IAS 19

IAS 19 je medzinárodný účtovný štandard, ktorý vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy a ktorý predpisuje spôsob účtovania a vykazovania zamestnaneckých výhod. Spoločnostiam pomáhame s výpočtami záväzkov a výdavkov podľa tohto štandardu, a to pomocou aktuárskeho oceňovania, zberu údajov a využívaním aktuárskych postupov.

Pozrite si našu brožúru (PDF)

IAS 19 je štandard, ktorý vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy a ktorý predpisuje spôsob účtovania a vykazovania zamestnaneckých výhod. IAS 19 vyžaduje, aby spoločnosti vo svojich účtovných závierkach vykazovali náklady na poskytovanie zamestnaneckých výhod, ako sú dôchodky, zdravotná starostlivosť po skončení zamestnaneckého pomeru či iné dlhodobé zamestnanecké výhody. Štandard požaduje, aby spoločnosti využívali aktuárske metódy na výpočet nákladov na tieto výhody (aktuárske ocenenie). My toto aktuárske ocenenie urobíme, a tým pomáhame spoločnostiam vypočítať ich záväzky a náklady vyplývajúce zo štandardu IAS 19. Naša práca pritom zvyčajne pozostáva z týchto krokov:

  • Preskúmanie programov zamestnaneckých požitkov a stanovenie kľúčových predpokladov, ktoré sa pri aktuárskom ocenení použijú (napr. diskontné sadzby, miery úmrtnosti či predpokladaný rast miezd).
  • Zber údajov o zamestnancoch spoločnosti (napr. vek, počet odpracovaných rokov, odmena za prácu či nároky na zamestnanecké výhody).
  • Výpočet súčasnej hodnoty očakávaných budúcich platieb požitkov zamestnancom pomocou aktuárskych metód a postupov, pričom zohľadňujeme kľúčové predpoklady.
  • Posúdenie dosahu zmien v programe zamestnaneckých požitkov vrátane jeho krátenia či vyrovnania, ku ktorým mohlo dôjsť počas daného obdobia.
  • Vypracovanie správy sumarizujúcej výsledky aktuárskeho ocenenia vrátane záväzkov a nákladov vyplývajúcich z IAS 19, ktoré sa majú vykázať v účtovnej závierke spoločnosti.

Poskytovaním týchto služieb pomáhame spoločnostiam plniť požiadavky IAS 19 a zabezpečiť, aby ich účtovná závierka presne odrážala náklady na poskytovanie zamestnaneckých požitkov.

Analysis discussion

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Štefan  Poláček

Štefan Poláček

Direktor na oddelení auditu, PwC Slovakia

Tel: +421 910 130 627

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť