Budúcnosť finančných oddelení

Automatizácia a optimalizácia dát

Automatizácia a optimalizácia dát je jednou z najnáročnejších a najdôležitejších úloh pre všetky spoločnosti. Našim klientom ju pomáhame zvládnuť tým, že im poskytujeme softvérové riešenia, ktoré zefektívňujú procesy zberu, uchovávania a analýzy údajov. Ponúkame im aj nástroje na vizualizáciu dát a zdroje na automatizáciu výkazníctva, aby sme im pomohli lepšie porozumieť údajom, ktoré majú, a prijímať informované rozhodnutia.

Cloud device

Alteryx

Alteryx je platforma na analýzu dát, ktorá umožňuje používateľom spájať, analyzovať a modelovať dáta racionálnym a efektívnym spôsobom. Ponúka širokú škálu funkcií, ako napr. príprava údajov, zlučovanie dát, prediktívne modelovanie či priestorová analýza. Alteryx umožňuje podnikateľským subjektom získavať zo svojich dát nové poznatky a robiť rozhodnutia, ktoré sa o tieto údaje opierajú.

Pomocou Alteryxu pomáhame spoločnostiam v nasledovných oblastiach:

  • Príprava dát na analýzu: Patria sem také činnosti ako čistenie, transformácia či integrácia údajov.
  • Prediktívne modelovanie: Tvorba prediktívnych modelov, ktoré pomáhajú spoločnostiam robiť lepšie obchodné rozhodnutia (napr. vypracovanie modelu, ktorý predpovedá úbytok zákazníkov/odberateľov, alebo modelu na odhadovanie tržieb).
  • Analýza rizík: Analyzujeme riziká a neistoty v obchodných procesoch. Pomáhame tým spoločnostiam identifikovať potenciálne riziká a vypracúvať stratégie na ich zmierňovanie.
  • Business intelligence: Vytváranie panelov na podporu rozhodovania, ktoré slúžia na lepšie pochopenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI), akými sú napr. tržba, výnos či spokojnosť zákazníkov.

Alteryx je výkonný nástroj na analýzu dát a my ho využívame na to, aby sme spoločnostiam pomáhali prijímať lepšie rozhodnutia založené na reálnych údajoch.

Umelá inteligencia

Aktuári vám vedia pomôcť začleniť technológiu založenú na umelej inteligencii do vašej práce, aby ste optimalizovali analýzu dát, prediktívne modelovanie, automatizáciu úloh, riadenie rizík či odhaľovanie podvodov. Pomocou algoritmov strojového učenia dokáže umelá inteligencia analyzovať obrovské množstvá dát, aby odhalila schémy a trendy, ktoré formujú cenotvorbu a riadenie rizík. Umelá inteligencia dokáže simulovať rôzne scenáre na posudzovanie rizík a odhaľovanie potenciálnych anomálií v dátových schémach, ktoré môžu naznačovať podvod. Využívaním umelej inteligencie môžu aktuári zvýšiť efektivitu, presnosť a rozhodovanie vo svojej práci. Ľudský úsudok a odbornosť však majú naďalej nezastupiteľnú úlohu pri interpretácii výsledkov a prijímaní konečných rozhodnutí.

Finance analysis

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Štefan  Poláček

Štefan Poláček

Direktor na oddelení auditu, PwC Slovakia

Tel: +421 910 130 627

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť