Aktuárske modelovanie

Aktuárske modelovanie peňažných tokov využíva matematické a štatistické metódy a postupy na odhadovanie očakávaných budúcich peňažných tokov poisťovne, penzijného fondu či inej finančnej inštitúcie. Tieto modely posudzujú potenciálny vplyv rozličných faktorov (napr. zmien úrokových sadzieb či úmrtnosti) na finančnú situáciu organizácie. Aktuári analyzovaním očakávaných peňažných tokov stanovujú primeranosť rezerv, vyhodnocujú riziká spojené s činnosťami organizácie a vypracúvajú stratégie na riadenie rizík. Modely pomáhajú aj pri prijímaní rozhodnutí, ktoré súvisia s cenotvorbou, riadením kapitálu či investičnými stratégiami.

Start up digital

Prophet/FIS Model Developer

Presné predpovede a prognózy aktív a pasív sú nanajvýš dôležité pre úspech akejkoľvek poisťovne či spoločnosti poskytujúcej finančné služby – nie sú však jedinou požiadavkou kladenou na aktuársky softvér. Aby takýto systém udržal krok s dynamickým vývojom v poisťovníctve, musí zvládať aj početné poistné výpočty a musí byť prepojený s inými kľúčovými obchodnými softvérmi spoločnosti. Musí byť tiež schopný robiť tieto prognózy a predpovede v každej krajine, kde daná spoločnosť pôsobí. Práve tu dokáže byť užitočný softvér FIS® Insurance Risk Suite (predtým Prophet). Našim klientom pomáhame tým, že im poskytujeme služby, pomocou ktorých vedia vypracúvať modely tak, aby verne odrážali ich obchodné potreby. Takisto im pomáhame analyzovať a interpretovať dáta, usmerňujeme ich a radíme im, aby sa pri vývoji modelov pridŕžali osvedčených postupov. Poskytujeme im aj prístup k širokej škále zdrojov (napr. k vzdelávacím materiálom alebo informáciám o aktualizácii), aby mali stále aktuálne informácie a boli oboznámení s najnovším vývojom v danej oblasti.

Python

Python je objektovo orientovaný programovací jazyk s dynamickou sémantikou. Jeho vysokoúrovňové zabudované dátové štruktúry, skombinované s dynamickým písaním a dynamickým spájaním, ho ideálnym spôsobom predurčujú na rýchly vývoj aplikácií (Rapid Application Development) a na používanie ako skriptovací či jazyk na spájanie existujúcich komponentov. Jeho jednoduchá syntax, ktorá sa dá ľahko naučiť, zdôrazňuje čitateľnosť a znižuje náklady na údržbu programu. Python podporuje moduly a balíky, čo napomáha modularite programu a opätovnému použitiu zdrojového kódu. Pythonovský interpreter a rozsiahla štandardná knižnica sú dostupné v zdrojovej alebo binárnej forme bezplatne pre všetky hlavné platformy a môžu sa voľne šíriť. Pomocou tohto programovacieho jazyka pomáhame klientom vypracúvať prediktívne modely, ktoré vedia pomôcť identifikovať rizikové faktory, vypočítavať výšku poistného či identifikovať trendy v dátach. Možno ho použiť aj pri vyvíjaní vlastných softvérových riešení, aby sa zautomatizovali zložité aktuárske procesy.

R (programovací jazyk)

R je programovací jazyk pre štatistické výpočty a grafiku, ktorý je podporovaný zo strany Hlavného tímu pre R (R Core Team) a R Nadácie pre štatistické výpočty (R Foundation for Statistical Computing). R nachádza široké využitie v dátových vedách zo strany štatistikov a ľudí zaoberajúcich sa cieleným vyhľadávaním údajov na analýzu dát a vývoj štatistického softvéru. Je jedným z najkomplexnejších dostupných štatistických programovacích jazykov, ktorý je schopný zvládnuť všetko od manipulácie s dátami cez vizualizáciu dát až po štatistickú analýzu. R knižnice sú schopné zvládať komplexnú prácu v oblasti štatistiky (napr. implementácia lineárneho a nelineárneho modelovania, priestorová a časová analýza, klasifikácia, klasické štatistické testy a iné). Naša pomoc klientom spočíva v tom, že využívame schopnosti tohto programovacieho jazyka na analýzu veľkých súborov dát a generovanie zmysluplných poznatkov a používame ho na tvorbu prediktívnych modelov, ktoré pomáhajú našim klientom prijímať informované rozhodnutia, identifikovať trendy a kvantifikovať riziká.

Application development

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Štefan  Poláček

Štefan Poláček

Direktor na oddelení auditu, PwC Slovakia

Tel: +421 910 130 627

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť