Pripravovaná novela zákona o DPH

23/04/18

Indirect Tax Alert, apríl 2018, vydanie 1
 

Ministerstvo financií SR v súčasnosti pripravuje novelu zákona o dani z pridanej hodnoty. Súčasťou pripravovanej novely bude predovšetkým zavedenie pravidiel pri zaobchádzaní s “poukazmi“, ktoré možno vymeniť za tovary alebo služby, a tiež zmena pravidiel pri určení miesta dodania tzv. digitálnych služieb. Novela by mala byť účinná od 1. januára 2019. V súčasnosti ešte nie je zverejnené konkrétne znenie návrhu novely. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je apríl 2018.

DPH ošetrenie poukazov


Cieľom pripravovanej novely je prebrať ustanovenia smernice Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. júna 2016 (“Smernica o zaobchádzaní s poukazmi”), ktorej cieľom je zjednotiť pravidlá pri zaobchádzaní s poukazmi v jednotlivých členských štátoch EÚ s účinnosťou od 1. januára 2019.

Súčasná slovenská DPH legislatíva špecificky neupravuje daňové zaobchádzanie s poukazmi na účely DPH.

Smernica o zaobchádzaní s poukazmi zavádza základné rozlíšenie poukazov na jednoúčelové a viacúčelové a podľa tejto charakteristiky sa určuje aj deň vzniku daňovej povinnosti.

 

Jednoúčelový poukaz je poukaz vystavený na vopred známe plnenie, pri ktorom je známa sadzba budúceho plnenia, resp. oslobodenie, ako aj miesto dodania tovaru alebo služby. V prípade jednoúčelových poukazov sa ich každý prevod (odovzdanie) považuje za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a daňová povinnosť vznikne momentom prevodu takéhoto jednoúčelového poukazu. Čerpanie jednoúčelového poukazu t.j. skutočné dodanie tovaru, či poskytnutie služieb výmenou za poukaz nepodlieha DPH.

Viacúčelový poukaz smernica o zaobchádzaní s poukazmi definuje ako poukaz iný ako jednoúčelový poukaz. Ide o poukazy, pri ktorých nie je plnenie vopred známe. Pri viacúčelových poukazoch vzniká daňová povinnosť samotným odovzdaním tovaru alebo poskytnutím služby príslušnému odberateľovi, zatiaľ čo odovzdanie poukazu nepodlieha DPH.

 


Uvedené pravidlá sa vzťahujú len na poukazy, ktoré možno vymeniť za tovar alebo služby. Tieto pravidlá sa nebudú aplikovať na poukazy, na základe ktorých je možné uplatniť zľavu pri nákupe tovaru alebo služieb, s ktorými ale nie je spojené žiadne právo na získanie takéhoto tovaru alebo služby. Smernica o zaobchádzaní s poukazmi sa nevzťahuje ani na cestovné lístky, vstupenky na podujatia, poštové známky alebo iné podobné nástroje.


Čo z toho vyplýva ?


Nové pravidlá budú mať zásadný vplyv na spoločnosti, ktoré pri svojej podnikateľskej činnosti vystavujú poukazy, napríklad telekomunikačné spoločnosti, spoločnosti vydávajúce stravné poukážky atď. Problematické môže byť tiež zaradenie poukazu medzi jednoúčelový alebo viacúčelový poukaz, ktoré tak budú mať rôzne DPH ošetrenie.

Zmena miesta dodania tzv. digitálnych služieb


Pravidlá poskytovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb (tzv. digitálne služby) boli do zákona o DPH zavedené s účinnosťou od 1. januára 2015. Miestom dodania takýchto služieb nezdaniteľným osobám je miesto, kde je zákazník usadený.

Novelou zákona o DPH dôjde k úprave pravidiel pri dodaní digitálnych služieb v nadväznosti na smernicu Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017 s účinnosťou od 1. januára 2019. Zdaniteľné osoby usadené len v jednom členskom štáte EÚ, ktoré poskytujú digitálne služby nezdaniteľným osobám usadeným v inom členskom štáte EÚ sa budú môcť rozhodnúť, že miesto dodania služieb sa bude nachádzať v členskom štáte ich usadenia. Podmienkou je, aby hodnota takýchto služieb nepresiahla v bežnom kalendárnom roku a súčasne ani v predchádzajúcom kalendárnom roku sumu 10 000 Eur.


Čo z toho vyplýva ?


Zavedenie obratového limitu pri dodaní digitálnych služieb nezdaniteľným osobám z iných členských štátov EÚ má priniesť zjednodušenie pre príležitostných poskytovateľov digitálnych služieb. Pri splnení stanovených podmienok môže poskytovateľ služby považovať za miesto dodania členský štát EÚ, v ktorom je usadený (SR) a zdaniť dodanie služieb slovenskou DPH a nebude musieť dodržiavať  DPH povinnosti v iných členských štátoch.

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Partner, líder daňového oddelenia, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 614

Eva Fričová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 048

Dmytro Myroshnychenko

Manažér , PwC Slovakia

Tel: +421 911 035 833

Sledujte nás