Celosvetové tržby PwC vzrástli o 7 % na 42,4 mld. USD

01/10/19

 • Zamerali sme sa na náš hlavný cieľ – prinášať slušný rast tržieb na všetkých hlavných trhoch a vo všetkých oblastiach nášho podnikania
 • Vytvorili sme 25-tisíc nových pracovných miest, počet zamestnancov narástol na 276-tisíc
 • Investície vo výške 3 mld. USD sme vynaložili na ďalšie vzdelávanie našich zamestnancov ako aj na vývoj a zdieľanie technológií s cieľom podporovať klientov a rôzne komunity
 • Zaviazali sme sa riešiť nedostatky v zručnostiach a osloviť milióny ľudí cez spoluprácu s vládami, firmami a mimovládnymi organizáciami
 • Dosiahli sme pokrok v oblasti kvality auditu spolu s ďalšími investíciami do zlepšovania kvality vo všetkých oblastiach poskytovaných služieb
 • Masívne investujeme do nových technológií – je to súčasťou nášho úsilia stať sa jednou z popredných svetových organizácií vo využívaní cloudových služieb

 

LONDÝN – utorok, 1. októbra 2019 – Za obdobie 12 mesiacov, ktoré skončilo 30. júna 2019 (ďalej iba finančný rok 2019 - „FR19“), dosiahli firmy siete PwC na celom svete hrubé príjmy vo výške 42,4 mld. USD, čo predstavuje v lokálnych menách nárast o 7 % a v USD nárast o 4 %. Tržby narástli vo všetkých oblastiach podnikania a na všetkých hlavných trhoch, čomu napomáhala aj sila značky PwC i pokračujúce masívne investície do zvyšovania kvality, technológií a ľudských zdrojov.
 

Keďže v dôsledku rýchlo napredujúceho technologického pokroku, očakávaní záujmových strán a iných zmien musia naši klienti riešiť čoraz náročnejšie úlohy a reagovať na čoraz väčší počet príležitostí, vyžadujú od nás, aby sme s nimi spolupracovali vo všetkých oblastiach našej činnosti a pomáhali im riešiť také problémy, akými sú napr. kybernetická bezpečnosť, dôvera, regulácia a strategické plánovanie pracovnej sily. V dôsledku toho náš biznis v týchto oblastiach rýchlo rastie, aby uspokojil zvýšený dopyt našich klientov.
„Počas uplynulého roka sme sa naďalej zameriavali na to, aby sme všetkým zúčastneným stranám prinášali pridanú hodnotu, pričom sme tvrdo pracovali na budovaní dôvery v spoločnosti a pomáhali našim klientom riešiť ich najzávažnejšie problémy. V dôsledku toho rástli PwC organizácie na všetkých významných trhoch po celom svete. Značný nárast tržieb nám umožnil pokračovať v investovaní do našich firiem a ľudského potenciálu. Vďaka investíciám do najnovších technológií sú naše služby spoľahlivejšie a zvyšujú kvalitu našej práce. Vo firmách siete PwC pracuje momentálne okolo 276-tisíc ľudí po celom svete, pričom všetky organizácie investujú značné finančné prostriedky do vzdelávania a rozvoja svojich pracovníkov, aby im zabezpečili možnosť budovať si kariéru, ktorá im bude prinášať uspokojenie, a aby ich pripravili na budúci svet práce,” vraví Bob Moritz, globálny riaditeľ PwC.
 

Na americkom kontinente vzrástli tržby o 5 % (rok predtým o 4 %). Mimoriadne priaznivé hospodárske výsledky dosiahli firmy pôsobiace v USA a Kanade, no napr. v Brazílii, kvôli niektorým náročných ekonomických podmienkam, predstavoval rast príjmov len 2 %. V západnej Európe vzrástli tržby o 7 %. V regióne strednej a východnej Európy pokračoval prudký rast príjmov (o 10 %), takže už štvrtý rok po sebe dosiahol dvojcifernú hodnotu.

Značný nárast tržieb (o 9 %) zaznamenal aj región Stredného východu a Afriky, a to i napriek niektorým náročným trhovým podmienkam. V Ázii dosiahol rast tržieb 9 %, pričom v Austrálii a Oceánii zaznamenali firmy siete PwC ďalší silný rok s nárastom tržieb o 10 %.
 

Napriek rozvinutým trhom s vysoko konkurenčným prostredím vzrástli tržby našich audítorských firiem a divízií o 5 % a dosiahli výšku 17,4 mld. USD. S našimi 115-tisícmi pracovníkmi po celom svete sa nám naďalej darí zvládať výzvy vyplývajúce z povinnej rotácie audítorov v mnohých krajinách a získavať nových klientov zavádzaním špičkových riešení a novo vznikajúcich technológií do výkonu auditu. Okrem toho naďalej rastie dopyt po našich širších uisťovacích službách nielen v už etablovaných oblastiach, akými sú interný audit či riadenie rizík a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, no aj v tých doteraz netradičných ako je napr. analyzovanie dát, kryptomeny či blockchain.
 

Tržby poradenských firiem a divízií PwC stúpli o 10 % a dosiahli výšku 14,4 mld. USD. V uplynulých rokoch sa nám podarilo vybudovať si veľmi silné renomé vďaka tomu, že prinášame hodnotu klientom od vypracúvania stratégie až po samotnú realizáciu odporúčaných zmien. Vďaka tomu je dopyt po našich službách vysoký, najmä pokiaľ ide o realizáciu obchodných transakcií, tvorbu hodnôt a transformáciu podnikov. V súčasnosti majú poradenské firmy siete PwC okolo 68-tisíc pracovníkov. Zamestnávame širokú škálu talentovaných ľudí, a to nielen tých tradičnejších konzultantov v oblasti riadenia či stratégie, ale aj vedcov v oblasti dát, expertov na umelú inteligenciu, systémových inžinierov, dizajnérov, odborníkov na komunikáciu a iných skúsených, odborne fundovaných ľudí, aby pomáhali klientom riešiť ich najpálčivejšie obchodné problémy a príležitosti. Takisto máme dohodu o spolupráci s mnohými poprednými svetovými technologickými spoločnosťami, aby sme dokázali našim klientom prinášať špičkové riešenia, ktoré požadujú.
 

Tržby našich firiem a divízií poskytujúcich daňové a právne služby vzrástli o 6 % a dosiahli výšku 10,7 mld. USD. Za tento nárast z veľkej miery naďalej vďačíme komplikovanosti zmenám v mnohých lokálnych daňových systémoch, ako aj nestabilite v globálnom regulačnom a ekonomickom prostredí. Našich 55-tisíc odborníkov v našich firmách a divíziách poskytujúcich daňové a právne služby využíva najmodernejšie technologické výdobytky, aby pomáhali podnikateľským subjektom popri plnení si svojich daňových a iných povinností orientovať sa v tomto komplikovanom prostredí plnom rizík, budovať si vlastné siete expertov a riešiť zložité právne otázky. Vysoký dopyt bol najmä po našich službách v oblasti poradenstva pre ľudské zdroje, právneho poradenstva, daňového výkazníctva a strategického plánovania.
 

Je čoraz jasnejšie, že jednou z najnaliehavejších úloh, ktoré musia riešiť firmy na celom svete, je rastúci nesúlad medzi zručnosťami, ktoré ľudia reálne majú, a zručnosťami, ktoré potrebujú na to, aby sa dokázali uplatniť v digitálnom svete. Je preto žiaduce, aby organizácie, vlády a pedagógovia čo najskôr spojili svoje sily pri riešení tohto narastajúceho problému, pričom podnikateľský sektor musí pritom zohrávať významnú úlohu. Počas nasledujúcich 4 rokov sme sa preto rozhodli venovať 3 mld. USD na ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie – v prvom rade na školenia našich zamestnancov, no taktiež do vývoja a zdieľania technológií s cieľom podporovať našich klientov a rôzne komunitné spoločenstvá.

„Nesúlad medzi aktuálnymi a potrebnými zručnosťami je problémom, ktorý zasahuje priamo jadro nášho podnikania, no my našťastie máme taký záber činnosti a také bohaté skúsenosti, aby sme s tým dokázali viditeľne niečo urobiť. Preto dnes spúšťame program s názvom „Nový svet. Nové zručnosti.“, ktorý predstavuje náš záväzok voči našim zamestnancom, klientom a spoločenstvám, medzi ktorými pôsobíme, že sa s týmto závažným problémom chceme úspešne popasovať,“ pokračuje Bob Moritz.

Program sa zameriava na 4 najdôležitejšie oblasti:

 • Rozšírenie vzdelania u všetkých 276-tisíc pracovníkov PwC. Budeme spúšťať a zavádzať rozličné programy, ktoré budú napĺňať ich konkrétne potreby, od akadémií na rozvíjanie zručností cez aplikácie na budovanie digitálnej zdatnosti až po rozvoj schopností potrebných na vedenie tímu. Časť našich zamestnancov si bude rozvíjať špecializované zručnosti v rôznych oblastiach, vrátane analýzy dát, automatizácie procesov využívaním robotov či v oblasti vývoja umelej inteligencie, aby ich následne dokázali využívať pri svojej práci. U ostatných pôjde o to, aby pochopili potenciál ukrytý v nových technológiách, a mohli tak poskytovať fundované poradenstvo klientom, rôznym spoločenstvám a iným zainteresovaným osobám.
 • Poradenstvo klientom ohľadom výziev a nových úloh, ktoré so sebou prinášajú rýchle technologické zmeny a automatizácia. Táto činnosť zahŕňa identifikáciu nedostatočných či úplne chýbajúcich zručností voči pravdepodobným budúcim potrebám, plánovanie pracovnej sily, programy zvyšovania kvalifikácie a adaptácie na kultúrne zmeny.
 • Spolupráca s vládami a inštitúciami s cieľom zasiahnuť a osloviť oveľa širší okruh ľudí. Napríklad firma PwC v Luxemburgu pomáhala vyvíjať tzv. Most schopností a zručností (Luxembourg Skills Bridge), pri ktorom nachádzajú spoločnú reč odbory, rôzne združenia a podnikateľské subjekty v úsilí budovať digitálny priemysel a rozvíjať digitálne zručnosti, a to aj medzi najohrozovanejšími skupinami obyvateľstva.
 • Pomoc miliónom ľudí pri zdokonaľovaní ich zručností a vedomostí potrebných pre uplatnenie sa v digitálnom svete prostredníctvom našich neziskových iniciatív a programov, pre ktoré sa zvyšovanie kvalifikácie a rozširovanie vzdelávania stáva ťažiskovou náplňou ich práce. Táto činnosť bude zahŕňať aj spoluprácu so študentmi a pedagógmi, čo pomôže zabezpečiť, aby boli príležitosti rozložené rovnomernejšie a my tak budeme môcť osloviť ľudí, ktorí by inak nemuseli dostať príležitosť ukázať či presadiť sa. Prečítajte si viac o programe PwC s názvom New world. New skills.
   

Kvalita našej práce nám leží naozaj na srdci, a preto každý rok investujeme čoraz vyššie finančné prostriedky na to, aby sme ju posúvali stále vyššie vo všetkých sférach našej činnosti. Tieto investície smerujú cielene do mnohých navzájom odlišných oblastí, vrátane školení (odborných, etických či behaviorálnych), vypracúvania metodík, zvyšovania zdrojov v najdôležitejších oblastiach a skúmania nových spôsobov výkonu našej práce. Taktiež mohutne investujeme do nových technológií, aby sme mohli neustále zlepšovať kvalitu, potenciál a efektivitu všetkých našich služieb. Súčasťou nášho úsilia stať sa jednou z popredných svetových organizácií vo využívaní cloudových služieb sú aj investície vo výške viac než 1 mld. USD do riešení a podporných programov na vytvorenie prepojeného ekosystému a podporu inovácií a kvality.

„Kvalita našej práce v celej škále našich služieb je nesmierne dôležitá. Aj keď sme ozaj hrdí na to, že sme sa stali prvou celosvetovou sieťou firiem poskytujúcich profesionálne služby, ktorá zverejnila výsledky kontroly kvality interného auditu, vieme, že to nestačí a že musíme vedome pracovať na tom, aby sme sa neustále zlepšovali. Nielen v tom, ako kvalitu testujeme, meriame a zvyšujeme, ale aj v tom, ako určujeme výšku investícií potrebných na to, aby sme zabezpečili čo najvyššiu kvalitu našich služieb. Podrobnejšie o tom informujeme v našej globálnej výročnej správe o kvalite auditu (Global Annual Review on Audit Quality), pričom sa v budúcnosti zameriame aj na zvýšenie transparentnosti,“ dodáva Bob Moritz.

Výsledky nášho testovania kvality auditu sa vo finančnom roku 2019 zlepšili. Vieme však, že o nestačí. Musíme ešte väčšmi zredukovať podiel nevyhovujúcich auditov. V uplynulom finančnom roku sme preverovali spolu 1 768 auditov, z ktorých 94,9 % (2018: 92,2 %) sme vyhodnotili ako vyhovujúce, t. j. spĺňajúce požiadavky príslušných noriem a štandardov na výkon auditu. Viac podrobností tu.
 

Celosvetovo vzrástol vo FR19 počet pracovníkov PwC o 10 % na 276 005. V globálnom meradle máme naďalej silné zastúpenie s 1 008 kanceláriami na 742 miestach v 157 krajinách. Vo FR19 nastúpilo do našich firiem 69 734 ľudí – vrátane 38 053 čerstvých absolventov vysokých škôl a 26 749 skúsených odborníkov. Firmy PwC na celom svete prijali 1. júla 2019 spolu 760 nových partnerov. Aj keď máme stále čo robiť, aby mali v radoch našich partnerov čo do počtu rovnaké zastúpenie muži i ženy, percentuálne zastúpenie žien medzi partnermi vzrástlo z 13 % v roku 2006 na dnešných 21 %.
 

Celosvetovo vzrástol vo FR19 počet pracovníkov PwC o 10 % na 276 005. V globálnom meradle máme naďalej silné zastúpenie s 1 008 kanceláriami na 742 miestach v 157 krajinách. Vo FR19 nastúpilo do našich firiem 69 734 ľudí – vrátane 38 053 čerstvých absolventov vysokých škôl a 26 749 skúsených odborníkov. Firmy PwC na celom svete prijali 1. júla 2019 spolu 760 nových partnerov. Aj keď máme stále čo robiť, aby mali v radoch našich partnerov čo do počtu rovnaké zastúpenie muži i ženy, percentuálne zastúpenie žien medzi partnermi vzrástlo z 13 % v roku 2006 na dnešných 21 %.
 

O PwC

V PwC je naším zámerom budovať dôveru v spoločnosti a pomáhať pri riešení závažných problémov. Sme sieťou firiem v 157 krajinách s vyše 276 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Priestor, kde nám môžete povedať, čo je pre vás dôležité, ako i ďalšie informácie o PwC nájdete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke  www.pwc.com/structure.

© 2019 PwC. Všetky práva vyhradené.

 

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás