Smernica Solvency II (Solventnosť II)

Smernica Solvency II predstavuje regulačný rámec pre poisťovne a iných poskytovateľov poistenia pôsobiacich v EÚ. Bola zavedená v roku 2016 a nahradila predchádzajúci rámec Solvency I.

Solvency II vyžaduje, aby poisťovne mali dostatok kapitálu na pokrytie potenciálnych strát a rizík a aby mali zavedené vhodné systémy na riadenie rizík. Cieľom je poskytnúť poistencom väčšiu ochranu a zlepšiť stabilitu poistného sektora.

Online banking

Výpočty podľa Solvency II

Podľa smernice Solvency II si musia poisťovne spočítať svoje kapitálové požiadavky tak, aby zohľadňovali existujúce i potenciálne riziká, pričom tieto výpočty musia brať do úvahy viaceré faktory (napr. typ podnikania, ktoré poisťujú, riziká, ktorým čelia, či kvalitu ich systémov riadenia rizík). Našim klientom pomáhame s výpočtami podľa Solvency II tým, že im poskytujeme presné dáta a analytické nástroje, aby mohli prijímať informované rozhodnutia. Ponúkame im aj rady a usmernenia v oblasti poistnej matematiky, aby sme zabezpečili, že budú dodržiavať požiadavky uvedené v smernici Solvency II.

Vypracovanie a kontrola dokumentácie podľa Solvency II

Dokumentácia je dôležitou súčasťou rámca Solvency II, pretože pomáha poisťovniam preukázať dodržiavanie regulačných predpisov a pre regulačné orgány zabezpečiť transparentnosť.

Solvency II vyžaduje, aby poisťovne viedli komplexnú dokumentáciu o svojich systémoch riadenia rizík vrátane zásad a postupov, metodík riadenia rizík a interných kontrolných mechanizmov. Túto dokumentáciu je nutné pravidelne revidovať a aktualizovať, aby sa zabezpečila jej relevantnosť a účinnosť.

Našim klientom pomáhame s kontrolou dokumentácie podľa Solvency II tým, že podrobne analyzujeme ich finančné údaje a postupy na riadenie rizík. Môžeme im tiež poskytnúť poradenské služby, ako by mali zlepšiť svoje procesy a postupy, aby splnili regulačné požiadavky. Ponúkame aj usmernenia, ako čo najlepšie prezentovať finančné informácie v dokumentoch podľa Solvency II tak, aby bola zabezpečená ich presnosť a úplnosť.

Šablóny (vzory) kvantitatívneho vykazovania (QRTs)

Klientom pomáhame s prednastavenými šablónami pre výkazníctvo podľa Solvency II tak, že poskytujeme nezávislé posúdenie dodržiavania požiadaviek tejto smernice zo strany klienta. Ponúkame aj vypracovanie, príp. nezávislé preverenie Správ o solventnosti a finančnej kondícii (SFCR, z angl. Solvency and Financial Condition Reports), pravidelných správ dozorných orgánov (RSR, z angl. Regular Supervisory Reports) a QRT. Okrem toho ponúkame školenia týkajúce sa 3. piliera vrátane školenia o QRT pripraveného špecificky pre danú spoločnosť.

Social media

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Štefan  Poláček

Štefan Poláček

Direktor na oddelení auditu, PwC Slovakia

Tel: +421 910 130 627

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť