetrných voči klíme v porovnaní s inými investíciami v rozsahu viac ako šesť percentuálnych bodov.

To je v súlade so sentimentom investorov v Globálnom prieskume investorov PwC 2023, z ktorých dve tretiny tvrdia, že spoločnosti by mali vynakladať náklady na riešenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich problémov (ESG), aj keď to znižuje krátkodobú ziskovosť.

Požiadavky na návratnosť sú kritickými vstupmi pri rozhodovaní o alokácii podnikových zdrojov. Takže dôkaz, že CEOs menia svoje očakávania, keď čelia klimatickým výzvam, je nádejným znakom pokroku v tejto oblasti. Súvisiaci výskum PwC tiež prináša dôkazy o posune záujmu súkromných investorov o zelené technológie smerom k sektorom s vyššími emisiami.

41 % CEOs vo svete a 65 % na Slovensku akceptovalo nižšiu mieru návratnosti investícií šetrných ku klíme

Poznámka: Investície šetrné ku klíme boli definované ako „napr. prechod na energeticky efektívne prevádzky, vývoj ekologickejších produktov a služieb, zavádzanie technológií na znižovanie emisií.
Prameň: Slovenský CEO prieskum spoločnosti PwC

CEOs na Slovensku akceptujú nižšiu mieru návratnosti investícií šetrných ku klíme než CEOs vo svete

Prameň: Slovenský CEO prieskum spoločnosti PwC

Vaše ďalšie kroky: Spolupracujte so svojím CFO na klimatickej stratégii. Vzhľadom na konzervatívne zmýšľanie s orientáciou na dlhodobé výsledky a výkon sú CFOs prirodzenými a dôveryhodnými partnermi pre CEOs, pretože riešia záležitosti, ako je alokácia zdrojov, dlhodobé kapitálové výdavky alebo fúzie a akvizície s cieľom vybudovať udržateľnejšie biznisové modely. CFOs a finančné funkcie majú tiež množstvo nástrojov – napríklad na prognózovanie, zostavovanie rozpočtu, alokáciu zdrojov a riadenie rizík – ktoré môžu použiť na prenesenie udržateľnosti do centra stratégie. To by malo byť prínosom pre zistenie, ktoré zásahy budú mať najväčší vplyv na dekarbonizáciu, sociálnu udržateľnosť alebo prírodu. Pre CEOs, ktorí sa snažia o rýchlejšiu transformáciu prostredníctvom fúzií a akvizícií, spoločných podnikov a aliancií, môže byť partnerstvo so CFOs obzvlášť dôležité – a to ako v zodpovednom prístupe k oceňovaniu, tak aj v komunikácii hodnoty investorom.

9. Buďte v strehu

„Skôr alebo neskôr sa niečo zásadné vo vašom podnikaní zmení. Či už ide o zmenu v technológii, intenzívnej konkurencii alebo regulácii, spoločnosti čelia silám, ktoré sa nakopia tak zákerne, že možno si len ťažko stihnete uvedomiť, čo všetko sa zmenilo,“ napísal zosnulý Andy Grove, bývalý CEO spoločnosti Intel, vo svojej monografii, ktorá vyšla v roku 1996 pod názvom Only the Paranoid Survive.

Čelíme bodom zlomu, ktoré podľa Andyho Grovea vyvolávajú rozsiahle zmeny v spôsobe, akým sa podniká a akým sa vedú firmy. CEOs musia byť „paranoidnými“ strážcami svojho podnikania pred konkurentmi, „ktorí sa ich budú snažiť zhltnúť kúsok po kúsku, kým nezostane nič“. Groveov odkaz na body zlomu bol zjavne viditeľný v dátach z tohtoročného prieskumu. Tí CEOs, ktorí sú menej presvedčení o životaschopnosti svojej spoločnosti, si viac uvedomujú hrozby, ktorým čelia. Či už preto, že sú vystavení väčšiemu riziku týchto hrozieb, alebo preto, že vidia niečo, čo iné spoločnosti nevidia, a to sa pravdepodobne líši podľa spoločnosti, odvetvia a geografickej polohy. Globálna štúdia interného auditu PwC 2023 poukazuje na to, aké užitočné môžu byť tímy interného auditu pri zavádzaní systémov včasného varovania a rozpoznávania rizík, ktoré pomôžu odhaliť tieto nebezpečenstvá.

CEOs, ktorí sú menej presvedčení o životaschopnosti svojej spoločnosti, si o niečo viac uvedomujú závažné hrozby

Prameň: Globálny CEO prieskum 2024 – 27. ročník | www.ceosurvey.pwc

Vidíme tiež, že CEOs, ktorí sa viac zaujímajú o životaschopnosť svojich podnikov, sa prispôsobujú o niečo viac ako ostatní. Platilo to najmä medzi tými CEOs, ktorí tvrdia, že ich spoločnosť vytvorila nové strategické partnerstvá, prešla z modelov globálneho dodávateľského reťazca na regionálne alebo zaviedla nové cenové modely.

CEOs, ktorí sú menej presvedčení o životaschopnosti svojej spoločnosti, majú o niečo väčšiu pravdepodobnosť, že prijmú opatrenia na zmenu biznisového modelu

Prameň: Globálny CEO prieskum 2024 – 27. ročník | www.ceosurvey.pwc

Vaše ďalšie kroky: Uvažujte a pochybujte o platnosti osvedčených konceptov úspechu. Na to, aby ste ako líder dokázali byť vždy o krok vpred, je nevyhnutné položiť si otázky o platnosti doterajších konceptov úspechu. V každom odvetví to môže byť iné. Napríklad tradičné bankovníctvo čelí novým výzvam, ktoré prinášajú nové technologické platformy. Zažité predstavy o konkurenčných výhodách etablovaných bánk narúša príchod nových technológií, ktoré menia vzťahy s klientmi a vnímanie štrukturálnych výhod regulácie. Finančné inštitúcie musia začať spolupracovať so širšou sieťou partnerov a platforiem, aby sa prispôsobili meniacemu sa dopytu zo strany zákazníkov. Aby spoločnosti dokázali prosperovať v tomto novom svete, musia pochopiť, ako môžu využiť ekosystémy pre potreby zákazníkov. CEOs by mali uvažovať o tom, akú úlohu majú hrať ich firmy v rámci hodnotových reťazcov vrátane toho, ako uľahčia a zúročia rýchlo sa rozširujúce toky finančných transakcií a údajov o zákazníkoch.

Nekonečné zmeny

Výsledky viacerých posledných prieskumov dokazujú, že CEOs vedia o strategických bodoch zlomu a cítia naliehavosť konať. Údaje tiež naznačujú, že existuje rastúci tlak na efektívnosť manažmentu firiem, aby vo firmách udržali energiu potrebnú na transformáciu, mali odvahu spochybňovať status quo a zvýšili dynamiku zmien.V nedávnom článku o stratégii a biznise Ryan Hawk, Nadia Kubis a Blair Sheppard z PwC opisujú niekoľko kritických priorít pre lídrov, ktorí sú otvorení transformáciám.

Napríklad, CEOs by mali posilniť svoje exekutívne tímy a zamestnať expertov v rozvíjajúcich sa sektoroch, ako sú klimatické zmeny alebo umelá inteligencia, ktoré sú kritické pre budúci úspech ich firiem. Tiež je dôležité skôr zapojiť celý tím do prebiehajúcich zmien, ako aj do procesov riadenia a kontroly, než delegovať na jednotlivých manažérov riadenie samostatných iniciatív. Okrem toho mnohé organizácie budú musieť vziať do úvahy skutočnosť, že odpovede na veľké množstvo otázok neexistujú.

A čo viac, CEOs potrebujú plán na komunikáciu naliehavosti, ktorú cítia, aby každý pochopil a mohol potenciálne aktívne prispieť k zmenám. Ľudia skvele fungujúci vo svojej súčasnej práci sa môžu brániť zmenám, pretože sa obávajú, že nemusia byť dobrí v tom, čo sa od nich bude vyžadovať v budúcnosti. CEOs, ktorí to myslia s reinvenciou vážne, musia nájsť spôsob, ako uznať obavy, oceniť zvedavosť a otvorenosť učiť sa a povzbudiť manažérov, aby pomohli ľuďom prispôsobiť sa. Mnoho z týchto zásad vedenia pravdepodobne poznáte, ale všetky z nich zvyšujú očakávania, že CEOs nastúpia na cestu nutného objavovania, ktorá je kľúčová pri snahe rozvinúť dlhodobé prístupy na ocenenie kreativity. Keďže vchádzame do obdobia kontinuálnych zmien, CEOs budú mať jedinečnú príležitosť prebudovať svoje spoločnosti a ich samých tak, aby prosperovali z transformácie v priemysle a pretavovali svoje ambície do reality.


Slovenský CEO prieskum 2024 – 14. ročník

Prieskum realizovala poradenská spoločnosť PwC Slovensko v spolupráci so slovenskou edíciou magazínu Forbes po 14.-krát. Oslovení CEOs odpovedali prostredníctvom online dotazníka od 15. decembra 2023 do 31. januára 2024. Na prieskume sa zúčastnilo 194 generálnych riaditeľov firiem z rôznych odvetví pôsobiacich na Slovensku.

 • 80 % respondentov sú CEOs spoločností v súkromnom vlastníctve
 • 51 % respondentov sú CEOs spoločností riadených vlastníkom
 • 37 % respondentov sú CEOs materskej spoločnosti, pod ktorú spadá jeden či viacero podnikateľských subjektov
 • 40 % respondentov sú CEO lokálnej dcérskej spoločnosti, ktorej materská spoločnosť ovláda viacero subjektov
 • 27 % respondentov sú CEOs z rodinných firiem
 • 32 % respondentov sú CEOs spoločností s tržbami viac ako 30 miliónov EUR
 • 38 % respondentov sú CEOs spoločností s tržbami od 5 do 30 miliónov EUR
 • 82 % respondentov sú CEOs spoločností s menej ako 500 zamestnancami
 • 18 % respondentov sú CEOs spoločností s viac ako 500 zamestnancami

Globálny CEO prieskum – 27. ročník

Metodológia, demografia a definície

Na globálnom CEO prieskume PwC sa zúčastnilo 4 702 generálnych riaditeľov v 105 krajinách od 2. októbra do 10. novembra 2023. Globálne a regionálne grafy v tejto správe sú vážené proporcionálne podľa štátneho HDP tak, aby názory riaditeľov zostali reprezentatívne vo všetkých regiónoch. Údaje o odvetví a krajine sú založené na nevážených údajoch od všetkých 4 702 riaditeľov, ktorí zahŕňajú 4 088 mužov, 521 žien a 93 nebinárnych osôb alebo osôb, ktoré svoje pohlavie neuviedli. Ďalšie podrobnosti podľa regiónu, krajiny a priemyslu sú k dispozícii na vyžiadanie. Všetky rozhovory boli uskutočnené dôverne.

Z generálnych riaditeľov, ktorí sa zúčastnili na výskume, vyplynulo:

 • 3 % vedie organizácie so zárobkami 25 mld. USD alebo viac
 • 4 % vedie organizácie so zárobkami medzi 10 až 25 mld. USD
 • 20 % vedie organizácie so zárobkami medzi 1 až 10 mld. USD
 • 31 % vedie organizácie so zárobkami medzi 100 mil. až 1 mld. USD
 • 68 % vedie organizácie so zárobkami do 100 mil. USD

Poznámky:
Nie všetky percentá v grafoch sa rovnajú 100 percentám – je to výsledok zaokrúhľovania percent; otázky s viacerými zaškrtnuteľnými odpoveďami aj odpovede v niektorých položkách nezahŕňajú odpovede ako „iná“, „žiadna z uvedených“, a „neviem“.

Taktiež sme uskutočnili hĺbkové rozhovory s generálnymi riaditeľmi zo Severnej Ameriky a Ázie – Pacifiku. Dva z týchto rozhovorov sú citované pod touto správou; plné rozhovory nájdete na: https://www.strategy-business.com/inside-the-mind-of-the-ceo

Výskum bol uskutočnený naším globálnym centrom výskumu PwC Research, ktoré sa špecializuje na primárny výskum a na služby konzultovania založené na dôkazoch. https://www.pwc.co.uk/pwcresearch

O dani za neefektivitu

Skombinovali sme dáta z tohtoročného globálneho CEO prieskumu spolu s vybranými dátami z iných zdrojov a tak sme vypočítali náklady neefektivity, ktoré sa pohybovali od 10 do 20 biliónov dolárov. To vychádza na 7 % až 13 % globálneho HDP v parite kúpnej sily.

Vychádzali sme z týchto predpokladov:

 • Percento celkového času, ktoré sme považovali za neefektívne, bolo sčítanie odhadov priemerného času považovaného za neefektívne počas stretnutí a v administratívnej práci. 
  • Aby sme dostali odhad za stretnutia, vynásobili sme náš odhad percentom dohodnutého času na stretnutia, ktorý považujeme za neefektívny (priemer: 40 %), vynásobili ho odhadom priemernej percentuálnej časti času stráveného na stretnutiach za týždeň (15 %; na základe výskumu, ktorý naznačuje priemerne šesť hodín plánovaných stretnutí týždenne; Rogelberg, Scott & Kello, 2007).
  • Na odvodenie odhadu pre administratívnu prácu sme vynásobili náš odhad percenta neefektívnej administratívnej práce (priemer: 38 %) odhadom priemerného percentuálneho času využitého na administratívne úlohy za týždeň (od 15,5 do 38 %; založené na výskume odporúčajúcom minimum päť hodín a priemerne 15 hodín administratívnej práce týždenne; West Monroe, 2018).
 • Výdavky na výplaty na zamestnanca boli odvodené vydelením predpokladaného príjmu na každú firmu (uvedené príjmy krát 0,15) uvedeným počtom zamestnancov firmy.
 • Portál Statista odhaduje číslo globálnej pracovnej sily na 3,39 miliardy dolárov.

O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 151 krajinách sveta s vyše 364 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.


Cieľom tejto publikácie je priniesť čitateľovi iba všeobecné informácie a pomôcť mu získať základný obraz o veciach, o ktoré sa zaujíma, a nie poskytnúť mu profesionálne poradenstvo. Nikto by sa preto nemal riadiť výlučne informáciami, ktoré sú v nej obsiahnuté, ale mal by sa zakaždým opierať o špecifické odborné rady. Nevydávame nijaké vyhlásenie či záruku (či už explicitnú alebo implicitnú), pokiaľ ide o presnosť či úplnosť informácií uvedených v tejto publikácii. Pokiaľ to zákon povoľuje, PwC neprijíma ani nepreberá na seba nijakú povinnosť, zodpovednosť či povinnú starostlivosť za akékoľvek následky voči komukoľvek, kto by konal alebo nekonal podľa informácií uvedených v tejto publikácii, a ani za akékoľvek rozhodnutia prijaté na jej základe.

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás